Големина на текста:
(ТЕМА №2) Началото на
психологията е свързано
със създаването на
първата лаборатория по
психология през 1879 г. в
Лайпцигския университет
от Вилхелм Вунд. Той
решава да изучава
съдържанието и
структурата на съзнанието
и то на научна основа.
Поставя се началото на
Структуралистичния
подход за изучаването
на съзнанието. То се
разбива на психол.
елементи това са
усещанията, образите,
чувствата. Ролята на
психологията е да даде
по-детайлно описание на
тези елементи. За
постигането на тази цел
структуралистите
прилагат метода
експериментална
интроспекция, т.е.
изследваният разказва,
описва какво чувства,
когато се намира в една
или друга ситуация. При
Функционалистичният
подход възниква идеята ,
че проблемът е не от
какво е построено
съзнанието, а да се
разбере неговата
фукция. Според Джеймс
ролята на съзнанието се
състои в това да се даде
възможност на човека да
се приспособи към
различни ситуации, които
възникват в живота му
или да повтаря вече
израбоитени форми на
поведение.
(Тема №3)Основната теза
на биохевиоризма е, че
поведението е непоср.
следствие от влиянието
на средата. Резултатите
от научаването се
свеждат единствено до
измененията на
външните събития за
човека. При тази теор.
ориентация усилията са
насочени към разкриване
особеностите и
закономерн. на Клас.
кондициониране,
Оперативното
кондициониране- проба-
грешка, и социокултурен
анализи – изследване на
развитието на личността в
различните култури.
Милър и Долард внасят
в научните изследвания
термина социално
научаване, чийто
основен проблем става
социализацията. Те
споделят мнението на З.
Фройд за ролята на
мотивацията в
поведението като
преоформят неговите
идеи и заместват
принципа на
удоволствието с
ринципа на
подкреплението.
Социалното научаване
показва как детето се
приспособява към
съвременния свят, как
то усвоява привички,
норми на съвременното
общество. Чрез
социалното научаване се
разкриват условията,
при които децата
усвояват навиците на
поведение в резултат на
наблюдения.
(ТЕМА №4. Когн. пс-я се
занимава с това как и
защо хората правят избор
и взимат решение, как се
структурира и съхранява
инфор. в паметта, как се
оперира с понятията.
Представителите на
това направление
разбират ученето като
активен умствен процес,
чийто основен
компонент е знанието.
Хората не са пасивни
получатели на
влиянието на средата, а
активно преработват
информацията на света.
Така се получават нови
преживявания,
натрупва се нов опит,
който води към
научаване. Важен
компонент на процеса е
обратната връзка, която
дава информация за
правилността и
уместността на
изпълненото действие.
Тя намалява
неопределеността и така
води до разбиране и
чувство на
съвършенство.
Когнитивният подход се
базира на основните
тези на когнитивната
психология – тезата за
знанието за даденото
заболяване, за да може
„Аз”-ът да помогне в
превъзмогване на
проблема.
(ТЕМА №6) Адлер-
централна идея е идеята за
несъзнателния стремеж на
човека за съвършенство.
Стремежа се определя
като изходно и неизбежо
преживяване на
чувството за собствена
непълноценност и
необходимостта това
чувство да бъде
конпенсирано.
Преживяването на това
чувство е естествено,
защото всяко едно дете
вижда другите като по-
силни, умни,
компетентни, но при
наличието на лоши
отнош. с родителите му
това може да се
задълбочи .Според Адлер
опитът, който получава
детето до 5-тата година, е
решаващ за развитието на
характера. ПО-късно
говори за
самоутвърждаване чрез
придобиване на чувство
за превъзходство.
Изборът зависи от
развитието и
съхранението на
социалния интерес. Това
според него е чувство за
съпричастност към
човечеството, готовност
за сътрудничество. Той
смята, че социалният
интерес е много крехък,
слаб и при
неблагоприятни
условия, може да се
деформира. Много
агресия или много
внимание не са
продуктивни за
разгръщането на
конструктивния начин.
Вилхелм Райх -Един от
продължителите на делото
на Фройд. Концепция – в
центъра и е поставена
оргонната енергия
вселенска енергия на
любовта. Тя изисква от
индивида свободно
изразяване, тя е
първоначално чиста и
светла, но се блокира от
забраните и задръжките.
На Райх приндлежи
терминът сексуална
революция. Това е
създаване на такива
условия, при които е
възможна естествената
реализация на оргонната
енергия и ако това е така,
според Райх, тогава няма
да съществуват полови
извращения,, проституция
–деформации на
оргонната енергия
(ТЕМА №7) Според
Ериксън основна роля за
формирането на
личността има човешкото
Аз, което не просто служи
на То-то на Фройд, а
отговаря за най-важното –
психическото здраве на
личността, нейната
идентичност. Личността
преминава 8 стадия на
развитие, които обхващат
пътя на човека от
раждането до смъртта.
Всеки стадий е
представен като кризис,
който поставя човека
пред условния избор по
посока на засилването
на Аз-а или неговата
редукция. Важен период
в развитието на човека и
респективно неговата
личност, е
подрастващата възраст.
Според Ериксън всички
тези стадии, носят със
себе си и задачи на
развитието, които са
специфични за всеки
един възрастов период.
Решаването на задачите
водят до преодоляване
на кризиса и
преминаване към друг
възрастов етап.
Ерик Фром- Основният
проблем, койтои си
поставя, е този за
психолог. свобода.
Концепцията, която той
разгръща се нарича
хуманистичен сихоанализ.
По отношение на
свободата, той разделя
хората на: Конформисти
и Авантюристи
(ТЕМ №8 Карл Роджърс
разглежда ли-та. Тук
ключово понятие и
структ. е самосъзнанието
и то от гледна точка на
развитието у човека на
позитивното самовъзпр.
Резултат от самосъзн. е не
само приемането на себе
си, но и вяра в себе си, в
способността да се
направи правилния избор.
Един от начините за
оказване на помощ на
личността е в
решаването на пс-е
проблеми с изменението
на тяхната „Аз”–
концепция в позитивна
посока. Според него
съществуват три
необходими и достатъчни
условия за личностни
изменения: емпатия,
безусловно позитивно
отношение към
личността и
неподправеност в
общуването. Едно от най-
важните условия за
развитието на личността е
изграждането на
позитивна „Аз”-
концепция, която се
отнася до безусловно
приемане на самата нея с
всички достойнства и
недостатъци. В резултат
на това позитивно
приемане, у нея се
развива висока
самооценка от действието
на два механизма:
1Личността не се стрхува
да бъде отблъсната, ако тя
обсъжда и проявява
своите уязвими, слаби
страни.2Тя е уверена, че
към нея се отнасят
благосклонно, незав. от
нейните успехи или
неуспехи. Искреност.
Това е проява на
неподправеност при
изразяване на реакц.по
отн-е на чувствата към
индивида от страна на
психолога. Тази
искреност предполага
естествени реакции, и то
към нуждаещите се от
помощ лица.
ТЕМА 10 Според
Маслоу само човек може
да контролира своето
поведение и жизнен
опит. Всеки човек може
сам да избира м/у
предоставените му
възможности и да отг. за
своите действия . Само 1
% от хората достигат до
върха на пирамидатата-
потребн. от
самоактуал..Долните 4 –
потреб., осигуряват
равнов. и то чрез
ликвид. на дефицити.
Тези потребности
активират поведението
до момента на своето
задоляване. След като се
реализират виталните
потребности, се
преминава към тези,
които дават сигурност,
след това се появяват
потреебностите от любов
и т.н. Единствено
изключение прави
потребността от самоа-
ция, която
функц.независимо от
останалите в системата.
Особеното за долните
четири е, че след
задоволяването им,
активността им намалява.
Горните 3 потреб., след
удовлет. им,
активността не
прекъсва, а се увеличава
в търсене на повече и
поовече задоволяване.
Никога не могат да
бъдат напълно
задоволени. Маслоу ги
определя като
потребности, насочени
към духовното
израстване на човека. За
да се появят висшите
потреб. задължително
физиол. трябва да са
удовл.. Ако една от тях е
незадоволена, тя бързо
става доминираща и по-
висшите потреб.
изчезват или остават на
заден план. Маслоу
разгранич. два вида
любов.
Това е егоистична
любов, която само взема
без да дава.,любов към
живота на другия, незав.
от неговите съвърш.
(ТЕМ №12) Обективното
набл. в пс-а е насочено
към психол. съдържание
на външните действия
Като научен метод,
трябва да отговаря на
определени изисквания:
Трябва да е избирателно;
Да произтича от точно
поставена цел; да бъде
планово; стематично;
Обективността се
повишава, ако при изсл. се
използват технически
средства.Експеримент -
Основна задача на
експер., е да направи
достъпни за обективното
външно възприятие,
съществени особености,
свързани с редица
психически процеси. Той
се отличава от
наблюдението по силата
на 4 особености - При
експер.изследователят сам
предизвиква изучаваното
явление; може да променя
условията на протичане и
проява на даден изучаван
процес.; може
периодически да
изклюючва дадени
условия, за да изучи даден
процес;.Експеримента
бива: Лабораторен
Естествен и Формиращ –
(ТЕМА№13)Психодиагн
остиката е наука и
практика за поставянето
на псих. диагнози,
обхваща 3 области на
психо-то знание:1-
Предмедтната област от
п-ята, която изучава
дадени явления.
2Психометриката
наука за измерване на
индив. различия в
диагностицираните
променливи и
3Практиката на
използване на психол.
знание.
Психодиагностиката
започва да се отделя в
самостоятелна област на
изследване с поява на
интерес към
индивидуалните
различия в психиката. В
тези изследвания за първи
път започва да се
използвва– теста. Най-
общо тестът в качеството
на измерител е
съвкупност от стимулни
въпроси и задачи. Той
представлява моделна
ситуация, с чиято помощ
се получават образци на
поведение или
преживяване.
Неговото създаване
приоритетно принадлежи
на Галтон, основател на
психометричното напр. в
психологията. Първ.
тестът се появява като
метод за измерване на ума
.
(ТЕМА№20) Теорията
на Ханс Айзенк за
личността, която според
него е вътрешно
интегрирана с
биологично обусловени
характеристики и
придобити социални
свойства, които винаги
си взаимодействат в
реалното поведение на
човека.Обобщава
всички опити в
търсенето на
унифицирана типология
на личността– холерик,
меланхолик, сангвиник и
флегматик. Айзенк
предлага за базисни два
параметъра на
индивидуалността;
екстроверсия-интров-я и
емоционална неуст.
-стабилност.
Екстровертът е
общителен, стреми се
към нови знания,
склонен да рискува,
обича промените, готов
за бърза реакция,
оптимистично настроен,
весел, подвижен.
Интровертът е най-
успешен в условия на
изолация и тишина. Той
е внимателен, сдържан,
тих, жизнената си
активност черпи от
вътрешния си свят,
обича реда, избягва
шумните компании, има
малко приятели, на
които е предан.
Емоц. стабилност се
характ. с уравновесеност,
липса на гъвкавост, липса
на съчувствие към
другите.
Емоц. неустойчивост се
характ. с постоянно
емоционално напрежение,
ъществуване, придружено
с чувство за страх,
повишена чувствителност
към грешки и несполуки,
непрекъснат стремеж към
самоусъвършенстване.
(ТЕМА №18
Емоционалната интел. е
способноста да
разбираме нуждите на
другите и собствената си
емоционална съшност.
Тя включва:
Самозсъзнание
разбиране на
собствените ценности,
цели и формиране на
реалистична
самооценка. Такива
хора се самоиронизират,
спокойно говорят за
успехи и неуспехи, знаят
кога да потърсят помощ.
Не поемат не
премислени рискове.
Самоконтрол-контрол в/у
собствените чувства и
емоции. Такива хора са
внимателни разсъдливи,
приемат лесно промени,
контролират импулсив.
си пориви. Мотивация-
хората се мотивират от
външни фактори, но
има и хора които се
мотивират от
удовлетворението от
добре свършена работа,
от желанието за
реализация.те изпитват
силна страст към
работата.
Емпатия- отчитане на
чувствата и емоциите на
другите. Само
разбирането на
собствените емоции и
вътрешен свят води до
разбиране на чуждия.
Целта е да застанем на
мястото на другия и да
гледаме през неговите
очи.Трябва да можем да
поставим техните
нужди, над нашите.
Развитата емпатия
помага за: Засилване на
взаимоотн.,подобряване
на доверие, сътруднич.
комуникация
спомага за избягване на
конфликити. Емпатията
води до развитие на
ЕИ.Тя бива Когнитивна,
Емоц. и Сътсрадателна
Карл Густав Юнг е бил
много религиозен.
Основа в теорията на
Юнг – учението за
колективното
несъзнателно.Според
него всеки един човек
носи принадлежността
си към човешкия род и
култура. Съдърж. в
личното несъзнателно е
съставено от
комплексите – система
от черти, образи и
преживявания, които се
изграждат около
определено централно
преживяване и
съществуват у нас
несъзнателно. Съдър. на
колективното несъзн. е
съст. от архетипове.
Псих., която Юнг
извежда – аналитична
психология и две водещи
личностни нагласи,
които определят човека
като интроверт или
екстроверт. В рамките
на своите търсения, той
установява, че освен
тези две нагласи,
съществуват и четири
основни психически
функции Мисленето
ЧувствотоУсещането и
Интуиция ., които в
съчетание с двете
личностни нагласи,
могат да определяят
типа личност.
Юнг подчертава, че
човек не зависи само от
висшата функция, но
съшо така и от
спомагателната ф-я.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 ное 2017 в 18:31 в момента не учи на 26 години от Пловдив
03 ное 2017 в 15:01 студентка на 33 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, випуск 2020
31 окт 2017 в 20:59 студент на 42 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2021
31 окт 2017 в 15:14 родител
28 юни 2017 в 14:50 студент на 22 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Психология, випуск 2020
15 дек 2015 в 14:40 студент на 46 години от София - УНСС, факулетет - Управление и информатика, специалност - Бизнес администрация, випуск 2014
20 май 2015 в 11:57 студент на 39 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - редовно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2015
13 май 2015 в 13:03 студент на 32 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - редовно обучение, специалност - Туризъм, випуск 2013
14 фев 2015 в 13:27 студент на 32 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Социални, стопански и правни науки, специалност - МИО, випуск 2009
13 юни 2014 в 13:59 студентка на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,118
·
18
·
4,816
·
2,779
·
5
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,092
·
2
·
380
·
576
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Психология на развитието на възрастите

05 юли 2007
·
1,549
·
41
·
16,950
·
935
·
1

Промяна на възгледите за човешкото развитие (културно-исторически и научни предпоставки). Възникване и утвърждаване на психологията на развитието през цялата продължителност на живота. Предмет и задачи...
 

Теми по психология на личността

19 окт 2008
·
1,085
·
14
·
5,270
·
2

Това са теми по психология на личността при проф. Александрова от СУ.
 

Лекция по психология на личността

19 апр 2007
·
1,458
·
11
·
2,460
·
204
·
1

Темперамент са индивидуалните свойства на психиката на човека, които определят динамиката на психическата дейност...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
772
1
25.09.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
157
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология

Материал № 913297, от 21 ное 2012
Свален: 32 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,700
Брой символи: 10,518

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения