Големина на текста:
Въпрос №1
“Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти.Същност и
роля на лихвените проценти.Теорията за търсенето на активи.Цена на
финансовите инструменти.Инфлация и лихвени проценти.''
Същност и роля на лихвените проценти
Лихвата може да се дефинира като цена на пари или друг актив,
дадени на заем, или възнаграждение за раздяла с ликвидност.
Има няколко причини, поради които кредиторът ще даде пари на
заем срещу лихва:
1.Давайки на заем, кредиторът отлага сегашно свое потребление,
затова той търси възнаграждение като получи повече, отколкото е дал и
това се явява лихвата.
2.Кредиторът има възможност да вложи парите си в реални или
финансови активи, затова той ще иска за своя кредит поне същия доход,
който би получил при алтернативно използване.
3.Кредиторът иска лихва, която средно да покрива риска от евентуално
невръщане на дълга.
4.Кредиторът иска лихва, която да компенсира действието на
инфлацията през периода на отдаване на кредита.
Технически лихвата е прираст на дадената на заем сума
(главницата), а лихвеният процент е отношението на лихвата към
главницата.
За измерване на равнищата на лихвените проценти се използва
понятието базисни точки (basic points) – 1 b.p. е равна на 1/100 от 1
процентен пункт.
Цените на финансовите инструменти (ценните книжа) обикновено се
котират с точност до 1/32, 1/8, 1/4, 1/2, а понякога и 1/64 – например
облигация с котировка 95 6/32 (означавано и като 95,6 или 95-6), това е
96,1875 $ на 100 $ номинал.
Лихвеният процент играе важна роля в икономиката. Той влияе
многопосочно на икономическия живот и по този начин засяга всеки
човек, фирма и дори дейността на държавата. Лихвеният процент е
обобщено понятие, зад което, както при цените изобщо се крие множество
от лихвени проценти. В този смисъл може абстрактно да се говори за
лихвено равнище. Във всяка страна има базисни (референтни) лихвени
проценти, които са индикатор за лихвеното равнище в страната. Такива
могат да бъдат лихвените проценти на ЦБ, на междубанковия пазар, на
първокласни банки, доходността по ДЦК и др. В България до 1997г. за
референтен лихвен процент може да се приеме основния лихвен процент
на ЦБ, който по същество е ломбарден – прилаган при отпускане на кредит
1
от ЦБ на търговските банки срещу залог на ДЦК, конвертируема валута,
злато, сребро и други активи. От началото на 1997г. БНБ престава да
определя свой лихвен процент. Публикуваният ОЛП преставлява осреднен
лихвен процент (доходност) на краткосрочните ДЦК. Промяната е
свързана с въвеждането от 1 юли 1997г. на паричен съвет в България.
Лихвеният процент влияе на спестявянията, инвестициите,
потреблението и нетния износ (разликата между износа и вноса).
Високите лихви привличат повече спестявания и обратно - ниските
лихви водят до по-голяма част от дохода, изразходвана за потребление на
стоки и услуги. Трябва обаче да се отчита т.нар. парадокс на
спестовността. Той се изразява в противоречието между интересите на
отделния индивид и на обществото като цяло. Високите лихвени проценти
ще привлекат повече спестявания, но плащайки по-високи лихви по
депозитите, банките ще бъдат принудени да повишат и лихвите си и по
кредитите, което ще ограничи инвестициите. По-малките инвестиции ще
окажат негативно влияние върху производството – то ще се свива, ще
създава по-малък доход, от който ще може да се отделя намаляваща част за
спестявяния. Така в дългосрочен план високите лихвени проценти няма да
увеличават, а ще намаляват спестяванията.
Високите лихвени проценти задържат инвестициите (разходите за
покупка на нов физически капитал), а ниските ги стимулират. Това е
когато фирмите финансират своите инвестиции чрез заеми, лихвите по
които представляват разход за тях. Също и когато инвестициите се
финансират със собствен капитал. При високи лихвени проценти фирмите
могат да предпочетат да дадат на заем собствените си пари, получавайки
лихва, вместо сами да инвестират срещу една по-ниска от лихвата
очаквана печалба. Инвестиционната функция описва обратната връзка
между нивото на лихвения процент и инвестиционните разходи.
Високите лихвени проценти ограничават потреблението и по-
конкретно покупката на кредит на стоки за дълготрайно потребление и
обратно – ниските лихви го стимулират.
Лихвеният процент влияе на износа и вноса, а от там и на нетния
износ. Високите лихвени равнища у нас, при равни други условия, водят
до нарастване на депозитите в лева, за сметка на тези във валута. Това
прави националната валута по-ценна, нейният курс, изразен в чужда валута
нараства. При тази ситуация ще се стимулира вносът и ще се ограничава
износът – това може да доведе до влошаване на търговския баланс, а от
там евентуално и на текущия. Намаляването на износа, при равни други
условия, също така води до повишаване на нивото на безработицата в
страната. При ниски лихвени равнища процесът е обратен – стимулиране
на износа и заетостта. Ефектът обаче е строго временен поради общото
повишаване на цените в страната, предизвикано от оскъпяването на
вносните стоки, изразени в местна валута. Въздействието зависи също така
2
и от еластичността на търсенето на вносни стоки спрямо тяхната цена.
Описаната обратна връзка между лихвения процент и нетния износ се
нарича функция на нетния износ.
Теория за търсенето на активи (теория за избора на портфейл)
Теорията за търсене на активи се занимава с факторите, определящи
търсенето на активи (парични, финансови и реални). Нарича се още теория
за избора на портфейл, защото на тази база икономическите агенти
формират и управляват своите портфейли с активи. Основно значение
имат факторите богатство, очакван доход от актива, риск и
ликвидност на актива.
При нарастване на богатството на икономическия агент расте
търсенето на активи, тъй като това нараснало богатство се разпределя и
държи точно в тези различни активи (права връзка).
Когато расте очакваният доход от даден актив ще расте и неговото
търсене (права връзка).
При увеличаване на риска от държането на даден актив ще намалява
неговото търсене. Рискът се свързван с платежоспособността на емитента
по повод изплащането на главницата и лихвата на дълга.
Колкото по-ликвиден е даден актив, толкова повече ще се търси той.
Един финансов актив се купува с цел на падежа да се получи обещания
доход от него, но може да се наложи активът да бъде продаден преди
падежа. Тогава за инвеститора е важно дали и в каква степен активът е
ликвиден. Вторичните пазари осигуряват ликвидност на активите.
При формирането и управлението на портфейли с активи е важен
принципът за диверсификацията, т.е. включване в портфейла на активи с
различни характеристики, което позволява да се намалят рисковете и да се
оптимизира доходността.
Лихвени изчисления: Бъдещата стойност на депозит при сложна лихва:
FV = PV * (1+i)n
i – лихвен процент
n – брой на годините (подпериодите)
Цени на финансовите инструменти
?Сконтови инструменти или облигации с нулев купон. Настояща
(сконтирана) стойност
Най-прост финансов инструмент е този, при който има само едно
плащане, например съкровищен бон или облигация с нулев купон.
Пример: Съкровищен бон с номинал N = 100 лв. се продава за 94 лв.
(Po). Преди да купим ще сравним доходността му с тази на алтернативни
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти.

Същност и роля на лихвените проценти. Теорията за търсенето на активи. Цена на финансовите инструменти. Инфлация и лихвени проценти...
Изпратен от:
Alexandra Alex
на 2012-11-06
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
36 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Финанси рядко сваляни с 7 - 10 страници от до преди 1 година Други
 
Подобни материали
 

Лихва. Лихвен процент. Цена на финансовите инструменти

23 окт 2007
·
731
·
9
·
1,699
·
418
·
1

Същност и роля на лихвените проценти. Теория за търсенето на активи. Цени на финансовите инструменти. Инфлация и лихвени проценти.
 

Лихва

02 фев 2008
·
461
·
7
·
1,157
·
230

В съвременното общество често възникват отношения, свързани със спестяване и заемане на пари. При тези финансови отношения роля има понятието лихва...
 

Пари и кредит, банкови операции....

05 ное 2006
·
2,216
·
6
·
1,243
·
231

Пари, функция на парите, цена и стойност на парите, банкови операции, финансови пазари.
 

Методи за олихвяване

24 мар 2007
·
361
·
2
·
181
·
50

Според момента, към който се начислява лихвата; според основата, според вида на лихвения процент...
 

Лихвен процент, проста и сложна лихва, сконтов процент и олихвяване

12 май 2007
·
1,465
·
16
·
738
·
598
·
5
·
1

Лицето Х иска да получи заем от банка Алфа на стойност 20000 лв. В срок от 6 месеца при лихвен процент от 2% за една година. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
7 мин
03.09.2018
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
19
2
2 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Лихвени проценти и цени на финансовите инструменти.

Материал № 903549, от 06 ное 2012
Свален: 36 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 2,514
Брой символи: 14,927

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лихвени проценти и цени на финансовите инструме ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала