Големина на текста:
Банката и обкръжаващата среда
План-тезис
•Макросреда и микросреда
•Влияние на факторите на обкръжаващата среда
•Видове рискове за банката
Примерна задача/казус:
В резултат на настъпилите промени в обкръжаващата среда банка „Х” е принудена да
направи промяна в лихвената си политика по депозитите.
Какъв следва да бъде подходът й относно тази промяна, касаеща краткосрочните
депозити със срок до 3 месеца и дългосрочните депозити със срок от 1 до 3 години при
следните изменения в обкръжаващите фактори:
Очертаваща се тенденция към нарастване на основния лихвен процент с 0.50
пункта.
Наличие на инфлация за периода в размер на 3%.
Активна конкурентна среда на банковия сектор.
Среден лихвен процент по кредитите 8%.
1.1. Същност на външната среда – външната среда е съвкупност от фактори, които
оказват въздействие върху поведението на организацията. Под поведение на организацията се
разбира реакцията и решенията на нейното висше ръководство спрямо въздействието на
външната среда. Същевременно организацията съществува и функционира като ползва ресурси
от външната среда и реализира своите стоки, задоволявайки потребностите. Организацията и
външната среда съществуват в една тясна непрекъсната връзка. Организацията не може да й
окаже контрол, може само косвено да влияе и да я променя. Организацията главно се
приспособява и компенсира външните влияния върху своята стопанска дейност чрез
вътрешните си променливи. В този смисъл управлението на организацията е зависимо от
външната среда, затова и управленските решения на мениджърите следва да са съобразени с
нея.
1.2. Значение на външната среда
Значението на външната среда е много голямо. Организацията става все по-зависима от нея.
Организацията, като открита система, зависи от останалия свят по отношение на доставка на
ресурси, енергия, кадри, а също така и потребители. Висшето ръководство на организацията
трябва да идентифицира онези фактори от външната среда, които са съществени за
организацията. То трябва да реагира и по подходящ начин на външните въздействия.
1.3. Променливост на външната среда
Всяко изменение на действието на един от факторите, въздейства върху останалите
фактори. Средата се оценява като устойчива, когато появата на конкуренти е по-рядко срещано
явление, когато обществените групи на въздействие са пасивни, когато самите конкуренти не
променят своята политика на водене на бизнес, когато не се забелязват особено ярки прояви на
промяна в други фактори на външната среда като потребителите, например.
1.4. Сложност на външната среда
Една организация се намира в по-сложна външна среда, когато са налице по-голям брой
фактори на външната среда, които оказват влияние на дейността на организацията.
Организации, работещи в не много сложна среда имат преимуществото да реагират само на
няколко фактора при вземането на решения, а организациите, които функционират в по-сложна
външна среда, се нуждаят и от по-сложна организационна структура. В този смисъл
ситуационният подход ни подсказва, че доколкотоотделните организации действат в различна
външна среда, не съществува "най-добра" организационна структура.
1.5. Динамика на външната среда
Това е скоростта, с която протичат измененията в самата външна среда. Външната среда не
е еднаква за всички организации, въпреки че се намират на една и съща територия. В такава
среда трябва да се събират данни както за миналото така и за бъдещето, т.е. трябва да се прави
прогнозиране.
1.6. Неопределеност на външната среда
Това е функцията на обема на информацията, с която разполага ръководството на
организацията, по повод на действието на конкретен фактор или съвкупност от фактори,
принадлежащи на външната среда. Ако информацията е малка или има съмнение за нейната
точност, външната среда става по-неопределена. Когато ръководството разполага с адекватна
информациа, тази неопределеност е по-малка. Стратегическите решения се вземат в условия на
неопределеност и това е един сериозен проблем за мениджърите. Чрез подходящи анализи
обаче, тази неопределеност може значително да се намали. Неопределеността на външната
среда нараства с нейната сложност и динамика.
2. Фактори
Факторите, които принадлежат към външната среда въздействат с различна сила през
отделни периоди от време върху поведението на организацията. Те могат да бъдат дефинирани
и като „непредвидени обстоятелства“, които или помагат, или пречат за достигане на целите на
организацията.
Факторите могат да се разделят в две основни групи:
2.1. Маркетингова микросреда на банката - при микросредата факторите които действат
са вътрешни за институцията и в голяма част именно банката е длъжна да ги насочва и
управлява в посока, отговаряща на нейните стратегии и цели. Елементи на микросредата са:
доставчици, посредниците, конкурентите, клиентите, контактните аудитории, закони и
решения на държавните органи.
Взаимоотношения на банката с доставчиците - поради нематериалния характер на
банковите услуги, доставчиците на необх. Материали за дейността на банката са свързани с:
доставка на информационни продукти доставчикът на тези продукти е много важен за
банката - мотивите за избор на доставчик са различни, но не винаги качеството на продукта се
поставя на първо място. С течение на времето малките доставчици се изместват от банковия
пазар и там се настаняват големи фирми, които предлагат широка гама от информационно
управленски модули. Сериозно внимание се обръща на качеството и функционалните
параметри на предлаганите информац.системи и модули, като се следи дали чрез тяхното
внедряване ще се обхванат всички необходими дейности на банката. Доставчиците на
банково оборудване - компютри, консумативи. При избора на подходящ вид техника банките
трябва да се съобразяват освен с тяхното качество и функционални възможности също и със
своя бюджет. В тази насока подбора на доставчици зависи и от политиката, която води банката
в областта на обновяването на техниката и от нейните финансови възможности. Доставчиците
на материали за строителство, реконструкция и модернизация на банковите сгради -
стремежът е сградите да бъдат реконструирани и модернизирани така, че да вдъхват доверие и
сигурност на клиентите и чувствто, че парите им за защитени. Реконструирането и
модернизирането на сградите трябва да става след консултация със специалист по т.нар. банков
мърчандайзинг.
Взаимоотношения на банката с посредниците - в банковата сфера посредниците трябва да се
разглеждат като институции или организации, имащи пряка или опосредствана връзка с
кредитната институция по повод оказването на маркетингови и информационни услуги или
съдействие при формирането и пласирането на кредитните ресурси и продажбата на банкови
продукти и услуги. По-съществените институции, играещи ролята на посредници са два типа:
финансово кредитни посредници - влизат централната банка, търговските банки,
инвестиционните банки, застрахов. компании, Българската консолидационна компания и др.
Втората група посредници са организациите, оказващи маркетингови и информационни услуги.
Не всяка банка има добре изграден маркетингов отдел, затова често ползват услугите на
консултантски къщи, специализирани организации в областта на осъществяване на
изследването на пазара и рекламна дейност.
Взаимоотношения на банките с конкурентите - познаването на конкурентите и правилния
избор на стратегия за борба с тях в много случаи носи по-добри финансови резултати на
банката, отколкото завоюването на нов пазарен сегмент. За да опознаят по-добре своите
конкуренти банките правят анализ на конкурентите. Основите въпроси, които се анализират са:
- определяне и класифициране на основните конкуренти на банката;
- набиране на необходимата информация за конкурентите;
- познаване стратегиите на конкурентите и начина на реагиране в пазарно изменящите се
условия и др.
- изготвяне на сравнителен конкурентен анализ.
Взаимоотношения на банката с клиентите - банковата клиентела се разделя на две групи:
индивидуални клиенти на пазара на дребно и институционални клиенти, работещи на пазара на
едро. Фактори, които оказват влияние върху поведението на купувача при банкирането на
дребно са: външни подбудителни фактори - от макросредата - правно-икономически, научно-
технически, социално-културни, политически и личностни като: възраст, професия, материално
положение, начин на живот, тип личност и др. Процесът на вземане на решение за
придобиване на банкова услуга има 5 етапа: осъзнаване на проблема, търсене на
информация, оценка на вариантите, решение за покупка и реализация на покупката.
Институционалните клиенти също са много различни по своята организация и сфери на
дейност и са предпочитани поради факта, че: осигуряват значителен ресурс на банката;
сравнително често ползват услугите й; количеството на ползваните услуги е голямо и др.
Според Котлър има 4 гл. фактора, които влияят върху поведението на бизнес купувачите:
фактори на средата, организационни фактори (банката трябва да познава историята,
стратегиите, целите, текущата политика, производствената и търговска дейност, пазарите,
доставчиците на институционалния клиент), междуличностни фактори (за да се споразумеят
двете страни при предоставянето и ползването на услуги по начин, който взаимно ги
удовлетворява, то голяма роля играе авторитетът, управленските и човешки качества) и
индивидуалните фактори.
Взаимоотношения на банките с контактните аудитории - в маркетинга се обособяват 7
групи контактни аудитории: финансови кръгове/финансови и парично-кредитни институции/;
средствата за масова информация - медиите са търсена и полезна аудитория, когато публикуват
и излъчват материали, рекламиращи дейността и укрепващи имиджа и обратно.; държавни
учреждения; гражданските групи за действие - образ. се от индивидуални клиенти на банката;
местните контактни аудитории - община,съдебна власт-изявите на банката са свързани с
подпомагане на общински прояви, спортни състезания и др.; широката публика - отношението
на всички жители на даден регион градят доверието и имиджа на банката в обществото.
Вътрешни контактни аудитории -всички работещи в банката трябва да са мотивирани,
уважавани и добре заплатени.
Закони и решения на държавни органи
Всички закони и решения на централните държавни органи, представляват фактор, който
оказва влияние върху поведението на организацията. Чрез закона за данъците се уреждат

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банката и обкръжаващата среда

Макросреда и микросреда, влияние на факторите на обкръжаващата среда, видове рискове за банката...
Изпратен от:
Кристина Николова
на 2012-11-23
Добавен в:
Теми
по Банково дело
Статистика:
165 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Банково дело рядко сваляни с 6 страници от до преди 1 година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
347
·
16
·
4,426
·
380

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

17 авг 2010
·
63
·
24
·
299
·
73

Основен мотив (цел) на бизнес фирмите в пазарни условия е реализирането на печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите.Банките като бизнес фирми също преследват тази цел....
 

Как банките печелят пари

23 мар 2012
·
114
·
15
·
3,958

Темата обхваща произхода на банките, същност на банката като институция, функции, банкови операции, видове кредити, кредитна политика....
 
Онлайн тестове по Банково дело
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
1 мин
28.10.2014
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банката и обкръжаващата среда

Материал № 914696, от 23 ное 2012
Свален: 165 пъти
Прегледан: 181 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 2,313
Брой символи: 15,305

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банката и обкръжаващата среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала