Големина на текста:
Определяне на заплатите на персонала
1. Състав и структура на средствата за РЗ
а) тарифна заплата – когато става дума за работници (основна заплата – когато става дума
за др категории персонал) – за изработена продукция или за отработено време, в зависимост от
организационния принцип.
б) текущи премии – дават се в рамките на годината (напр на всяко тримесечие). Това
възнаграждение във вид на премия се дава за изпълнение на такива показатели, които да допълват
тарифната заплата. Напр ако е за кол изработена прод заплата, то премията трябва да се дава за
качествени показатели – добро поддържане на машините, високо качество, икономисване на
материали. Обратно – ако е навременна система, премии ще се вземат ако в рамките на това време
изпълни опр количество работа, съобразено с капацитета на работната машина.
в) допълнително възнаграждение за неблагоприятни условия на труд – напр ако работника
работи във вредни условия, запрашеност, шум, отдалеченост от населено място и тн.
г) други възнаграждения по Кодекса на труда и други нормативни актове – напр
възнаграждения за извънреден или нощен труд, за научна степен, за ползване на чужд език и тн
(майчинство и др обезщетения). Но напр
д) индексации и компенсации – възнаграждения във връзка с инфлацията. Има
споразумения на тристранния съвет като 70% от отчетената инфлация трябва да се компенсира.
Може и да не се прави в планирането
е) целеви награди и премии за годишни резултати – в края на годината в зависимост от фин
резултат работниците имат право на едно допълнително възнаграждение, което ще бъде
разпределение на печалбата. Първите 5 елемента се включват в себестойността на продукцията,
докато този е за сметка на печалбата.
Сумата от 1 до 6 представлява средствата за РЗ.
От гледна точка на планирането най-голяма сложност има за тарифната заплата.
Що се отнася до другите елементи нещата са прости и лесни – те представляват някакъв
процент спрямо т1. Какъв ще бъде процента може да се установи от базисната година.
Напр
- тек премии – 20% 25%
- доп възнаграждения за небл – 3%
- др – 5%
- без индексации
- целеви награди и премии – 20% 30%
Освен средствата за РЗ и ма и социални осигуровки и надбавки и те се планират като
процент от средствата за РЗ ~30%
2. Методика за планиране на тарифна заплата по отделните категории персонал
а) основни работници, които работят по трудови норми
Qн*Нвр*Чст = 10000*2*2 = 400000лв ( годишен период, тъй като обема на продукцията е за
годината)
Qн – количество в натура – 10000бр
Нвр – норма за време – 2нормочаса са необходими за изработването на 1 бройка
Чст – часова тарифна ставка – когато нормата е от типа нормочас има часова тарифна
ставка
За да се изчисли часовата тарифна ставка трябва да се знае договорената месечна заплата.
Напр 360 лв ( договорена месечна заплата, която се установява експертно). В знаменателя има
месечен ефективен фонд работно време ~180 часа (22*8)
Чст = дог мес запл/ фонд еф раб вр – така се получава часовото възнаграждение на труда
- разценка - Нвр*Чст – възнаграждението, което ще се 1получи за единица продукция – 4лв
на бр.
Това е Табл 5. Няма да се правят квалификационни степени
б) работници по норми за обслужване на агрегати – табл 6
Тно – бр работници, които работят по норма за обслужване на агрегати 50 човека
Еф – годишен ефективен фонд работно време – 1840
Чтс = договорена месечна заплата (720лв*) / месечен ефективен фонд раб вр (180) = 4лв
Тно*Еф*Чтс = 50*1840*4 = 368000
в) средства за РЗ на всички други категории персонал – табл 7 ръководен персонал,
специалисти, обслужващ персонал, охрана. Плана по труда се прави така че да има информация за
всяка категория персонал по отделно и затова се правят няколко разновидности на тази таблица.
Напр за специалисти
1 ред – сума на договорени месечни заплати
Щатно разписание
Категории и длъжностиБрой на персоналаСредна месечна
заплата* (тристранен
съвет)
Сума на
договорени
месечни заплати
Специалисти
- конструктори
- технолози
- счетоводители
- гл сечтоводител
- маркетолози
- касиер
3
4
3
1
2
1
400
500
500
700
400
450
1200
2000
1500
700
800
450
6650
Когато на по-късен етап с всеки се подписва индивидуален договор ще се извърши
диференциране чрез размера на РЗ.
2-рия ред в табл 7 е Годишна основна работна заплата. Тоест ред 1 (6650) трябва да се
умножи по 12, тъй като годината има 12 месеца. Това, което ще се получи представлява основна
заплата. Разбира се за общия брой на специалистите и за тези 14 човека сумарно рз на месец е
6650, а годишната е *12.
Стигна се до определяне на т1. тарифна(основна) заплата и оттам нататък се прилагат
процентите.
3. Обобщаване на данните за заетите лица на фирмата и на тази основа да се изчислят някои
оценъчни показатели – табл 8. От тях ще се съди за качеството на разработения план. Най-напред
от всички предходни таблици трябва да се направи извлечение от направените изчисления. Трябва
да се извлекат следните показатели
а) средства за РЗ – на работници по трудови норми от съответната табл, по норми за
обслужване на агрегати, спом работници, за специалисти, за ръководителите, обслужващ персонал,
охрана.
б) СО – в хи лв се пренасят като абсолютни суми – служат за планиране на Планирания
ОПР като част от финансовия план.
в) Първо трябва да се направи сбор на средствата на РЗ и СО общо за целия персонал, тъй
като досега го има по категории.
г) средна брутна рз – изчислява се общо за целия персонал и в това число по категории
персонал. Средна брутна рз представлява всички тези 6 елемента общо за целия персонал се нарича
средства за рз, а когато се видят колко се падат на 1 човек – средна брутна РЗ.
Делят се средствата за рз за фирмата като цяло се дели на заетите лица от фирмата като
цяло.
д) верижен индекс - На тези средни заплати се изчислява верижен индекс, което ще рече, че
всяка една година средната заплата в лв се дели на средната заплата от предходната година * 100
От верижния индекс като се извади 100 се вижда темпа, с който расте РЗ
Средната рз е оценъчен показател – прави се оценка напр кои кат персонал са над средната
и кои са под средната и дали това отговаря на действителната тежест, сложност, отговорност, обем
на извършваната работа. Един такъв анализ е затруднен напр при спомагателни работници защото
това са хигиенистите и ремонтните работници, които са най-високо квалифицирани във фирмата.
На второ място се оценява темпа с който расте рз.
е) Втория оценъчен показател – съотношение между нарастването на производителността
на труда и нарастването на средната работна заплата. Тук става дума да се направи една съпоставка
на темповете за всяка година по отделно. Какъв е темпа на нарастване на производителността и
какъв е темпа на нарастване на средната работна заплата?
Напр производителността ако расте с 8%, а средната рз с 4% то съотношението ще бъде 2
(пъти). Този коефициент може да се изчисли и с реципрочна стст – 0,5. Вторият коефициент
показва правилото. Във всички фирми се извършва регулиране на средствата за работна заплата и
правилата на това регулиране се свеждат до едно общо правило. На един процент ръст на
производителност на труда се полага 0,5% нарастване на средната РЗ. Обяснението защо това
трябва да бъде точно така е, че ако се направи анализ на факторите от които зависи нарастването
на производителността на труда и на средната работна заплата трябва да се каже, че не всички
фактори на производителността са фактори на средната работна заплата. Напр техническата
въоръженост на труда е за сметка на капитални вложения на фирмата, но тук работника няма
участие при увеличаване на производителността. Но може част от този прираст да бъде заделен от
тези напр 4% кап вложения и да се сложат към 4%, които зависят от процента и да станат 5%. Това
е едно действие, с което се цели да се стимулира работника, за да работи на новите машини.
Другата група фактори са такива, които зависят от работника – квалификация, сръчност и
тн, които влияят и на производителността и на рз и те са горе долу 1:1.
Втора обосновка е, че ако на всеки ръст в производителността се дава същия ръст за рз, то
се казва, че колектива изяжда всичко и всичко отива на потребление и не остава част за натрупване
и се рискува да няма печалба, защото тя произтича от разликата на това съотношение. Няма печ,
няма инвестиции – застой.
Но напр ако има риск за загуба на работници към конкуренция трябва да се съобразяваме с
конкретните условия при избирането на тези отношениея.
Производителността на труда се взима от предходните разработки.
Ако ср раб заплата е по-ниска от необходимото то трябва да се събере тристранния съвет и
да се договорят нови средните месечни работни заплати.
Ако ср рз расте повече отколкото производителността то частта на прираста ще дойде от
чужди средства (междуфирмена задължнялост), кредити. Тоест работниците получават повече,
отколкото са изработили.
Целеви награди и премии са за сметка на печалбата, то тогава като елементи на рз трябва да
отнесем само брутни суми по трудови възнаграждения (1-5), а 6-тия ел трябва да отиде в
разпределението на печалбата. Едно от направленията на разпределенията е целеви награди и
премии.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 фев 2019 в 22:04 студент на 24 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
22 сеп 2017 в 13:58 студентка на 35 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - ПТБ, випуск 2019
03 фев 2015 в 15:43 студент на 44 години от София - Технически университет, факулетет - Машинно-технологичен факултет, специалност - Машиностроителна техника и технологии, випуск 2015
21 авг 2013 в 02:48 студентка на 34 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - Счетоводство, випуск 2019
09 юни 2013 в 11:29 в момента не учи на 41 години
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
6
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Определяне на заплатите на персонала

Материал № 898934, от 28 окт 2012
Свален: 9 пъти
Прегледан: 16 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,324
Брой символи: 7,278

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Определяне на заплатите на персонала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала