Големина на текста:
I ИЗСЛЕДВАНЕ
1.Обща характеристика на използваните методи
Психологическите тестове по своята същност представляват съставна част от
психологическото измерване и изследване и са удобен и сравнително кратък метод за
изследване на сферите на личността(внимание,памет,интелект, мислене,личност в
тесния смисъл:емоции, воля, адаптация самооценка).Предстоящата разработка
проследява изследването на лицата Г.Р. и Г.Т. посредством набор от 6 теста, които
заедно с непосредствено проведененото интервю и наблюдението като основен метод
на психологическото диагностициране,дават възможност да се направи цялостна
характеристика на личноста към момента на изследването и завършен личностен
профил,които освен за личноста в нейната проявленост, завършеност и развитие
охарактеризира и социалние отношения в тяхното протичане и значимост за индивида.
1.1.ТЕСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА Х.АЙЗЕНК. Съдържа 40 въпроса и
представлява невербален тест за изследване на интелекта.Интелектът е една от сферите
на личността,която се надгражда над вниманието и мисленето.Той е когнитивният
аспектект на поведението и се определя от обмена на информация между субекта и
околната среда . Смятан в началото от психолозите като природна даденост,прояваща
се в обема знания, които притежава индива, днес се определя като сложна симбиоза
между тези знания и социалната среда, в която расте и се развива лицето. Тестът на
Айзенк преставлява бърз метод за изследване на общата проявляемост на интелекта.
Посредством кординатна система, в зависимост от броя верни отговори се определя
коефициентът на интелигентност. Нормата е между 100-130,като резултати под и на
тези стойности се смятат за невалидни.
1.2.Многофакторен личностен въпросник-FPI(Модифицирана формаВ-А
А.Крьлов,Ф,Корози.Най-общо въпросниците се отнасят към т.нар. Papier-Bleistift
тестове.FPI за разлика от еднофакторните тестове, които измерват само един показател
на личността,дава възможност да се анализират повече личностни свойства и
състояния, с пряко отношение към процесите на социална адаптация и регулация на
поведението.Това става с помоща на 12 скали,смислово разпределени в 114
въпроса.Въпросите са формулирани като твърдения, които изискват пряк утвърдителен
или отрицателен отговор.
Скала 1-Невротичност.Според Х.Айзенк неврозата е състояние, което се
характеризира с повишена емоционална възбудимост, предизвиква се от определени
обекти или ситуации и се отличава почти винаги с дезадаптираност.За произхода на
неврозата авторът се присъединява към хипотезата,отчитаща ролята на индивидуалното
предразположение и на стрес,Сами по себе си нито стресът, нито предразположението
са достатъчни за заболяването.Именно предразположението авторът означава с
термина невротизъм или невротичност.
Скала 2-Спонтанна агресивност. Независимо от всички различия в
дефинирането на агресията, най-широко разпространеното определение днес е на R.
Baron: Агресията е всяка форма на поведение, целящо да нарани или навреди на друго
живо същество, което е мотивирано да избегне това третиране. Като цяло от
психологическа гледка точка агресията може да се разглежда като явление на
индивидуалното развитиие.В началото на своето развитие човек използва предимно
физическа сила, която е близка до архаичните модели.На следващия етап се научава да
борави с вербалната агресия , за използването, на която си служи с „втората сигнална
система”и накрая култивира агресията си социално под формата на т. Нар индиректна
агресия.Това показва, че като цяло агресията съществува при всички нас като при едни
хора тя има само отбранителни функции(доброкачествени модели), докато при други
прерства в деструктивно поведение(злокачествени модели)В инстиктивната си форма
агресията е присъща за всеки един от нас като основната и цел е замозащита и
преживяване в средата.
Тази скала измерва доколко
в стресови и спонтанно възникнали ситуации индивидът реагира агресивно или
запазва самообладание и възможност за адаптация. Високите оценки по тази скала са
признак за импулсивно поведение.
Скала 3-Депресивност.Тази скала служи за откриване и количествена оценка на
основните депресивни сомптоми,като отношение към себе си и социалната среда.
Скала 4-Раздразнителност-с тази скала се определя количествения праг, който
най-общо може да определи дадена личност като раздразнителна. Позволява да се съди
за емоционалната устойчивост на индивида.Високите оценки свидетелстват за
неустойчиво емоционално състояние със склонност към афективни реакции.
Скала 5-Общителност-измерва се обшителността и социалната активност в най-
широк смисъл. Характеризира както потенциалните,така и реалните прояви на
социална активност.Високите оценки говорят за потребност от общуване и постоянна
готовност за задоволяване на това общуване.
Скала 6-Уравновесеност-в смисъл на стабилност и добра възможност за
социална адаптация. .Отразява устойчивостта на стрес.Високите оценки свидетелстват
за добра защитеност от въздействието на стресгактори в ежедневните житейски
ситуации, базираша се на самоувереност,активност и оптимизъм.
Скала 7-Реактивна агресивност-измерва степента на изявеност на агресията
като отношение спрямо другите.Високите оценки показват изявен сремеж към
доминиране.
Скала 8-Стеснителност-противоположното на общителността, в смисъл на
отбягване на социални контакти и затвореност спрямо околните. Отразява
предразположеността към проява на фрусрационни реакции от пасивно защитен тип.
Скала 9 –Откритост-откритостта и честноста при социалните роли и
взаимоотношения
Скала10-Екстраверсия-интроверсия-Тенденцията към съзнателното или не
търсене на социални контакти или тяхното отбягване.По своята същност тази
тенденция е вродена и сравнително постоянна и устойчива характеристика на
личността.В по-дълбок клиничен смисъл е важно не само дали едно лице е
отворено(екстраверсия)или затворен(интроверсия),но и в каква степен.Ако човек е
прекалено отворен той общува безразборно ибезкритично.Ако човек е прекалено
затворен той пък се капсулира в свой собствен свят, т.е. и в двата случая има
преминаване от норма в патология.
Скала 11-Емоционална лабилност-определя доколко дадената личност е
емоционално стабилна или не.
Скала 12-Мъжественост-женственост-посредством тази скала се определя
дали качествата и характеристиките, които проявява изследваното лице са по-
характерни за неговия или за срещуположния пол.
1.3.Въпросник на Томас-Килмън за определяне на собствения стил на
поведение в конфликтни ситуации.Класификацията на К.Томас за стила на
поведение в конфликтни ситуации е широко разпостранена. Според него хората
използват различни модели (поведения) за справяне с междуличностните конфликти.
Той определя пет такива модела- избягване, примиряване, компромис, налагане,
сътрудничество. Тези пет модела отразяват две основни насоченостти към
кооперативност (сътрудничество) и към асертивност (настойчивост).
Въпростникът съдържа 30 въпроса, като всеки въпрос се състои от две твърдения (два
варианта за реакция в дадена ситуация),из между които трябва да избере онзи, които в
по- голяма степен се отнася до лицето.
1.4.Въпросник за самооценка.Самооценката е ценността, която приписвам на
себе си, убеждението, което Азът има за своята самоценност.Обич към себе си –
емоциите и ,грижата и посветеността, които отдавам на себе си.
Самооценката се състои от три компонента - 1. Когнитивен (самопознание); 2.
Емоционален (емоционално-ценностно отношение към себе си); 3. Поведенчески
(готовност за действие). Самооценката е познание за самия себе, емоционално
отношение към себе си, както и регулативно отношение.
.Въпросниците за самооценка са важни за цялостното охарактеризиране на
личността,защото изследват отношението между реалния и идеалния Аз.Конкретно
използвания въпросник съдържа 40 твърдения, изискващи отговор „да” или „не”.Най-
общо според теста хората се разделят на такива с ниска самооценка(15-27
точки),средна(28-32 точки) и висока –над 32 точки.
1.5 Въпросник-Мотивация за успех.Мотивацията е вътрешно
състояние,желание или искане, което насочва поведението ни към определени
цели.Мотивацията е един вид влияние на потребностите и желанията върху
интензивността и насочеността на поведението.Потребностите, които стоят зад
поведението могат да бъдат с различно съдържание.Всяка потребност има светла и
тъмна страна. Успехът по своята същност е вид потребност.Въпросникът съдържа 41
твърдения изискващи утвърдителен или отрицателен отговор.В зависимост от
резултатите се наблюдава ниска мотивация(1 до 10 точки),средно ниво на мотивация
(11 до 16 точки),умерено високо ниво на мотивация(17 до 20 точки)много високо ниво
на мотивация(над 21 точки).
1.6.Тест”Каква е вашата водеща мотивация”-автор В. Василев.Това е един от
малкото тестове, които изследват мотивацията пречупена през изборът на
ценности.Самият тест съдържа 15 твърдения, които изседваното лице трябва да
подреди в зависимост каква значимост имат те за него.При обработката на резултатите
се определя коя потребност е най-силно изразена у индивида(физиологически
потребности,потребност от безопастност,потребност от социални контакти, обич и
принадлежност към група,потребност от признание, положителна оценка и
самоуважение и потребност от самоактуализация)Този тест особено успешно се
изполва при подбор на кадри и профеионална мотивация и ориентация.
1.7 Постекспериментално интервю-Интервюто е основен метод в
консултативната психология.То участва както в диагностичния, така и в терапевтичния
процес.Това участие може да е самостоятелно, може да е придружено от различни
психодиагностични ипсихотерапевтични техники.От тук само по себе си интервюто се
прави било с диагностична, било с терапевтична цел.В случая постексперименталното
интервю има предимно оценъчна и спомагателна функция.Като оценъчен метод то ни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Портфолио по практика

Специалност ПСИХОЛОГИЯ при ас. Сарийска за практиката, която се провежда в училищата. Изследване...
Изпратен от:
SweetCaty
на 2012-11-12
Добавен в:
Реферати
по Психология
Статистика:
176 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,428
·
18
·
4,816
·
3,426
·
6
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Формиране на моралните норми и моралното поведение в индивида

23 мар 2007
·
820
·
15
·
1,837
·
374
·
3
·
1

Моралът в тесен смисъл на думата е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение...
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,146
·
2
·
380
·
696
·
2
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Човек не се ражда личност

22 мар 2006
·
869
·
15
·
2,016
·
352
·
1

Човек не се ражда личност - личност се става в хода на живота, на общуването с другите хора и на решаването на разнообразните задачи, които изникват пред нас.
 

Памет и нарушения на паметта

03 май 2006
·
1,779
·
13
·
3,302
·
309
·
1

Най-важната особеност на психиката се състои в това, че отраженията на външните въздействия, са получени чрез усещанията и възприятията и се използват постоянно от личността в нейното поведение и дейност.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
787
1
25.09.2012
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Портфолио по практика

Материал № 907369, от 12 ное 2012
Свален: 176 пъти
Прегледан: 342 пъти
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 5,737
Брой символи: 37,984

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Портфолио по практика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
108

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
530

виж още преподаватели...
Последно видяха материала