Големина на текста:
Същност и характерни особености на маркетинга като концепция за фирмено
управление
1. Същност, функции и задачи на маркетинга
Социален и управленски процес, при който индивидите и групите получават
това, от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойности.
- нужда – усещане за липса на нещо, задача на маркетинга е да открие и
идентифицира нуждите, както и да стимулира хората да ги задоволяват.
- потребност – осъзната нужда, задачи на маркетинга – точна характеристика на
потребностите, да групира потребителите в сегменти (групи) съобразно техните
потребности, да позиционира на пазара продуктите, които задоволяват определени
потребности.
- търсене – проявява се като количество и асортимент, обект на изследване със
статистически, математически и социологически методи.
- продукт – всичко онова, способно да задоволява потребност и е представено
на пазара, като трябва да носи полза/и.
- обмен – акт на получаване на желания обект срещу предлагане или нещо в
замяна.
- сделка – прерастване на обмена в реална сделка, съгласие по цени, ценови
отстъпки, количества, форми на доставки, плащане. Търговски обмен между две
страни.
- пазар – съвкупност от съществуващите и потенциалните платежоспособни
купувачи на продукта. Задача на маркетинга е да открие и дефинира конкретните
пазари за конкретни продукти.
Основни функции – анализ и проучване на средата; маркетингов мениджмънт;
разширяване на сферите на действие, планиране на цената /промоцията/
дистрибуцията/продукта, анализ на потребителите + проучване на средата.
2. Еволюция на концепциите за фирмено управление
Еволюцията на маркетинга минава през няколко етапа, за да добие сегашното си
разбиране като концепция за фирмено управление.
Маркетингът изразява връзката между производителя и пазара и е в основата на
тяхното взаимодействие.
Понятието маркетинг произлиза от английската дума market (пазар), а marketing
характеризира дейността свързана с пазара.
През различните епохи отношението към пазара е различно, еволюцията на
разбиранията за мястото и ролята на пазара води и до поява на маркетинговата
дисциплина.
А. Производствено-ориентирана концепция – Тази концепция в икономическата
теория се свързва с имената на Тейлър и Файол и датира от края на ХІХ и началото на
ХХ в.
Успехът в управлението се търси в самото производство, като се залага на
неговата ефективност, на организацията на продажбите и реализираните операции.
Основните цели, които се преследват с тази концепция са да се произвежда
колкото се може повече при ниска цена, прилага се при ненаситен пазар и/или
нарушена пазарна конюнктура (търсенето превишава предлагането, доминираща
фигура е производителя); липса на конкуренция, разходите за производството не са
високи – конвейерно производство; ниска цена – преобладават или има групи от
потребители със средна или ниска платежоспособност. В обобщение може да се каже,
че концепцията залага на:
- висок обем на производството (висока производителност);
- изгодни цени (чрез снижаване на себестойността);
- достъпност на потребителя до стоката (широка пласментна мрежа)
Тази система на управление е благоприятна за продавача и е била приложима в
условия, когато търсенето надвишава предлагането. Производителят сам решава какво
да произвежда и как да го предлага без предварително да проучва реалните
потребности на пазара.
Тази ситуация в теорията и практиката е позната като „пазар на продавача”.
Б. Продуктова концепция – Тази концепция е свързана с по-нататъшното
развитие на икономиката и с повишените възможности на самото производство.
Характеризира се с:
- повишаване на конкуренцията между производителите – пазарът е залят от
еднотипни стоки, които в определена степен задоволяват пазарното търсене;
- поради конкуренцията се наблюдава стремеж към обновяване на продукцията,
повишаване на качеството и обогатяване на асортимента.
Усилията са насочени към дейността на предприятието, а не към пазарните
потребности. Отново се наблюдава ситуация „пазар на продавача”.
При тази концепция може да се каже още, че потребителите са готови да платят
повече за по-добро качество, те са иноватори, търсещи стоки, които са връх в
технологията, в качествено и експлоатационно отношение. Трябва да има съответните
условия за създаване на принципно нови продукти, а не усъвършенствани стари;
изразява финансова мощ на фирмата – създаване на новия продукт, представяне и
внедряване на пазара.
В. Продажбена концепция – Предходната концепция логично води до изостряне
на конкуренцията и това е причина за появата на третия вид концепция.
Фирмите започват да оценяват приоритетната роля на пазара и предварителната
обработка на купувачите чрез средствата на агресивна реклама и пъблик рилейшънс.
Акцентът се поставя в/у допълнителните усилия по привличане на вниманието на
потребителите, ориентирана към пласмента, типична за периода, когато маркетинга се е
приемал като дейност единствено в сферата на реализацията и пласмента. Обект на
внимание е стоката, като средствата за достигане на целта са търговските усилия и
мерки за стимулиране на продажбите (гаранция, сервиз, монтаж, транспорт), а крайната
цел получаване на печалба за сметка на увеличаване обема на реализираните
стоки/услуги.
Г. Маркетингова (потребителска) концепция (класически маркетинг) – Тази
концепция се появява към средата на 50-те години на ХХ век. Производителят намира
приоритетната роля на потребителя. Управленските решения какво да се произведе и
как да се предложи на пазара се взимат на основата на предварителни задълбочени
професионални проучвания за характеристиките на потребностите на пазара. Клиентът
е в основата с неговите желания, изисквания, дори капризи. Обект на внимание е
нуждата на потребителя, средства за достигане – комплексни усилия по маркетинг-
микса, получаване на печалба за сметка на осигуряване удовлетвореност на
потребителя.
Разликите между маркетинга и продажбите са, че продажбата се фокусира върху
потребностите на производителя, а маркетингът върху потребностите на купувача.
Продажбата се занимава с необходимостта продавачът да превърне своя продукт в
пари, а маркетингът с идеята за задоволяване на потребностите на потребителя чрез
продукта и целия набор от дейности, свързани със създаването, доставката и накрая с
консумацията на продукта, т.е. извличане на печалба на база удовлетворени
потребности.
Най-пълното определение за маркетинг е дадено през 1985 г. от Американската
асоциация по маркетинг. „Маркетингът е процес на планиране и практическо
осъществяване на концепцията за развитие, ценообразуване, стимулиране на
производството и реализацията на идеи, стоки и услуги, с цел формиране на обменни
отношения, осигуряващи индивидуални или обществени потребности при успоредно
постигане на целите и на производителя”.
Накратко маркетингът е предприемаческа дейност, която насочва потока от
стоки и услуги от производителя към потребителя.
Маркетингът управлява процеса на търсене чрез:
1)Стимулиране – предизвиква и кара потребителите да пожелаят това,
което фирмата предлага чрез привлекателен дизайн, интензивно
проникване на пазара, разумни цени и др. стратегии;
2)Улеснение – процес, при който фирмата прави достъпно, леко и
приятно да се купи това, което предлага чрез подходящи магазини,
добро обслужване, квалифицирана информация от продавачите и др.
3)Необходимост – маркетингът балансира съотношението между търсене
и предлагане и е полезен в периоди на нарушен баланс между тях.
Направления в развитието на маркетинга
1)Социално ориентиран маркетинг – свързан е с решаване на редица проблеми,
които са обществено значими – рационално използване и запазване на
природните ресурси, опазване на околната среда, гарантиране здравето и
сигурността на потребителите и др. Такъв маркетинг прилагат тези фирми,
които предлагат не само търсената полза, точното време и място на придобиване
на стоката от потребителя, но му гарантират и здраве, сигурност, надеждност,
спокойствие и удоволствие от използването на продукта. Ролята на държавата
при този тип маркетинг е много голяма.
2)Стратегически маркетинг – това е управление на фирмата при съобразяване с
положителното и отрицателното въздействие на външната среда. Концепцията
на стратегическия маркетинг налага необходимост от стратегическо планиране
на цялостната дейност на фирмата и приспособяването й към непрекъснато
променящата се външна среда.
3)Глобална маркетингова стратегия – наблюдава се еволюция от вътрешен
маркетинг към глобален маркетинг:
-вътрешния маркетинг отразява ориентацията на производителя към реализация
единствено на вътрешния (националния) пазар;
-международен маркетинг – тук се разглежда външния пазар като продължение
на вътрешния. Производителят разчита на успеха на продуктите на вътрешния
пазар бе да полага усилия за отчитане на специфичните характеристики и
изисквания на задграничните пазари. Този маркетинг разчита на проникването и
трайното настаняване на международните пазари с конкурентоспособна
продукция, богатство от методи, форми и средства за укрепване на позициите си
на международните пазари чрез изграждане на собствени поделения зад
граници, широки връзки с добри посредници и действена реклама. Фирмите,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и характерни особености на маркетинга като концепция за фирмено управление

Социален и управленски процес, при който индивидите и групите получават това, от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойности...
Изпратен от:
Cvetelina Kamenova
на 2012-11-28
Добавен в:
Теми
по Маркетинг
Статистика:
72 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,902
·
8
·
2,755
·
1,309
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Средства на международния маркетинг

12 апр 2007
·
1,016
·
3
·
290
·
180

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци...
 

Възникване и роля на маркетинга - същност и съдържание

08 ное 2007
·
522
·
5
·
453
·
288
·
2

Възникване и история на маркетинга, определение за маркетинг.
 

Тест по маркетинг

17 дек 2007
·
906
·
3
·
830

Фирма производител на луксозна козметика предлага нов артикул дезодоранти, предназначени за по-нископлатежоспособния потребителски сегмент. Каква стратегия на развитие на продуктовия микс е това?
 

Основни понятия и категории в маркетинга

13 май 2006
·
2,159
·
45
·
7,170
·
195
·
1

Класическо разбиране: отразява развитието на Мга след ІІсвв до 60-те за САЩ и от края 60-те до начало 70-те за Зап.Европа. Второто: отразява противоречивия процес на развитие на Мга: 60-те за САЩ; края 60-те и начало 70-те за Зап.Европа.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Труден)
25
11
1
5 мин
30.08.2018
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
78
4
4 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Същност и характерни особености на маркетинга като концепция за фирмено управление

Материал № 918725, от 28 ное 2012
Свален: 72 пъти
Прегледан: 99 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,247
Брой символи: 8,546

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и характерни особености на маркетинга к ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения