Големина на текста:
Положително, отрицателно и нулево припокриване на АО – когато вълновите ф-ции,
описващи състоянията на валентни електрони на свързващите се атоми, са с еднакъв знак –
положително - осъществява се ХВ; когато са с различни (+ и -) - отрицателно – не се
осъществява ХВ. Нулево - образуват се 2 еднакви области на "+" и "-" припокриване.
Адсорбция - явлението, при което твърдите и течните в-ва задържат на повърхността си
частици на газове, пари или разтворени в-ва.
Активираща E - по tg на спрямо наклона на правата.това е енергията,която притежават
мол-те над ср. Ен.,за да могат да участват в хим.реакции.кхв-висока стойност на акт. ен.
;йхр- и са сравнително с голяма скорост. Tg L
Аморфни вещества – те се характеризират с отсъствие на строга закономерност в
подреждането на техните градивни частици една спрямо друга. В структурата на
аморфните вещества съществува само съгласуваност в разположението само на
съседни частици, която с увеличаване на разстоянието отслабва и изчезва. Те нямат
точно определена температура на топене и при повишаване на температурата се
размекват и постепенно преминават в течно състояние.
Арениус – създава теория за електролитната дисоцияция (ТЕД - процес на разграждане на
електролитите на йони в разтвор или стопилка.)
Бор (модел) – Той е практически едно надграждане и подобряване на модела на
Ръдърфорд. Атомите и техните електрони се подчиняват на няколко основни правила,
които днес наричаме постулати на Бор. Моделът на Бор е комбинация от класически и
квантови представи (орбити и фотони). Но въпреки усъвършенстването му той е добър
само за H атом и не успява да обясни закономерностите при по-сложни атоми.
Бор (постулати) – I – в H атом съществуват стационарни орбити, по които електрона се
движи без да излъчва Е. тези орбити според Бор са кръгови и усл. за съществуването им е:
mV r = n ( h / 2 ? ) ,к-то: m – маса на електрона; V – скорост на движ. на електрона; r –
радиус на орбитата; n – квантово число; h – Планкова const. за да бъдат устойчиви орбитите
е необходимо силата на привличане м/у ядрото и електр. да е = на центробежната сила.
II – при преминаване на електр. от орбитата с гл.кв.число n2 на орбитата n1 , електр.
излъчва Е = на 1 квант. E2 – E1 = h V ,к-то: E1 – Е на орбиата с гл.кв.число n1 E2 - ---ІІ---
n2.
Вант Хоф - Осмотичното налягане на разтвора е равно на налягането, което би упражнило
разтвореното вещество върху стените на съда, ако се намира в газообразно състояние и
заема при същата температура обем, равен на обема на разтвора.
?
= C
M
.R.T
,к-то C
M
- моларната концентрация на разтвора; R - газовата константа. При разтворите
на електролитите опитно измереното осмотично налягане е по-голямо от теоретично
изчисленото. За да избегне тази разлика Вант Хоф въвежда един поправъчен коефициент -
i (изотоничен коефициент),който се определя експериментално
?
= i.C
M
.R.T
Това уравнение е аналогично на уравнението на Бойл-Мариот за състоянието на
идеалния газ(p.V = n.R.T , където n е броят на моловете на разтвореното вещество).
Влияние на t в/у скоростта – според емпиричното правило на Вант Хоф при повишаване
на t с 10°С скоростта на хим.р-ции се увеличава от 2 до 4 пъти.
Водородна връзка – взаимодействието м/у Х атом на 1 молекула със силно
електроотр.атом, съдържащ неподелена електр.двойка(F,O,N,Cl,…)от същата или друга
молекула. Н връзка се отбелязва с точки, Е й е 10-40 кJ/mol. Може да бъде
вътрешномолекулна(о-хлорофенол), междумолек.(HF; м/у алкохол и вода). Наличието на
Н вр.обяснява високата t на кипене на водата, високата й плътност при 4°С идр. Н
вр.оказват влияние в/у скоростта, разтворимостта и при структурата на белтъците.
Връзка м/у вътр.Е, топлина и работа - Топлинен капацитет-показва какво кол.
топлина трябва да предадем на 1тяло,за да се повиши t с 1К: (J/K) (J/(kg.k))За
газове се използва моларен топлинен капацитет-топл кан. На 1мол газ при съответния
процес. Cp = Cv + R (ур. На Майер) връзката м/у топл. Кан. Постоянен обем (за
едноатомен газ) (многоат.газ;-степен на свобода) (специален
топлинен канацитет при постоянно налягане)
~~Вътр. Е на 1 ТД с-ма се озн. с U и представлява сбор от цялостната кинетична Е,
дължаща се на движ. на молекулите, както и потенциална Е, свързана с ел. Е на атомите и
молекулите. Тя вкл. и Е на хим. вр. и тези на свободните електр. в металите.
?U = Q + W +W ‘ , к-то:
?U –премината във вътр. Е на с-мата по време на процес; Q – топлината добавена към с-
мата; W – работата извършена над с-мата; W ‘ – Е добавена от всички др.процеси.
~~Т o плина - колич.Е предадено чрез топлообмен.
~~Работа – колич.Е предадено чрез насочено движение на частиците или на цялата с-ма:
Wмех = F ?l
Дисперсни с-ми – с-ми от 2 или повече в-ва, в които частиците на всяко от в-вата са
равномерно разпръснати м/у частиците на всички останали в-ва.
Дифузия – процес на изравняване без външ. намеса на конц. на разтвореното в-во във
всички точки на разтвора.
~~~ Осмоза – процес на еднопосочно преминаване на молекули от разтворителя през
полупропусклива преграда м/у 2 разтвора с разл. конц. на 1 и също в-во.
Електронно сродство – ( F ) – Е, която се отделя при присъединяването на 1 електр.към
електр.обвивка на свободен атом : Е + е? -> Е? + F
Електроотрицателност - (?) – способността на томите на хим. елементи по различен
начин да привличат електронната плътност на общата електр.двойка на КХВ.
Елементарна клетка на даден кристал се разбира възможно най-малък обем от
пространствената решетка на кристала,който притежава всички особености на неговата
структура. По размерите и формата на ел.клетка може да се съди за вътрешната структура
на кристала.
Е на Гибс – Изменението на ентропията указва посоката на извършване на даден процес в
изолирана с-ма. Но изолирана с-ма не съществъва в природата и хим. Р-ции се извършват в
затворена или отворена с-ма. Затова е необх. Да се намери др. критерий, който да ни
покаже посоката на извършване на п-цията. За затворена с-ма при постоянно налягане и t,
такъв критерий е Е гибс (G): G = H –T . S , к-то H – енталпия; Т – t; S – ентропия......?G < 0
– права р-ция; ?G = 0 – ТД равновесие; ?G >0 – обратна р-ция.
Е на Хенхолц – ако разглеждаме затворена система при и ще получим величина
аналогична на Е на Гибс. Подобно на Е на Гибс трябва да намалява, за да протече.
Енталпията представлява топлосъдържанието на една с-ма. Топлината, която 1 с-ма
получава при постоянно налягане(p), се изразходва за нарастване на ф-цията U+pV,
наречена енталпия(H). Тя не зависи от пътя на процеса, а само от нач. и кр. състояние на с-
мата. Тя зависи от t и p. Абс. й стойност не може да бъде определена. Тя е
правопропорцоонална на ТД вероятност.
(e.g. H
2
+ 1/2 O
2
= H
2
O => ?H = -241kJ/mol)
Ентропията е ф-ция на състоянието на системата, чиито изменения се опр. от
количеството погълната топлина и t на с-мата ?q< TdS – самопроизволни процеси; ?q =
TdS – обратими; ?q>TdS – несамопроизволни.
ЗДМ - скоростта на елементарните хим.р.е пропорционална на произведението от моментните
концентрации на реагиращите в-щ,повдигнати на степени равни на стехеометричните им
коефициенти: са стехеометричните коеф.на ,скоростта се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Неорганична химия

Пищов по Неорганична химия 1-ва част в ХТМУ - София, който съдржа целия материял под формата на определения подредени по азбучен ред...
Изпратен от:
jennnnnka_abv_bg
на 2012-11-28
Добавен в:
Пищови
по Неорганична химия
Статистика:
325 сваляния
виж още
 
 

Неорганична химия

Материал № 918115, от 28 ное 2012
Свален: 325 пъти
Прегледан: 425 пъти
Предмет: Неорганична химия, Химия
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 2,570
Брой символи: 15,182

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Неорганична химия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала