Големина на текста:
ФУНКЦИИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И
ЗНАЧИМОСТТА ИМ ПРИ ПЪЛНОЦЕННОТО ФОРМИРАНЕ НА
ПОДРАСТВАЩАТА ЛИЧНОСТ
Физическото възпитание и спортът /ФВС/ са специфични социално значими дейности в
обществото, чието предназначение е да задоволят определени негови и на членовете му
потребности.
Физическите упражнения и спортът при определени психолого-педагогически и
социални условия могат да бъдат мощно средство за комплексно развитие на човека и
неговите регулационни и саморегулационни възможности, които да му осигурят
необходимата ефективна, динамична, физическа, психическа и социална адаптация към
съвременните условия на живот и реализация.
Днес, във века на високите технологии, физическото възпитание и спортът / ФВС/ са
по-нужни от всякога. Без тяхното ежедневно присъствие личността вече не може да бъде
пълноценна и хармонична, не е в състояние да разгърне целия творчески потенциал, който
природата е заложила в него.
Спортът е съпътствал човека още от най-дълбока древност, като играел важна социална
и културна роля в обществения живот. Хората отдавали голямо значение на хармоничното
физическо и духовно развитие на личността. Древните гърци вярвали, че атлетическите
състезания водят началото си от боговете и са израз на противоборството между доброто и
злото.
С понятието спорт се означава всичко, което се прави в едно общество за развитието на
спортовете и постигане на един сложен комплекс от цели, свързани с тях. Тогава използваме
това понятие като означение на едно социално явление и свързаните с него обществени
взаимоотношения и процеси. Тъй като тази сложна дейност определя някакво състояние на
развитост и постижения, често социалното понятие спорт се свързва със значението на
спортната и телесната култура в обществото. Като социално явление спортът има и някои
особени за него социални стойности и значение.
Спортната дейност може да се превърне в белег или изява на социална принадлежност
и превъзходство. Същата може да се използва нато политическо средство за въздействие. В
спорта има и редица религиозно-идеологичесни съставки, които го правят полезен за
въздействие върху съзнанието на хората.
Днес високите технологии предлагат много, но и много ни вземат. Ние плащаме с най-
скъпото - нашето здраве. Въпреки многото съществуваща литература по въпросите на
здравето и ФВС, здравословното състояние на човечеството непрекъснато се влошава.
Съвременният човек все по-малко се движи, храни се с бързи нездравословни храни и
рекламите се опитват да го убедят, че можем да сме здрави и красиви и без физически усилия
и пот. За съжаление никой не може да променя природните закони, а истината си остава една:
"Движението не може да се замени с нищо."
Важно е да отбележим, че през последните години, както обездвижването, така и
затлъстяването и нездравословното хранене, видимо променят телосложението /структурата/
на българина и по-проблемно това е при жените което може да доведе до тяхното
неудовлетворение, дори разочарование от своята външност, до отрицателни емоции и
постоянно недоволство, които предполагат агресивно поведение. Последното, особено при
подрастващите може да доведе и до крайности като например отказ от хранене, а това - до
анорексия. Тъй като човек е по-самоуверен не само ако има знания и умения, а и ако е
харесван и също сам харесва своята външност, физическите упражнения биха могли,
допринасяйки за по-доброто телосложение и здраве, да повдигнат самочувствието и да
намалят натрупаната агресия. Според известни учени определен акт на агресия води до
повтаряне на същия, тъй като човек търси все повече и повече мотиви за извършването му.
Така е и в науката – колкото повече се задълбочава човек, толкова повече се убеждава, че има
още много какво да учи и толкова по-развълнувано приема предизвикателството да продължи
и да стане по-добър в конкретната област.
Тогава и за спортната дейност може да се допусне същото. Т.е. изразяването на
агресията чрез физическите упражнения, развиването на двигателните качества, участието в
определен спорт, води до още по-задълбочени занимания в тази област, което допринася за
по-добро усъвършенстване на двигателните умения на подрастващите при тренирания спорт.
Бяганията в леката атлетика, колоездене, гребане предизвикват значително повишение
на бета-ендорфините в кръвта. Това води до снижение на болковата чувствителност,
подобряване на на настроението и поява на положителни емоции.
При физически натоварвания чрез ЦНС се осигурява не само пълен синхрон и
координация на работата на отделните органи и системи като цяло, но се осъществява
определена пренастройка в психиката на човека. Интензивният хормонален обмен,
предизвикан от мускулната работа например ускорява падането на адреналина. При по-малки
концентрации този хормон на надбъбречната жлеза понижава възбудимостта на ЦНС.
Като стимулират функционалното самоусъвършенстване на организма, системните
физкултурни занимания повишават и съпротивителните му сили срещу отрицателните
влияния на външната среда. Физически тренираните хора са по-трудно податливи на различни
заболявания или по-леко ги прекарват. Инвестиция от един лев във физическото възпитание и
спорта след време носи печалба от сто лева в здравеопазването. Така първата и най-важна
функция на ФВС е опазването на здравето на съвременното общество чрез профилактика на
здравето и открита борба със зависимостите, които пораждат болести.
Освен казаното дотук ФВС се явява и като фактор за :
повишаване на производителността на труда, т.к. предпазва работещите от
едностранчиво физическо развитие, което им се налага от еднообразието на
специфичния труд.
възстановяване на вътрешното биологично равновесие между различните системи на
организма, както и равновесието между неговата физика и неговия интелект, което
особено много стимулира творческия момент в процеса на труда и допринася за
повишаване на неговата производителност.
укрепва и закалява организма на работещите, като по този начин го предпазват от
простудни заболявания, правят го по-устойчив. Обобщаваме, че достойнствата на ФВС
имат и голяма икономическа ефективност.
Развитието на медицината оказа пагубно действие върху спорта, целейки постигането
на високи и все по-високи спортни постижения. Такива постижения, за съжаление в отделни
моменти се постигат и със забранени вещества, и пак за сметка на здравето на спортистите.
Това обаче не е спортът, от който всички се нуждаем. Необходимо е да се прави рязка граница
между професионалния /комерсиален/ спорт от спорта за здраве, който всъщност възпитава
подрастващите в дух на патриотизъм, родолюбие, труд и отговорност, дисциплина, воля
уважение, смелост, борбеност. Това подсказва и поредната социална функция на ФВС -
възпитаване на морално-волеви качества у подрастващите за изграждането на едно по-добро
общество. Следващата е свързана с развитието на икономиката, т.к. развитието на
комерсиалния спорт налага производство на спортна екипировка, спортни уреди и
съоръжения, спортни храни, лекарства и реклама.
Чрез научните факти и практическия опит можем да обобщим следното, относно
функциите и значението на ФВС за формиране на подрастващата личност:
? укрепване на здравето и хармонично развитие
? повишена жизнеспособност, позитивизъм, личностно самочувствие и сигурност
? за противодействие на стреса и повишаване на адаптационните възможности
? за активен отдих, емоционално разтоварване и комфортно общуване
? бариера срещу наркоманията, алкохола, увлечението по секти и криминални деяния
? за създаване на модели за високи постижения
? за формиране на лична и национална гордост и самочувствие, гражданска сплотеност и
единение
? за формиране на нагласа за непрекъснато самоусъвършенстване
Духът на спорта е нужен днес, защото едва ли може да се намери негов заместител,
който да ни превърне в силни личности, притежаващи достойнство и чест за преодоляване
изпитанията на съвременния живот. Благодарение на емоционалния си заряд, спортът и в
бъдеще ще остане естествената и неподправена притегателна сила за младите хора. Тези
незаменими във възпитателно отношение възможности на спорта задължават спортния
специалист да проявява отговорност, защото смисълът на педагогическата дейност не е само
преподаване на спортни игри и упражнения, а и изграждане на доблестни и силни личности.
Не случайно ФВС имат за цел да удовлетворяват потребностите на човек от движение,
от развитие, от усъвършенстване и повишаване на функционалните възможности.
Днес съществуват реални възможности и условия, които позволяват ФВС да бъде
ефективен, обективно и личностно регулиран фактор в комплексното развитие на човека.
ФВС могат да оказват комплексен развиващ и формиращ ефект върху човека, особено при
борбата с всички негативни явления и в процеса на формирането и развитието на
подрастващите.
ЛИТЕРАТУРА
1. Пономарьов, Н.И. Социални функции на физическата култура и спорт.
Медицина и физкултура. София, 1977.
2. Песешкиян, Н. Позитивна фамилна терапия, В.,1996.
3. Зографова, Й. Проблеми на агресивността у човека, София, 1985.
4. Джонев, С. Социална психология, том 2, София, 1996.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 ное 2019 в 16:39 в момента не учи на 25 години
20 авг 2019 в 12:08 в момента не учи на 58 години от Пловдив
24 апр 2019 в 17:28 студент на 43 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2016
03 дек 2018 в 20:07 студент на 30 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Теология, випуск 2017
05 фев 2018 в 08:58 учител на 53 години
18 ное 2017 в 11:20 учител на 43 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2021
01 юни 2017 в 17:00 родител на 50 години от Стара Загора
12 май 2017 в 20:28 в момента не учи на 31 години от София
05 апр 2017 в 20:08 студент на 40 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - ПОФВ, випуск 2018
28 ное 2016 в 17:36 в момента не учи на 57 години от Белово
 
Подобни материали
 

Информация на тема футбол

04 дек 2006
·
643
·
3
·
443
·
260
·
5

Футболът е най-известният и гледан спорт в целия свят. В САЩ, Австралия и другаде наричат с краткия термин 'футбол' вид спорт, който е подобен на ръгбито. Затова на английски в тези страни се използва името 'сокър'.
 

Себепознание в спорта

12 яну 2008
·
256
·
3
·
413
·
153

Спортът като област на човешката дейност предлага многообразие от възможности за себепознание,за познание на собствената ни личност. Във философското изследване на спорта Пол Уейс отбелязва, че централно значение има личността на атлета.
 

Приносът на нациите за развитието на физическата култура и спорт и паневритмията в България

29 авг 2007
·
242
·
8
·
2,586
·
194

В област физическо възпитание и спорт създадената и практикувана от българи система от психо-физически упражнения е Паневиртмията. Докладът я представя в контекст различни системи в областите гимнастика, игри и танц.
 

Какво е стрийтбол ?

03 юли 2007
·
110
·
2
·
276
·
48

Уличният баскетбол е спорт който тренира една много голяма част от мускулите в тялото, главно раменете (при стрелба), трицепса (при дриблиране) и краката (при финтиране и скачане).
 

Психоспортограма

29 юни 2007
·
457
·
5
·
554
·
123
·
1
·
2

Специфика на компонентите на средата във футбола Във футбола средата е динамична поради характера на спорта и търпи непрекъснати промени.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
103
2
1 мин
05.09.2014
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
67
1
1 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Функциите на физическото възпитание и спорт и значимостта им при пълноценното формиране на подрастващата личност

Материал № 916398, от 25 ное 2012
Свален: 53 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,183
Брой символи: 7,763

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Функциите на физическото възпитание и спорт и з ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
64

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
215

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения