Големина на текста:
Корпоративни финанси
Глава първа
СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето.
Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето.
Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са несъпоставими по номинална
стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и да се представят към един и същ момент от
времето. За целите на сравненията всяка парична сума се оценява като паричен капитал, т.е. като нарастваща във
времето. Корекцията се прави на основата на оценка на факторите, които определят това нарастване и следователно -
различната стойност на парите във времето. Факторите, които трябва да се оценяват, са:
1. Инфлацията. При наличие на инфлация се намалява реалната стойност на паричната единица.
Следователно, се намалява и реалната стойност на паричната сума.
2. Способността на капитала да нараства с течение на времето като носи доход. Доходът може да бъде в
различна форма и размер. Необходимо е да се оцени какъв размер на дохода съответства на риска на паричната сума.
Влиянието на двата фактора се оценява за да се определи годишната норма на доходност на капитала, с която
трябва да се извърши корекцията. Годишната норма на доходност показва годишния доход, който трябва да се
получава от използването на единица /един лев/ капитал. Тя зависи от риска. Ако рискът от използването на парите
като капитал е висок, нормата на доходност също следва да бъде висока. Ако рискът е нисък, нормата на доходност
следва да бъде ниска.
В условия на инфлация се прави разлика между норма на доходност в номинално изражение /номинална
норма на доходност/ и норма на доходност в реално изражение /реална норма на доходност/.
Нормата на доходност в номинално изражение се изчислява като целия годишен доход /реален и
инфлационен/ се дели на капитала, вложен за неговото получаване. Нормата на доходност в реално изражение се
изчислява като реалния годишен доход се дели на капитала, вложен за неговото получаване.
Връзката между нормата на доходност в реално изражение, нормата на доходност в номинално
изражение и нормата на инфлацията се представя в следния формализиран вид:
?
?
?
???
????
+
+
=+
1
1
1
?
????
- норма на доходност в номинално изражение;
?
?????
- норма на доходност в реално изражение;
? - норма на инфлацията
РЕШЕНА ЗАДАЧА :
Годишният доход от използването на 100 хил.лв капитал е 10 хил.лв. Нормата на инфлацията за
същото време е 0,05 /5%/. Изчислете годишната норма на доходност в реално изражение.
Решение:
??
???
=
10000
100000
= 0,1
1 + ??
????
=
1010
1005
+
+
,
,
= 1,0476
??
????
= 1,0476 - 1
??
????
= 0,0476 / 4,76 %/
Да допуснем, че нормата на инфлацията е не 0,05 /5%/ , а 0,15 /15%/. В този случай годишната норма на
доходност в реално изражение е:
1 + ??
????
=
101
1015
+
+
,
,
= 0,9565
??
????
= 0,9565 - 1
??
????
= - 0,0435 /- 4,35 %/
Реалната норма на доходност може да бъде положителна или отрицателна.
2.Бъдеща стойност /FV/
Бъдещата стойност на парична сума е равностойността на паричната сума, представена в
някакъв бъдещ момент от времето.
Бъдещата стойност се изчислява, като се прибавя доходът, който трябва да бъде получен / според
нашата оценка / за съответния период от време. Изчисляването на бъдещата стойност се извършва чрез прилагането на
техниката на сложното олихвяване. Най - често се прилага формулата:
??=S
0
(1+r)
n
където:
So - паричната сума в настоящия момент;
n - брой на годините до момента от време, към който се изчислява бъдещата стойност на паричната
сума;
1
r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през разглеждания период от време / тя
се приема за норма на олихвяване /
Тази формула се основава на допускането, че годишната норма на доходност, която трябва да се
изисква, е една и съща за всяка година от разглеждания период.
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на доходност от използването на капитала
със същата степен на риск е 0,2 /20%/. Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след 5г. Приемете, че
годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е една и съща.
Решение:
FV = 10 000 ( 1+ 0,2)
5
= 10 000 х 2,488 = 24 880 лв.
Ако нормата на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е различна, тогава се прилага следната
формула:
??= S
0
(1+r
1
)(1+r
2
)(1+r
3
)….(1+r
n
)
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на доходност от използването на капитала
със същата степен на риск е:
- за първата година 0,25 /25%/;
- за втората година 0,22 /22%/;
- за третата година 0,26 /26%/;
- за четвъртата година 0,28 /28%/;
- за петата година 0,30 /30%/.
Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след 5г.
Решение:
FV = 10 000 ( 1+ 0,25) ( 1+ 0,22) ( 1+ 0,26) ( 1+ 0,28) ( 1+ 0,30) = 31974лв.
Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни по величина парични потоци, които се получават
всяка година през определен период от време. При изчисляването трябва да се вземе предвид дали паричните потоци
се получават в края на всяка година или в началото на всяка година.
Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни парични потоци, които се получават в края на всяка
година. За целта се използва коефициентът FVAF, който представлява сума на сложнолихвените фактори, изчислени
за норма на доходност r и за периоди n от 1 до N-1 плюс единица.
FVAF
(r, N)
=
( )
1
1
1
+
=
?
?
?
?
?
Чрез преобразуване се получава следната формула за изчисляване на FVAF:
FVAF
(r, N)
=
( )
1 1+ ?
?
?
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични потоци по 10 лв., които ще се получават в края на
всяка година през период от три поредни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/
FVAF
(0,1; 3)
=
()
1011
01
3
+–
,
,
= 3,31
FV = 10 x 3,31= 33,10 лв.
Ако паричните потоци се получават в началото на всяка година, трябва да изчислим коефициент по следния
начин:
Изчисляваме FVAF
(r; N+1)
и от него изваждаме единица.
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични потоци по 10 лв., които ще се получават в началото
на всяка година през период от три последователни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/
Изчисляваме FVAF
(0,1; 3+1)
= 4,641
Изваждаме единица 4,641-1 = 3,641
FV = 10 х 3,641 = 36,41 лв.
3. Настояща стойност /PV/
Настоящата стойност на парична сума, която се получава или се плаща в някакъв бъдещ
момент от времето е равностойността на паричната сума към настоящия момент.
Настоящата стойност се изчислява като се изважда от паричната сума съдържащия се / според нашата
оценка/ в нея натрупан доход за съответния период от време. Прилага се техниката на сложното дисконтиране.
Най- често се прилага следната формула, в която се приема, че годишната норма на доходност, която
трябва да се изисква за всяка година е една и съща:
2
?
?
?
???
)1(
1
+
=
където:
S
n
- паричната сума след n години;
n - брой на годините от настоящия момент до момента от време, в който се получава или плаща
паричната сума;
r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през разглеждания период от време / тя се
приема за норма на дисконтиране /
?
?)1(
1
+
- дисконтов фактор
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Изчислете настоящата стойност на парична сума 100 хил.лв., която ще получите след 5 години.
Според Вашата оценка годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година от разглеждания
период е 0,2 /20%/.
Решение:
PV = 100 000
()
5
2,01
1
+
= 100 000 х 0,402 = 40 200 лв.
Ако годишната норма на доходност, която трябва да се изисква е различна за всяка година от
разглеждания период, тогава настоящата стойност се изчислява по следната формула:
)1)....(1)(1)(1(
1
321 ?
?
????
???
++++
=
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Изчислете настоящата стойност на парична сума 100 хил.лв., която ще получите след 5 години.
Според Вашата оценка годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година от разглеждания
период е:
- за първата година 0,20 /20%/;
- за втората година 0,21 /21%/;
- за третата година 0,22 /22%/;
- за четвъртата година 0,23 /23%/;
- за петата година 0,24 /24%/.
Решение:
PV = 100 000
()()()()()
24,0123,0122,0121,0120,01
1
+++++
= 37 012 лв.
Изчисляване на настоящата стойност на поредица от равни по величина парични потоци, които се получават
всяка година през определен брой поредни години. При изчисляването трябва да се вземе предвид дали паричните
потоци се получават в края на всяка година или в началото на всяка година.
Изчисляване на настоящата стойност на поредица от равни парични потоци, които се получават в края на
всяка година. За целта се използва коефициентът AF /анюитетен фактор/, който представлява сума на дисконтовите
фактори, изчислени за норма на доходност r и за периоди n от 1 до N.
PV = S x AF
(r;N)
AF
(r;N)
=
( )
1
1
1
+
=
?
?
?
?
?
Чрез преобразуване на този израз се получава следната формула за изчисляване на анюитетния фактор:
AF
(r;N)
=
( )
( )
1 1
1
+
+
?
? ?
?
?
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Да изчислим настоящата стойност на поредица от парични потоци по 10 лв., които ще се получават в края на
всяка година през период от три поредни години. Годишната норма на доходност е 0,1 /10%/
AF
(0,1;3)
=
()
()
1011
01101
3
3
+–
+
,
, ,
= 2,486
PV = 10 х 2,486 = 24,86 лв.
Ако паричните потоци се получават в началото на всяка година, тогава трябва да се изчисли коефициент по
следния начин:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Корпоративни финанси

Този документ е подробен и съдържа целият материал вклучен в конспекта, без излишна информация и със задачи за упражнение :)...
Изпратен от:
Kristiana Mihaylova
на 2012-10-26
Добавен в:
Общи материали
по Корпоративни финанси
Статистика:
727 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Норма на възвръщаемост
добавена от believeinyourdreamsx 31.01.2018
0
8
Корпоративни финанси-задачи за самоподготовка
добавена от kate.stone.39 28.03.2014
0
77
Предимства на модифицирана норма на възвръщаемост пред обикновената
добавена от snezhana.v 02.10.2013
0
9
Задача по корпоративни финанси
добавена от ludo_rosi 23.06.2015
1
25
Изчислете цената на привилегирована акция
добавена от stefiito 24.04.2014
1
19
Подобни материали
 

Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи

01 юли 2011
·
114
·
38
·
4,031
·
182

Критерият за приемане на проектите е вътрешната норма на възвращаемост (irr) да е по- голяма от очакваната норма на доходност при зададеното равнище на риск на проекта...
 
Онлайн тестове по Корпоративни финанси
Тест по корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 2 курс
Тест по корпоративни финанси, 1 част. Въведение в корпоративните финанси - инвестиции във финансови активи. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
425
1
18.07.2013
Тест по корпоративни финанси
изпитен тест по Корпоративни финанси за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
21
98
1
1 мин
15.05.2015
» виж всички онлайн тестове по корпоративни финанси

Корпоративни финанси

Материал № 898405, от 26 окт 2012
Свален: 727 пъти
Прегледан: 998 пъти
Предмет: Корпоративни финанси
Тип: Общ материал
Брой страници: 94
Брой думи: 50,650
Брой символи: 295,080

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корпоративни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения