Големина на текста:
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
БАКАЛАВЪР
„ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН
МВНИНДЖМЪНТ”
МЕТОДИКА НА ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
ОБРАЗУВАНИЕ
ТЕМА:
СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ
ИЗГОТВИЛ:
ДИЯНА АНТОНОВА
ФАК N : Р 242 ЗМБ
СОФИЯ 2011
Целта на семейното възпитание в едно позитивно ориентирано семейство е изграждането на
автономна личност . Поради трите от този род семейства съзнателно се поставят задачи , които
Радослав Пенев ( 7 , стр.205 ) формулира така :
Развитие на социалното познание чрез интернализацията на социалните норми и системата
от морални съждения ;
Развитие на полужението емоционално- личностно отношение към другите чрез трансфера
на усвоените в семейството модели на поведение ;
Развитие на когнитивните способности ;
Разширяване на социалните компетенции ;
Поощряване на условията за правилно физическо развитие и здравословен начин на живот ;
Формиране на способност за учене и на рефлексивно отношение към учебна дейност ;
детермиране на позитивно отношение към образователната реализация ;
Възпитание дух на национален идентитет , а също и на интеркултурно ( междуетническо)
взаимодействие и други .
Семейното възпитание е изключително важен аспект от теорията на възпитанието, а и от
педагогическата наука като цяло.Ролята на семейството за развитието и формирането на детето, за
неговата социализация и възпитание, разглеждана в исторически план, не е била постоянна. Тя
зависела от мястото, което отреждало обществото на семейството сред своите структури...
Семейното право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство
и осиновяване, настойничество и попечителство.Семейното възпитание е изключително важен
аспект от теорията на възпитанието, а и от педагогическата наука като цяло. Въпреки, че погледнато
в исторически план, неговата същност, значение, роля, структура, функции и пр. са били
разглеждани и тълкувани по различен начин, а им се е отделяла не винаги еднаква по значимост
роля, то винаги остава в центъра на общественото внимание.Всяко едно семейство се управлява (или
поне би трябвало да се управлява ) от законите и нормите, които съществуват в съответното
общество.
За да може семейното възпитание да изпълни пълноценно своите цели и задачи , то трябва да се
насочва към положителното в живота .
Според С . Бъчева ( 2 , стр . 131 ) . „Позитивно ориантираното семейно възпитание се ориентира
от цялостният процес на формиране на личността „ .
„Позитивно ориентираното семейно възпитание е насочено към хармонично развитие на
личността , към разкриване и изаползване на нейния личен потенциал „ .
Позитивното семейно възпитание се базира на доверието изградено между родители и дете .
Родителите трябва да приемат детето си такова , каквото е , а не някаква представа за него .
Родителската любов трябва да се показва постоянно и ежедневно ; изразена в грижите , в в
разговорите , в съпричастността към проблемите на детето . От своя страна откритото показване на
обич от старана на детето към родителите е белег , че то се чувства прието от тях , че се чувства
значимо , а това му дава увервността , която по късно ше му помогне за по – адекватно
социализиране в обществото .
С . Бъчева отбеляза – „ изискваики от детето , особено от малкоо дете , да сдържа любовта си ,
родителите го довеждат до стрес , често пъти катастрофален за по - нататашното му развитие .
Защото неговият жизнен път е още твърде малък , за да „ види „ ж това поведение на родителите си
влияние на етнокултурни стереотипи или желание да го предпазят от прекалена отговорност ; то го
възприема като послание за необичане и ненужност .” ( 2 , стр. 134 ) . За едно позитивно
въздействие, подителите би трябвало да съумеят да изключат от поведението си създаване на страх у
детето , било от физическо или психическо естество .
При възпитанието на новото поколение –всяко семейство решава индивидуално , но според мен
главната задача пред възрастните е те да възпитат човек със устойчива ценностна система , с
положителни личностни качества и норми на поведение .
Едва ли има родител , който в даден момент , да не сие задавал въпроса : „ Правилно ли
възпитавам своето дете ? „
Това предполага да спра вниманието си на целта , която се преследва и задачите , които се
поставят пред възпитаващия .
Т . Попов (8, стр. 63) отбелязва „Целта на възпитанието е обществено – исторически обусована .
Тя се фиксира и изменя в зависимост от развитието на обществото и неговите потребности .
Свързана е с икономиката , политиката , културата и пр. . Това разкрива и самата същност на целта –
а именно : насоченост , стремеж , организиране на дейстжия и дейност за постигане на определен
резултат . Желаният резултат за много родители се свежда до стремежа „ да възпитам добро дете ! „
Даваме ли си сметка , че ... „ възпитанието е сложно и много странно явление . Чрез възпитанието
може да се постигнат забележителни резултати във всички сфери на развитието на индивида , но при
наличието на добра природна даденост и в условията на стимулираща и съдеистваща развитието
социална среда . Сомото възпитание е много факторен процес „ . (Т. Попов , 8 , стр 54 )
С появата на дете в семейството пред родителите възникват редица задачи , които изискват
години за решаването им . Нужно е създаване не подходяща семейна среда , достойно за пример
родителско поведение , любов , внимание и търпение към детето .
Пенка Костова ( 4 , стр 73 ) посочва като основни задачи следните :
Обогатяване на знанията , представите и понятията на децата за природата ,
обществото , човека ;
Овладяване от децата на умение , превички и начини за нравствено и здържано
поведение ;
Формиране на ценностна система от децата ;
С помоща на личния и обществения опит семейството обогатява социалния опит на
децата ;
Как да се подходи към едно дете ? Дали с повече строгост или либерал;изъм ? Дали да си оставя
детето само да определи творческите си наклонности или целенасочено да бъде подтиквано към
изпълнение на родителските желания ? Дали ясно да му бъде показвана обич , съпричастност или да
се демонстрира емоционална здържаност ?
Възпитателната функция на семейството е неизбежна. Нейната неизбежност се определя от
обстоятелството, че в семейството има хора с различна степен на развитие и подготовка. На първо
място това важи за взаимоотношенията между родители и деца, първите имат тенденцията да
предават своя опит на децата си, а те от своя страна имат стремежа да усвоят този опит.
Възпитателната функция е необходима както за индивидуалното, така и за общественото развитие.
Това се извършва в процеса на обучението и възпитанието.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 мар 2019 в 17:00 потребител
02 мар 2019 в 14:07 студентка на 43 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
11 юни 2018 в 17:13 ученик на 20 години от Харманли - СОУ "Неофит Рилски", випуск 2017
07 май 2018 в 20:36 в момента не учи на 50 години
28 апр 2018 в 08:05 студент на 37 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
20 яну 2018 в 21:33 ученик на 21 години от Велинград - ПГИТ "Алеко Константинов", випуск 2016
19 яну 2018 в 13:10 ученичка на 24 години от Кюстендил - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
22 дек 2017 в 22:38 студентка на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - педагигически факултет, специалност - ПНУП, випуск 2020
08 дек 2017 в 14:06 студент на 38 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
07 дек 2017 в 11:17 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Внимание и развитието му в процеса на обучението и възпитанието

21 окт 2006
·
1,849
·
20
·
3,004
·
187
·
1

В учебния процес се цели не само да се осъществи пълноценно възприемането, но същевременно да се развива наблюдателността като качество на личността.
 

Взаймоотношения родител-дете

03 апр 2008
·
498
·
10
·
2,074
·
240
·
1

Това е реферат за начин на възпитание и грешки при отглеждане на децата.
 

Социална психология на личността

22 дек 2007
·
710
·
3
·
475
·
50
·
8
·
1

Обясненията за природата на човека са изключително разнообразни: еволюционистки, материалистически, религиозни, мистични те си противоречат едно на друго...
 

Индивид, индивидуалност, личност

02 яну 2008
·
345
·
3
·
771
·
133

Тя (личността) е един парадокс, вместващ в себе си индивидуалното, личното и свръхличното и чиито носител е индивидът, представителят на вида Homo sapiens!
 

Аутизъм

06 мар 2008
·
411
·
20
·
3,570
·
246
·
1

Увреждане: Понятието “увреждане” обобщава голям брой различни функционални ограничения, които съществуват сред населението на всяка страна. Хората могат да имат интелектуални, психични, физически или сензорни увреждания, специфично здравословно състояние
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Семейно възпитание

Материал № 917510, от 27 ное 2012
Свален: 131 пъти
Прегледан: 211 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,994
Брой символи: 12,708

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семейно възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения