Големина на текста:
1.Методиката на формиране на елементарни
математически представи в системата на
педагогическите науки е призвана да окаже
помощ при математическата подготовка на
децата от предучирищна възраст. Тя
изразява целите и задачите на
пред.математическата подготовка,
математическото съдържание, методите,
похватите и средствата за формиране на
представи за основни математически
понятия и разкрива закономерностите и
отношенията, чрез които се осъществява
специалната подготовка на детето по
математика. Предметът на методиката е да
получава основни закони и закономерности
на процеса на формиране на елементарни
математически представи у 3-7год. деца.
Обектът на методиката са децата от 3-7 год.
И тяхната предматематическа подготовка за
училище. Методиката за формиране на
елементарни математически представи
изследва обекта като зависимост м/у
образователни и възпитателни цели и
задачи. Целта на методиката е свързана с
преодоляване противоречието м/у
абстрактния характер на математическите
понятия и нагледно-образното мислене на
децата, и безпроблемното въвеждане в света
на математиката. Основната целана
методиката е да търси и реализира най-
оптималната организация за
предматематическата подготовка на децата
така че да се съзадатпредпоставки за
тяхното по-ранно математическо и
интелектуално развитие. Най-задача на
методиката е да изследва и разработва
дидактическите основи на процеса по
формиране на елементорни математически
представи у децата от предучилищна
възраст.
2. Най-близо методиката стои до
предучилищната педагогика и дидактиката,
взаимодейства си с началноучилищната
педагогика и с всички методики по
останалите образователни направления в ДГ.
Методиката за формиране на елементарни
математически представи има връзки с всичси
науки които имат за обект детето от 3-7г.въз.
първият важен източник на методиката е
проучването и на историческото и развитие.
То се концентрира в/у изследване на запазени
писмени паметници от миналото. Вторият
важен източник на методиката е
образователно-възпитателната практика по
математика в ДГ, разгледана в категории. В
съдържанието и се включва конкретната
образователно-възпитателна практика по
математика в дг. На трето място са
източници и реголатори на методиката са
редица правителствени закони, документи и
указания на МОН. Четвъртият източник на
методиката са всички изсквания и становища
на видни представители на науката, които
имат отношения към развиването на
методиката по математика в дг. Всяка наука
използва определена система от методи за
проучване на обекта и предмета си, насочено
към усъвършенстване на самата наука, така и
на определени страни от сферата и на
практическото приложение. Методиката на
математиката в ДГ използва методи
разделени в три основни групи: методи за
емпирични изследвания; за теоретични
изследвания и методи от други науки.
Значениета на методиката най-общо се
разкрива в три аспекта:
1. Значение за обогатяване на научената
теория;2. Значения за реалната
образователно-възпитателна практика и
усъвършенстването на предматематическия
образователен процес;3. Значение на
професионално-личностно израстване на
педагогическите кадри . методиката за
формиране на елементарни математически
представи дообогатява общата дидактика,
психологията, теорията за възпитанието,
диагностиката на учебните постижения чрез
конкретизиране на всички общо дидактически
и психологически закони и закономерности.
3. Теоретичните основи на процеса по
формиране на елементарни математически
представи са осабен вид математика наречена
предматематика. Под нейното име се разбира
тази част от математиката, отнасяща се към
математическите схеми и модели
съответващи на възможностите и интересите
на децата, намиращи се в стадия на
конкретните операции.
Предматематиката представлява
съдържателен синтез и взаимно проникване
на знания от няколко математически науки:
теория за множествата, теория за
вероятностите, аритметика, геометрия и
типолагия. Не мислимо е да се говори за
съвременно математическо обучение и
възпитание на малките деца, без да се
познават дидактичните основи. Основната цел
на предматематическата подготовка е да се
въведе детето в сложния свят на
математическите обекти и абстрактните
отношения чрез специална познавателна
среда за педогогическо взаимодействие и на
тази основа да овладее обобщени способи и
подходи за опазване и оценяване на реалната
действителност. При поставянето на задачите
на математическата подготовка на децата в
ДГ се вземат под внимание – психическата
особеност на децата, развиващото влияние на
математическите дейности върху сензорния
опит, и върху детската личност,
противоречието между абстрактния характер
на детето и неговото мислене, възможност на
децата за изучаване на математически знания
и идеи, принципът за приемственост в
обучението в началното училище и
математическата подготовка на децата от ДГ.
В детската градина се извършва ранна
пропедевтика на такива сложни
математически понятия като множество,
число, геометрична фигура, величина,
единица мярка, уравнение и др., които ще се
усвоят от децата в началното училище и по-
нагоре.
5. В педагогическата литература се дават
определения на понятието метод и похват и
се подчертава значението на правилния и
подбор при педагогическо взаимодействие.
В ДГ се използват различни методи за
стимулиране на познавателната
математическа активност на децата. В ДГ
методите се класифицират на прктически,
нагледни, словесни и игрови. Водещ при
формирането на елементарни
математически представи е практическия
метод. При него се усвояват начини на
действие с предмети или техни заместители
и на тази база възниква определена
представа за математическия обект или
отношение. Той предлага организация от
упражнения. Демонстрацията е основен
нагледно-практически метод с действен
характер. Същността му се изразява в
показване от учителя на дид. средства, и
начина за действие с цел овладяване на
математическите знания и умения.
Обяснението е словесен мнологичен метод,
целта на които е да изясни и допълни
дадена информация получена от други
методи. Обикновенно обучението се
съчетава с демонстрация и упражнение,
като при различните методи се проявява с
различни похвати. Разказът е словесен
монологичен метод, които се използва в III
и IV група. Беседата е словесен диалогичен
метод, същността на които е да се задават
въпроси с цел формиране на елементарни
математически представи. Той е един от
най-важните методи в обучението и
възпитанието на децата, но и е един от най-
трудните методи. Упражнението е
основният нагледно практически ветод в
ДГ. Същността на този метод се изразява в
уточняване, разширявани и
систематизиране на получените знания и
формиране на умения и навици чрез
многократно извършване на определени
действия. Дидактичната игра в ДГ е
педагогически феномен- тя е и метод и
средство, и форма на педагогическо
взаимодействие. Методът моделиране е
свързан с понятието модел. Моделирането е
съвременен нагледно-практически метод,
същността на които се изразява в
създаването на модели. Овладяването на
моделирането преминава през няколко
етапа: -избор на метод, работа с него и
преход към реалността. Методите за
контрол и оценка са анализирани в
литературата като методи на устен и
писмен контрол, тези методи по-слабо се
прилагат в ДГ. Познавателните методи са:
наблюдение, експеримент, сръвняване,
анализ и синтез, конкретизация и
специализация, абстрахиране, моделиране и
обобщение. Всички методи на познонието
са за проучване и изследване на
действителността и затова тези методи се
наричат още научно познание. Те се
класифицират като методите нагледно
практически похвати:-класифициране,
обследване, налагане, прилагане,
възпроизвеждане композиране, изразяване
и др. Словесните похвати са:- въпроси,
указания, устен контрол, инструкции,
гатанки, поощрения, статични и
обобщаващи оценки и др. Игрови похвати
са: внасяне на сюжетен герой,
театрализиран етюд, театър на маса,
подвижни игри, музикални игри,
конструктивни игри и автодидактични
игри.
6. Дидактичните материали и средства са
своеобразни оръдия на труда за детския
учител и инструменти за познавателната
дейност на децата. Всички използвани
материали в ДГ се класифичират в пет групи:
В първата основна група се използват
дидактични материали според абстрактността
и предназначението им-натурални материали,
графично-схематични, изображения,
демостративен и оперативен материал. Във
втората основна група се използва дидактичен
материал основно за самостоятелна дейност
на децата-дидактични средства за
индивидуална работа, дидактични игри,
занимателен материал по методика за
формиране елементарни математически
представи, книжки с учебно съдържание.
Третата основна група включва програми за
образователно възпитателна работа в раздела
за математика, подготовка за седмични и
месечни планове, план конспек, план-схема и
др. В четвъртата основна група са
дидактичните материали ан учителя-книги,
сборници, учебници, методически
ръководства и всички такива които
подпомагат работата на учителя.
Дидактичните средства за математическа
подготовка, насочени към семейството е
петата основна група, към нея се включват
учебно-познавателни книги в които има
достатъчно по обем познавателно
съдържание. В процеса на формиране на
елементарни математически представи
изисква комплексно използване на
разнообразни дидактически средства, които
да съответстват на съдържанието, на методите
и похватите, на формата на организация на
работата по предматематическа подготовка на
децата в детска градина.
7. Формите на обучение са свързани с
педагого-психически становища,
компетенции и идеи. Под форма на обучение
се разбира специално организационна дейност
на обечавощия и обучаемите протичащи по
определен ред и в определен режим.в
миналото тази форма беше занятието но
бъдещето предложи още една нова
организационна форма ситуацията. Тя е
определена като основна форма но
педагогическо взаимодействие в програмите
за ДГ. Познавателната педагогическа
ситуация е форма, която изисква особен стил
на педагогическо общуване. В ная детето се
подлага да намери собствения си мисловен
път към изхода на поставения познавателен
проблем. В хода на търсенията за решаването
на ситуацията детето използва усвоени до
момента знания и върху тях надгражда нови.
Познавателната ситуация изисква такова
педагогическо общуване, което преодолява
стандартните мисловни форми и помага за
снемане на психологическите бариери о
общуването и разсъжденията на децата.
Педагогическите ситуации стимулират в най-
голяма степен-осмисляне, осъзнаване и
задълбочаване на получените знания-
намиране и отнемане на варианти за
практически решения чрез практически
ситуации- развиване на мисленето по пътя на
анализа, синтеза, обобщението и др. Според
документите и държавните стандарти основна
форма на педагогическо взаимодействие е
педагогическата ситуация, те биват:
преднамерени и непреднамерени,
индивидуални и групови, обучаващи, игрови,
практически. За правилното обучение и добър
ефект в ДГ се прелагат пет типа ситуации за
усвояване на математическите знания.
Основната дейност на учителя за създаване на
проблемни ситуации е мотивацията, която се
реализира чрез: учебни мотиви,
психологически и практически мотиви.
Ситуация илюстрация се реализира чрез
нагледно-практически методи-демонстрация,
моделирани и др. Тези методи провокират
емпиричната дейност на дацата. Ситуация
упражнение осигурява на децата да
възпроизвеждат нови знания и да изпробват
уменията си в ситуации близки до
илюстративните ситуации инови различни от
познатите дид.материал, демонстрация,
дид.игри, подвижни игри, моделиране и др.
Ситуация задача има по-сложен характер,
защото се основава на самостоятелността на
детското мислене и въображение.
Приложената задача на детето е без външна
помащ при решаването им. Оценката е един
от известните дидактични методи и похвати в
ДГ. Стемежът на детския учител е почти
винаги да прави мажорни оценки на децата, за
да ги стимулира. Освен чрез основната форма
на педагогическата ситуация математическата
подготовка на детето се реализира и по
другите образователно-възпитателни раздели,
които предлагат възможности за
затвърждаване на математическите знания във
всички области на живота на детето, а
именно: изобразителна дейност,
конструктивно-техническа дейност,
физическа и музикална култура, околна
действителност, разходка и др.
10.Числовите представеи се формират у
децата на база на знанията за множесва и
под влияние на две основни дейности –
броене и измерване. При възприемането на
множества във втора възрастова група
децата срещат определени трудности.
Първата трудност се среща при задачата да
се назове следващото на даденото число.
Втората трудност е свързана с
наименуването за сръвняване на съседни
числа в числова редица. Третата трудност
се отнася до разбирането на количественото
значение на числото. Четвъртото е че все
още децата се затрудняват да броят
разпръснати обекти и нееднородни
предмети. Успешното формиране на
числовите представи на децата от втора
възрастова група е възможно само при
участието и взаимодействие на различни
анализатори: слухов, речеви, зрителен, и др.
Системата от задачи за формиране на
количествени представи при 4-5год. Деца,
включва две направления:9обогатяване на
множесвените представи, като основа за
формиране на първи числови представи и
познавателни възможности на децата,
натрупания сензорен опит позволява да се
поставят задачи за запознаване на числа от
ограничен отрез от числова редица или от
1-5. Задачите за предматематическо
обучение за формиране на количествени
представи са различни според възрастта на
децата и индивидуалните знания на всяко
дете, а именно: за запознаване с числата от
едно до десет, овладяване на похвати за
броене на предмети, отношението между
тях, сръвняване на числата със знаци < =>,
формиране на представи за числови редици
и запознаване на цифрите на числана от 1
до 10, усвояване на умения за количествено
и поредно броене, обогатяване представите
за числото като резултат от измерване на
величини с условни единици мерки,
осмислянето на операционото значение на
числото, изучаване на количествения състав
на числото като основа на операциите
събиране и изваждане. Приложение на
числата и цифрите им в практическа
ситуация. Работата с множествата се
развива и усложнява според възраста на
децата, като се променя характера на
дидактичния материал, похватите,
подреждането на обектите се обогатява в
много посоки, и след всичко това не трябва
да забравяме че се поднася на децата под
формата на игра. Чрез нея се стимулира
динамиката на детското мисмене и се
затвърждават комплексни математически
знания.
11. Понятието число е резултат от дълбока и
дълга абстрахираща дейност на човешкото
позноние. Понятието число в човешкото
познание преминава през няколко етапа и
значения, сръвняване на конкретни
множества, сръвняване на определено
множество с други такива, предметни числа и
количествено сръвняване. Има и значение на
числото-количествено, редно, отношение м/у
измервана величина и единица мярка и
операторно значение. Дейността броене се
свързва с уточняване на взаимно еднозначни
съответствия м/у множества едно от което е
определено като стандартно множество.
Броенето се развива с човешкото развитие. В
стремежа си да използваме по-удобни
средства за броене човек достига до
създаването на естествените числа. Броенето
е единно еднозначно съответствие м/у
елементите на дадено множество обекти и
числа от отреза на числова редица. Броенето е
една от основните форми при която 3-7год.
деца формират ясна представа за
количествено значение на числото, за мястото
им в числовата редица и за отношението
спрямо другите числа от 1 до 10.
Количественото броене се овладява
паралелно с числата към всички елементи от
преброяваното множество към което трябва
да се съотнесе числото. Броенето се разкрива
като дейност за определяне числото, броя на
обектите на дадено множество. Обратно
одброяването е дейност за отделяне на част от
дадено множество, тъждествена на
предварително зададено число. Числовите
представи у децата се формират на база
знанията за множествата и под влияние на две
основни дейности – броене и измерване.
Успешното формиране на числовите
представи у децата е възможно само при
участието на взаимодействиета на различните
анализатори, а именно:слухов, речеви,
зрителен, двигателен и др.
13-14. Геометричното съдържание в Дг
обхваща обучаващи и възпитаващи задачи за
изучаване на геометрични фигури в два
аспекта: геометричните фигури се изучават
като сензорни еталани за форма те могат да
изпълняват функция на мерки при
сръвняването и опознаването формата на
обектите от заобикалящия ни свят.
Геометричните фигури се изучават като
абстрактно математическо понятие, което
налага формирането на елементарни
представи у децата за тях. Системата от
задачи при формирането на елементарни
геометрични представи у децата в детската
градина се усложнява според възрастта им.
Комплексния и сложен характер на
геометричните знания изисква ситемно и
последователно изучаване в единсво с
останалите математически знания.
Методическата система за формиране на
елементарни геометрични представи обхваща
три направления, които имат за цел да доведат
детето да разбирането че:
-Геометричните фигури служат за
еталони при обследване формата на
предметите;
-Всяка геометрична фигура има
общи свойства с останалите
фигури, но притежава съществени
характерни само за нея свайства.
-Геометричната фигура не зависи от
цвета си, големитата, вида и
материала и от други не
съществени за формата свойства.
С това твърдени се изразява геометричната
инвариантност, формирането на правилна
представа за геометричните фигури е
възможно само тогава когато децата се
абстрахират от несъществените свойства за
форма, цвят, големина, материал и др.
Методическите похвати и изисквания за
разбиране от децата на геометрична
инвариантност относно са:
1. Предлагане на разнообразни по цвят и
големина модели на геометрични фигури;
2. Поставяне на фигурите в различно
пространствено положение;
3. Геометричните фигури да обхващат по-
голямо разнообразие на видовете си;
4. Важни похвати за абстрахиране на формите
са сръвняването на изучаваната фигура, с
такива фигури които приличат на нея, но не са
от същия вид;
5. Да се предлагат фигури които на приличат
на дадената, но са от същия вид.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по математика

Методиката на формиране на елементарни математически представи в системата на педагогическите науки е призвана да окаже помощ при математическата подготовка на децата от предучирищна възраст...
Изпратен от:
6611
на 2012-12-05
Добавен в:
Пищови
по Математика
Статистика:
667 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми малко помощ по математика
добавена от breakforce 25.04.2013
0
27
историческите сведения за уредите за измерване на времето и разработване на дидактични модели при усвояване на времевите еталони от децата
добавена от dobrina.noikova 18.05.2019
1
3
Приемлива инвестицияяя!
добавена от Inna_dimitrovaa 19.12.2018
2
12
Подобни материали
 

Методика на обучението по математика в началното училище

27 май 2008
·
1,282
·
16
·
2,677
·
1,827
·
14

Подготовка на децата за училище, множества, естествено число.
 

Изследване зависимостта на когнитивното развитие и формирането на елементарни математически представи при 3-4 год. деца.

25 апр 2010
·
105
·
4
·
1,508
·
230

Изследване зависимостта на формиране на елементарни математически представи и когнитивното развитие при 3-4 годишни децачрез тестове и установяване корелационната зависимост между двете променливи и степента й на значимост...
 

Числото 3 и неговата цифра- трета група в детската градина

08 ное 2011
·
1,863
·
6
·
1,031
·
2,408
·
6

План-конспект на регламентирана ситуация за трета група в детската градина за формиране на елементарни математически представи. Тема:"Числото 3 и неговата цифра"....
 
Онлайн тестове по Математика
Междинен тест по математика за 7-ми клас (за края на срока)
междинен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Обхваща материал, изучаван през първи учебен срок на 7-ми клас. Съдържа 20 задачи, всяка от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Радка Кънчева преподавател
(Труден)
20
29
1
6 мин
04.10.2016
Тест по Математика за 7-ми клас на тема "Неравенства в триъгълник"
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 10 въпроса със 4 предполагаеми отговора като всеки въпрос има един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас.
(Труден)
10
28
2
2 мин
22.08.2018
» виж всички онлайн тестове по математика

Пищови по математика

Материал № 923607, от 05 дек 2012
Свален: 667 пъти
Прегледан: 918 пъти
Предмет: Математика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 4,283
Брой символи: 28,168

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по математика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
28 3

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
1 3

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения