Големина на текста:
Въпрос № 1 – Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод
на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното
право и другите правни отрасли.
Както всеки правен отрасъл, така и данъчното право има свой предмет и
метод на правно регулиране. Това са двата показателя, по които различаваме
всеки един правен отрасъл. Предмет на данъчното право са данъчните и
контролни отношения. В държавата като форма на организация на едно
общество, има две сфери: производствена и непроизводствена. В първата се
създават материални блага, а във втората, която обхваща образование,
здравеопазване, армия, социално подпомагане, не се създават такива блага, но е
необходимо финансово обезпечение. Именно това е задължението на
финансовото право – да обезпечи финансите в тази сфера на държавната
дейност. За целта, финансовото право регулира следните видове обществени
отношения:
- отношения, свързани с разпределянето на националния доход,
изразяващи се в изземване на част от националния доход под формата
на данъци, мита, такси, акциз или това са т.нар. данъчни
правоотношения, които са най-съществената част от финансовите
правоотношения;
- отношения, свързани с преразпределянето на онази част от
националния доход, която е иззета под формата на данъци и др. Тези
отношения намират израз при съставянето на проектобюджета и
приемането на ежегодния бюджетен закон;
- обществените отношения, свързани с изразходването на бюджетните
средства;
- контролни отношения, които имат за цел да проследят
законосъобразното протичане на първите три групи обществени
отношения.
Финансовите правоотношения имат парично – имуществен характер –
свързани с прехвърляне и управление на собствеността.
Обща характеристика на данъчните правоотношения:
- те са публично – правни т.е. резултат от дейността на държавата ( в
лицето на финансовата администрация);
- публично – правни са и защото активен субект в тях винаги и
държавата, представлявана от съответния компетентен орган;
- те възникват, развиват се и се прекратяват единствено и само в
резултат на прилагането на правни норми т.е. данъчните
правоотношения могат да възникват, да се развиват и да се
прекратяват само по силата на закона ( не може да възникне обективно
в пространството, а после да се регулира от правото, където държавата
сметне за необходимо, там възникват данъчните правоотношения);
- те имат парично – имуществен характер. Не само същинските данъчни
правоотношения (организационните), но и несъщинските, възникват
между органите на данъчната администрация при и по повод
упражняването на нейните правомощия;
- засиленият им властнически метод на равно регулиране;
Методът на правно регулиране е властнически – обвързана компетентност и
оперативна самостоятелност. Преобладаващо се използва методът на обвързана
Стр. 1 Лекции по Данъчно право –
Красимир Мутафов - БСУ
компетентност, другия го има, но много ограничено се прилага във данъчното
право (пр. дали органа да регистрира по ДДС или не оперативна
самостоятелност). Предмет на регулиране са и обществените отношения
свързани с упражняване на данъчно-осигурителен контрол. Правомощията на
администрацията са изключително широки. В данъчното право повечето норми
са императивни.
Данъчното право и другите правни отрасли
Сравняваме го с другите правни отрасли по два показателя – предмет и метод на
правно регулиране.
- гражданско право – различни са и двата критерия;
- административно право – и двата правни отрасли са публично правни. В
предмета може да има прилики, но при данъчното право предмета са
данъците, а методът е засилен властнически.
Въпрос № 2 – Източници на данъчното право Обща характеристика. Видове
източници. Съдебната практика като източник на данъчното право.
Източници на данъчното право.
Основен източник е Конституцията. След нея са ратифицираните международни
договори, касаещи данъчно – правните.
Особени източници:
Директиви на ЕС в областта на хармонизиране на данъчното
законодателство и данъчния режим, както и регламентите на ЕС.
Регламент – пряко приложение. Директива – непряко приложение; да се проведе
национално законодателство в съответствие с конкретната директива ( пр.
Директива 112 за ДДС).
Други източници са данъчните закони ДОПК, ЗДДС, ЗАДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ,
ЗКПО.
Подзаконови нормативни актове – наредби, постановления на МС, наредби на
ОС, тълкувателни решения и тълкувателни постановления на ВАС и ВКС.
Правният обичай не е и не може да бъде източник на данъчното право. Това
така, защото данъчното задължение възниква само по силата на закона;
практиката на административния съд и ВАС също не е източник (както е в
англосаксонската правна система). ВАС и ВКС са източници, защото дават
тълкувателни решения за уредения в ДОПК преклузивен срок (45дни).
Данъчното право и другите правни отрасли
Сравняваме го с другите правни отрасли по два показателя – предмет и метод на
правно регулиране.
- гражданско право – различни са и двата критерия;
- административно право – и двата правни отрасли са публично правни. В
предмета може да има прилики, но при данъчното право предмета са
данъците, а методът е засилен властнически.
Въпрос № 3 – Понятие и правна характеристика на данъците. Принципи на
данъчното облагане. Сравнение с други държавни вземания. Видове
данъци. Данъчна политика. Данъчна политика на ЕС в сферата на данъците.
Лекции по Данъчно право – Красимир Мутафов - БСУ
Стр. 2
Основно бюджетните приходи се класифицират в две групи.
В зависимост от това в кой бюджет постъпват, класифицираме следните
видове бюджетни приходи: приходи, които постъпват в републиканския бюджет
(приходи от ДДС; корпоративен данък; мита и др.); приходи в общинските
бюджети (основно приходи от местни данъци, такси, административни услуги,
извършвани от общините); приходи, постъпващи в бюджета на съдебната власт
(приходи от съдебни такси в хода на съдебната процедура; глоби, налагани от
съдилищата; конфискации и др.).
Втората голяма група приходи в бюджета са приходите, в зависимост от
техния произход. Към тази група спадат: бюджетни приходи от данъчен произход
– най-съществената част от бюджетните приходи; приходи от санкционен
произход (глоби, конфискации); приходи, които имат гражданско –правен
произход (дивиденти, лицензионни такси, концесии и разпореждания с държавно/
общинско имущество, включително и приходи от наем на такива).
Данъците са основния приход в бюджета и с тях се занимава подробно
данъчното право. Данъците са един от символите на държавния суверенитет.
Появата им се свързва с произхода на държавата като форма на самоуправление
на обществото. В действителност към момента, законодателството няма легално
определение за данъка. ( Митото не е данък, а такса). Нашата данъчно -правна
наука приема, че данъкът е безвъзмездно парично и невъзвръщаемо плащане,
установено едностранно и по общ начин от държавата, която има възможност да
го събере по принудителен ред.
- данъкът е парично плащане т.е. той винаги се определя в пари;
- данъкът е безвъзмездно плащане. Срещу задължението на лицето да
плати данък върху дохода или имуществото, което то притежава, не стои
насрещно задължение на държавата за предоставяне на услуга или друга
престация;
- данъкът се установява едностранно, като следствие на властническите
правомощия, които има държавата само и единствено със закон. В Конституцията
е посочено, че данъкът се установява единствено чрез закон и по никакъв друг
начин;
- установяване по общ начин – адресати на данъка са неограничен кръг
физически и юридически лица;
- държавата притежава правомощието да събере данъка, като използва
средствата на държавната принуда, което произтича от законовия характер на
данъка като вид парично плащане и от властническите правомощия на
държавата.
Освен като плащане, данъкът може да бъде разглеждан и като
правоотношение, което възниква между държавата и физическите и
юридическите лица, които са адресати на данъка. Това отношение е публично –
правно по своя характер, тъй като държавата встъпва в него от позицията на
власт и управление, което я прави активен субект в това правоотношение.
- невъзвръщаемо плащане, тъй като за държавата не съществува
задължението да го върне ( това не бива да се бърка с процедурата по
възстановяване на недължимо внесени или надвнесени данъци, регламентирана
в ДОПК).
Във връзка със спазването на конституционния принцип за
законоустановеност на данъка, може да се постави въпросът дали с последните
промени в ЗМДТ, даващи възможност на общините сами да определят местните
данъци, този принцип е нарушен. Отговорът на този въпрос е отрицателен, тъй
като на общината е предоставена законовата възможност единствено да
Стр. 3 Лекции по Данъчно право –
Красимир Мутафов - БСУ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Данъчно право

Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и другите правни отрасли...
Изпратен от:
Joro Kitov
на 2012-11-01
Добавен в:
Лекции
по Данъчен контрол
Статистика:
204 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Данъчен контрол от Бургас за Студенти в БСУ факултет цюн специалност Право рядко сваляни с 20 - 1 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по Данъчно право за 5-ти курс
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти от 5 курс
Основни понятия за данъчното право. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор...
(Труден)
10
59
1
1 мин
25.07.2018
Тест по данъчен контрол за студенти
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът съдържа 18 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината Данъчен контрол.
(Лесен)
18
69
3
3 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Данъчно право

Материал № 901247, от 01 ное 2012
Свален: 204 пъти
Прегледан: 197 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Лекция
Брой страници: 60
Брой думи: 24,741
Брой символи: 150,398

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Данъчен контрол
в град София
с опит от  17 години
1 415 93

виж още преподаватели...
Последно видяха материала