Големина на текста:
Възникване на банковото дело в България
(доклад по УП-Банково дело)
Основни предпоставки за възникването и развитието на банковото дело в
България са:
1. Появата на парите и сделките с тях. По този начин се появяват и сарафите,
лихварите, банкерите. Появата на парите и развитието на търговията с пари
предизвиква появата на банковото дело. Самите банки и банкерите съдействат за
развитието на паричните функции и разрастването на сделките и операциите с пари и
парични средства.
2. Появата на пазар, развитие на стоковото производство и обращението.
Колкото по-силно е развито стоковото производство и обращението, толкова по-голяма
е необходимостта от банки и банково посредничество. Появява се необходимост от
субекти, които разполагат със свободни капитали, с натрупани пари и умения за
използването им.
3. Превръщането на парите в капитал и движението на отделните форми на
капитала.
4. Социални предпоставки.
5. Създаване и използване на кредитни средства за обращение.
До средата на ХIХ век, не само в българските земи, но и въобще и в турската
империя не съществували банки. През 1857г., била основана с английски капитали
Отоманската банка, с централа в Цариград и с клонове в няколко османски града. През
1864г. В Русе по предложение на Мидхад Паша е създадена взаимно спомагателна
(спестовна) каса. Единствена главна цел на тази банка е да се подпомага бедното селско
население (раята) в Турската империя. До тази година българските земи били въобще
извън обсега на кредитната дейност на Отоманската банка и се отличавали с пълно
господство на неорганизираният кредит. За първи път идеята за основаване на
българско банково учредение се появила в примитивен вид през 1859г., чрез
лансираното в някой български вестници предложението за основаване на "Обща
народна каса" в Цариград която да има клонове в различни краища на българските земи
и да обслужва главно преводите на пари. За съжаление тази идея не била реализирана.
Първият по-реален опит за създаване на акционерна банка в българските земи преди
Освобождението бил направен през1872г., когато във Варна било основано "Българско
търговско дружество". Началото на изграждането на съвременното банково дело у нас
започва след Освобождението на страната.
До Освобождението, в страната са съществували т.нар. „общополезни каси”. Те
имали задачата да подпомагат финансово селските стопани. Тези първи банкоподобни
организации след 1878г. се преименували в „земеделски каси”. Приема се, че те
изграждат основата на българската банкова система.
Развитието на банковото дело в България преминава през следните етапи:
Формиране на банкова система
Напредък в банковото дело
Национализация и колективизация
Централно планиране и реформи
Преход към пазарно стопанство
Валутен борд
Първа се създава Българска народна банка. Тя насочва дейността си към
индустрията и търговията. Българската народна банка е една от най-старите
национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на
1
българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и
първата банкова операция. БНБ е независим емисионен институт на държавата, който
се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и
полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и
за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната.
Независимостта на БНБ е гарантирана с нейния устройствен закон (ЗБНБ) и с Договора
за функционирането на Европейския съюз.
Държавата играе съществена роля при формирането на банковата система.
Икономическият подем на страната в началото на ХХ век предизвиква появата на нови
банкови институции. През 1896г. се създава пощенска спестовна каса, а през 1903г. –
Българска земеделска банка (БЗБ). Седем години по-късно се създава Българска
централна кооперативна банка (БЦКБ), която обслужва предимно кооперациите в
страната. През 1934г. се стига до сливането на БЗБ и БЦКБ в един банков институт –
Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ). Тя поема кредитирането на
земеделието и кооперациите. Тази банка изкупува акциите на създадената през 1927г.
Българска ипотекарна банка. След това заемите срещу залог на недвижимо имущество
преминават под контрола на държавата.
Годините на икономически подем се характеризират с успешно развитие на
частното и кооперативното банково дело. До 1887г. в страната ни е имало 3 частни
банки. До края на ХІХ век те стават 28, а през 1927г. броят им е вече 129. Постепенно
частните банки прерастват в акционерни дружества и започват да привличат все повече
чуждестранни капитали. В страната се основават смесени банки с участието на немски,
австро-унгарски, френски, белгийски и др. капитали.
Място в икономическата система на България имат и кооперативните кредитни
организации. Те биват две разновидности: градски кооперации („Шулце-Делич”) и
селски кооперации („Райфайзен”). Градските кредитни кооперации се наричат
популярни банки. Техните клиенти са предимно дребни и средни стопански агенти.
Въпреки че създават свои сдружения, кооперативните банки не са просъществували
дълго.
Смяната на политическата система през 1944г. довежда до реорганизация на
банковото дело на България, състояща се в силна централзация на банковото дело,
уедряване на банковите институции, закриване мрежата от търговски банки и силен
контрол от страна на държавата.
Българската народна банка загубва типичните си основни функции на централен
банков институт. Тя започва да обслужва предприятията на всички отрасли.
С реформа от 1947г. се национализират 32 частни банки. Ликвидира се пазарът
на ценни книжа.
Сериозни изменения в банковото дело настъпват през 1951г. Закриват се
популярните банки и се създава банка за обслужване на населението – Държавна
спестовна каса. Така се оформя новата структура на банковата система.
Характерни черти на банковото дело в България в периода 1951-1987г. са
централизирана банкова система, стопанска несамостоятелност на банките, господство
на държавната собственост, неприлагане на технологии на икономическия избор,
извършване на нетипични дейности от страна на банките.
Пред 1987г. започва нова реформа на банковата система. Тя цели да се
децентрализират връзките и структурите в нея. Създават се 7 търговски банки на
отраслов принцип ( Банка „Електроника”, Банка „Биохим”, „Транспортна банка”,
„Строителна банка”, „Земеделска и кооперативна банка”, „Банка транспортна
техника”).
2
През 1989г. за кратко време в България се създават редица нови търговски
банки. Учредяват се и няколко частни банки („Първа частна банка”, „Таксимбанк”,
Търговска банка „Славяни”, „Първа източна международна банка” и др.). Редица
търговски банки започват да прилагат нови услуги, нетипични за централизираната
банкова система, като консултации, прогнози, проучвания и др.
Това създава необходимостта от окрупняване на държавния банков капитал и
съсредоточаването му в няколко икономически силни търговски банки. За тази цел се
създава Банкова консолидационна компания през 1992г.
Следващият етап в развитието на банковото дело преминава към приватизиране
на банките. В периода 1991-1996г. общата криза в страната, раздаването на лоши
кредити, нереалните доходи в търговските банки и други фактори станаха причина за
фалита на много търговски банки.
На 10 юни 1997г. в България се въвежда валутен борд. Целта на тази институция
е да стабилизира финансовата система, да наложи финансова дисциплина на
икономическите субекти и да възвърне доверието в банковата система. Валутният борд
е институция, която има няколко основни характеристики:
да купува и продава неограничено чужда валута (т.н. резервна валута – долар
или евро) срещу местна валута в брой или по банков път
поддържа валутен резерв, който покрива парите в обращение (т.н. паричен
агрегат М0)
не отпуска кредити на правителството
не провежда монетарна политика – не извършва операции на открития пазар, не
определя целеви лихвени проценти, не отпуска рефинансиране, не купува или
продава валута по свое желание (валутният борд купува и продава валута само
при поискване от граждани, фирми или банки)
валутният резерв се инвестира в нискорискови и ликвидни активи,
деноминирани в резервна валута
няма ограничения за външнотърговски и международни капиталови трансфери
От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на
централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на
банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на
Генералния съвет на Европейската централна банка.
Към май 2009 г. действащите банки в Република България са:
1) Банки лицензирани в България – "Алианц Банк България" АД, "Банка
ДСК" ЕАД, "Банка Пиреос България" АД, "Българо-американска кредитна банка" АД,
"Българска банка за развитие" АД, "Емпорики Банк – България" EАД, "Интернешънъл
Асет Банк" АД, "Корпоративна търговска банка" АД, "НЛБ Банка Запад-Изток" АД,
"Обединена българска банка" АД, "Общинска банка" АД, гр. София, "ПроКредит Банк
(България)" АД, "Първа инвестиционна банка" АД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД,
"СИБАНК" АД, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, ТБ "Инвестбанк" АД, ТБ "МКБ
Юнионбанк" АД, "Токуда Банк" АД, "Търговска банка Д" АД, "УниКредит Булбанк"
АД, "Централна кооперативна банка" АД, "Юробанк И Еф Джи България" АД (бивша
"Българска пощенска банка" АД), ЧПБ "Тексим" АД
2) Клонове на чуждестранни банки в Република България – "Алфа банка - клон
България", "Банк Леуми Румъния С.А. - клон София", "БНП Париба С. А. - клон
София", "ИНГ Банк Н. В. - клон София", "Ситибанк Н. А. - клон София", "Те-Дже
Зираат Банкасъ – клон София"
Докладът бе изготвен от:
Албена Ангелова ХІ
А
клас :)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 окт 2020 в 20:39 студент на 25 години от Бургас - Университет "Проф.д-р Асен Златаров", факулетет - ФТН, специалност - Химично инженерство, випуск 2014
08 окт 2020 в 13:04 потребител
08 окт 2020 в 09:56 ученик на 17 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2022
05 окт 2020 в 10:44 в момента не учи на 22 години, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
347
·
16
·
4,426
·
378

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Възникване и развитие на банковото дело в България

Материал № 916412, от 25 ное 2012
Свален: 102 пъти
Прегледан: 182 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 1,242
Брой символи: 7,862

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване и развитие на банковото дело в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала