Големина на текста:
Предмет и съдържание на учебната дисциплина
“ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ”
Увод
Влияние на планирането на материалните запаси и влиянието им:
Значение на материалните запаси
-увеличаване на:
? оборотните капитали;
?складовите площи;
?допълнителните разходи за застраховането и данъците на количествата запаси и готова
продукция съхраняващи се продължително време, които губят и част от своите стойности
?разходите и падане на печалбата.
1. Предназначение и функции на материалните запаси
1.1.Предназначение и разходи по създаването на материалните запаси
материален запас - определение
1.1.Предназначение и разходи по създаването на материалните запаси
оптимизация - определянето на такива количества запаси при които се осигурява непрекъснатост
на производствения процес и потреблението
организационни условия:
-нарастване ролята на запасите;
-състояние на запасите.
Разходи по формирането и съхраняването на материалните запаси
разходи за формирането и съхраняването/защо са замразени финансови средства?/;
заплатите на персонала по поддържането им в изправност;
различни рискове от повреждения при съхраняване и др.
Загубите на фирмите при липса на запаси
загуби от престой на производствения процес;
загуби от отсъствие на стоки в склада в момент на значително търсене от пазара;
загуби за закупуване на малки партии стоки на много по-високи цени и др
Формиране на запасите
производствени запаси;
стокови запаси.
1.2. Функции на запасите
Според специализацията и потребностите на пазара;
Значение на нулевите запаси;
Функции на запасите
Наличиена
запаси
Доставчик
Разпределителен
склад
Потребител
Без
запаси
Без
запаси
Наличиена
запаси
Материаленпоток
Материаленпоток
Фиг.1. Вариантнаместоразположениетонаматериалнитезапаси
Наличиена
запаси
Доставчик
Разпределителен
склад
Потребител
Без
запаси
Без
запаси
Наличиена
запаси
Материаленпоток
Материаленпоток
Фиг.1. Вариантнаместоразположениетонаматериалнитезапаси
Географска специализация
Консолидацията на ресурсите
Уравновесяването на търсенето и предлагането
Защитата от неопределеност
2. Материални запаси, характеристики и класификация
2.1. Видове материални запаси и техните характеристики
-разширено тълкуване на определението за материалните потоци
Критерии за класификация на материалните запаси
Видове материални запаси по мястото на разполагане
Съвкупни запаси - формиране:
1
Производствени;
Стокови:
?В организацията производител;
?В дистрибуционните канали на потреблението/-запаси в път и
запаси на търговските фирми./
Запаси в дистрибуционните канали на потреблението
-запаси в път /транспортни запаси/ в момента на отчитането се намират в процес на транспортиране
от производителя към потребителя;
- запаси на търговските фирми.
Видове материални запаси по мястото на разполагане
Производствените и стоковите запаси винаги са във фирмата, която произвежда определена стока.
Защо? - в определен етап от производствения цикъл тя се явява като купувач на суровини и материали,
а в друг като продавач на своята продукция.
Видове материални запаси по функции и мястото на разполагане
Производствени запаси
-предназначени са за осигуряване на производствения процес;
-осигуряват непрекъснатостта на производствения процес.
Производствените запаси се отчитат в натурални, условно натурални и стойностни измерители.
Към тях се отнасят предметите на труда постъпили към потребителите на различни нива, но все още не
използвани и не са започнали работа.
Стокови запаси
за осигуряването на потребителите с материални ресурси за производството и потреблението
Видове производствени и стокови запаси
Текущи;Подготвителни;Гаранционни;Сезонни;Преходни.
Текущи
осигуряват непрекъснатост на снабдяването на производствения процес между две доставки, а така
също търговските организации и потребителите;
текущите запаси съставляват основната част на производствените и стоковите запаси;
техният размер постоянно се изменя.
Подготвителни/буферен запас/
отделят се от производствените запаси и при необходимост допълнително се подготвят за
производството. Пример: изсушаване на дървесния материал преди да се вложи в производството,
разкрояване на плоскости, рязане на заготовки и др.
подготвителните запаси от стокови средства за производство се формират за необходимите случаи при
подготовка на материалните ресурси отпускани на потребителите.
Гаранционни
за непрекъснато снабдяване на потребителя в случай на непредвидени обстоятелства /периодични
отклонения от големината на партидата за доставка от планираните; изменение на интензивността
на потреблението; задържане на доставките в път и др./.
В отличие от текущите запаси, размерът на гаранционните запаси е винаги постоянна величина. При
нормални условия работата на тези запаси е неприкосновена.
Сезонни
образуват се при сезонен характер на производството на продуктите, тяхното потребление или
транспортиране.
осигуряват нормалната работа на организацията по времето на сезонните прекъсвания в
производството, потреблението или транспортировката на продукцията.
Преходни
са остатъци от материалните ресурси в края на отчетния период.
предназначени са за осигуряването на непрекъснатостта на производството и потреблението през
отчетния и следващия зад него период до поредната доставка.
Класификация на запасите
по време
позволяват да се отделят различните количествени равнища на запасите;
Те са
максимално желан запас;
прагово равнище;
текущ запас;
2
гаранционен запас.
Максимално желан запас
определя равнището на запаса, икономически целесъобразен в дадена система за управление на
запасите;
нивото на МЖЗ може да се превишава;
в различните системи за управление на МЖЗ се използва като ориентир при разчета на обема на
поръчката.
Прагово равнище
използва се за определяне на момента на времето за предаване на поредната поръчка.
Текущ запас
съответства на нивото на запасяването в определен момент на отчета. Той може да съвпадне с МЖЗ,
праговото равнище или гаранционния запас.
Неликвиден запас
Единственият вид запас, които не съответства на определените по-горе критерии.
Неликвиден:
се нарича продължително неизползвани производствени и стокови запаси;
образува се следствие понижаване качеството на стоките по времето на съхраняването им или при
морално износване;
2.2. Класификация на материалните запаси
Материалните запаси са във вид на: суровини, технологични заготовки, полуфабрикати, запасни части
готови изделия и други.
Прииложни аспекти:
-натурални;
-по обекти, равнища, сфери на икономическото осигуряване и строителството;
-поддържане на националното стопанство в постоянна готовност, за привеждане към работа в кризисни
ситуации и във военно време с цел осигуряване живота и бита на войските и стратегическите
операции;
- по източници на ресурси и средства.
Класификация на материалните запаси – по степента на обработеност
първоначален етап в който се очаква последващо обработване и възможно складиране, преди
превръщането им в междинни или завършени стоки от суровини, компоненти, оперативни
доставки, полуфабрикати;
-междинен етап при който материалните средства се намират в процес на обработка, която може да
е собствена или по договореност - тук се отнасят материалите плюс труда и режийните разноски по
превръщането им в завършени стоки;
- завършени продукция и стоки, местни или вносни.
2.3.Оценка и методи на отчитането на материалните запаси
Основен нормативен документ в Р. България за отчета на материалните средства е Закона за
счетоводството.
На оценка подлежат всички запаси намиращи се на отчет:
- налични запаси – текущи гаранционни (в това число и гаранционните) и неликвидните;
- запасите в дистрибуционните канали незаплатени от клиента – предедени за реализация чрез дилъри
и в път към тях;
- заплатени запаси в път от доставчиците, в тово число неразтоворени от тях и приети на отговорно
пазене.
Средннопретеглен метод за отчета на материалните запаси
?Методът ФИФО (първи пристига първи излиза):
отчетът на стоката се извършва поотделно по цените на прихода за всяка партида, а при продажбата се
преписва себестойността и при пристигането.
При използването на този метод остатъците при баланса съответстват на текущите пазарни стойности,
тъй като по-късно закупените стоки доминират над балансовите сметки.
Недостатъци:
- себестойността на стоката не съответства на текущата пазарна стойност, тъй като в нея са
включени по рано закупени стоки;
- в условията на инфлацията при повишаването на закупните цени се получава най-голяма
чиста печалба, което довежда до най-големи данъци;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Логистични системи за управление на материалните потоци

Влияние на планирането на материалните запаси и влиянието им: значение на материалните запаси, увеличаване на: оборотните капитали...
Изпратен от:
Цветка
на 2012-11-29
Добавен в:
Лекции
по Логистика
Статистика:
148 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на запасите

07 юни 2011
·
205
·
28
·
7,932
·
248

Запасите се състоят от годни за употреба, но неизползвани суровини и материали, полуфабрикати и стоки. Своевременното им осигуряване е необходима предпоставка за протичане на ефективен производствен процес...
 

Управление на запасите

08 фев 2012
·
105
·
4
·
766

Запасите, като налични и годни за употреба продукти, с които фирмата може да се разпорежда, но чийто момент на потребление не е настъпил, представляват една от най - важните и проблемни области в логистиката...
 

Теми по логистика и транспорт

21 мар 2010
·
102
·
20
·
5,645
·
159
·
1

Разработени теми по логистика и транспорт- специалност Икономика...
 

Същност и роля на стоково - материалните запаси

18 дек 2010
·
126
·
9
·
1,764
·
184
·
1

1. Същност и роля на стоково-материалните запаси Влияние на запасите върху ефективността и устойчивостта на снабдяването...
 

Историческо развитие на логистиката

01 май 2007
·
554
·
2
·
432
·
223

В понятието логистика както в миналото, и сега се влага различен смисъл и съдържание. Произходът на думата логистика е свързан с гръцки и френски корени.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Логистика
Тест по логистика за 2-ри курс
изпитен тест по Логистика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Време за попълване – 30 мин. Скала за оценка: под 11 верни отговора – 2; 11 – 13 верни отговора – 3; 14 – 16 верни отговора – 4; 17 – 18 верни отговора – 5; 19 - 20 верни отговора – 6.
(Лесен)
35 минути
20
124
1
1 мин
20.02.2014
Изпитен тест по стопанска логистика
изпитен тест по Логистика за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по Стопанска логистика от затворен тип. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
43
58
1
3 мин
02.08.2013
» виж всички онлайн тестове по логистика

Логистични системи за управление на материалните потоци

Материал № 919475, от 29 ное 2012
Свален: 148 пъти
Прегледан: 185 пъти
Предмет: Логистика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 5,301
Брой символи: 33,491

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Логистични системи за управление на материалнит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала