Големина на текста:
Анализ на чувствителността на инвестиционните проекти /71 или 79/
При несигурността се разбира – възможност да се случат повече неща от колкото очакваме.
Задачата за определяне на чувствителността на един инвестиционен проект е да се изчисли
възможността за откриване на възможносттите които биха могли до отклонение от прогнозните
парични потоци. По този начин става възможно да се предприемат допълнителни мерки с които да се
ограничат неблагоприятните влияния.
Пример : Фирма Ел.Прибори АД има проект за производство на нов тип ел. уреди с намалено
потребление на ел. енергия. Отделите по производството и отдела по продажбите са изчислили
следните очаквани параметри на проекта. Първоначалната инвестиция е 1 100 000 лева, пазара за
производство на ел. уреди е 160 000 броя годишно. Пазарен дял на новите ел. уреди е 5%. Продажбите
на тези ел. уреди ще бъдат 8 000 броя. Очакваната пазарна цена за един ел. уред е 300 лева.
Променливите разходи за един уред са 190 лева. Постоянните разходи са 270 000 лева годишно. Данък
върху печалба е 10 %. Желаната норма на възвращаемост е 25 %.
ПоказателиНулева годинаГодини от 1 до 5
(годишно е хиляди лева)
1. Приходи2 400
2. Променливи разходи 1 520
3. Постоянни разходи 270
4. Амортизации 220
5. Брутна печалба 390
6. Данък върху печалба 39
7. Нетна печалба 351
8. Оперативен паричен
поток
- 1 100571 (Ред 4 + 7)
При желана норма на възвращаемост от 25% нетната сегашна стойност на проекта за производство на
икономични ел. уреди ще бъде :
NPV = -1 100 + (сума t=1-5) 571 / (1+0,25)
t
= -1 100 + 1536 = 436 хиляди лева
Очевидно проекта е с положителна нетна настояща стойност и той е приемлив. Преди да се вземе
окончателно решение е необходимо да се изчисли как биха повлияли върху нетната настояща
стойност на проекта други възможни значения на промеливите величини. За целта се искат сведения
от производствен отдел и отдел маркетинг за песимистичните и оптимистияни значения на главните
променливи в този проект. В нашия пример главните променливи са промените в пазара, промените в
пазарния дял, промените в пазарните цени и промените в променливите и постоянни разходи. В
следващата таблица са направени изчисления за NPV на проекта при песимистични и оптимистични
оценки.
Показатели
Променл.
Фактори
ДиапазонNPV (хил. Лева)
Песимист.Очаквани
(реалист.)
Опримист.Песимист.Очаквани
(реалист.)
Опримист.
1. Размер
на продаж.
140 000160 000180 000- 291+ 436+ 1096
2. Пазарен
дял
0,03 %0,05 %0,07 %- 1 888+ 436+ 2 696
3. Единичн
цена
270300330- 145+ 436+ 951
4. Променл
разходи на
един издел.
210190170+ 48 + 436+ 757
5. Постоян 297 000270 000243 000+ 370+ 436+ 501
разходи
При изчисление на новите NPV се променя по една позиция на ред (песимистичен размер на
продажбите, очаквани 2,3,4,5 ред ; оптимистичен пазарен дял и се използват оптимистични очаквания
1,3,4,5).
Тези изчисления се правят за да се определят факторите с най-голямо влияние за да се концентрират
усилията ни за да влияем на следните параметри.
Изчисляване на комбинираното влияние на променливите
Анализът на чувствителността предполага изчисляване на влиянието на всяка една променлива в
инвестиционния проект, но също така влиянието на няколко променливи едновременно. В нашич
пример очакваното покачване на цените на ел. енергията ще стимулира търсенето на икономични ел.
уреди. Техният пазарен дял ще се увеличи и ще се увеличат продажбите. Същевременно по високите
цени на ел. енергията ще предизвикат известно съкращаване на производството като цяло и
повишаване на инфлацията. Това ще повлияе негативно върху продажбите на тези ел. уреди, както и
върху разходите за тяхното производство. Или за нашия инвестиционен проект при увеличение на
цените на ел. енергията с 15% продажбите на ел. уреди ще се понижат с 10%. Същевременно пазарния
дял на икономичните ел. уреди ще се увеличи с 40%, а продажните им цени ще се повишат с 8%.
Променливите разходи на единица продукт ще нарастнат с 6%, а постоянните разходи с 5%.
Показатели
Променл. Фактори
Базисен вариант Променен вариант
1. Размер на продажби 160 000 144 000
2. Пазарен дял 0,050,07 (+40%)
3. Брой продадени изделия200010 080
4. Единична цена300324 (8%)
5. Променл разходи на един
изделие
190201 (6%)
6. Постоянни разходи270 000283 500 (284 нагласьов)
ПоказателиГодини от 1 до 5 (годишно е хиляди лева)
Базисен вариант Променен вариант
1. Приходи2 4003 266 (брой * цени)
2. Променливи разходи1 5202 026 (брой * пром. разходи)
3. Постоянни разходи270284
4. Амортизации 220220
5. Брутна печалба 390736
6. Данък върху печалба39 74
7. Нетна печалба 351662
8. Оперативен паричен поток 571 (Ред 4 + 7) 882
Базисен Коригиран
PV1 5362 372
I
0
- 1 100- 1 100
NPV+ 436+ 1 272
74. Критично количество на продажбите ( Brake - even Analysis )
Анализа на критичното количество на продажбите трябва да даде отговор на въпроса – При какво
количество на продадените стоки (бой, метри, тон) фирмата започва да реализира печалби или навлиза
в така наречения коридор на безопастността?
Критичното количество на продажбите е на лице когато годишните приходи са изравнени с годишните
разходи.
Количество (бройки) * Единична цена – Количество * Единични променливи разходи – Постоянни
разходи = 0
В случея приходите покриват разходите. Под тази точка приходите ще са под разходите и фирмата ще
е на загуба.
Количеството = ПР / (ЕЦ – ЕПр) = (270 000 – 200 000) / (300 – 190) = 4455 броя
Този резултат е донякъде неточен тъй като не са взети в предвид данъка върху печалбата, който се
плаща.
Количеството = ПР / (ЕЦ – ЕПр) = (270 000 – 200 000) / (300 – 190) = 4455 броя
В графичен вид анализа на критичното количество на продажбите може да се изрази по следния
начин.
ФИГ.1
2. Емисия на ценни книжа – начини и процедури
Емисията на ценни книжа е свързана с понятието публично предлагане на ценни книжа. Съгласно
нашето законодателство, налице е публично предлагане на ценни книжа когато те се предлагат на
повече от 50 визически или юредически лица. Публичната емисия на ценни книжа е свързана със
строга законова регламентация на процедурите по емисията, която процедура се следи от страна на
комисията за финансов надзор. Търговския дружества които осъществяват публична емисия се
наричат публични дружества, което означава че те са включени в регистъра на комисията за финансов
надзор. Останалите дружества които не предлагат публично акции се наричат затворени дружества.
81. Процедурата за публична емисия на акции включва следните етапи :
1. вземане на решение от органите за управление на търговското дружество за публична емисия –
в това решение се опоменава размера на публичната емисия, инвестиционния посредник, който
ще оправлява и банката депозитар ; органите които могат да вземат такова решение са – общо
сънрание на акционерите, надзорния съвет на акционерното дружество или съвета на
директорите ; надзорния съвет и съвета на директорите могат да вземат това решение ако
изрично това право е упоменато в устава на съответното дружество
2. разработка на проспект за публично предлагане на ценни книжа – проспектът представлява
детайлна разработка в която са дефинирани следните раздели
a. дейност на търговското дружество през последните 3 години – този раздел се дава
конкретна информация за приходи, разходи, печалби – постигнати през последните 3 години от
съответното дружество ; този раздел дава подробна информация за мениджърския екип на
търговското дружество чрез пълни автобиографии на всички членове на управителните органи ;
дава се информация и за структурата на собствеността в следния порядък – кои са акционерите
които имат до 5% от собствеността, кои са акционерите които имат от 5 до 10% и кои са с над
10%
b. изяснява се детайлно целта на емисията – за какво ще бъдат изразходвани средствата
получени в резултат на пласиране на емисията ; оказва се доходността която ще се постигне с
емисията ; определя се емисионната стойност на една ценна книга и се определят рисковете
които получават конкретно изменение чрез метода Марковиц
c. изяснват се всички въпроси свързани с процедурите по емисията – въпроси свързани с
начален и краен срок на емисията, реда по който емисията приключва при записване на целия
размер на емисията и радът на процедурите в случаите когато не се запишат (продадат) всички
ценни книги от емисията
d. различни декларации от страна на управителните органи на емитеннта, в това число
изрична декларация че посочените печалби и посочената доходност могат да не се получат
3. така разработения проспект съвета на директорите или надзорния съвет на дружеството приема
проспекта на свое заседание и взема решение за внасянето му в комисията за финансов надзор

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Материали по финанси

При несигурността се разбира – възможност да се случат повече неща от колкото очакваме. Задачата за определяне на чувствителността на един инвестиционен проект е да се изчисли възможността...
Изпратен от:
Rumiana Gencheva
на 2012-11-24
Добавен в:
Общи материали
по Финанси
Статистика:
6 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Инвестиционен портфейл

03 мар 2006
·
2,460
·
3
·
908
·
113
·
1

Инвестиционнит портфейл е неотменна част от инвестиционната практика от средата на 20 век. Тогва започва създаването на специфични комбинации от различни финансови активи, наричани портфейли.
 

Управление на финансови проекти в индустриално предприятие

10 дек 2007
·
417
·
22
·
4,124

Терминът "проектно финансиране" се използува отдавна в речника на банкерите; инвеститорите. Някои банки у нас имат звена, занимаващи се с финансиране на проекти. Въпреки това представата на много от предприемачите у нас за това какво представлява...
 

Корпоративни финанси

14 окт 2008
·
548
·
29
·
4,910
·
1

Това са трите стандартни подхода за постигане на финансовата цел на фирмата - тя се изразява в постигане на максимална печалба от вложения капитал при нисък риск за инвеститорите, т.е. рискът се изразява...
 

Методи за оценка на инвестиционни решения

14 ное 2007
·
685
·
4
·
229
·
216

Методите за оценка на инвестиционни решения се делят на статични и динамични. Статичните методи за оценка на проекти не отчитат стойността на парите във времето...
 

Печалба на предприятието

08 май 2008
·
726
·
10
·
1,429
·
191
·
1
·
1

По този начин стопанската единица, която изпълнява даденото управленско решение или задача с по-ниски разходи, по-големи приходи, а от тук и печалба, ще бъде финансово стабилна.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
3
1
6 мин
03.09.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
18
1
5 мин
08.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Материали по финанси

Материал № 915645, от 24 ное 2012
Свален: 6 пъти
Прегледан: 13 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 4
Брой думи: 1,672
Брой символи: 9,814

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Материали по финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения