Големина на текста:
Олигопол
1.Същност и основни характеристики на олигополните пазари:
Олигополът представлява форма на несъвършенна конкуренция при която на пазара в
даден отрасъл има малко на брой, но големи фирми, които произвеждат идентини или
близки продукти. Първите олигополи се появяват в промишлените отрасли. Когато
няколко едри фирми прозивеждат съвършенно еднородна продукция например: - злато
стомана мед въгкища и т.н. олигополния пазар се нарича флоиден. Вторият вид
олигополи са т.н. вискозни олигополи. Вискозен олигопол има когато няколко големи
фирми произвеждат дифернецирани продукти. Типичен пример е
автомобилопроизводството. Характерно за тях е че имаме големи мащаби на
производството и затова всяка фирма при олигопол може силно да влияе на общото
предлагане и върху цените на отрасъла. Систематизирано представяне, главните
характеристики на олигополния пазар са следните:
В отрасъла действат само няколко едри фирми, всяка от които има зачително голям
пазарен дял. Няма строго оптределен критерии за олигополните пазари. Важното е
първите няколко големи фирми да произвеждат голяма част от преобладаващия
пордукти.
Съществува взаимна зависимост между фирмите. Този факт има решаващо значение
за стратегията на фирмите и за тяхното пазарно поведение. При определяне на
цената и обема на фирменото предлагане всяка фирма е принудена да отчита не само
своите възможности иограничения, но и какви ще бъдат действията на нейните
конкуретни фирми.
На тези пазари има много съществени бариери за навлизане в отрасъла. Тези
бариери са както икономически, така и законови и институционални. Ролята на
икономически бариери играят високите икномически разходи. Има и чисто законови
бариери които също правят трудно навлизането. Такива бариери са лицензи, квоти и
други такива прани ограничения.
Най – характерната особедност на олигополните пазари е тясната взаимовръзка която
съществува между отделните фирми в отрасъла. Всяка фирма е принудаена да се
съобразява с действията на своите конкуренти.такъв тип поведение се определя като
стратегическо поведение.
Колкото по малко са фирмите , толкова по-вече зависимостта между тях се засилва. На
олигополните пазари по принцип конкуренцията е персонофицирана. При тези условия
фирмите избягват ценовата конкуренция, тъй като тя може да доведе до неблагоприятни
последици, както за фирмата която е започнала такава конкуренция, така и за пазара в
отрасъла като цяло. Няма единен модел за олигопол и равновесието при монопол.
Вместо това съществуват различни олигополви модели. Тези различни олигополни
модели са групирани в две главни разновидности: Има модели на съгласуван олигопол и
модели на не съгласуван олигопол. Това разграничение е в зависимост от особедностите
на взаимодействието на фирмите на олигополния пазар. в отделни случаи те могат да се
съгласуват помежду си . тогава ще имама случай на съгласуван олигопол на пазара, за
цени за квоти. В други случай може да нямаме несъгласуван олигопол.
2. Несъгласуван олигопол
При не съгласуван олигопол отделните фирми от отрасъла самостоятелно без да
съгласуват със своите конкуррренти определят обема на предлагането и цените по които
предлагат. Това не означава че те не отчитат възможните действия на своите конкуренти
и че не се съобразяват със своите възможни действия но няма пряко съгласуване,
непосдредствена координация между отделните фирми.Един от основните модели на
несъгасуван олигопол е моделът на олигопол с пречупена крива на търсенето. Моделът е
разработен от американския иономист Пол Суизи. Според тои модел кривата на
търсенето на всяка фирма действаща на олигополен пазар зависи от това какви ще са
реакциите, на нейните конкуренти.
На графиката са показани две криви на търсенето на продукта на фирмата D1 и D2. Те
изобразяват различни отношения затова как ще действат другите фирми на шазара.
Кривата D1 показва какво ще бъде търсенето ако при повишаване на цената на стоката
от съответната фирма другите фирм в отрасъла не повишават своите цени. Кривата д2
показва какво ще бъде търсенето ако при намаляване на цената на стоката от
съответната фирма, другите фирми също намалят цената. Основно положение на този
модел е че криваата на търсенето на отделната фирма се пречупва в точката определна
от съществуващата пазарна цена. на графиката тази цена е Pe така на практика кривата
на търсене на отделната фирма се състои от две частипървия сегмент е D1E, втория
ясегмент е ЕD2. Логиката на това положение се основава на следните предположенния
ако една афирма на олигополния пазар реши да намали цената на своя продукт,под
съществващата пазарна цена, за да завладее по голям пазарен дял.
Ако една фирма увеличава цената на своите продукти, другите фирми няма да я
последват, с цел да отнемат от нейните клиенти, да намалят пазарния дял. Ако една
фирма намаля цената, всички други ще я последват, и обратно ако една фирма увеличи
ценаат другите фирми няма да я последват. Кривите на пречупване се пресичат в
точката определена от пазарната цена. ако фирмата повишава цената търсенето на
нейния продукт мн барзо ще намалее, защото другите фирми няма да я последват.
Кривата на търсене става нееластична, с по голям наклон. Това означава че ако
фирмата реши да разшири своя пазарен дял, намалява цената, полите от това ще бъдат
малки. Кривата на търсене на фирмата олигополист е пречупена. Пречупена ще бъде и
кривата на MR, тя в модел се образува от два отделни сегмента Mr1 I Mr2.
Същевременно се получава едно прекъсване, един вертикален участък които е показан с
пунктир.
съответно равновесното количество при този модел, който фирмата получава е Qe при
цена Pe, тъй като кривата на преде;ните приходи се пресичат във вертикалния участък,
това означава че при чувствутелно изменение на пределните разходи ще се запази една и
съща равновесна цена, както и равновесното количество. Пределните раходи MC могат
да се увеличават или да намаляават.
Факта защо в олигополните отрасли има една сравнително висока стабилност и на
обемите които предлагат фирмите.
2,2 Модел на ценово лидерство: Освен моделът на пречупената линия на търсенето ,
друг основен модел на несъгласуеан монопол, е моделът на ценово лидерство, наричан
още модел на доминантната фирма. Този модел обяснява поведението на фирмите в
случаите когато на олигополния пазар има една голяма доминираща фирма която всички
възпприемат като лидер , която е заобиколена от няколко по малки фирми. Обикновенно
голямата фирма контролира над 50% от пазарния дял. В рамките на своя пазарен дял
доминиращата фирма определя цената и обема на своята продукция като момнополист.
И максимилизира печалбата си като монополиста при съшите условия, същеввременно
тази фирма оставя част от пазара на своите по дребни конкуренти. По малките фирми
приемат цената определена от фирмата лидер и продават по тази цена такива количества
продукция, които съответстват на техните разходи. Едрата фирма в случая е ценожви
лидер, защото определя цената, а останалите фирми се придържат към тази ценапо
такъв начин моделът на ценово лидерство обяснява как в олигополните отрасли може да
има единна ценова политика без между фирмите да има предварителни договорки и
спорузомения,т.е. как може да има единна ценова политика при несъгласуван монопол.
При графичното представяне на модела на олигопол с ценово лидерство се предполага
че има две криви на търсене.едната крива на търсенето показва общото пазарно търсене
в отрасъла. Другата крива на търсенето е кривата на търсене на доминиращата фирма,
фирмата лидер.кривата на търсенето на доминиращата фирма се получава като общ от
шбшото пазарно търсене се спадне търсенето на продуктите на по малките фирми. Друг
характерен момент е че кривата на доминиращата фирма е по еластична (по полегата) в
сравнение с общата пазарна крива на търсене.
Следва графика за модел на ценово лидерство:
Наа графаиката D е кривата на общото пазарно търсене, d-крива на търсене на
доминиращата фирма, показан е пределния приход MR, MC са пределните разходи на
доминиращата фирма. Тя действа като монополист, тя определя обем и цена които
максимилизиарт нейната печалба. За доминиращата фирма максимизиращо печалбата
количество е количеството продукция е количеството при което MC = MR. Останалите
фирми приемат тази цена и продават по тази цена такива количества които съответстват
на техните разходи. Общото количество което се предлага в целия отрасъл е до точка L,
където линията на цената пресича кривата на пазарното търсене. Или общо в отрасъла
на ацелия олигополен пазар, ще се предлага количество OQs, като OQd, ще е
количеството което ще предлага доминиращата фирма . съществуват редица други
модели на несъгласуван монопол, такива са моделът на Корно, моделът на Бернтран,
моделът на състезателните пазари и други. Независимо от различията тези модели
показват някои общи характеристики на несъгласувания монопол. 1. Несъгласувания
монопол е преобладаваща форма на олигопол в съвременните условия при която всяка
фирма определя самостоятелно своята стратегия, но съобразявайки се със своите реакци
и действия на останалите фирми в отрасъла. 2. При несъгласувания монопол е на лице
значителна ценова мобилност и се практикуват неценови форми на конкуренция.
3.поради наличието на известна, макар и ограничена конкуренция пазарните цени са по
ниски а предлаганите количества са по големи от тези, които се получават при чист
монопол. Съгласува олигопол се нарича такава пазарна структора в която между
фирмите има тайна и явна споразумения за цените. Споразуменията между
олигополистите могат да бъдат с договор /формални/ или неформални Най
разпространеното е картел – споразумение между фирмите за подържане на едни цени и
обем на производство. Преследван е от антимонополното законодателство и не може да
действа легално. Въпреки това има и легални законови картели. Те оперират
обикновенно на международния пазар, тъй като няма такава норма в международното
законодателство, която да забранява картелната практика. Най известните картели са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юни 2021 в 15:32 в момента не учи на 34 години от Ямбол
 
Подобни материали
 

Монополистична конкуренция и олигопол

23 дек 2006
·
892
·
8
·
2,245
·
405
·
1

Ако съвършената конкуренция представя формата на пазара, при наличието на многобройни дребни фирми, някои от които не притежават пазарна власт, то монополът показва как би изглеждал пазарът, когато една едра фирма...
 

Несъвършенна конкуренция. Чист монопол

24 яну 2012
·
81
·
6
·
1,107

Под несъвършенна конкуренция се разбират пазарни структури, на които отделните производители т.е. продавачите могат да оказват някакво въздействие върху пазарната цена ....
 

Конкуренцията и нейните форми

21 ное 2008
·
211
·
3
·
380
·
64

Видове конкуренция, основни характеристики, примери за конкуренция.
 

Несъвършенна конкуренция - монополистична конкуренция и олигопол

01 апр 2006
·
2,472
·
8
·
1,383
·
534
·
1
·
1

Пазарна структура при монополистична конкуренция, равновесие на фирмите при монополистична конкуренция в краткоср и дългосрочен период, последици, пазарни структури при олигопол, поведение на фирмите при олигопол и др.
 

Несъвършена конкуренция

12 юли 2007
·
634
·
14
·
2,106
·
355

Същност и причини за несъвършената конкуренция. Чист монопол, пазарна структура и т.н.
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика
изпитен тест по Микроикономика за Студенти
Тетстът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
15
422
1
27.05.2015
Тест по микроикономика върху търсене и предлагане
изпитен тест по Микроикономика за Ученици
Тестът съдържа 13 въпроса по микроикономика върху търсенето и предлагането на стоки и услуги. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
13
179
1
07.11.2013
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Олигопол

Материал № 922886, от 04 дек 2012
Свален: 70 пъти
Прегледан: 127 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,619
Брой символи: 9,804

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Олигопол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала