Големина на текста:
ВЪПРОСНИК:
1.Същност и структура на контрола
2.Функции и обхват на контрола
3.Класификация на контрола. Ефективност
4.Методически инструментариум на контрола. Средства
5.Информационно осигуряване на контрола
6.Способи за документален контрол
7.Способи за фактически контрол. Инвентаризация
8.Способи за фактически контрол. Съдебно – счетоводни експертизи
9.Способи за фактически контрол. Други
10.Система за данъчно осигурителен контрол – проверки, ревизии
11.Система за данъчно осигурителен контрол – ревизионен доклад, ревизионен акт,
обжалване, ревизия при особени случаи
12.Цел, задачи, обхват, иницииране на Държавната финансова инспекция.
Правомощия на контролните органи
13. Технология на Държавната финансова инспекция
14.Система от въздействия въз основа на резултатите от упражнен контрол. Мерки
за отстраняване на нарушенията. Административно – наказателна отговорност
15.Система от въздействия въз основа на резултатите от упражнен контрол.
Имуществена отговорност – същност, предпоставки, субекти
16.Пълна имуществена отговорност – индивидуална, колективна. Ограничена
имуществена отговорност. Способи за погасяване и основания за освобождаване от
имуществена отговорност
1
Същност, структура, функции, обхват и класификация на контрола
1.Същност – съществуват три подхода за определяне същността на понятието контрол:
- първият подход е етимологически от латински произход и означава проверка,
списък воден в два екземпляра, ревизия, одит, мониторинг. Смисълът, който се влага е
проверяване на нещо с оглед неговата изправност и второто значение е институция,
орган, който прави проверката
- вторият подход разглежда контрола като обществено отношение – притежава
властнически характер (ситуиран към отделните институции за контрол); контролът
притежава и волеви характер (налага определено поведение); притежава и съзнателен
характер (правомощията, които имат представителите на контрола); организиран
характер (последица от съществуващата организация на обществения икономически
живот на страната); масов характер (осъществява масов контрол чрез средствата за
масова информация, чрез свободното изразяване на мнение)
- управленски подход (капитал, земя, работна сила) – ефективното управление
предоставя информация на собственика. Когато контролът се изследва от гледна точка
на управлението се допускат неточности, които следва да се имат предвид при
окончателното формиране на мнение за неговата същност. Предава се прекалено
голямо значение на контрола като се обезмислят други функции на управлението.
Ограничено представяне на контрола само като продължение на функциите на
управлението. Контролът се отъждествява само с обратната информационна връзка.
2.Структура елементите в структурата на контрола са: познаване на нормата за
контрол; установяване и измерване състоянието на обекта за контрол; съпоставяне и
сравняване между предварително зададеното и фактически установеното, разкриване
на отрицателните отклонения и причините за тях; организиране на регулирането
(въздействието).
Познаването на нормата за контрол включва правилата за поведение,
предписанията, технически норми, стандарти и др. критерии при извършване на
сравнение. Характеризира се с това, че се явява израз и защита на интереси; аналог е на
съществуващите обществени отношения; твърде променлива, динамична величина,
характеризира се с честа динамична промяна; не винаги се възприема безпрепятствено
от отделните обекти, поради което се налага да е добре обяснена или променена и
изменена; следва да стимулира инициативата и оправдания риск. Източник на нормата
за контрол се явяват законите, подзаконовите актове, оповестената счетоводна
политика, обичайните правила и норми за поведение.
Установяване и измерване състоянието на обекта за контрол се реализира чрез
прилагане на методическия инструментариум на контрола – съвкупността от средства и
способи за контрол. Установяването и измерването на състоянието в обекта (обективно,
коректно, добронамерено) зависи от: подбора и приложението на конкретните способи,
честотата на извършените контролни процедури, желанието и стремежа за промени в
икономическия екип на подконтролния обект.
В рамките на контролния процес е необходимо да се сравни и съпостави нормата
за контрол с установеното и измерено състояние в конкретния обект. Да се има
предвид, че сравнения и съпоставки могат да се правят и с аналогични обекти,
работещи при същите условия (това важи най-вече за контрола на Националната
агенция за контрол и когато в подконтролният обект липсват доказателства за
конкретно определяне на основата за облагане с данъци и задължителни осигурителни
вноски). На основата на този трети елемент контролът се представя като диагностичен
процес. Диагностичният характер на контрола се опредметява в констатациите със
2
слабостите и нарушенията, които в определен ред се подреждат в приключителните
документи: ревизионни актове, доклади, одитни доклади, актове за отчети.
Организирането на регулирането се осъществява в две направления:
- чрез мерки за отстраняване на нарушенията
- чрез търсене на отговорности
3. Функции на контрола – това са: информационна, възпитателна, защитна,
въздействаща.
Характерните дейности за информационната функция са: извличане на
информация; производство на информация; преработване на информация;
предоставяне на информация.
Дейностите, характерни за възпитателната функция са: обучение, критика,
гласност на резултатите от извършените контролни процедури.
Характерните дейности за защитната функция са: предохранителна дейност,
дейността по предявяване на искове, инициативи за промяна в нормативните актове.
Защитната функция се състои в опазване на имуществото и др. от загуби, измами.
Дейностите, характерни за въздействащата функция са: възстановителна (на
реално ощетените се дава обезщетение) и обезпечителна дейност (събиране на
вземанията чрез запори).
Контролът се дефинира като система от действия за наблюдение, оценка на
състоянието и регистриране на отрицателните отклонения (вреди на държавата,
сибствениците на капитала, републиканските и местните бюджти, здравна каса;
реализиране на незаконни (неправомерни) доходи от ФЛ и ЮЛ в това число данъчен
кредит; неспазване на нормативни актове, уреждащи стопанската, финансовата и
бюджетната дейност) на подконтролните обекти с цел съдействие за тяхното
отстраняване и преодоляване, защита интересите на собствениците, възстановяване на
причинените вреди.
Имайки предвид структурата на контрола, той се проявява в следните насоки:
- като част от системата на обществените отношения и като средство за проявление на
тези отношения
- като самостоятелна, автономна функция на управлението
- като организиран апарат за осъществяване на контролния процес
- като източник на определена власт
- като средство за ограничаване респективно разширяване правата и свободите на
отделните икономически системи
- като средство за реализиране на обратната информационна връзка в системата за
управление
4.Обхват – в обхвата на контрола се включват финансовите отношения като част от по-
общите парични отношения, възникващи между ЮЛ, ФЛ и държавата по повод
създаването, формирането и разпределението на националния продукт.
5. Класификация – има и практическо значение. Конкретните видове контрол са:
- от гледна точка на критерия степен на връзка и близост между субекти и обекти на
контрола: вътрешен и външен. Зависи от това дали субекта и обекта са в трудови
правоотношения. Външният контрол може да бъде ведомствен и извънведомствен.
Ведомственият е ограничен, извършва се от съответното министерство на
предприятията, които принадлежат към него
- според качествата на субекта, който осъществява контрола: държавен и обществен.
Държавният контрол се извършва според законите, а общественият се осъществява чрез
гражданските организации, средствата за масова информация
- според обхвата: общ и специален. Контролът в България е твърде общ и затова
неговата полезност е много ниска
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по контрол

Същност и структура на контрола. Функции и обхват на контрола. Класификация на контрола. Ефективност. Методически инструментариум на контрола. Средства. Информационно осигуряване на контрола. Способи за документален контрол и др...
Изпратен от:
Деница
на 2012-10-27
Добавен в:
Лекции
по Финансов контрол
Статистика:
146 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Необходими източници на информация
добавена от dobrintodorow преди 15 дни
0
3
Доказателствен процес
добавена от qsen_tasev 20.05.2016
1
6
Подобни материали
 

Имуществена отговорност


Имуществена отговорност на работодателя. Имуществената отговорност на работодателя към работника или служителя е отговорност за вреди, които той му е причинил при изпълнение на задълженията си...
 

Стопански и финансов контрол

21 юни 2011
·
263
·
2
·
1,668
·
418
·
1

Контрол върху дейността на търговските предприятия. Одит на бюджетните предприятия. Контрол върху дейността на предприятията от общественото хранене. Контрол върху държавният бюджет...
 

Лекции по теория на финансовия контрол

26 ное 2011
·
1,095
·
155
·
72,417
·
1,864

Всички лекции по Теория на финансовия контрол. УНСС...
 

Контрол върху доходите на персонала, ангажиран по трудово правоотношение; разчетите със социалното и здравно осигуряване; държавния и републиканския бюджет

09 яну 2012
·
191
·
14
·
5,326
·
229

Финансовият контрол е един от способите, който помага на финансовата система да работи съответно действащото законодателство на страната. Той отразява осъществяваната от държавните органи изпълнително – разпоредителна дейност....
 
Онлайн тестове по Финансов контрол
Тест по финансов анализ за 5-ти курс
изпитен тест по Финансов контрол за Студенти от 5 курс
Контролният изпитен тест по финансов анализ съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по Финанси, Счетоводство, Банково дело и Икономика.
(Труден)
11
4
1
3 мин
20.08.2014
Тест по финансово управление и контрол
изходен тест по Финансов контрол за Студенти от 1 курс
Изходен тест по "Финансовото управление и контрол" за Студенти от УНСС - София. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
64
1
3 мин
02.09.2013
» виж всички онлайн тестове по финансов контрол

Лекции по контрол

Материал № 898619, от 27 окт 2012
Свален: 146 пъти
Прегледан: 268 пъти
Предмет: Финансов контрол, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 23
Брой думи: 8,495
Брой символи: 55,238

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по контрол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
219 46

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения