Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
при покупка на недвижим имот
Днес, ...................... в гp. ........................................
между:
...................................................................................
...........................................................
EГН ..........................................., с л.к.
№ ..................................., изд. нa ..........................
oт МВР гр. ................................., с
адрес ...................................................................... ..
...................................................................................
........................................................, тел. за
контакт: ....................................., наричан за
краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
.................................................. със седалище и
адрес на
управление ............................ .................................
...................................................................................
........................., ДН ............................................,
БУЛСТАТ ...........................................,
представлявано от управителя на
дружеството ............................................................
............................., наричана за краткост по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, чрез представителя
си ..............................................................................
....... се сключи настоящия договор:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за
недвижим/и/ и имот/и/, който се предлага/т/ за
продаване, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - да му заплати
възнаграждение.
II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за
извършената по чл. 1 услуга в размер
на ....................................................................., но
не по-малко
от ..............................................................................
..... за сключването на предварителен договор за
покупко-продажба;
INTERMEDIATION CONTRACT
for purchase of immovable
Today, ………………. in the town of ………….
…………………………….between:
…………………………………………………………
……………………… EGN (Personal Identification
Number)……………………………….., holder of ID
card №……………… issued on…………………..
by……….., in the town of………………… and living
at the current address:
…………………………………………………………
………………….. tel. for contact…………………..,
hereinafter referred as
ENTRUSTER……………………………. on the one
side and…………………….
…………………………………………………………
…… seated at (address of the company head office)
…………………………………………………………
………………………….,
BULSTAT……………………………………………
……, represented from the company
manager……………….., hereinafter referred as
EXECUTOR, represented by
………………………….. ……………… the following
contract has been concluded:
І. SUBJECT.
Article 1 The Executor assumes the obligation to
submit to the Entruster information as regards
immovable property/properties, which is/are offered for
sale, while the Entruster assumes the responsibility to
pay the EXECUTOR remuneration.
ІІ. PRICE. TERMS OF PAYMENT
Article 2 The Entruster assumes responsibility to pay
the Executor remuneration for the service done under
art. 1 to the amount
of…………………………………………. but not less
than……………………………. for the conclusion of a
preliminary purchase and sale contract;
Article 3 The remuneration under art.2 will be paid
Чл.3 Възнаграждението по чл. 2 се заплаща най-
късно в деня на подписване на предварителния
договор в брой, на касата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
или по банкова сметка.
III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.4 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши да закупи
конкретен недвижим имот от посочените в
раздел IV от договора, се задължава да уведоми
в тридневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който
прекратява разпространението на информацията
за този адрес и се задължава да изготви
предварителен договор за покупко-продажба
между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продавач.
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за
възможни изменения на информацията, дадена
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато той е информиран
погрешно.
Чл.6 Ако трето лице, което е свързано с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин
/съпруг/а/, роднина по права или съребрена
линия, лице, с което Възложителя живее на
съпружески начала, явен или скрит доверител и
др./ сключи договор за имот, за който
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е дал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация, то последния е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НЕУСТОЙКА в размер
на ........................................
Чл.7 Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни точно
задължението си за плащане на
възнаграждението, то той дължи и
НЕУСТОЙКА за забава в размер
на ...................................................., до
окончателното й изплащане, но не по-малко от
двойния размер на договореното
възнаграждение. При плащане първо се
погасява неустойката за забава, а след това -
главницата.
Ал.1 Информация по смисъла на този
договор е сведение, конкретизиращо предлаган
недвижим имот като: вид /апартамент, вила,
къща и пр./, квадратура, местонахождение,
цена.
Ал.2 Информацията може да бъде дадена на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в устен или писмен вид.
Извършването на съвместен оглед на имота от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ също се
cash on the date of signing the preliminary purchase
and sale contract at the latest either at the teller of the
Executor or in a indicated bank account.
III. SUPPLEMENTARY PROVISIONS.
Article 4 In case the Entruster takes a decision to
purchase concrete immovable property of those listed
in Chapter IV of the contract, he/she is obliged to
notify in three days’ time the EXECUTOR, who shall
terminate the dissemination of the particular
information on this property address and shall assume
the responsibility to draw up a preliminary purchase
and sale contract to be concluded by the
ENTRUSTER and a seller secured by the
EXECUTOR.
Article 5 The EXECUTOR shall not be held
responsible for any possible amendments of the
information, given to the ENTRUSTER in cases when
he/she has been informed wrongly.
Article 6 If a third person, connected to the
ENTRUSTER in any possible way, for instance
husband/wife or any lateral branch of family or a
person who concubines with the ENTRUSTER,
obvious or under cover person of confidence, etc.
concludes a contract for property purchase on which
the Executor has provided the ENTRUSTER with
necessary information, then the latter is obliged to pay
compensation to the EXECUTOR to the amount
of…………………………………………….
Article 7 In case the ENTRUSTER fails to fulfill
his/her commitment in the best possible way to pay
the remuneration then he/she is due to pay
COMPENSATON for the delay to the amount of
………………………………………………………
until the final payment takes place, but not less than
the double size of the negotiated remuneration. The
compensation for the delay is firstly paid, followed by
the payment of the principal.
Paragraph 1 Under this contract information means
any statement specifying immovable for sale such as:
kind ( flat, country house, house etc.) square surface,
whereabouts, price.
Paragraph 2 This information may be granted orally or
in written form. The completion of a joint property
view by the ENTRUSTER and the EXECUTOR shall
also be considered granting information.
Paragraph 3 In all cases mentioned under the
abovementioned paragraph a Protocol in Chapter IV
счита за даване на информация.
Ал.3 За всички случаи по предходната
алинея се попълва протокол в раздел IV от
договора, който се подписва и от двете страни.
Ал.4 Ако Възложителят откаже да подпише
протокола по ал.3, то този отказ, а така също
факта, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил
информация, се удостоверява с подписа на един
свидетел.
Чл.8 Настоящият договор може да се прекрати,
ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не избере от посочените
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недвижими имоти.
Настоящият договор се състави в два
еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
ПРОДАВАЧ: .....................................
КУПУВАЧ: .....................................
shall be made out and it shall be signed by both sides.
Paragraph 4 Provided the Entruster refuses to sign up
the Protocol under paragraph 3, then this refusal as well
as the circumstance that the EXECUTOR has granted
information shall be verified with the signature of one
witness.
Article 8 This contract may be terminated provided the
ENTRUSTER shall not single out of the listed by the
EXECUTOR immovables.
This contract has been drawn up in two equal copies-
one for each of the parties.
SELLER:……………………………
PURCHASER:………………………

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за посредничество с паралелен превод на английски

Образец на договор за посредничество при покупка на недвижим имот...
Изпратен от:
Dobrinka Paneva
на 2012-11-24
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
343 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Право за Неучащи рядко сваляни с 3 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Търговски сделки – понятие и видове. Общи положения за търговските сделки

30 май 2006
·
1,877
·
3
·
674
·
191
·
1
·
1

Понятие за търговска сделка (проф. Герджиков) - търговска сделка е вид сделка, за това носи всички нейни характерни белези – тя е юридически факт с основен елемент волеизявлението на едно или повече лица, насочено към определени правни последици.
 

Застрояване на недвижими имоти

06 юли 2007
·
297
·
4
·
870
·
91

Понятието “застрояване” е свързано както с вещните права на правните субекти върху земните участъци и сградите, така и с градоустройствената политика във всяко населено място...
 

Предварителен договор

26 апр 2009
·
83
·
20
·
3,319
·
57

Същност на предварителния договор, приложно поле, правото по чл.19, ал.3.
 

Казуси по облигационно право

02 мар 2008
·
566
·
4
·
523
·
351
·
2

5 примерни казуса по облигационно право в помощ на студентите по право и подготвящите се за държавен изпит по гражданско-правни науки...
 

Облигационно право

30 юни 2008
·
600
·
123
·
40,723
·
221

облигационно право, понятие, система и източници. облигационно отношение. видове. относителност. престация. дълг и отговорност. интересът на кредитора.източници. договор. ипотека. залог. неизпълнение. вреда. прихващане. дарение. замяна. деликатна...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
14
5
3 мин
16.07.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
45
1
7 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за посредничество с паралелен превод на английски

Материал № 915701, от 24 ное 2012
Свален: 343 пъти
Прегледан: 369 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 991
Брой символи: 5,386

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за посредничество с паралелен превод на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала