Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
1. Иноватиката е: ? всичко посочено;
2.Съвременните иновации се
характеризират с: ? цикличност;
3.Иновационният процес
представлява: ? сложен, творчески,
многостранен, итеративен процес, между
етапите на който има прави и обратни
връзки;
4.Вторични иновации са тези, които:?
повишават качеството на продуктите и
технологиите, осигуряват удовлетворяване
на индивидуални потребности;
5. Икономика на знанието е: ?
икономика, в която знанията са се
превърнали в основна сила за растеж;
6. За оценяване, измерване и анализ
на икономика на знанието се
използват: ?
69 показатели, които покриват
четири основни стълба;
7. Националната иновационна стратегия се
определя като:?
частна стратегия,
непосредствено свързана с общата
стратегия на организацията;
8. Според теорията на ФСА, разходите
за производство на новите продукти
се състоят от: ? разходи за главните
функции и “излишни” разходи;
9.Иновационното сътрудничество е
резултат на: ? повишаване на
необходимостта от непрекъснато
съкращаване на иновационния процес;
10. За оценяване, измерване и анализ
на икономика на знанието са
създадени следните четири основни
стълба: ? предприемачество,
Национална иновационна система,
човешки капитал, информационна и
комун.система;
1. Стратегията на адаптация е
стратегия, която: ? осигурява различна
степен на адаптация;
2. Въвеждането на иновацията на
пазара включва:
?
подготовка за
навлизане на пазара, обявяване на новия
продукт, първи продажби, ранен растеж
на продажбите;
3.Иновационните цели са: ? всичко
посочено.
4. Вътрешни източници за генериране
на идеи са:? висшето ръководство,
персоналът, отделът за нова продукция;
5. Линейният модел на иновационния
процес се базира на идеята за: ? никое
от посоченото.
6.Иновационната стратегия се
определя като:? частна стратегия,
непосредствено свързана с общата
стратегия на
7. ФСА е метод, чрез който: ? всичко
посочено.
8. Проблемите на иновационното
състояние на МСП в България са
свързани с:? иновационната култура на
ръководния състав, иновационния
капацитет, финансиране на НИРД, липса
на надеждни източници за информация;
9. При линейно-функционалната
структура на управление
иновационните дейности се
осъществяват от: ? функционалните
звена;
10.Иновационният проект може да се
разглежда като: ? целеносочено
управление на иновационната дейност;
1.Иновационният мениджмънт е: ?
функционален мениджмънт;
2. Основните етапи на линейния модел
на иновационен процес са : ?
изследване, разработване, производство,
маркитинг и продажби;
3. Обобщеният модел на иновационен
процес за разлика от линейния модел:
? всичко посочено;
4. Защитната стратегия: ? изисква
значителен пазарен дял;
5.Националната иновационна
стратегия на България е: ? приета;
6. МСП в България са: ? > 99%;
7. Цел на ФСА е: ? търсене на
принципно нови решения;
8. Цел на Лисабонската стратегия от
2000 г. е:? в областта на
изследователската дейност да се
изразходват 3% от БВП;
9. Основните етапи на технологичната
подготовка на производство са: ?
маршрутна технология, операционна
технология, проектиране и изработване
на екипировка, внедряване;
10. Клъстерите : ? представляват
технологично и продуктово свързани
предприятия;
1. Стратегията на адаптация е
стратегия, която: ? не изисква големи
капиталовложения;
2. Въвеждането на иновацията на
пазара включва: ? подготовка за
навлизане на пазара, обявяване на новия
продукт, първи продажби, ранен растеж
на продажбите;
3. Фактори за определяне на фазите за
развитие на ЖЦП са:? оборот, достъп
до пазара, стабилност на клиентите на
пазара, конкуренти;
4. Вътрешни източници за генериране
на идеи са:? висшето ръководство,
персоналът, отделът за нова продукция;
5.Техническата подготовка на
производството включва етапите:?
конструктивен, технологичен,
организационно-икономически;
6.Иновационната стратегия се
определя като:? частна стратегия,
непосредствено свързана с общата
стратегия на
организацията;
7. ФСА е метод, чрез който:? всичко
посочено.
8. Основните подходи при
разработване на иновациите са:?
всички изброени.
9. При линейно-функционалната
структура на управление,
иновационните дейности се
осъществяват от:? функционалните
звена
10. Основни подходи за ускоряване
разработването и внедряването на
иновации са:? паралелно провеждане
на етапите на иновационния процес
2.Възприемчивостта на организациите
към иновации зависи от: ? всичко
посочено;
.3. Съвременни иновационни
структури на управление са: ?
дивизионална, проектна, матрична,
оркестрирана
4.Финансирането на иновационната
дейност се осъществява:? всичко
посочено.
5.Националната иновационна система
е:? мрежа от институции в държавния и
частния сектор, за създаване на иновации;
6. За оценяване, измерване и анализ
на икономика на знанието се
използват:?
предприемачество,
Национална иновационна система, човешки
капитал, информационна и комуникационна
система;
7.Иновационната стратегия се определя като?
частна стратегия, непосредствено
свързана с общата стратегия на
организацията;
9.Подготовката на производството
включва:? конструкторска,
технологична, организационно-
управленска;
10. При линейно-функционалната
структура на управление
иновационната дейност се
осъществява от: ? функционалните
звена.
Основни (базови, радикални) иновации
и вторични (еволюционни) иновации –
същност.
Според степента на новост иновациите
биват:
базови или истински /радикални/
иновации - отнасят се до
новости,непознати дотогава в целия
свят - обективно нова група продукти,
методи или услуги, предлагани на пазара.
Внедряването им води до голямо
увеличение на пазара и продажбите, но е
свързано с големи инвестиции, поради
което възвращаемостта е умерена.
Между изобретението и
широкомащабното му приложение е
налице лаг от 20 до 60 години.
последващи иновации - подобрения,
променящи радикално базовите иновации
съдържащи голяма степен на новост.
Влиянието им върху производствената
система намира израз в създаване на
нови индустриални отрасли. Времевият
лаг между инвестицията и
широкомащабното й приложение е от 20
до30 години.
периферни /рутинни, добавени или
модифицирани / иновации Технико -
икономическо модифициране на известни
или познати продукти, методи или
услуги. Периферните иновации заемат
малък дял от фундаменталните
изследвания, а приложението им
обхваща значими модификации на
съществуващото множество от
потребности. Влиянието върху
производствената система намира израз
в създаването на нови индустриални
производства. Времевият лаг е между 10
и 20 години.
Виншни и вътрешни източници за
генериране на иновационни идеи.
Необходимо е осигуряване на няколко
алтернативни идеи за иновации като
варианти за решения на съществуващи
проблеми. Източници за генериране на
иновационни идеи са различни са при
малките и при големите фирми,но
въпреки това съществуват две групи
източници за генер. На идеите
1.Външни за предприятието.
2.Вътрешни.
Външни-научно-изследователски
звена,университети,академии на
науките.Голямата фирма,която
обикновено разполага със значително
маркетингово звено обикновено използва
пазара за генериране на идеи.Малката
фирма също реализира значителна част
от идеите си,използваики пазара(по
линията на купувача).
-доставчиците-той е доставчик и на
конкурентите и е един от генераторите на
идеи
-канали за реализация на изделието
-
издания(литература),разработки(докторск
и
дисертации,конференции,симпозиуми,пан
аири,рекламни агенции)
-консултантски звена/фирми
Вътрешни източници-ръководството на
фирмата смята,че то е най-знаещото,най-
можещото
-работещите във
фирмата(изпълнителите)
-научно-техническите специалисти във
фирмата
-хората,които роботят в сервиза(те
контактуват с потребителя и т.н.
Мрежови организации, клъстери –
същност.
Клъстерът е съвкупност от фирми,
доставчици, поддоставчици на услуги,
фирми от сходни производства и
свързаните с тях институции
(правителство, бизнес организации,
академични общности, финансови
институции и др.). В зависимост от
характера на връзките между фирмите в
клъстера може да говорим за:
вертикални, хоризонтали и секторни
клъстери. При хоризонталния клъстер
фирмите са на едно и също равнище на
производство и маркетинг. При
вертикалния клъстер фирмите са на
последователни нива на производство и
маркетинг. При тези клъстери фирмите са
от различни сектори. При секторните
клъстери фирмите са от един
сектор.Друга дефиниция за клъстер е
следната - географски свързана
концентрация от сходни,
взаимообвързани или допълващи се
фирми с активни канали за делови
взаимоотношения, комуникация и диалог,
които ползват обща специализирана
инфраструктура, пазари на труд и услуги
и са изправени пред общи възможности
за развитие и заплахи.Ако говорим за
клъстер от типа "основно производство и
неговите доставчици", позитивите от това
обединение са ясноразграничими.
Базирайки работата си на клъстерното
обединение, основният производител на
дадено изделие може да разчита на
коректност и систематичност в
доставките, точно изпълнение на
поръчките и на липса на закъснения. От
друга страна, за малките фирми-
доставчици на основния производител,
включването в клъстера е шанс за
развитие покрай основната компания. Те
могат да разчитат на дългосрочни
договори и точност при плащанията. Така
за доставчиците участието им в клъстера
дава възможност в известна степен да
прогнозират бъдещата си дейност и
паричните си потоци
В българската практика клъстерът е
обединение на група фирми, работещи в
географска близост и в един и същ
бранш, които обвързват дейността си, за
да си сътрудничат и да се допълват
взаимно. Целта на клъстера е по-
голяма ефективност и пробив на
чуждите пазари . Самостоятелното
излизане на чужди пазари не е възможно
за малките български фирми по много
причини - липсват контакти,
собствениците не знаят чужди езици,
нямат капацитет да се изпълнят исканите
количества и др.В условията на
"рисковото общество" проблемът за
организационните структури и
сигурността често се свързва с
клъстери с други видове мрежи от
организации за съвместно използване
на производствени, териториални,
пазарни и/или непазарни фактори за
създаване и реализация на
взаимнодопълващи се продукти, услуги и
впечатления. В клъстерите
организациите си сътрудничат във верига
за намаляване на транзакционните
издържки и получаване на допълнителни
стойности. Обединяването на едни
възможности и ресурси с други в мрежа
се осъществява на междуфирмено
равнище, като активна роля в този процес
често играе именно Балансираната
система от показатели . В условията на
глобализацията механизмите на такова
съединяване чрез клъстери, механизмите
на функциониране на такива алианси
стават все по-предпочитани пред
сливането и поглъщането. А от своя
страна най-добри възможности за
осигуряване на преимущества на
световните пазари създават
транснационалните клъстери.
Иновации – същност. Новост -
същност. Творчество – същност.
Иновацията е практическа реализация
на научно-технически новости. За разлика
от научните открития и изобретения,
които са първото създаване на нещо
ново, иновациите са: решения с
практическо приложение; всяка внедрена
във фирмата новост; средство за
създаване на конкурентно предимство;
съвкупност от принципи, методи и
средства за избор и реализация на
стратегия, организация, управление и др.
Иновацията е носеща успех и резултат
новаторска дейност. Освен това тя се
свързва най-вече с развитието, растежа
на фирмената дейност. Удовлетвореност,
качество, ефективност, цени, време
конкурентно способност са целите и
резултатите от нейното
осъществяване. Всяка реализирана идея,
която въведена на пазара доставя такава
полза на потребителя, че той е готов да
заплати за нея или, въведена в дейността
на фирмата, тя повишава нейната
ефективност така, че отново доставя
някаква полза на потребителя.Иновация
са всички нови идеи, които могат да се
трансформират в нови продукти,
технологии, методи , структури,
организация и др. За успеха на една
фирма са необходими най-вече:
научноизследователски дейности и
иновации, осигуряващи изпреварващо
развитие и растеж; производство с
модерна техника и технологии; ефикасен
и адаптивен маркетинг и мениджмънт;
Съществуват два различни начини за
разглеждане на иновацията:
I начин - стеснено. Тя е процес на
превръщане на изобретението в
търговско реализиран продукт;
II начин - разширено. Иновацията може
да приеме много различни форми:
подобряване и усъвършенстване на
съществуващите технологии; внедряване
на нови продукти, базиращи се на нови
технологии; нови методи, пазари,
структури, организация, мениджмънт и
др. Иновацията се базира или на
чуждестранен опит, или на собствени
проекти, които водят до материализация
и комерсиализация на дадена идея. Тя се
осъществява в национален мащаб,
регион или в отделна фирма. Полезният
ефект от иновацията трябва да бъде
доказан в потреблението.
Новост - ново е ако не е част от
състоянието на техниката. Състоянието
на техниката - всичко онова, което е
станало
общодостъпно чрез писмено или устно
описание, използване или разгласяване
по какъвто и да е начин, където и да е
било по
света, преди датата на подаване на
заявката. Законът не поставя някакви
ограничения по време, място, начин по
повод,
източниците да опорочат новостта.
Изискването за новост е за абсолютна
световна новост. За да опорочи новостта
е
необходимо достатъчно да бъдат
разгласени съществени признаци на
изобретението, каква е техническата
същност, което
позволява то да бъде разбрано и
осъществено от среден специалист в
областта. Има и разгласявания, които не
влияят на
новостта. В първия случай, когато
разгласяването е станало в 6м. срок,
преди дата на подаване на заявката.
Втория случай е
когато е следствие от очевидна
злоупотреба с доверието на заявителя.
Трети случай - когато изобретението се
излага на изложби от завителя.
Методи за генериране на иновационни
идеи.
Необходимо е осигуряване на няколко
алтернативни идеи за иновации като
варианти за решения на съществуващи
проблеми. Идеите за иновации могат да
бъдат събирани целенасочено - от
клиенти, конкуренти, доставчици,
персонал, чрез анкетиране, наблюдение,
експериментиране. За осъществяването
на подобни проучвания, съдействие могат
да окажат редица институции и
организации, като например
маркетингови и социологически агенции и
посреднически организации.
Идеи за иновации могат да бъдат
генерирани, чрез различни методи, като:
„мозъчна атака”, „аналогии” (синектика),
„странично търсене” (латерално
мислене) и др. Възможно е
предварително обучение от
консултантски агенции и университети за
работа с тези и други методи и
генериране на нови идеи. Необходимо е
бързо пресяване и избор на алтернативни
идеи за реализация
на иновацията, като най-често се
използват следните 5 критерия за
отсяване: пазарна привлекателност;
степен на новост;осъществимост; разходи
за реализация; съответствие с
фирмената стратегия;
Бизнес инкубатори, технологични
паркове, технополиси - същност.
Целта на бизнес инкубатора е да
създаде благоприятни условия за
стартиращи и съществуващи
предприятия, които се
нуждаят от производствена площ. БИ
дава помещения под наем на фирми на
цени под пазарните, като същевременно
им
предоставя възможност да се възползват
от всички предлагани от БЦ услуги –
технически, консултации, информация и
обучения. Бизнес инкубаторът ще се
утвърди като средище, където фирмите
могат да се развиват и да получават
подкрепа,
докато не станат достатъчно
конкурентоспособни, за да могат да се
справят сами на пазара без външна
помощ. Това ще
укрепи частния сектор и ще подобри
бизнес климата в региона.
В идеалния случай Технологичният парк
представлява място,където
новосъздадени фирми с технологична
насоченост
могат да намерят, преди всичко,
подходяща интелектуална среда,както и
подкрепа при стартирането и развитието
на своя
бизнес, достъпа до пазари, технологии и
т.н. Световната практика познава много
примери на успешни технологични
паркове
и тези райони се радват на ускорено
икономическо развитие,модерна
инфраструктура, ниска безработица и, в
крайна сметка,
висок жизнен стандарт. Технологичните
паркове са зони,където се обединяват
усилията на научни организации,
технически
университети, технологични звена,
инвеститори, наукоемки производители.
Tехнополисът се характеризира със
следните параметри:
• Технополисът представлява
иновационна мрежа, т.е. свързани по
един или друг начин помежду си
иновационни ядра. Не случайно
практиката показва, че технополисите се
създават около мощни университети
и/или университетски ишли академични
центрове, характеризиращи се с дейности
в най-различни направления;
• Технополисът представлява
многомерно пространство, т.е. събира в
себе си най-различен вид иновации –
продуктови, технологични,
организационни, социални,
метатехнологии, което по своята същност
създава един иновационен „вулкан”,
способен да издигне на качествено ново
технологично равнище не само отделен
отрасъл, но огромни икономически и
обществени пространства;
Основни правила при построяване на
мрежовия график.
Mрежовите модели изобразяват
взаимовръзката и последователността на
всички дейности от началото до края на
изпълнението на определена задача.
Тези модели се прилагат при планиране,
контрол и координиране на сложни
процеси и дейности.Te се представят
като мрежови графици, чието
построяване се основава на теория на
графите. Те имат два основни елемента:
работа и събитие.
Работата (действието), която
представлява определена част от
дейността може да бъде: действителна –
работа за изпълнението, на която са
необходими разходи на време и ресурси;
означава се със стрелка, над която с
цифра се отразява времетраенето и в
съответни единици (час, смяна, ден и
др.); фиктивна – работа, на изисква
разходи на време и ресурси; тя изразява
логическа връзка и зависимост между
събитията и се означава с прекъсната
стрелка или със стрелка, над която се
вписва нула; очаквана – работа, която
изисква разходи на време, но не и на
ресурси; означава се както
действителната работа.
Събитието представлява момент на
започване или завършване на една или
няколко работи. Обикновено се означава
с кръг.
Построяването започва от ляво на дясно,
при което събитията и работите се
свързват в логическа последователност.
събитията се номерират от началното
към крайното, като всяко следващо
събитие получава по-голям номер от
предшестващото. Работите се кодират с
номерата на техните начални и крайни
събития. При построяването на
мрежовите графици трябва да се спазват
няколко основни правила:
1.Не се допуска наличието на събития, от
които не започва никоя работа ( с
изключение на крайната)
2.Не се допуска наличието на затворени
контури (цикли), които са логически
невъзможни
3.Не се допуска наличието на събития, от
които не завършва никоя работа ( с
изключение на началната)
4.Не се допуска изобразяването на
работи с общи начални и крайни събития,
което се избягва чрез въвеждането на
фиктивни работи
5.Сложните работи могат да се разчленят
на етапи, когато това е възможно, за да
се постигне по-лесен контрол за хода на
изпълнението им
6.Необходимо е да се прави анализ на
логическата съгласуваност между
работите и евентуално да се въвеждат
фиктивни работи, при необходимост.
Освен тези основни правила съществуват
и някои други, които засягат предимно
графичната страна на построяване.
Стратегия на конгломератната
диверсификация – същност.
Стратегическото управление е
съвкупност от решения и действия като
резултат от формулирането и
прилагането на стратегии, създадени, за
да бъдат постигнати целите на едно
предприятие или организация.
КОНГЛОМЕРАТНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
е стратегия, при която големи
предприятия вграждат предприятия със
сфера на дейност, свързана с най-висока
печалба. В това се състои и разликата по
отношение на концентричната
диверсификация, където с
допълнителното предприятие се набляга
главно на общността на пазари, продукти
и технологии.
Диверсификацията предлага конкурентни
предимства, създавайки възможност на
фирмите да намалят стопанския риск.
Съществуват различни класификации (на
базата на използваните технологии за
производство на нови продукти и
естеството на новите пазари) за
дефиниране на различните видове
диверсификация. Тя бива концентрична,
хоризонтална, вертикална, корпоративна,
конгломератна, портфейлна и др.
Цели - същност. Видове цели.
Изисквания към целите.
Наличието на цел е задължително за
екипа и екипната работа. Това не е
случайно. Изследвания на различни
екипи в различни организации доказват,
че екипната цел има изключително важни
функции. Преди всичко целта е движеща
сила на екипа – тя мотивира поведението
на участниците в екипа и го фокусира
точно върху това, което е нужно.
Същевременно целта показва каква
трябва да бъде посоката на решенията,
действията, работата. Целта означава
яснота за бъдещето.Екипът, който има
цели притежава силни преимущества
пред “екипа”, който няма цели, въпреки че
участниците в него се наричат “екип”.
Тези преимущества са: Всички в екипа са
наясно какво става и какво предстои да
се прави. Има установена атмосфера на
сътрудничество, коопериране на
усилията, взаимна помощ, вместо
съревнование и съперничество. Налице
са ентусиазъм и стремеж към
производителна работа, приповдигнато
настроение, което стимулира
производителността и най-вече реални
резултати, т.е. изпълнение.
Сравнете жизнения цикъл на продукта
и жизнения цикъл на технологията.
Прилики: и двете имат S-образни криви и
преминават през четирите фази на живот
Разлики:-с даден нов продукт постигаме
по-нисък обем на продажбите, отколкото
с технологиите -технологията живее по-
дълго време
Обикновено на всеки нов продукт се
прави нова технология или се
доусъвършенства стара. Всяка нова
технология е винаги риск.
Всеки нов продукт обикновено преминава
през поредните пазарни фази на своя
жизнен цикъл - поява, възход, зрялост,
отлив, отмиране
Всяка фаза влияе по различен начин на
продажбите. Печалбата се увеличава и
намалява. Еластичността на
маркетинговите променливи и
стратегическите приоритети спрямо
продукта се променят на различните
фази от жизнения му цикъл. Скъсяването
на жизнения цикъл на даден продукт или
стремежът той да бъде удължен, залага
пред фирменото ръководство големи
предизвикателства.Фирмата има нужда
от дълбок анализ на жизнения цикъл на
своите продукти, за да определи точно
фазите на жизнените им цикли и
специфичните характеристики на тези
фази. Така тя по-точно ще определи
целите си спрямо отделните продукти, а
също и подходящите пътища за
постигане на тези цели. Внедряване -
това е периодът на появяване на
продукта на пазара и постепенно
увеличаване обема на продажбите. През
това време фактически фирмата не
получава печалба от пласмента на този
продукт, тъй като разходите по
внедряването на продукта на пазара са
твърде големи. Ръст - период на бързо
признаване на продукта на пазара и
забележимо увеличаване на печалбата
от неговата реализация. Зрелост - период
на постепенно забавяне на темповете на
ръста на продажбите, тъй като продуктът
вече е получил признание на по-голямата
част от потребителите. Печалбата
достига своя максимум и започва да
намалява, защото на този стадий се
налага увеличаване на маркетинговите
разходи с цел укрепване и запазване
конкурентноспособността на продукта.
Спад - период на рязко снижаване на
обема на продажбите и печалбата. Да се
определи къде започва и къде завършва
всеки стадий, е доста сложно.
Обикновено за начало на всеки нов
стадий се приема моментът във времето,
когато темпът на увеличаване или
намаляване на обема на пласмента стане
ярко изразен.
Същност на иновационния
мениджмънт.
Иновационния мениджмънт като система
е комплекс от формални и неформални
правила, принципи, норми, постановки и
ценностни ориентации, които регулират
различните сфери на инов.дейност.ИМ е
процес на планиране, организиране,
ръководене и контролиране на процесите
за разработване и внедряване на
нововъведения от различни управленски
равнища, насочени към постигането на
инов.цели на организацията.
Иновационният мениджмънт - едно от
направленията на стратегическото
управление, се осъществява на високо
ръководно ниво в компанията. Негова цел
се явява определянето на основните
направления на научно-техническа и
производствена дейност на фирмата в
следващите области: разработване и
внедряване на нова продукция
(иновационна дейност); модернизация и
усъвършенстване на произвежданата
продукция, по-нататъшно развитие на
производството на традиционни видове
продукции, сваляне от производство на
остаряващи продукции.
Главно внимание в иновационния
мениджмънт се отделя на изработване на
иновационна стратегия и мерки за
нейното реализиране. Разработването и
произвеждането на нови видове
продукции е приоритетно направление за
стратегията на фирмата, тъй като
определя всички останали направления в
нейното развитие
Осъществяването на иновациоония
мениджмънт като цяло предполага:1)
разработване на планове и програми за
иновационната дейност;2) наблюдения
върху процеса на разработване на новата
продукция и нейното внедряване;3)
разглеждане на проектите за създаване
на нови продукти;4) провеждане
наединна иновационна политика:
координация на дейността в тази област
в производствениет подразделения;5)
обезпечаване с финаси и материални
ресурси програмите за иновационна
дейност;6) обезпечаване на
иновационната дейност с квалифицирани
кадри;7) създаване на верменни целеви
групи за комплексно решаване на
иновационните проблеми – от идеята до
серийното производство на продукцията.
Основни видове иновации –
характеристика.
Иновацията се базира или на
чуждестранен опит, или на собствени
проекти, които водят до материализация
и комерсиализация на дадена идея. Тя се
осъществява в национален мащаб,
регион или в отделна фирма. Полезният
ефект от иновацията трябва да бъде
доказан в потреблението.
Изключително голяма и все по-
нарастваща е ролята на иновациите за
фирмите, защото чрез тях нараства
способността им да произвеждат нови
организационни продукти или да се
променят начините на работа и се
повишава производителността. Затова
иновациите все повече се превръщат в
постоянна конкурентна сила.
Чрез развитието и осъществяването на
иновационната функция във
фирмите, техните продукти, услуги и
процеси се поддържат винаги водещи в
един конкурентен и променящ се пазар.
По-важните иновации са
систематизирани по следния начин:
Според степента на новост иновациите
биват: базови или истински /радикални/
иновации - отнасят се до
новости,непознати дотогава в целия
свят - обективно нова група продукти,
методи или услуги, предлагани на пазара.
Внедряването им води до голямо
увеличение на пазара и продажбите, но е
свързано с големи инвестиции, поради
което възвращаемостта е умерена.
Между изобретението и
широкомащабното му приложение е
налице лаг от 20 до 60 години.
последващи иновации - подобрения,
променящи радикално базовите иновации
съдържащи голяма степен на новост.
Влиянието им върху производствената
система намира израз в създаване на
нови индустриални отрасли. Времевият
лаг между инвестицията и
широкомащабното й приложение е от 20
до30 години. ериферни /рутинни,
добавени или модифицирани / иновации
Технико - икономическо модифициране
на известни или познати продукти,
методи или услуги. Периферните
иновации заемат малък дял от
фундаменталните изследвания, а
приложението им обхваща значими
модификации на съществуващото
множество от потребности. Влиянието
върху производствената система намира
израз в създаването на нови
индустриални производства. Времевият
лаг е между 10 и 20 години.
Според характера на творческия процес
иновациите биват: първични иновации-
представляват новост в световен
мащаб .Тези нови продукти са първи по
рода си и създават изцяло нов пазар. Те
са нови както за фирмата, така и за
потребителите. Пример за такива стоки
са първата кола, първият лазерен
принтер, първият домашен
видеокасетофон.
Според начина на навлизане на пазара:
Водачество - фирмата се насочва към
разработване и внедряване на уникални
по природа иновации в по-малки
маркетингови сегменти.
Усъвършенстване - иновационната
дейност е насочена към копиране,
адаптиране или закупуване на
технологичен пробив.
Ниски производствени разходи - набляга
се на иновации, водещи до ниски
производствени разходи, големи обеми и
производство с цел по-ниски цени.
Специализация - максимално ефективно
производство чрез най-добри продукти и
технологии в по-тясна специализация.
Конгломерат - фирмата /корпорацията/
притежава пакети от многобройни
технологии и осъществява разширена
експанзия на пазара.
Продаване на лицензи- прилага се
предимно от малки фирми, готови да
поемат риска на иноватори без обстойно
проучване на пазара, а също и от големи
фирми, чийто научен потенциал създава
иновационни продукти и ги продава на
други фирми.
Стратегия на адаптацията –
характеристика. Бързо, бавно, късно
навлизане на пазара.
Ранно навлизане на пазара- (първи на
пазара)- с тази стратегия се цели
въвеждане на продукта на пазара преди
конкурентите, а предимствата и се
реализират чрез два подхода: опр.на
висока но приемлива за купувачите цена
на новия продукт с цел бързо получаване
на монополна печалба и установяване на
наиска цена с цел своевременно
завоюване на голям пазарен дял и
осигуряване на висока доходност за
продължителен период.
Стратегия на следване(тоеи на пазара)-
тази стратегия предвижда навлизане на
пазара непосредствено след лидера
обикновенно през фазата на растеж на
обема на продажбите и на печалбата от
жизнения цикъл на новия продукт. Б
случая последователя се старае да
имитира новостта, като избягва грешките
на пионера и създава по надейден
продукт.
Късно навлизане на пазара- при тази
стератегия се разчита на постигане на по-
ниски в сравнение с конкурентните
производствени разходи чрез намаляване
на условно постоянните разходи на
единица продукция, модификация на
продуктите и процесите, строг контрол
върху текущите разходи.Навлизането на
пазара е през фазата на разтеж или по-
късно, но в момент, който позволява
достатъчно дълго да се получава ефект
от масово производство на наложил се на
пазара продукт.
Иновация – същност. Научно-
техническо пренасяне и дифузия на
иновациите.
Иновацията е процес, чрез който новите
продукти и системи се внедряват в
икономиката и се изнасят на пазара. Това
се постига чрез комбинация от мерки в
областта на технологиите (финансовия
мениджмънт, проектирането,
производството и маркетинга.
Иновацията не трябва да се свързва
единствено с най-новата технология. Най-
добрите иновации често са най-простите.
Всяка иновация е резултат на
целенасочена и съзнателно
осъществявана човешка дейност, която
интегрира изследователската,
проектантската, експерименталната,
конструкторската, организационната
мениджърска, маркетинговата и други
творчески дейности. Това създава
огромни трудности при организацията и
ръководството на иновационната
дейност. Японските промишлени
предприятия отделят по-голямо внимание
на технологията и по-директно работят с
инженерно-техническите кадри.Затова
техните изделия са по-евтини и по-
качествени.От друга страна амер.фирми
отделят по-голямо внимание на
маркетинга на пазара.Над 90% от
нововъведенията в Япония са
вторични,т.е.
усъвършенствания,подобрения.Вертикал
на иновация-преминаването от първия до
последния етап.С приключването на
вертикалния иновационен процес започва
хоризонтално разпределение на
иновациите или т.нар. хоризонтална
дифузия.Може да намери приложение в
други отрасли.
Основни изисквания към
конструкциите на новите изделия.
Трябва да се проектират нови или
усъвършенствани конструкции. Тази
подготовка обаче се отнася само за
изделия. Осноовните етапи, през които
преминава проектирането на нова
конструкция са:
-разработване на проектното задание.
Този етап е краткотраен, но е много
отговорен, защото се залагат основните
параметри на новото изделие
-идеен проект
-работен проект
-работна документация
За да настъпи последния етап трябва да
се направи опитен образец, пробна
партида и накрая редовна котролна
серия. Към конструкцията на изделието
се предявяват две групи изследвания:
-технически изследвания
-икономически изследвания
Те се разглеждат в средата на
производството и в сферата на
експлоатацията.
Особености в управлението
иновациите в малките организации.
Под управленска иновация се разбира
всяко управленско решение, система,
процедура или метод на управление,
който значително се отличава от
съществуващата практика и за първи път
е използван в дадената организация.
Родоначалници са американските учени и
специалисти. Управленските
нововъведения се разглеждат на макро и
микро равнище. Потребността от
управленски нововъведение в рамките на
предприятието се появява, когато се
появи нов ръководител, когато закупим
нови мощности, появи се конкурент на
пазара, а може и без причина.
Възприемчивост на организацията към
управленски нововъведения -> броя на
нововъведенията за даден период от
време.
Изисквания за успеха на управленското
решение:
1.Да има прозрачност (яснота от
реализиране на управленското
нововъведение).
2.Да бъде привлечен ръководителя на
фирмата (организацията към съответното
управленско нововъведение)
3.Да се познават ръководителите на
неформалните групи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Иновации

Според степента на новост иновациите биват: базови или истински /радикални/ иновации - отнасят се до новости, непознати дотогава в целия свят - обективно нова група продукти, методи или услуги, предлагани на пазара...
Изпратен от:
anmarie
на 2008-02-11
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
758 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Икономика рядко сваляни с 2 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Прогнозиране и планиране

14 окт 2010
·
303
·
22
·
6,688

Теми по прогнозиране и планиране от учебника на Владимирова...
 

Дефиниране и ключови моменти в системата на икономиката. Закон за оскъдността

21 ное 2008
·
36
·
2
·
322
·
109

Дефиниране на системата на икономиката. Ключови моменти на икономиката. Закон за оскъдността.
 

Възобновяеми енергийни източници

07 апр 2011
·
452
·
41
·
3,555
·
746
·
1
·

Възобновяеми енергийни източници - слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия...
 

Концепция за жизнен цикъл на продукта. Анализ на фазите

22 мар 2011
·
150
·
19
·
682
·
233

Концепция “жизнен цикъл” на продукта...
 

Методи на ценообразуване

17 яну 2012
·
77
·
4
·
794
·
148
·
2

В пазарните условия няма пряка връзка между индивидуалните разходи на доставчика и фактическата цена, на която той продава стоката. Изключение са случаите, когато фирмата трябва да определи долна граница на цената или прави ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
20
1
2 мин
08.11.2016
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
69
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Иновации

Материал № 91015, от 11 фев 2008
Свален: 758 пъти
Прегледан: 270 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 4,075
Брой символи: 27,168

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иновации "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
39

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 270 66

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения