Големина на текста:
Лингвистична категоризацията
Най-общо казано, лингвистичната категоризация е познавателно умение “да се
вижда сходството в разнообразието” [Taylor 1989: viii]. Важна нейна особеност е, че се
извършва автоматично и неосъзнато [вж. тази особеност отбелязана например в: Lakoff
1987]. Така езиковото съзнание на индивида се справя с лексикалния си дефицит.
Категоризацията подобно на формирането на понятията изобщо намалява сложността на
света чрез обобщаването като мисловна дейност [Feldman 1990: 315]. Когато детето пита
магарето не е ли малко конче или виждайки за първи път купе във влак казва: “Нека да
влезем в тази кабина” или “Купи ми това зеленце” (за марули)”, или “Не ща такива малки
дини (за едри смокини)”, то търси (когато задава въпрос) или намира подходяща клетка за
новия обект в неговата наивна картина на света. В подобна ситуация се оказва и
възрастният, когато се сблъсква с нов предмет: “Пелмените вид ядене ли са?”
В изследванията върху лингвистичната категоризация често се цитират думите на
Лабов, че “лингвистиката е… наука за категориите, за това, как езикът превежда
значението в звук чрез категоризацията на действителността на дискретни единици и
мрежи от единици [Labov 1973: 342 – вж. например Taylor 1989: 1; Galeas 1998]. И това е
така, защото категоризацията е мощен естествен инструмент на познанието. Така езикът
се осъществява като оръдие и продукт на познанието. Чрез категоризацията се
осъществява стремежът към обясняване на новото чрез познатото [Михеев, Фрумкина
1991: 46].
Този въпрос е тясно свързан с теорията на Сепир и Уърф за членението на
обективната действителност от езика. “Ние изолираме едни или други явления в света на
явленията едни или други категории и типове не защото са очевидни” [Уърф]. Различните
езици по различен начин категоризират обективната действителност, по различен начин
откриват сходство в разнообразието. Начинът, по-който езикът структурира света
посредством значенията зависи отчасти от начина, по който е структуриран самият свят, и
отчасти от комуникативните потребности на неговите носители.
Класическата теория за категоризацията, която традиционно се схваща като теория
за родово-видово-подвидовите отношения, се основава на разбирането за общи свойства.
Особен принос в разработването на теорията за категоризацията има американската
психоложка Елеонор Рош. Според Рош категорията може да се основава на представата за
фамилно сходство. Категорията няма точно очертани граници. В категорията съществуват
взаимоотношения по линията горе-долу. Някои членове на категориите са най-добри
техни представители, т. е. прототипове (птица - врабче; мебел - стол; плод - ябълка). Те се
определят като прототипове. Намират се на централното равнище. Централно равнище е
базисно равнище. То се характеризира с най-висока очебийност на денотатите. Базисното
равнище е функционално и епистемологично първично.
? децата усвояват най-напред базисните понятия;
? в чужд език се навлиза през базисното равнище;
? думите от базисното равнище са най-кратки;
? думите от базисното равнище най-често се употребяват.
? човешкият когнитивен апарат на базисно равнище работи най-добре (Купих си
един стол - вместо мебел, кухненски стол)
? Базисното равнище често съвпада в различните езици. На този факт се основава
разбирането между представители на различни култури. Но има и различия.
Например за градския жител дърво е от базисното равните, а за селския жител в
район с борове може борът да е от базисното равнище.
? Когнитивна икономия - мислим главно с понятията от базисното равнище.
Има хипотеза, че принципите на категоризация са общи за възрастните и децата
независимо от това, че децата могат да имат различни категории (Примери: Кларк:
формалните признаци са най-очебийни; Денят и нощта са прототипове на категорията
време - при децата: светло, тъмно)
Относно езика Dyirbal на австралийски аборигени е констатирано, че в една
категория влизат жените, огънят и опасните неща. Във същата категория влизат и
птиците.Това се обяснява със следния принцип: Ако даден предмет има характеристика Х,
но чрез мит се свързва с характеристика Y, то ще принадлежи към класа Y, а не X. Смята
се, че птиците са духове на жени, и затова не влизат в категорията на животните.
В японски има категория “хон” - включва тънки обекти: пръчки, моливи, свещи,
върви, коса и т.н. Когато се изброяват такива предмети, към числителното се прибавя
представка хон.
Срв. в бълг. 2 души - 2 броя.
Taylor
за базисните цветове:
- не са подчинени на други цветове (например алено е подчинено на червено)
- морфологично прости са (срв. с червеникав)
- употребата им не е контекстно ограничена (рус само за коса)
- характеризират се с честотна употреба
Два цветни образеца могат да бъдат категоризирани като представители на един и
същ цвят от носители на един език и като представители на различни цветове от носители
на друг. (напр. рус. синий и голубой). Но ако представители на различни езици бъдат
помолени да назоват базисните цветове, разнообразието намалява. Berlin и Kay изследват
98 езика, за да определят базисните цветове. Те са 11.
Експериментално е доказано, че фокалните цветове се назовават по-бързо от
нефокалните.
В езика дани, говорен в Нова Гвинея, има само две названия за цвят, които
категоризират целия цветови спектър. Mola означава бялото и топлите цветове (червен,
оранжев, жълт, розов, лилав) и mili – черното и студените цветове (син, зелен). В short-
term memory task на изпитвани лица (20 англоговорящи, с роден език английски и 21
говорещи само езика дани) за 5 секунди се показва образец на даден цвят и след 30 сек. те
трябва да идентифицират този цвят от цяла гама цветове. Целта е да се провери дали
фокалните цветове се идентифицират по-бързо. Оказало се, че англоезичните и.л.
идентифицират цветовете по-точно от дани-говорящите. Следователно запомнянето на
цветовете зависи от съществуването на съответно название. Възможно е това да се
определя и от опита. Носителите на дани, които са представители на една примитивна
култура, нямат опит със запомнянето на цветовете, например в пътното движение.
Интересното в този експеримент е също откритието, че говорещите езика дани запомнят
по-добре фокалните цветове от нефокалните, независимо от това, че нямат названия за
тях. При англоезични три-годишни деца, които не са усвоили напълно названията на
цветовете, също се констатира по-добро запомняне и по-високо внимание спрямо
фокалните от нефокалните цветове.Следотелно те са перцептивно и когнитивно по-
изпъкнали (salient).
Възприемането на цветовете започва в ретината чрез стимулирането на
светлочувствителни клетки, известни като пръчици и колбички. Има три вида колбички.
Те реагират селективно на светлината в червения, зеления и синия сектор на спектъра,
докато пръчиците се активират от яркостната характеристика на цвета.
Цветовата терминология има център и периферия. Центърът е един и същ за
различните езици.
Много от небазисните цветове липсват в природата и са продукт на технологиите.
Класически подход към категоризацията.
Аристотел
Аристотел прави разлика между същност и случайност. Според Аристотел
същността е това, което прави вещта това, което е, тя е съвкупност от всички присъщи
свойства на вещта, промяната на едно от които я разрушава нея самата. Случайността не
играе важна роля в детерминирането на вещта. Пример на Аристотел: същността на
човека е “двукрако животно”. Това, че човекът може да бъде бял е случайно. За
класическия подход към категоризация та е характерно следното:
- Категориите се дефинират от съвкупност от достатъчни признаци
- Признаците са бинарни. Това означава, че се изключва средното положение.
даден признак или го има, или го няма, няма средно положение.
- Категориите имат ясни граници. Веднъж установена, категорията дели
универсума на две – на членове, които и принадлежат и на членове, които не Ј
принадлежат.
- Всички членове на категорията имат равностоен статус. Всяка единица, която
притежава всички признаци на категорията, е пълноправен неин член. Ако една
единица ене притежава даден признак на дадена категория, тя не е неин член.
През последните няколко десетки години теорията за категоризацията е доразвита,
особено с усилията на когнитивната психология.
Витгенщайн
Пример на В. Как да дефинираме думата игра при наличието на такова многообразие
от игри? Философът отбелязва, че различните представители на категорията ИГРА не
споделят снопче от общи признаци, на основата на които игрите да се различават от не-
игрите. Границите на категорията са размити. Освен това членовене на категорията не са
обединена на базата на споделяни общи признаци, а на базата на мрежа от сходства. Има

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психолингвистика

Психолингвистиката като наука. Характеристика. Основни понятия....
Изпратен от:
Vili Pazvantova
на 2012-12-03
Добавен в:
Домашните работи
по Психология
Статистика:
4 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Различните деца

24 окт 2006
·
1,909
·
1
·
139
·
231

В България се знае твърде малко за децата с увреждания… За грижите, от които имат нужда те и техните семейства…За това,което се прави или не се прави за тях. Темата е трудна. Човек сякаш изпитва неудобство, срам,страх, предразсъдъци относно хората с увре
 

Психо- социална характеристика на лице

28 фев 2007
·
966
·
3
·
425
·
193
·
1
·
1

Курсова работа по психология- психо-социална характеристика.
 

Изготвяне на психо-социална характеристика

30 ное 2007
·
446
·
11
·
892
·
133

Описателен формуляр по конкретен случай......................
 

Психосоциална характеристика на дете

25 сеп 2008
·
144
·
3
·
398
·
86

Характеристика на дете от ДЛРГ, описание на неговата емоционална сфера и психика.
 

orazicioni ne6ta

16 фев 2009
·
28
·
11
·
1,281

Кои от посочените организационни фактори могат да играят роля на стресори за служителите в организацията: a. Принадлежността им към определена етническа или религиозна група
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
1
13.08.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Психолингвистика

Материал № 922143, от 03 дек 2012
Свален: 4 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Психология
Тип: Домашна работа
Брой страници: 6
Брой думи: 2,069
Брой символи: 12,606

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психолингвистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения