Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Днес ………………., в ……………….. се сключи настоящият договор
за отдаване под наем на недвижим имот между:
1. ……………………………………………………………………………
наричан по-долу в текста за краткост НАЕМОДАТЕЛ - от една страна и
2……………………………………………………………………………
наричан по-долу в текста за краткост НАЕМАТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
I. Общи условия по договора
1. 1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно
ползване: ……………………………………………………………………..,
наричан по-долу за краткост ВЕЩТА, срещу което Наемателят се задължава
да заплаща наемната цена по реда и условията, указани в настоящия договор.
2) Наетата вещ ще се използва от наемателя за търговски цели.
2. Наемодателят предоставя на Наемателя ВЕЩТА срещу наемна цена в
размер на ……… (………………….) лева месечно.
3.1) Наемните вноски за съответния месец се изплащат не по-късно от пето
число на следващия месец.
2) Плащането ще се извършва в брой.
3) Наемодателят дава разписка за получената наемна вноска, в която се
отразяват: начинът на плащане, датата на плащането, точната сума и
евентуалните прихващания на извършени плащания от Наемателя срещу
наемната цена.
4.1) Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от
датата на подписването му между страните.
2) Ако след изтичането на наемния срок по предходната алинея Наемателят
продължи да ползва наетата вещ със знанието и без противопоставянето на
Наемодателя, договорът се счита за продължен като договор за наем за
неопределен срок.
II. Права и задължения на Наемодателя
5. 1) Наемодателят е длъжен да предостави вещта, предмет на настоящия
договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за което е
наета.
2) Той е длъжен да уведоми Наемателя за скритите недостатъци на вещта,
особено за тези, които са опасни за неговото здраве или за здравето на лицата
работещи при Наемателя.
6. 1) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на
наетата вещ, като при евентуални претенции от трети лица по отношение на
вещта, всички разходи по съдебни процеси, юридически услуги и др.
подобни се поемат от него.
7. 1) Наемодателят е длъжен да поддържа вещта в състояние, което отговаря
на предназначението й, поемайки разноските за всички повреди, които не са
причинени виновно от наемателя или от лица от неговата фирма и са извън
1
кръга на повредите и похабяването на вещта, свързани с обикновеното
употребление.
8. 1) Наемодателят има право да получава в уговорените срокове наемната
цена.
2) Той има право след изтичането срока на договора да получи вещта във
вида, в който я е предал, като се вземе предвид нормалното изхабяване.
9. 1) Наемодателят няма право да се разпорежда с вещта без писмено да
уведоми за това Наемателя в тримесечен срок.
2) Той няма право да обезпечава свои или чужди задължения, които стават
изискуеми преди изтичането на срока на договора за наем, учредявайки
ипотека (залог) върху вещта, обект на този договор.
3) Наемодателят няма право да сключва договори, с които да отстъпва
ползването на вещта, обект на този договор, на други лица, преди изтичане
срока на настоящия договор.
III. Права и задължения на Наемателя
10. 1) Наемателят е длъжен да изплаща наемната цена в уговорения размер и
по указания с договора ред.
2) Той е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното
ползване на вещта (такси за електро- и топлоенергия, вода), както и
разходите за обикновени текущи ремонти и поправки на повреди, които са
следствие на обикновеното употребление на вещта.
3) Наемателят е длъжен да предупреждава Наемодателя за посегателствата
върху наетата вещ от страна на трети лица.
4) Наемателят е длъжен да върне наетата вещ след изтичане на наемния
срок.
11.1) Наемателят има право да си служи с вещта.
2) Наемателят има право да прихваща срещу наемната цена разходите, които
е направил за поправки на вещта извън тези по т. 10, ал. 2 и които
Наемодателят не е отстранил своевременно.
3) Той може да пренаема вещта, обект на настоящия договор, само с
изричното писмено съгласие на Наемодателя.
4) Извършването на реконструкции, преустройства и подобрения на наетата
вещ могат да се извършват само със съгласието на Наемодателя, изразено в
писмена форма.
IV. Неустойки, обезщетения
12.1) При евентуално отстраняване от трето лице на Наемателя от вещта
преди изтичането на срока на настоящия договор Наемодателят дължи
неустойка в размер на три месечни наема цени.
2) Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени през време на
ползването на вещта от него, негови служители или пренаематели, доколкото
тези вреди не се дължат на причина, за която той не отговаря.
V. Изменения, прекратяване
2
13.Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно
съгласие между страните, изразено в писмена форма, представляващо
неразделна част от договора.
14.Настоящият договор се прекратява при:
- изтичане на срока;
- взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
VI. Общи разпоредби
15. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото
гражданско законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два
еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила, считано
от …………………….
НАЕМОДАТЕЛ :.............................. НАЕМАТЕЛ :....................................
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 юли 2021 в 16:35 студент на 54 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Когнитивна психология, випуск 2013
19 юли 2021 в 10:10 учител
 
 

Договор за наем на недвижим имот

Материал № 917342, от 27 ное 2012
Свален: 157 пъти
Прегледан: 259 пъти
Предмет: Други
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 704
Брой символи: 4,120

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
с опит от  2 години
233 52

Николина Андреева
преподава по Литература, Математика и Български език
в град София
с опит от  11 години
280 43

виж още преподаватели...
Последно видяха материала