Големина на текста:
Матрицата на
Бостънската
консултантска група
е средство за
съпоставяне на различни
СЗД, в които работи
фирмата. Бостънската
консултантска група
(БКГ) предлага да се
използва един показател
– ръст на обема на
търсенето (ръст на
пазара). Той определя
размера на матрицата по
вертикала. Размерът по
хоризонтала
представлява
съотношението между
частите от пазара,
принадлежащи на
фирмата и частта,
принадлежаща на
водещия конкурент –
(относителен пазарен
дял).
-Запазването на
конкурентноспособностт
а на звездите изисква
големи финансови
средства,за да се
поддържа техния разтеж.
-Във втори квадрант са
продуктите” дойна крава
„-с най – висока
конкурентоспособност в
условията на нарастващ
пазар.
- СЗД определена от
продуктите в трети
квадрант”въпроси’ е с
нисък пазарен дял и
висок темп на
нарастване на
пазара.Инвестициите за
продуктите от тази зона
трябва да са големи,за да
се постигне висок
пазарен дял.
=Матрицата помага за
изпълнение на две
функжии:
1.Вземане на решение за
набелязаните позиции на
пазара
2.Разпределение на
стратегическите парични
средства между СЗД в
бъдеще.
Преди да се ползва
матрицата на БКГ,
трябва да е доказано,
че ръста на обема на
дейност може да бъде
надежден измерител
на перспективите и че
относителните
позиции на фирмата в
конкуренцията могат
да се определят по
нейната част от
пазара.
Определяне на
конкурентния
статус на
фирмата
Конкурентният статус
на фирмата = Нивото
на капитални
вложения х
Стратегическия
норматив х Норматива
на възможностит
I
F
-
равнище на
стратегическите
капиталовложения във
фирмата
I
k
-
критична точка на
обема на капитални
вложения
I
o
-
точка на оптималния
обем капитални
вложения
? -
стратегически
норматив.
? -
норматив на
възможностите на
фирмата
Първият множител в
тази формула отчита
размера на
стратегическите
капиталовложения.
Опитът показва, че
рентабилността в СЗД
се описва с подобна
крива на посочената
на фигурата. Това
дава възможност
първият множител от
формулата за
конкурентния статус
на фирмата да бъде
заменен със
съотношението
между очакваната
рентабилност на
фирмата в СЗД и
оптималната
възможна
рентабилност в
бъдеще.
Определяне на бъдещата
ефективност на
действащата
стратегия.Конкурентната
стратегия на фирмата
може да се опише чрез
следните
характеристики:
продуктова
диференциация
(продуктова ниша),
която определя
особеностите на
продукцията на дадена
фирма; пазарна
диференциация (пазарна
ниша), определяща
особеностите на
положението на фирмата
на пазара.
1.
Определянето на
бъдещата
ефективност на
действащата
стратегия започва с
оценяване на
факторите за успех в
бъдещите 5-7 години.
Те се избират от
факторите, посочени
на фигурата, посочена
по-горе и могат да
включват един или
няколко фактора от
политиката на ръст,
както и фактори от
конкурентните
стратегии на
продуктова и пазарна
диференциация.
2.От
фигурата се оценява
кои фактори най-
добре характеризират
сегашната стратегия
на фирмата.
3.
Обикновено
съществуват няколко
алтернативни
стратегии за успех,
като всяка от тях има
своя логическа връзка
между политиката на
ръст и пазарната и
продуктова
диференциация.
4.
Като се
съпоставят факторите,
които ще определят
стратегията на
фирмата за бъдещите
5-7 години с тези от
сегашната стратегия,
се разработват две
или повече
последователни
стратегии за успех
(варианти на
стратегии) S
1
, S
2
, S
3
и
т.н.
Третият множител от
формулата за КСФ е
? - норматив на
възможностите на
фирмата.
Определящо значение
за успеха на
фирмената стратегия
имат пет условия:
а) общото управление;
б)финансовото
управление;
в) маркетингът;
г) организацията на
производствения
процес;
д)научноизледователс
ката и
производствената
дейност.
За
определяне на
норматива на
възможностите на
фирмата се ползва
Таблицата.
Определяне
норматива на
възможностите на
фирмата
Стъпка 1: Във втората
колона на таблицата
се вписват
характеристиките на
текущите възможности
на фирмата. Оценката
на общото управление
се прави чрез бални
оценки за всеки от
параметрите,
посочени в Таблицата
от предния екран.
Такива параметри са
дадени и за
финансовото
управление, за
маркетинга,
производствената
дейност и НИРТД.
Стъпка 2: В
третата колона се
вписват
характеристиките на
възможностите,
необходими за
поддържане на
оптимална стратегия,
която е избрана по
таблицата с
факторите за
продуктовата и
пазарна
диференциация.
Стъпка 3: В
последната колонка се
пресмята усредненият
по групи функции
норматив на
възможностите C
F
/C
O
.
А. Пресмята
се произведението на
трите числа и с него се
обозначават
елементите,
характеризиращи
конкурентния статус
на фирмата: "добър",
"среден", "слаб".
Когато
произведението от
трите множителя във
формулата за КСФ
има стойност равна
или по-голяма от 0,512
се оценява "добър"
конкурентен статус на
фирмата;
При резултат
равен или по-голям от
0,125 до 0,512 се оценява
"среден" конкурентен
статус на фирмата.При
резултат от 0,016 до
0,125 конкурентният
статус се оценява като
“задоволителен”;При
резултат равен или по-
малък от 0,016 - "слаб"
конкурентен статус на
фирмата.
Б. Използва
се формула за
конкурентен статус на
фирмата, даваща
линейна скала:
Параметри
на факторите за
потенциала на
фирмата:
Общо управление-
Ефективност; Ръст;
Нововъведения;
Зрялост; Творчески
дух; Диверсификация;
Висока степен на
риска; Управление на
проекти;
Многонационална
корпорация;
Социални функции
Финансово
управление-Контролни
функции;
Разпределение на
средствата;
Получаване на кредит;
Изплащане на данъци;
Опериране с
паричната наличност;
Капиталовложения;
Въздействия на
инфлационните
процеси; Анализ на
продажбите;
Движение на
продукцията на пазара
Маркетинг- Пласмент;
Реклама; Пробни
продажби на новата
продукция;
Изследване на
пазарите; Масово
производство;
Производство по
индивидуални
поръчки; Разширение
на пазарите;
Международен
маркетинг
Производство-
Управление на
запасите;
Разпределение на
продукцията;
Логистика; Трудови
отношения;
Автоматизация;
Смяна на
продукцията;
Адаптация на
технологията
Научноизследо-
вателска, развойна и
технологична дейност -
Изследвания;
Творчески дух;
Нововъведения;
Адаптация;
Постепенно развитие;
Имитация;
Модернизация;
Проектиране на
съоръжения;
Производствена
технология
Оценка на
привле
кателн
остта
на СЗД
1.
Нужни
са две оценки за
ръста: една за
неизминатата част на
текущата фаза, а
другата - за
следващата фаза.
2.
Правят
се две независими
една от друга оценки
на рентабилността:
краткосрочна и
дългосрочна.
3.Във
връзка с възможните
изменения в
социалните,
политически,
икономически и
технологични условия,
при оценка на
степента на
привлекателност
трябва да се отчита
нивото на бъдещата
нестабилност.
Подход за определяне
привлекателността на
СЗД.
1. Глобална прогноза за
икономическите,
социални, политически и
технологични условия за
онези СЗД, които
интересуват фирмата.
2. Анализ на степента на
въздействие на най-
важните тенденции и
случайни събития на
съответната СЗД.
При
разработване на
оценката трябва да се
отчита, че
нестабилността се
проявява двояко: чрез
благоприятни
тенденции (О)
(opportunities) и
неблагоприятни (Т)
(threats).
3.Трета стъпка:
екстраполация на
предишните
тенденции на ръста и
рентабилността.
4.Чрез анализа на
факторите,
определящи
търсенето се прави
оценка на възможните
изменения в
тенденциите на
търсене.
5.Въвеждат се бални
оценки на
тенденциите на ръста
в близка и далечна
перспектива. Тези
оценки се дават от
експерти като се
вземат под внимание
параметрите,
посочени в
определена таблица.
Балните оценки са по
скалата от (-5) до (+5).
6.Получената
оценка се използва за
корекция на
екстраполацията,
което позволява да се
получи количествена
характеристика на
бъдещата тенденция
за ръст в съответната
СЗД.
7.По същия начин се
прави оценка на
данните за
рентабилността.
Параметрите за
оценка на
рентабилността са
дадени в Таблица.
Балните оценки са
същите, както и
оценките за ръст на
СЗД.
8.Съчетаването на
перспективите за ръст
(G) (growth),
рентабилност (Р)
(profitability) и
възможното ниво на
нестабилност (Т/О)
позволява да се
получи общата оценка
за привлекателността
на дадена СЗД в
бъдеще
Оценка на
привлекателността на
стратегическата зона
на действие
Оценката на
бъдещата
привлекателност може
да се направи по
следната формула:
Привлекателност на
СЗД = ?G + ?P + ?O -
?Т,
където ?, ?, ? и ? са
коефициенти, които се
определят от
ръководните експерти
и специалисти за
означаване на
влиянието на всеки от
посочените фактори.
Сумата от тези
коефициенти е равна
на единица.
Думата
"стратегия" е
образувана от двете
древногръцки думи
"stratos" -
войска, армия и
"ago" – водя
Определения за
понятието
стратегия:
1.последователна,
обща и
създаваща
единство
съвкупност от
решения в
организацията.
2.К.Палешутски
посочва, че
стратегията е
определение и
оценка на
алтернетивните
пътища за
постигане на вече
избрани задачи и
цели избор на 1
вариант на
реализация.
А.Чандлър разглежда
стратегията като
определяне на
дългосрочните
основни задачи на
предприятието и
приемането на курс за
действие и
разпределение на
ресурсите,
необходими за
изпълнението на
поставените цели.
У.Кинг и Д.Клиланд
възприемат
стратегията като
определяне на цели за
организацията,
насоките на нейната
дейност и пътищата за
създаване на бъдещи
поколения стоки или
услуги, а също така и
политика, която да
осигури постигането
на стоящите пред
организацията цели.
Л.Витошка гледа на
стратегията като
съвкупност от
решения, които
определят основните
насоки, полетата на
стопанска дейност за
постигане на
дългосрочен успех,
конкретизиран в
целите на фирмата за
3-5 годишен период с
годишна
актуализация.
Определение за
стратегия:
-Съкупност от главните
цели и основните
способи за тяхното
постигане.
- Насоки за развитие
за определен период
от време.
- Симбиоза между
планираните действия
и реакция на
непредвидените
ситуации.
- Задължение да се
действа по определен
начин.
- Комплексен план за
развитие.
-Концепция за
достигане на успех.
Игор Ансофф
(наричан още
баща на
стратегическото
управление)разгле-
жда стратегията като
набор от правила за
вземане на
решения ,от които
организацията се
ръководи в своята
дейност.Съществуват
4 различни гр.
Правила:
1.Правила, използвани
при оценка на
резултатите от
дейността на фирмата
по настоящем и в
перспектива.
Качествената страна
на оценката на
критериите
обикновено се нарича
ориентир, а
количественото
съдържание - задани
2.Правила, по които се
създават отношенията
на фирмата с нейната
външна среда. Този
набор от правила се
нарича продуктово-
пазарна стратегия или
бизнес-стратегия.
3.Правила, по които се
установяват
отношенията и
процедурите вътре в
организацията.
Обикновено те се
наричат
организационна
концепция.
4.Правила, съгласно
които фирмата
извършва своята
ежедневна дейност,
наречени основни
оперативни способи.
Отличителни черти на
стратегиите:
-Стратегиите
определят общите
направления на
дейност.
-Изработват се само
при наличието на
алтернативи.
-Разполага се с
обобщена, непълна и
недостатъчна
информация.
-Винаги е необходима
обратна връзка за
следене постигането
на стратегическите
цели.
-Стратегия и
ориентири
Как да се осъществява
стратегията?
-- открито, което
означава да е
известна на всички
сътрудници във
фирмата. В основата
стои мотивацията.
-закрито – да е
известна само на
ръководния екип
Трудности при
разработване на
стратегията:
-структура на
властта
-неопределеност
на информацията
-липса на нагласа
да се мисли
стратегически
Мисията определя
генералната цел на
фирмата. Мисията
характеризира какво
представлява
фирмата, защо
съществува и какво е
единственото по рода
й място, което тя
заема в обществото,
т.е с какво се
занимава.
В съдържанието на
мисията се включват
принципите, деловото
кредо и ценностите на
фирмата.
Мисия - девиз
Стратегическата
зона на действие
(СЗД) е зона, в която
фирмата действа или
възнамерява да се
настани да действа.
Определянето
на СЗД е въз основа на
анализ и оценката на
перспективата в СЗД по
отношение на развитие,
норма на печалба,
стабилност и
технология.
Стратегическият
център на действие
(СЦД) e
вътрешнофирмена
организационна
единица, отговорна за
разработване на
стратегическите позиции
на фирмата в една или
няколко СЗД.
Отговорността за
избора на област на
дейност, разработка на
конкурентноспособни
продукти и подходяща
пазарна стратегия се
възлага на СЦД.
Може да се каже,
че жизнеспособността
и успешната дейност на
фирмите през
следващите години ще
се определя от това ще
съумеят ли те да се
откажат от навика си
да гледат навътре в
себе си и да се обръщат
към традицион-ните
пазари и продукти и ще
се научат ли да
насочват поглед навън,
към света на бъдещите
тенденции, опасности и
нови възможности.
Същност и
характеристика на
слабите сигнали
Промените във
външната среда
настъпват много често.
Динамиката на тези
промени е висока. За
адекватна реакция на
тези промени фирмата
трябва да има нужната
информация. Но
времето, необходимо за
получаване на
информация, достатъчна
за изработване на
ответни мерки може да
попречи на фирмата да
използва всички
благоприятни
възможности или пък

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегическо управление - пищов

Матрицата на бостънската консултантска група е средство за съпоставяне на различни СЗД, в които работи фирмата...
Изпратен от:
midilidim2
на 2012-11-29
Добавен в:
Пищови
по Стратегическо управление
Статистика:
43 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разработване на фирмена стратегия- цели и етапи


Курсов проект на тема разработване на фирмена стратегия....
 

Стратегическо управление

20 ное 2011
·
135
·
12
·
5,093
·
267

Същност на стратегията – може да се разгледа от 2 аспекта- като стратегически план и като действие, реализиращо стратегия. Планираната стратегия много трудно може да се реализира и по това тя се различа от реализираната...
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по стратегически мениджмънт
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Тест от 30 въпроса за студентите от икономическите специалности в Нов Български Унвиерситет. Вси1ки въпроси за затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
30
33
1
6 мин
10.11.2014
Управление на маркетинга в туризма - тест 1
тест по Стратегическо управление за Студенти
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
21
3
1
10 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо управление - пищов

Материал № 919094, от 29 ное 2012
Свален: 43 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 2,613
Брой символи: 16,969

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление - пищов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения