Големина на текста:
Пенсионно осигуряване.Модел на задължителното пенсионно
осигуряване в България
Началото на модерното социално и пенсионно осигуряване е поставено през 80те години на
XIXвек в Германия по времето на канцлера Ото фон Бисмарк.Приемат се серия от закони с
които се въвежда задължително осигуряване за болест,злополука и старост.След края на I
световна война и други държави преминават към задължително пенсионно осигуряване-
Франция,Великобритания,САЩ.България също е една от първите държави в света
регламентирали система за пенсионно осигуряване-това става в края на XIXти век.
Целта на пенсионната система е осигуряването на живот и възпроизводство на обективно
нетрудоспособни лица,хора над определена възраст,безработнии и бедни.Издръжката на тези
лица поради редица причини се ограничава до основните потребности за живот-
храна,облекло,жилище,като е необходимо да се обърне внимание и на по-големите нужди на
тази категория лица от здравни услуги и лекарства.
Пенсионното осигуряване като система има вход и изход и функционира в определена
околна среда.Входът включва парични потоци от осигурителни вноски , а изходът
представлява плащанията към осигурените лица при настъпването на определни събития.
Факторите от околната среда,които влияят на системата са следните:
? Демографски -брой и структура на населението,социални
общности,раждаемост,смъртност,миграция.Характерна за развитите страни е
намалената раждаемости все по-големият брой хора навлизащи в пенсионна
възраст.Този процес на застаряване на населението води и до все по-голямо социално-
осигурително натоварване на настоящето и бъдещите поколения в работоспособна
възраст. Същият ефект оказват и миграционните процеси .
? Икономически -равнище и динамика на БВП,темп на икономически растеж,структура на
икономиката,равнище на заетост и безработица.
Увеличаването на БВП води до подобряване на стандарта на живот,намаляване на
безработицата,повече средства за пенсионно осигуряване.Обратно,икономическите кризи
намаляват финансовата стабилност,оказват силно негативно въздействие върху системите за
пенсионно осигуряване,главно по линия на увеличената безработица и намалените средства за
осигурителни вноски.
? Институционални -степен на държавна намеса в управлението на осигурителните
фонсове,специфика на намесата(данъци,парична политика),влияние на профсъюзите.
Пенсионно-осигурителните системи се създават,изменяти поддържат от определени
субекти.Най-често това са:
? Държавата
? Профсъюзите
? Частни компании и отделни частни лица
Обикновенно пенсонните системи се изграждат на фондов принцип,тъй като по този начин
средствата се управляват по-добре.
Основен източник на финансиране на фондовете са осигурителните вноски правени от
работодателите и работещите по трудов договор.Те могат да бъдат определени като абсолютна
сума и като процент от осигурителния доход.Приходи може да се осигуряват и от
данъци,държавни субсидии,резерви от минали години и др.
Според начина на управление на средствата и изчисляването на осигурителните плащания
пенсионните системи се делят на разходопокривни и капиталопокривни.
? Разходопокривни системи-средствата от осигурителните вноски постъпват в общ фонд
и в повечето случаи плащанията са дефинирани.Като правило сумата на плащанията е
равна осигурителните вноски за периода.
? Капиталопокривни системи-при тях средствата постъпват в лични сметки на
осигурените лица,а плащанията са в зависимост от натрупаните в тях суми.
Системите за пенсионно осигуряване могат да се разделят на 2 големи групи-системи за
задължително и доброволно осигуряване.
?Системи за задължително пенсионно осигуряване
Покриват рисковете старост,смърт и инвалидност.
Характерно за тях е ,че се основават на т.нар „договор между поколенията”-работещите
сега издържат работелите преди.Размерът на пенсиите зависи от броя на заетите лица,но това в
комбинация с демогравския срив води до увеличаване на вноските.
Всички заети лица се осигуряват задължително ,включително и самонаетите и хората със
свободни професии.Обикновенно системите за ЗПО използват схеми с дефинирани
плащания(пенсии).
?Системи за допълнително пенсионно осигуряване
В исторически план са възниканли първи.Доближават се до системите за спестявания.
Осигуряването в такъв фонд е доброволно и вноските постъпват в лични сметки.Лицето
само избира осигурителния си доход,а плащанията са в зависимост от средствата в личната
сметка.
Тези фондове,въпреки че се основават и управляват от частни компании,се контролират от
държавата .Причината е ,че чрез дейността си-инвестиране на средствата с цел печалба,фондът
може да накърни интересите на лицата,включили се в него.
Съвременният модел на задължително пенсионно осигуряване в България започва да
функционира от 2001 година.Основава се на три стълба-базово задължително пенсионно
осигуряване,задължително допълнително пенсионно осигуряване и доброволно пенсионно
осигуряване.(фиг.1)
Фиг.1
Пенсионната система финансира издръжката на пенсионерите,издържаните от починал
родител,възрастни хора над 70 години без право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст,инвалиди.
Пенсионна система
Задължително
пенсионно осигуряване
осигуряване
Базово ЗПО
Допълнително
ПО
Допълнително
доброволно ПО
Професионални фондовеУниверсални фондове
2
I ви стълб-Базово задължително пенсионно осигуряване
Покрива рисковете старост,смърт и инвалидност.Изградено е на фондов принцип-
представено е от фонд „Пенсии”,в който постъпват средствата от осигурителните
вноски.Фондът е разходопокривна система и се управлява от НОИ.
Осигуряването във фонд „Пенсии” е задължително за всички граждани реализиращи доходи
от трудова заетост,включително и хората със свободни професии,едноличните
търговци.Вноските се определят като процент от осигурителният доход на лицето,като се
изплащат от работника и работодателя(фиг.2).В момента съотношението е 65%/35% като
тенденцията е към изравняване на дяловете.Максималният размер на осигурителният доход е
ограничен-1400 лева(в момента).
Фиг.2
Фонд „Пенсии” Ос.вноски общоОс.вноски работодателОс.вноски работник
Лица,родени до
31.12 1959г
23%14,95%8,05%
Лица ,родени след
01.01.1960г
19%12,35%6,65%
1ва и 2ра к.труд3%3%-
От фонда се изплащат следните видове пенсии:
?За осигурителен стаж и възраст-80% от всички пенсии.
Правото за получаване на пенсия се придобива при следните условия:
Навършена определена възраст-за момента 59години за жените и 63 години за мъжете трета
категория труд.Възрастта ще се увеличава постепенно и до 2011година жените и мъжете ще се
пенсионират съответно на 60 и 63 годишна възраст.
Определен брой години трудов стаж-34 години за жените и 37 години за мъжете трета
категория труд.
Осигурителният стаж се изчислява в дни,месеци и години като Iва и IIра категория труд се
приравняват към IIIта.:
Iва к.- вреден:1г=3г. Ос.стаж IIIта к.
Невреден:3г=5г.
IIра к 4г=5г.
Ако лицето няма необходимият брой години трудов стаж се допуска откупуване на
такъв до 5 години,при навършена пенсионнна възраст.
За трудов стаж се признават годишния платен отпуск,отпуск по майчинство и за гледане
на малко дете,времето през което лицето е получавало обезщетение за безработица.
Полагаемата пенсия се определя по следната формула:
П=Од*n*p/100*q ,където:
Од-средно месечен осигурителен доход за предходната една година(от НОИ)
n –брой години осигурителен стаж
p/100-цената на 1 година осигурителен стаж=1%
q-индивидуалният коефициент на лицето
q се диференцира в зависимост от периода ,през който лицето е работило:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 юни 2020 в 20:46 студент на 43 години от София - НБУ, факулетет - Магистърска програма, специалност - Право, випуск 2016
28 юни 2020 в 09:12 ученик на 22 години от Плевен - ДФСГ "Интелект", випуск 2016
21 май 2020 в 11:19 студентка на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Счетоводство и одит, специалност - Счетовоство и одит на нефинансовите предприятия, випуск 2014
04 май 2020 в 17:18 студент на 38 години от Варна - ВИНС, факулетет - Финансово-счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2009
25 ное 2019 в 10:51 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Архивистика и документалистика, випуск 2019
02 дек 2018 в 10:59 студент на 31 години от София - nbu, факулетет - TCMB, специалност - Телекомуникации, випуск 2012
11 фев 2018 в 16:58 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2017
05 яну 2018 в 19:32 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - право, випуск 2017
28 дек 2017 в 14:28 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2018
09 юни 2016 в 09:18 студент на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Състояние на трудовия пазар на България – тенденции и проблеми с безработицата и търсенето на квалифицирана работна ръка

20 апр 2007
·
841
·
8
·
1,166
·
244
·
1

Състоянието на трудовия пазар в България непосредствено преди и след приемането на Бългория в Европейския съюз.
 

Професионално обучение в организация

21 дек 2007
·
275
·
14
·
2,501
·
90

Основната използвана литература е на Спасов, К., Професиология – наука и практика за професията и квалификацията, С., 2004г.
 

Човешки капитал и корпорациите

23 юли 2008
·
125
·
8
·
1,150
·
69

Може да се каже, че в процеса на обособяване на Човешки капитал изключително вана роля играят корпорациите....
 

Същност и предпоставки на трудовия пазар. Обективни и субективни фактори, определящи търсенето и предлагането на работната сила.


Трудов пазар /ТП/- е съвкупност от правни норми, принципи правила, изисквания процедури институции и организации, осигуряващи намирането на предпочитаната РС, а също така и на желаната платена заетост. Формирането на ТП изисква:
 

Население, трудов пазар, заетост и безработица в България.

28 фев 2006
·
3,534
·
26
·
6,818
·
406
·
4
·

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и като основен крите
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
23
1
8 мин
02.05.2015
Тест по човешки ресурси
тематичен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът е на тема ''Управлението на човешките ресурси в контекста на съвременната икономика''. Всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
23
11
1
22 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Пенсионно осигуряване

Материал № 92618, от 14 фев 2008
Свален: 427 пъти
Прегледан: 101 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,478
Брой символи: 12,868

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пенсионно осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения