Големина на текста:
1. Първото състезание по акробатика и худ.гимнастика е през: 1952г
2. Първият български гимнастик,спечелил олимпийски медал е: В.Капсъзов
3. Първият българин, европейски шампион на земна гимнастика е: Р.Христов
4. Първата българска гимнастичка с европейски медал е: М.Карашка
5. Първи олимпийски шампион на висилка: Ст.Делчев-Москва ‘80
6. Абсолютен европейски шампион: Ст.Делчев-Вилнюс ‘77
7. За развиване на взривна сила при гимнастици, силовите упражнения трябва да възлизат от
макс.сила на : 20-30%
8. За развиване на силата най-малко ефективен е метода на: разчленен метод
9. За развиване на силата най-подходящ е: повторните усилия
10. За взривна сила при гимнастиците: упражнения за сила
11. За развиване на издръжливоста в гимнастиката най-неподходящ е: фронтален
12. Динамичната гъвкавост не може да се развива с: равновесни упражнения
13. Гъвкавостта трябва да бъде най-голяма в: тазобедрени и раменни стави
14. Физическата подготовка трябва да се провежда: целогодишно
15. За гимнастиката добро ниво на гъвкавост трябва да има в: тазобедрени стави
16. Статичната гъвкавост се развива със: силови упражнения
17. Гъвкавостта се развива с: махови упражнения
18. Кой е най-подходящия метод за развиване на бързина: състезателен
19. Алгоритмичния метод се използва за: обучение в техника
20. При кои дисциплини не се използва музикален съпровод: земна гимнастика-мъже
21. Относителната сила се определя от съотношението м/у: тегло и абсолютна сила
22. С увеличаване на телесното тегло абсолютната сила: намалява
23. С увеличаване на телесното тегло относителната сила: намалява
24. Гъвкавостта на гимнастиците бива: динамична и статична
25. По градиента на силата можем да определим състоянието на: взривната сила
26. Гъвкавостта е добра когато постижението в дълбочина на наклона е: полжително
27. Изпълнението на статични упр.става при следния режим за проява на м.сила:
изометричен
28. Подобряването на физ.качества става чрез: развитие и възпитание на качествата
29. Вътрешно-мускулната координация е компонент на: периферен фактор
30. Взривната сила се измерва в: кг/сек
31. Градиент на силата е: критерий за взривна сила
32. Издръжливостта зависи от: максималната сила
33. Качествата на гимнастика биват: двигателни
34. Междумускулната координация е компонент на: режима на м.съкращение
35. Най-ефективна е физическата подготовка: в края на тренировката
36. При приземяването мускулите на долни крайници работят в: плиометричен режим
37. Максималната мускулна сила е предимно: фенотипен фактор
38. Величината на м.усилия при статични упражнения: зависят от момента на силата на
тежеста
39. При изпълнение на упражнения на висилка обикновено тялото спрямо уреда е:
надлъжно
40. Опорните везни се изпълняват на: успоредка
41. Стоящите везни се изпълняват на: земна гимнастика
42. Везните не се изпълняват в: седеж
43. Търкалянията на земна гимнастика и на греда не се изпълняват по: надлъжната ос
44. Колелата не се изпълняват на по: надлъжната ос
45. Предните напречни кръгове се изпълняват от изходно положение: ръцете горе
46. Задните напречни кръгове се изпълняват от изходно положение: ръцете долу
47. Долните напречни кръгове с ръцете се изпълняват от изходно положение: ръцете напред
48. Виншните лицеви кръгове с ръцете се изпълняват от изходно положение: ръцете горе
49. Витрешните лицеви кръгове с ръцете се изпълняват от изходно положение: ръцете горе
50. Възмаховете се изпълняват на: успоредка
51. Тежеста на тялото при нападите е пренесена основно върху: придвижения и свит в
коляното крак
52. Лицевата равнина се образува от следните оси: надлъжна и странична
53. Напречната равнина се образува от следните оси: напречна и надлъжна
54. Водоравната равнина се образува от следните оси: странична и напречна
55. При изпълнението на упражения на кон с гривни,гимнастикът се намира най-често в:
надлъжно положение
56. Изпълнението на упражнения на кон с гривни е в: опора
57. Лицевите отскоци не се изпълняват на: халки
58. Тилен отскок не се изпълнява на: земна гимнастика
59. Подкръг се изпълнява на: земна гимнастика
60. Нулевите положения в гимнастическата терминология са: напред
61. При изпълнение на гимнастическите упражнения на халки,най-често тялото се намира в
следното положение: надлъжно
62. При изпълнение на гимнастическите упражнения на успоредка най-често срещаното
положение на тялото спрямо уреда е: напречно
63. Вътрешните и виншни кръгове с ръцете се изпълняват в: лицевата равнина
64. „Нулевите”положения в гимнастическата терминология са: принцип за краткост
65. Ъглов мах може да бъде изпълнен на: смесена успоредка
66. Колелата са упражнения, които се изпълняват на: земна гимнастика
67. Лицев отскок се среща на: успоредка
68. Кръгомно премятане може да бъде изпълнено на: земна гимнастика
69. При изпълнението на кон с гривни, гимнастикът се намира в: динамично равновесие
70. Тилен отскок се среща на: кон с гривни
71. Подкръг може да бъде изпълнен на: земна гимнастика
72. При изпълнение на гимнастическите упражнения на халки, най-често срещаното
положение на тялото спрямо уреда е: надлъжно
73. Мах в опора на висилка се изпълнява в: напречна ос
74. На греда упражненията се изпълняват в: напречна ос
75. Горните напречни кръгове с ръце могат да се изпълняват от изходно положение: основен
стоеж-ръце напред
76. При изпълнения на гимнастически упражнения на смесена успоредка,най-често
срещаното положение на тялото спрямо уреда е: надлъжно
77. Долни лицеви кръгове с ръце могат да се изпълняват от изходно положение: основен
стоеж- ръце в страни
78. Гимнастическите термини се изграждат от: съществителни и прилагателни
79. Междуъгловата скорост и момента на инерцията (инерчния момент)съществува следната
зависимост: обратно пропорционална зависимост
80. Намаляването на радиуса при упражненията с въртеливо движение води до: намаляване
момента на инерцията
81. При въртенията(превъртанията)ъгловата скорост се увеличава при: сгъване на тялото
82. При въртенията напред на висилка(смесена успоредка) ъгловата скорост се променя при:
сгъване в тазобедрените стави
83. При прескоците на кон, коя скорост при отскока от трамплина е по-голяма:
хоризонтална скорост
84. При отскока от трамплина опорната реакция е: по-голяма от теглото
85. От какво се определя ъгълът на излитане при прескоците и акробатическите скокове:
съотношението между вертикалната и хоризонталната скорост
86. Каква е вертикалната скорост в най-високата точка от траекторията на летежа при
прескоците и акробатическите скокове: равна е на нула
87. При какъв ъгъл на излитане летежът при изпълнение на скок кълбо ще бъде най-дълъг:
околко 45 градуса
88. При какъв ъгъл на излитане при изпълнение на акробатичните упражнения летежът ще
бъде най-висок: около 90 градуса
89. Равновесната устойчивост не зависи от: силата на краката
90. При кои случаи равновесието не е устойчиво: вис на висилка
91. Кинематичните параметри на гимнастическите упражнения са: изминат път
92. Динамографичния запис на усилията при изпълнение на гимнастическите упражнения
има следния вид на траекторията: криволинейна
93. ОЦТ на тялото се намира под точката на окачване при: тилен вис
94. С помоща на сгъване и разгъване на тялото, траекторията на ОЦТ по време на летежа: не
се променя
95. В кои от случаите опорната площ е най-голяма: седеж
96. В кои от случаите опорната площ е най- малка: клек
97. Как вътрешните сили променят траекторията на ОЦТ при летежа: не променят
траекторията
98. Кои от посочените параметри не е кинематичен: приложна сила
99. Траекторията на ОЦТ летежна фаза с помоща на сгъвателноразгъвателни движения: не
може да е променена
100. Кинематични параметри на гимнастическите упражнения са: път, време, скорост,
ускорение
101. Динамограмата на гимнастическите упражнения описва: динамичните параметри
102. ОЦТ се намира под точката на окачване на: халки
103. ОЦТ при изпълнение на премятане на земна гимнастика описва: парабола
104. Ъгълът на отскок от трамплина е равен на: близък до 90 градуса
105. Максималната скорост при засилването на опорен прескок е в рамките на: 6-8 м/сек
106. Отблъскването с ръце при опорните прескоци се осъществява: във вертикала
107. Къде е най-голяма опорната площ: при тилна стойка
108. Кой от посочените методи не е за обучение: фронтален
109. Кой от методите не е за организация: алгоритмичен
110. Гимнастическите прескоци имат следния брой условни фази: 6 фази
111. Склопките спадат към групата на: възмаховете
112. Залупките спадат към групата на : възмаховете
113. Колелата са упражнения с: без летежна фаза
114. Премятанията са упражнения с: една летежна фаза
115. При приземяването мускулите на долни крайници работят основно в режим на: удържаща
работа
116. Методът на фиксацията е: метод на обучение
117. Алгоритмичен метод в гимнастиката се използва за: при обучението в техниката на
упражненията
118. Ъглов мах може да се изпълни на: смесена успоредка
119. Кръгомното премятане може да се изпълни на: греда
120. Колелата са упражнения, които които не се изпилняват на : прескок кон
121. Мятанията са група упражнения, които се изпълняват на: земна гимнастика
122. Превъртанията са упражнения , които не се изпълняват на: кон с гривни
123. При изпълнение на скок кълбо в момента на опората с ръцете главата се навежда: напред

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2020 в 12:41 студент на 25 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - гимнастика, випуск 2022
25 май 2020 в 12:41 студентка на 21 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2022
21 май 2020 в 19:12 потребител
21 май 2020 в 10:27 ученик от Пазарджик - МГ "К. Величков"
12 май 2020 в 14:55 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
11 май 2020 в 14:25 студент на 38 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - трениорски факултет, випуск 2021
09 май 2020 в 16:03 потребител
09 май 2020 в 13:43 ученик на 20 години от София - 47 СОУ "Христо Г. Данов", випуск 2018
04 май 2020 в 14:18 студент на 36 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2021
22 апр 2020 в 12:12 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
894
·
2
·
333
·
1,883
·
1

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Подвижни игри

05 ное 2008
·
832
·
6
·
4,512
·
1,271

Предварителна подготовка и организация: учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни редици....
 

Урок по гимнастика

29 ное 2008
·
1,083
·
5
·
266
·
1,501
·
2
·
2

ПЛАН – КОНСПЕКТ ТЕМА: Гимнастика ЗАДАЧИ НА УРОКА: ОБРАЗОВАТЕЛНИ: Начално разучаване на склопка; Затвърждаване и усъвършенстване на странично колело; РФК – сила. ВЪЗПИТАТЕЛНИ: Дисциплина, решителност...
 

История на Физическата Култура

24 яну 2009
·
100
·
3
·
578
·
175

Раздраства се международното спортно движение. Създават се 20 нови международни федерации. От 1924г. Се провеждат международни студентски игри, организират се регионални първенства, балкански лекоатлетически игри...
 

Протокол за наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт

30 яну 2009
·
737
·
3
·
260
·
1,683
·
1

За наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт проведен с ученици от V клас в 105 СОУ “Атанас Далчев” ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Спортна гимнастика

Материал № 923148, от 04 дек 2012
Свален: 197 пъти
Прегледан: 399 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 1,541
Брой символи: 9,111

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Спортна гимнастика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
96

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
237

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения