Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
Тема 1
Същност на маркетинга
Разработките свързани с прилагането на маркетинга в дейноста на
стопанските организации са осъществени най-напред в САЩ.Това
става в края на 19век.Причината е,че тогава основното препядствие в
развитието стопанските организации се премества от
производствената сфера в сферата на реализацията.Появява се
хроничният проблем на свръх производството.Това е причината
някои експерти да развият вижданията те се превръщат в пречка на
фирми да наблюдават промените в пазара и в потребителските
нагласи.Изтъква се още,че тези посредници значително оскъпяват
продукцията.Причината за това е,че те включват в цената на
продукцията разходите,които правят и печалбата за самите себе
си.Идеята да се премахнат посредниците се срещат с една контра
теза.Премахването на посредниците не премахват техните
функции.Маркетинга се оформя като понятие от американският израз
tomarket the product-да продадем продукта.Дълго време маркетинга се
свежда до организация на продажбите.Голям брой автори и сега
твърдят,че маркетинга не нищо друго освен ново понятие за
означаване дейността на фирмите в сферата на реализацията.Такова
разбиране за маркетинга е заложено в определени за маркетинга
дадено от института Хамилтън.Маркетинговата дейност е определена
като дейност по предвижване на стоките от производството към
пазара и тяхната продажба.Според съвременните трактовки за
маркетинга “Продажбите не са най-важният елемент на
маркетинговата дейност”.Продажбите са само част от структурата на
маркетинговата дейност в съответната организация.Те се
осъществяват лесно,ако:
1.Фирмите добре познават пазарната конюктура,това дали техните
продукти са приемани от пазара или започват процес на отхвърляне.
2.Съомеят да създадат продукти,които пазара желае.
3.Формират цена която пазара приема.
4.Доставят продукти по време и място,където той желае.
5.Осъществяват действия по стимулиране на продажбите така,че да
създадат предпочитано отношение към продукта на фирмата за
сметка на конкурентите.
Израз на такова виждане за маркетинга е официално приетото
определение за маркетинга дадено от британският институт по
маркетинг.Маркетинга се определя като набор от дейности чрез
които фирмите се стремят да изучават пазара,да предприемат
конкретни действия,за да приспособят дейноста си към изискванията
и промените на пазара.В обхвата на маркетинговата дейност се
1
включват действия на фирмите по формиране на търсене когато
продукта е съвършенно нов.Особенно влияние на маркетинга върху
фирмите се свързва с това,че чрез маркетинга фирмите приемат
важни решения да ограничават,да спират или да разширяват
производството на определени продукти и свързват с това
ограничения,спиране или разширяване на съответните
инвестиционни разходи.Вниманието към маркетинга се дължи на
това,че позволява ха стопанските организации да се проспособят към
изменящите пазарни условия,да променят структурата на
производствата цените по които се продават продуктите,да променят
каналите за движение на продуктите.Това че маркетинговата дейност
на фирмите е насочена в максимална степен към променящите се
изисквания на потребителите,не означава,че тази дейност има
характер на филантроп.Вниманието което се отделя на маркетинга
произтича от това,че тази дейност допринася в максимална степен на
стопанските субекти да поставят своите бизнес сцени като осъществят
продажбите и генерират приходи.Възпроизвеждането на маркетинга
като водеща управленска функция се осъществява в определен етап и
при определени условия.Тази дейност няма особенно значение,когато
пазара е дебалансиран като предлагане.При това условие всяка фирма
не среща особенно затруднение да продаде продукта,ако са
сравнително добре направени.При това условие водещата дейност в
стопанската организация са въпросите свързани с управлението на
производството.Усилията на фирмите са насочени към постигане на
по-големи обеми производства,защото пазара е асиметричен.Големият
обем позволява на фирмите да постигнат т.нар.ефект на мащаба.Това
позволява фирмата да формира по-ниска цена.В проектирането на
продуктите като критерии се използват изисквания за масово
производство.При това пазарно условие продуктите са слабо
диференцирани т.е.еднотипни.Твърди се,че потребителя се интересува
от ниската цена,което подтиква фирмите сериен тип производства е
вярно,когато купувачите не са с високи доходи,интересуват се,не само
от продукта,но и от това дали могат да го купят.Акцента върху
производството,а не върху други дейности на фирмата се поставя и
когато производствените разходи в конкретна фирма са много високи
и фирмите насочват усилията да ги снижат като условия и да снижат
и цената.Такъв тип организации маркетинговата дейност и
звена,които я осъществяват не са равностойнни по ранг на други
звена.Функцията и в случея е преди всичко търговска.В по следващия
етап акцента в дейността на фирмите се измества към продукта като
качество преминава към тази страна към дейността на фирмите с
свързаните на конкурентно противопоставяне и възникване на тези
основни затруднения в продажбите.Това е причината стопанските
2
организации да предприемат действия по усъвъшенстване на
продуктите си като средство и кохкурентна среда.На този етап
започват т.нар.деференциране на продукти.Купувачите са
заинтересувани,но са и в състояния да купуват такива продукти.Те
правят избор между продукти аналози,сравняват едни с други.В
определен етап фирмите се поражда друг стремеж да поставят акцент
върху осъществяване на продажбите.Това ги подтиква да проявяват
пазарна агресивност.Основното затова е,че пазара може да поеме
допълнително количество,ако върху купувачите се оказва
натиск.Това от своя страна води до пазарно манипулиране на
купувачите е добре обучавани продавачи или чрез силни рекламни
действия.Характерно за фирми,които възприемат маркетинга като
водеща управленска функция,е че съответните звена са или
равностойнни или от по-висок ранг в сравнение с други
функционални звена на фирмите.В следващ етап много от
организациите особенно такива,които преследват дългосрочни цели
възприемат маркетинга като бизнес философия.Посочените пет
направления изразяват същността на маркетинга са от правно начало
и в управлението и в маркетинговата дейност на съответните фирми.
Тема 2
Маркетингови проучвания.Същност.
Видове обхват.
Маркетинговите проучвания се определят като дейност в която се
използват научни методи за събиране и анализ на информация с оглед
да се разкрият специфичните пазарни условия в които може да се
окаже дадена фирма или в които тя вече е попаднала.Чрез
проучвателна дейност фирмите могат да решат възникнали проблеми
или да се възползват от съществуващите възможности.Обект на
маркетинговите проучвателна дейност са факторите,които могат да
влияят върху пазарният успех на дадена фирма.Характерно за тези
проучвания,е че имат комплексен характер.Обхващат всички страни
на дейноста на фирмата в която се формират стратегията за пазарното
присъствие на фирмата.Като се започва от проучванията на пазара
преди появата продукта,неговата реализация.В това число след
продажбата,реакциите на купувачите.Принципно върху които се
извършва всяко маркетингово проучване са сходни с тези,които се
правят статистически проучвания чрез извадки и оценка на малки
части от една голяма съвкупност.Твърди се,че резултатите от
маркетинговите проучвания не трябва да се абсолютни.Те показват
повече тенденция,отколкото точно премерени факти.Така е,защото
при маркетинговите проучвания е възможно отговорите или
информацията да е неточна.Независимо от това за маркетинговите
проучвания се изразходват големи суми.От особенна важност на този
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 юли 2017 в 13:15 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2015
25 авг 2015 в 10:15 студентка на 41 години от София - Медицински университет, факулетет - Стоматологичен факултет, специалност - Парадонтолог, випуск 2012
22 юни 2015 в 16:49 ученичка на 26 години от Благоевград - ПГИ "Иван Илиев"
26 апр 2015 в 20:52 студентка на 23 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Колеж по икономика и управление - Свищов, специалност - Застраховане и социално дело, випуск 2009
 
Подобни материали
 

Маркетингова система

20 апр 2007
·
2,207
·
2
·
247
·
200
·
1

Маркетинговата ситема е най- общото понятие в маркетинга. включва бизнес организацията, пазара, връзките между тях, елементите на маркетинга, обкръжаващата среда. в центъра на маркетинговата система е купувачът....
 

Анализ на пазара на мляко и млечни продукти в света

25 фев 2008
·
320
·
8
·
1,032
·
148

Цените на млечните продукти са увеличили нивата си двойно за последните 2 години. По-високите международни цени се свързват с по-високите цени в отделните държави, включително и някои от развитите държави, където цените в миналото бяха доста над цените...
 

Маркетинг микс

12 фев 2008
·
346
·
4
·
433
·
67

Във всяка човешка дейност, а това се забелязва особено добре в сферата на бизнеса, постигането на една цел винаги се препятства от наличието на множество обективни дадености и фактори.
 

Основни понятия и категории в маркетинга

13 май 2006
·
2,159
·
45
·
7,170
·
192
·
1

Класическо разбиране: отразява развитието на Мга след ІІсвв до 60-те за САЩ и от края 60-те до начало 70-те за Зап.Европа. Второто: отразява противоречивия процес на развитие на Мга: 60-те за САЩ; края 60-те и начало 70-те за Зап.Европа.
 

Маркетинг на потребителския пазар (МИП)

02 фев 2008
·
374
·
12
·
2,519
·
169

МИП се отнася за частта от пазара, която касае крайните потребители, които купуват за свое лично, семейно или домакинско потребление и купуват потребителски стоки. Потребителските стоки се делят на две големи деления – бързооборотни и...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
7
1
3 мин
03.08.2018
Тест по маркетинг във финансовите институции за 3-ти курс
междинен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Маркетинг.
(Лесен)
20
40
1
3 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Същност на маркетинга

Материал № 924128, от 06 дек 2012
Свален: 44 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 52
Брой думи: 17,191
Брой символи: 103,949

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на маркетинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения