Големина на текста:
МТБ на хотелиерството:
Това е съвкупност от всички средства на труда , сгради, обзавеждане, техника,
инсталации и комуникации, с помощта на които се осигурява пребиваването,
храненето и реализирането на допълнителни услуги. Сградата на едно заведение за
пребиваване е многофункционално съоражеие и има доста сложно технологично
обзавеждане. Няколко основни принципа:
1) Сградата или комплекса от сгради трябва да се вписват органически в
обкражаващата среда, като запазват съответния ландшафт. Цел на пътуването и
пребиваването извън постоянното местожителство е ползването на турситически
ресурси (плаж, снежна писта, минерални изводи, музеи, галерии). Това означава,
че средствата за подслон не представляват цел на туриста. Тяхната функция е да
създадат условия за осъществяване на целта на пътуването, тоест да удовлетворят
специфичното туристическо търсене.;
2) Отчитане на природно-климатичните фактори (температура, влажност на
въздуха, скорост и направление на вятъра и т.н.).;
3) Архитектурното, конструктивното и планировъчното решение на сградата да
не е много скъпо. Проектирането на сградата да отчита рекламните съображния.
Планирането на сградата трябва да осигурява рационална организация на обслужване
и съответния комфорт. Сградата трябва да съответства на естетичните,
техническите, санитарно-хигиенните и екологичните норми.;
4) Средствата за подслон и местата за настаняване се различават по броя на
стаите.
Туристическата практика приема следната класификация на хотелите в зависимост
от техния капацитет:
- малки хотели - под 150 стаи;
- средни хотели - от 151 дп 400 стаи;
- големи хотели - от 401 до 1500 стаи;
- мегахотели - над 1501 стаи.
Хотелите се различават по звезди - от 1 до 5. Интериорът ня хотелите трябва
да отговаря на функционалното предназначение на помещенията, като се обръща
внимание на мебелите, постелъчния инвентар пердета, килими, цветово решение на
помещенията, осветлението и особеностите на използваните материали. Асансьори се
предвиждат обикновено за сгради с над 3 етажа. За хотели с висока категория
трябва да се предвиждат и служебни асансьори (за пренасяне на багаж, зареждане
на камелиерски офиси) и самостоятелен асансьор за рум-сервиз. Стълбите в
сградата трябва да осигуряват възможности за евакуация при бедствие.
Задоволяването на двете основни жизнени потребности - нощувка и хранене, извън
постоянното местожителство, е тясно свързано по време и по място, успоредно с
това се появява и необходимост от заведения за хранене. По този начин се оформят
хотелско-ресторантските комплекси. Материалната база е необходима за осигуряване
на условията за нощувка. Тази хотелска зона трябва да бъде разположена в най-
тихата и спокойна част на хотелския комплекс. Приемен блок (преден офис) много
често се комбинира с жилищния блок. Това е една от най-отговорните части в
дейността за средствата за подслон, ориентиране към посрещането на гостите и в
него се извършват функции по разпределението и преразпределението на някои
дейности. В зависимост от големината на хотела, обикновено на един етаж или
коридор се разполагат от 15 до 25 хотелски стаи. Блокът за хранене може да
включва едно или няколко заведения, които са различни по вид. Храненето и
нощувката са основен вид услуги. Заведенията за хранене се разполагат в близост
до главния ход на хотела, заведение с програма (развлечения) - обикновено в
сутеренната част. Блока за допълнителни услуги - конферентен блок, спортно-
оздравителен и развлекателен блок, както и търговски блок. Към този блок за
допълнителни усулуги се отнасят банкетни зали, плувен басейн, спортни зали, зали
за боулинг, конферентни зали. В близост до конферентния блок се разполага и
бизнес център. Конферентните зали могат да се оформят по различен начин -
пристенно оформяне, кръгла маса, зала във вид на класна стая. Административния
блок включва всички опции, необходими за нормалното функциониране на хотела.
Стопанският блок вклюва хотелското домакинство, централните складове на хотела
(обикновено разположени в сутерена), пералното стопанство, складове за
съхранение на хотелския инвентар. Блокът за социално-битови помещения се състои
от столова за персонала, служебен бюфет, магазин, съблекални и саниратни
помещения (душове, тоалетни). Блок за технически помещения - различни видове
работилници, ел.табла, помещения за бойлери, вентилатори, авариен агрегат (при
прекъсване на захранването), асансьори, различни видове инсталации, места за
отпадъци, машинно помещение. Функционална зона в заведенията за пребиваване е
също и външната инфраструктура - паркове, градини, декоративно парково ..,
монументална окраса. Тази зона трябва да осигури изолация на гостите и на
персонала от външната среда. Паркинги, павилиони към външни спортни съоражения.
Хотелската сграда трябва да бъде проектирана и с няколко входа. При хотели от
висока категория, входовете трябва входове за различните услуги към конферентен
блок, медицински център, спортно-развлекателен център, търговски център, които
да осигурят достъп не само за гости на хотела, но и за външни лица.
Характеристика на хотелската стая
В състава на блока за нощувка се включват хотелски стаи, хоризонтални
комуникационни коридори, флаета, асансьори и помещения за обслужващия персонал.
Жилищния етаж на дадено средство за подслон може да има един или няколко
коридора с различна планировка. Разпределението на площта между отделните
хотелски стаи и останалите помещения е различно. За площта на стаите обикновено
се отделя от 54-70%, а на коридорите - от 13-22%. В хотели с капацитет до 25
пребиваващи се предвижда флае с площ 16 кв.м. В големите хотели се препоръчва на
всеки допълнително-пребиваващ площта да се увеличава с 5кв.м. и да се разпределя
между флаета, спални помещения, лоби бар. Стаите за нощуване се класифицират по
броя и вида на леглата, броя на стаите и площ. В световната практика са
разпространени стаи с 1 и 2 легла. В различните хотели стаите с 1 легло са 60-
100%. Площта на хотелската стая се разпределя на функционални зони. До 70% от
общата площ се отнася към жилищна площ, до 14% за предверие и до 20% за
санитарен възел. В наредната за категоризиране на средствата за подслон местата
за настаняване и заведенията за хранене и развлечение в зависимост от вида и
категорията на заведението за пребиваване, са фиксирани и минималните размери.
За апартаментите са обикновено 10% от общите стаи. Те са различни по брой и
предназчение - санитарни възли, предверие и обща площ. В непосредствена близост
до стаите за нощуване, се разполагат и помещенията за обслужващия персонал.
Капацитетър на един хотел се определя по броя на стаите за нощуване и леглата в
него. Стаята за нощуване е основна единица в материалната база на заведението,
тя трябва да предлага максимални удобства за кратковременно пребиваване, да бъде
функционална, оптимално обзаведена и да бъде с добър интериор. В зависимост от
броя на леглата, стаята може да бъде единична, с две отделни легла, със спалня,
стая с 3 или 4 легла, съединени стаи. Апартамент - комбинация от хол, 1 или 2
спални, студио, когато се предоставя възможност за приготвяне на храна.
Oбзавеждането на стаята за нощуване зависи преди всичко от обекта и неговата
категория. Тъй като хотелското обзавежане се експлоатира мното интензивно, към
него има определени изисквания:
1) надеждност - конструкцията и материалите да осигуряват здравина и
продължителна експоатация;
2) конвенционалност - изчистен дизайн, без сложно декориращи елементи,
които акумулират прах. За олесняване на почистването, отстояването на
обзавеждането от пода да е 20-25см;
3) дизайн и пропорции - мебелите трябва да отговарят на големината на
стаята, на предназначението и категорията;
4) удобство и функционалност - в хотелските стаи се използват вградени,
свободностоящи и модулни мебели. Най-често срещани са вградените мебели. Те
позволяват ефективното използване на строителните ниши и лесно се почистват.
Модулното обзавеждате осигурява бързо и лесно пренареждане на хотелската стая.
Обзавеждане на антрето - включва основно гардероб, огледало. В гардероба, при
обекти от висока категория, се поставят две оказателни табели с надписи "Не
смущавай" и "Почистете". Освен това в гардероба може да има други аксесоари.
Обзавеждане на санитарния възел - СВ се възприема като едно от лицата на
хотела. Основните изисквания към него са свързани с правилното планиране и
подходящия избор на мивки, бани, душови кабини и смесители за вода. Важна роля
играят и аксесоарите, които създават пълната картина на комфорта.
Класификация на местата за подслон и средставата за настаняване.
В съответствие с прекоръките на Световната туристическа организация, всички
средства за подслон и места за настаняване се представят в две категории:
1) колективни средства за пребиваване;
2) индивидуални средства за настаняване.
За да бъде един обект определен като заведение за пребиваване, той трябва да
отговаря на изисквания, които са одобрени от Световна туристическа организация:
1) да притежава не по-малко от 10 стаи;
2) да отговаря на стандартите относно санитарните съоръжания и хигиена;
3) всички материали на сградата (обзавеждане, постелъчен материал,
аксесоари) да са от качество, което отговаря на категорията;
4) хотелският персонал да притежава необходимото образование и
квалификация, съобразно категорията;
5) обектите да са съобразени с техническите условия за осигуряване
безопастността на сградата;
6) всички обекти да отговаря на изискванията за санитарно-техническо
обзавеждане - топла и студена вода, отопление, вентилация, охрана и сигурност,
инфраструктура.
Завденията за пребиваване могат да се класифицират по различни признаци:
В зависимост от местоположението - градски, крайпътни, морски и планински.
В зависимост от периода на експлоатация - целогодишни, двусезонни и
едносезонни.
В зависимост от вида на съоръжението - постоянни, временни / стационарни,
подвижни.
Съгласно сега действащия закон за туризма, заведенията за пребиваване се
разделят в две големи групи: средства за подслон (хотели, мотели, вилни и
туристически селища), места за настаняване (пансони, почивни станции, семейни
хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, туристически хижи).
Съгласно закона, хотелът е общодостъпна сграда с минимум 20 стаи за подслон,
в която се предлагат основни и допълнителни усулуги, свързани с пребиваването на
туристите. Хотелите се разделят на видове в зависимост от различни признаци.
Мотелът - крайпътен хотел, предназначен основно за обслужване на авто-
туристи.
Вилното селище е самостоятелно териториално-обособена група от нискоетажни
вили с комплексна многофункционално-изградена инженерна и туристическа
инфраструктура, в която се предлагат основни и допълнително туристически услуги.
Обособяват се най-малко 10 вили и има поне едно заведение за хранене.
Туристическото селище е самостоятелно териоториално-обособена група от
хотели, бунгала, с комплексно изградена инженерна и туристическа инфраструктура,
в която се предлагат основни и допълнителни туристически услуги. Обособява се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 май 2020 в 20:22 ученик на 19 години от Велико Търново - ПГТ "Д-р Васил Берон", випуск 2020
29 апр 2020 в 17:33 ученичка на 28 години от Велико Търново - ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"
29 апр 2020 в 12:02 студентка на 36 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Славянски филологии, випуск 2010
20 апр 2020 в 12:42 учител на 45 години от София - kkk?, випуск 2014
12 апр 2020 в 09:51 учител на 58 години от Плевен - ПГМХТ, випуск 2020
24 яну 2020 в 13:02 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2021
13 юни 2019 в 15:07 учител на 40 години от Бургас - ОУ “Паисий Хилендарски” , гр.Каблешково, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
вапрос по хотелиерство за 3ти курс в ухт пловдив
добавена от mimi_sweeet 24.01.2013
0
26
Подобни материали
 

Идеен проект на заведение за пребиваване

12 ное 2009
·
118
·
11
·
1,998

Петрич е разположен в подножието на планина Беласица. В местността Рупите се намира и единственият вулкан в нашата страна–Кожух. Петрич е един от старите градове по Долна Струма...
 

Курсова работа по хотелиерство

29 май 2009
·
162
·
6
·
1,012
·
144

2 въпроса единият е да се поставим на мястото на управителя и да направим план на ръководене на хотелът а вотрият е да намерим проблемите и да ги разрешим в разказа за 1 хотел...
 

Разработване на идеен проект на заведение за пребиваване

16 дек 2009
·
109
·
13
·
1,643
·
151

Разработване на идеен проект на заведение за пребиваване...
 

Идеен проект за заведение за настаняване

07 май 2010
·
61
·
3
·
378

Заведение за настаняване: локализация, вид, местоположение, пазарни сегменти, обзавеждане, конкурентни предимства...
 

Хотели на бъдещето

29 ное 2011
·
79
·
36
·
1,430
·
1

Как ви се струва да се наслаждавате на гледка към океана от „летящ” круизен кораб? Или пък да се топнете в панорамния басейн на върха на стара петролна платформа?...
 
Онлайн тестове по Хотелиерство
Тест по хотелиерство
изпитен тест по Хотелиерство за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по хотелиерство за магистърска програма към Пловдивския университет. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
60
9
1
16 мин
13.12.2019
Тест по хотелиерство за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Хотелиерство за Студенти от 3 курс
Тестът ще помогне на студенти и ученици, изучаващи Туризъм или Мениджмънт в Хотелиерството. Съдържа 28 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
28
49
2
3 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по хотелиерство

Лекции по хотелиерство

Материал № 914916, от 23 ное 2012
Свален: 161 пъти
Прегледан: 227 пъти
Предмет: Хотелиерство
Тип: Документ
Брой страници: 31
Брой думи: 14,369
Брой символи: 91,525

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по хотелиерство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала