Eли Христова
преподава по Етика
в град Пловдив
Големина на текста:
Връзки с обществеността
Описание на Връзки с обществеността
Понятието Връзки с обществеността или Пъблик рилейшън произхожда от
английски език.Това е системата от дейности, при която се цели въздействие върху
конкретна аудитория с цел да се създаде благоприятно отношение към
фирмата.Формирането на процеса на общественото мнение е възможен само с
многопосочна информационна база.Това е сложен процес, който е ориентиран към
решаването на актуални проблеми, които вълнуват обществото.Чрез него можем да
направим много оценки и да съберем мнение по различни въпроси, породени от
редом проблеми, с цел разрешаването им.Именно от това идва и извода, че хората с
техните мнения и пробеми стават важни, които в стимула си за постигане на своите
цели ги включват в своите програми.
Сравнително по-късно то преминава в много други европейски езици,
включително и в българския език. “Public relations” в превод означава “обществени
отношения”, “отношения с обществеността”,“общуване за получаване на позитивно
мнение”, “дейност за изграждане на обществено доверие”, “връзки с обществеността”.В
неговото съдържание се включват освен външните връзки в стопанското предприятие и
някои учреждения между различни нива на управление, между тях и непосредствените
изпълнители, както и между служители и работници.В дейността на връзки с
обществеността, най-често се включва цялата информация, с която се цели да се спечели
общественото мнение и да се информира обществеността за това, което представляваш
ти самият, с цел да постигнеш доверието на “другите”.Под другите се разбира
потребителите и тези, които формират общесвеното мнение.
Връзки с обществеността помага в нашето общество по-лесно да се предприемат
решения и действия чрез постигане на взаимно разбирателство сред групите и
институциите.Чрез него се постига хармония между индивидуалната и обществената
политика.Също така обслужва широка гама от инсти-туции в обществото като
бизнесфирми, търговски дружества, правителствени агенции, доброволни организации,
фондации, болници, училища, колежи и религиозни формации.За да постигнат своите
цели, тези организации трябва да поддържат ефективни взаимоотношения с много
различни публики като служители, акционери, клиенти, местната общественост, други
институции и обществото като цяло.Мениджърите трябва да познават и разбират
нагласите и ценностите на своите публики, за да могат да постигнат целите на
организацията. Дори самите цели са тясно свързани с околната среда.
“Пъблик рилейшънс” е отличителна управленска функция, която помага за
установяване и поддържане на комуникация, разбирателство, одобрение и
сътрудничество между една организация и нейните публики; включва управ-ление
на проблемите и резултатите; помага на мениджмънта да бъде непрекъснато
информиран и отзивчив към общественото мнение; определя и набляга на
1
управленската отговорност за обслужване на обществените интереси; помага на
управлението да е винаги наясно със ситуацията и ефективно да използва
промените, за да служи като една ранна предупредителна система.
Мисията на Пъблик рилейшънс технологията е да създава доверие между една
корпорация и нейната приоритетна публика.Ето защо всяка една Пъблик рилейшън
комуникативна програма не е нищо друго, а стремеж да се постигне процеса на
поява на активно действие.Съществуват и Пъблик рилейшън специалисти, при тях
естествено е акцентите да се поставят върху съдържа-нието и параметрите на
комуникацията с цел адаптация на организацията към заобикалящата я среда.На тях
се възлагат изключително задължения да се следят тенденциите в развитието на
общественото мнение и да моделират и реализират актулани техники и практики.
Public relation включва различни аспекти в себе си.
-Публичност:
Публичността е информация от външен източник, която се използва от
медиите, защото има стойност на новина.Това е неконтролируем метод за изпращане
на съобщения чрез медиите, защото източникът не заплаща на медията за
оповестовяването на информацията.
-Реклама:
Рекламата е неотменен спътник на търговията.Тя възниква със стоко-вото
производство, тъй като търговската дейност винаги е изисквала изтъкване на
качествата и на преимуществата на предлаганите стоки с цел да се подтик-нат
купувачите към извършване на определи покупки.В процеса на много-вековното
развитие на рекламната дейност са се сформирали множество форми, видове,
начини и средства за въздействие върху действителните и върху потенциалните
купувачи на вътрешния и външния пазар.Рекламните средства в своята същност не
са плод на модерното време.Първоначално те са били твърде елементарни, но
успоредно с развитието на търговията те са се усъвършенствали, обогатявали и
допълвали с нови, придобивали са нов облик.Миналото на рекламата е някъде в
мрака на дълбоката древност.Най-простите форми и средства на търговската
реклама са съществували още преди нашата ера.Рекламата е информация, огласена
чрез медиите от конкретен и известен източник, който заплаща за времето и мястото
на огласяване.Тя е контролиран начин за огласяване на съобщение на медиите.Ако
при публич-ността източникът не може да контролира съобщението, възложителят
на реклама има пълно право да контролира съдържанието, мястото и времето на
огласяване, защото той плаща на медията.
-Управление на резултати и проблемите:
Управлението на резулатите и проблемите е процес на предвиждане,
определяне, оценяване и реагиране спрямо резултатите от публичната политика,
които могат да повлияят на организацията и нейните публики. Този аспект от
дейността Пъблик рилейшън се занимава с проблеми от типа - как организацията да
отговори на негативното обществено мнение; как да се елиминират или пренасочват
потенциалните заплахи за органи-зацията, идващи от външната среда като цяло; как
2
да се осигуряват необхо-димите промени във външната среда, за да бъде тя
благоприятна за реали-зацията на дейността на организацията.
-Лобизъм:
Лобизмът е специализиран аспект от Пъблик рилейшън, който изграж- да и
поддържа най-вече отношения с правителството с цел да влияе върху резултата и
законодателната дейност.
Функции на връзки с обществеността:
-корпоративна съвест – служителите на фирмата трябва да разбират
смисъла и ползите от връзките с обществеността;
-корпоративен наблюдател – изразява се в това, че всяка фирма трябва
непрекъснато да следи какво мислят другите за нея;
-сензор на националната промяна – чрез връзките с обществеността
фирмата трябва да следи общественото настроение;
-посредник в конфликтите – връзките с обществеността трябва да помог- нат на
служителите във фирмата да разбират социалните и обществените кон-фликти и да
вземат адекватно решение.
Видове връзки с обществеността – пет основни типа:
-в зависимост от поставените цели – вътрешни връзки с обществеността
(целта им е разбирателство между собственика на фирмата и служителите във
фирмата) и външни връзки с обществеността (засягат отношенията на фирмата с
други партньори или цялата общественост);
-в зависимост от територията, на която се прилагат – тук различаваме
локални, регионални и национални връзки с обествеността;
-в зависимост от функционално-целевия си признак – тук различваме
лоялни (целят да представят фирмата в добра светлина) и нелоялни (използват се
компромати, скандали, лъжи, измама, подвеждане, заблуда и т.н.);
-в зависимост от времетраенетопостоянни връзки с обществеността
(прилагани поне 5 години), частични и случайни връзки с обществеността;
-в зависимост от обхвата на въздействие.
Целите могат да бъдат първостепенни и второстепенни цели.
Към първостепенните цели се включват:
-формиране на портрета на фирмата, което изисква финансови сред-ства и
трябва да представи фирмата в добра светлина;
-друга първостепенна цел е взаимното разбирателство;
-съвпадане на основните икономически цели на фирмата и тези на
връзките с обществеността.
Към второстепенните цели спадат:
-манталитета на ръководството;
-гъвкавост на връзките с обществеността;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Връзки с обществеността

Понятието Връзки с обществеността или Пъблик рилейшън произхожда от английски език. Това е системата от дейности, при която се цели въздействие върху конкретна аудитория с цел да се създаде благоприятно отношение към фирмата...
Изпратен от:
Elena Nenova
на 2012-12-06
Добавен в:
Общи материали
по Реклама и PR
Статистика:
238 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Връзките с обществеността - дефиниции, функции и принципи

27 дек 2006
·
2,386
·
22
·
1,382
·
415
·
1

Най-важните ориентири при определяне на връзките с обществеността и тяхната същност са позитивните и градивни усилия, насочени към формиране, заздравяване и поддържане на добри взаимоотношения на личността или организацията с обществените структури...
 

Връзки с обществеността

12 апр 2007
·
1,863
·
6
·
585
·
641

Пъблик рилейшънс е дискусионна категория по много причини, но най-вече поради своя интердисциплинарен характер.
 

Дефиниция на пъблик рилейшънс

23 дек 2006
·
940
·
6
·
1,468

Теорията на пъблик рилейшънс представлява съвкупност от знания, взаимствани от различни науки: философия, социология, психология, публицистика и някои аспекти на икономическите науки...
 

Функции и дейности на връзките с обществеността

29 мар 2007
·
1,340
·
5
·
1,498
·
1

Много често функциите на връзките с обществеността се отъждествяват само с една от тях – публичността.
 

Пъблик Рилейшън

01 фев 2009
·
63
·
5
·
762
·
75

Курсова работа за етапи при разработване на ПР кампания...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
58
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Връзки с обществеността

Материал № 924293, от 06 дек 2012
Свален: 238 пъти
Прегледан: 344 пъти
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 38
Брой думи: 11,026
Брой символи: 71,247

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Връзки с обществеността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
с опит от  3 години
90

Eли Христова
преподава по Етика
в град Пловдив
с опит от  20 години
2 380

виж още преподаватели...
Последно видяха материала