Големина на текста:
Р Е Ф Е Р А Т
ОБЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МИТАТА И ТЪРГОВИЯТА
СЪЩНОСТ
Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) е многостранно търговско
споразумение, съдържащо принципи, правни норми и правила, от които участващите в
него страни са длъжни да се ръководят. Това е междуправителствена организация,
основаваща се на многостранни договори за регулиране на търговията и търговската
политика. По своето съдържание ГАТТ е съвкупност от над сто споразумения,
протоколи, актове и т.н. , последвали Учредителния акт от 1947г. Правилата и
търговските дисциплини на ГАТТ сега се прилагат от 125 държави, чиито дял в
международната търговия със стоки и услуги надхвърля 90%. От формална гледна
точка ГАТТ представлява единственият многостранен акт, който ръководи и регулира
международните търговски отношения между участващите в него страни. От правна
гледна точка ГАТТ се характеризира, от една страна, като многостранен договор,
съдържащ съвкупност от правила и норми, които регулират търговските отношения
между договарящите се страни, а от друга страна, като международен организационен
форум, на който страните-членки разглеждат проблемите и перспективите за по-
нататъшно развитие на международната търговия и при необходимост обсъждат
възможностите и начините за преодоляване на техните спорове и проблеми.
СЪЗДАВАНЕ НА ГАТТ
След Втората световна война пред 1944г. в Бретън Уудс, САЩ, е свикана конференция,
която да регламентира общите насоки на международната търговия. В съответствие с
решенията на тази конференция бяха създадени Международният валутен фонд (МВФ)
и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), които функционират от
1945г.
Историята на създаването на ГАТТ е свързано с опитите за създаването от първите
следвоенни години и на международна търговска организация (МТО) като
специализиран орган на ООН. През 1946г. ИКОСОС взема решение за свикване на
Международна конференция по търговията и заетостта, която се провежда в Хавана
през 1947-1948г. с участието на 56 страни. На 24 март 1948г. там е подписан
Заключителният акт (Хаванският устав на МТО), който обаче не бе ратифициран от
правителствата и не влезе в сила. Успоредно с преговорите по Устава на МТО бяха
организирани преговори по митата и по изработването на текст на ГАТТ, в който бяха
включени редица постановки по Устава на МТО. На 30 Октомври 1947г. в Женева е
подписан Заключителният акт на първата митническа конференция, който включва и
текста на ГАТТ. От 1 януари 1948г. ГАТТ влиза в сила за 23-те подписали го страни
(предимно развити капиталистически).
СТРАНИ - ЧЛЕНКИ НА ГАТТ
През 1988г. в дейността на ГАТТ в една или друга форма участват 139 държави, в т.ч.
85 пълно правни участници, 2 временно присъединили се, 30 - новоосвободили се
страни прилагат споразумението “ де факто”, а 20 са наблюдатели. От тях 24 са развити
капиталистически, 108 - развиващи се, и 7 - бивши социалистически страни. (Куба и
Чехословакия са подписали ГАТТ през 1947г. Югославия е приета за наблюдател през
1950г. и запазва този статут до 1957г., когато е приета за асоцииран член. От 1966г. тя е
пълноправен член на ГАТТ. Полша и Румъния получават статут на наблюдатели през
1957г., две години по-късно Полша е приета за асоцииран член,пълноправен член на
ГАТТ тя е от 1967г., Румъния получава същият статут през 1971г. Унгария е
наблюдател в ГАТТ от 1966г., а през 1973г. тя също става пълноправен член на
организацията.
България има статут на наблюдател то 1967г. Тя взема редовно участие в дейностите,
провеждани от неговите органи, а през 1986г. официално е подадена молба за
присъединяване към споразумението.
Понастоящем страните, участващи в ГАТТ са 140. Те са разделени на три групи. В
първата група са т. нар. първоначални участници. Във втората група са развиващите се
страни, като страната получила автономност влиза в ГАТТ при условията, уговорени по
- рано със страната - метрополия. Освободилата се страна не преговаря за условията на
своето участие. В третата група влизат всички останали страни, които се присъединяват
на основание чл. 33, който гласи - “ всяка страна може да влезе в ГАТТ при условия,
съгласувани между нейното правителство и договарящите се страни".
В работата на ГАТТ участват и 60 държави със статут на наблюдатели, в т.ч. и много
международни организации (Конференцията на ООН по търговията и развитието
(ЮНКТАТ), Международната организация по труда (МОТ) и др.) - едни участват в
определена сесия, други редовно присъстват на ежегодните срещи, а трети участват в
работата на съвета на ГАТТ.
Присъединяването на отделна държава към ГАТТ се съпровожда от предварителна
двустранна съгласуваност между страната-кандидати договарящите се държави за
предоставяне на взаимни търговско-митнически отстъпки. В замяна на правото си да
участва в дейността на ГАТТ и да се ползва от съществуващите привилегии,
присъединяващата се страна се задължава да се съобразява с основните цели и
принципи но организацията.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
ГАТТ започва да изпълнява функцията на многостранен търговски договор за
участващите в него страни и заменя системата от няколко хиляди двустранни договора.
Основната му цел е постепенно снижаване на митата, отменяне на преференциалния
митнически режим, отказ от импортни ограничения. Дейността на ГАТТ се основава на
следните основни принципи, закрепени в конкретните търговско-политическите норми
в текста на Общото споразумение:
· Принцип на недискриминацията при прилагането на допустимите от гледище на
ГАТТ ограничения
· Единствен върншно-търговски регулатор в рамките на ГАТТ се явяват митата
· Либерализация на международната търговия и намаляване на митническите ставки и
нетарифните ограничения
Принципът на недискриминацията се проявява в реципрочното и недискриминационно
прилагане на статута на най-облагодетелстваната нация HOH (MFN - Most Favoured
Nation Treatment). В чл. І. 1. е дефиниран този принцип: “По отношение на митата и
митническите такси от всякакъв вид, налагани при и свързани с вноса и ли износа или
налагани при международното прехвърляне на плащанията при вноса или при износа,
по отношение методите за облагане с такива мита и такси, по отношение на всички
права и формалности, свързани с вноса и износа, по отношение всички въпроси ,
засегнати в ал. 2 и 4 на чл. ІІІ, всяко преимущество, изгода, привилегия или имунитет,
предоставени от която и да е от договарящите се страни за каквато и да е стока,
произхождаща от която и да е друга страна, ще бъдат незабавно и безусловно
предоставени за подобната стока, произхождаща от или предназначена за територията
на всички останали договарящи се страни”. (With respect to customs duties and charges of
any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the
international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of
levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection
with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2
and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting
party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded
immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the
territories of all other contracting parties.)
С други думи казано принципът НОН императивно налага на всяка страна да признава
на други чужди държави или на техните граждани всички улеснения и благоприятни
условия, които са били признати по отношение на третата страна-членка на ГАТТ. Така
например България е предоставила НОН статут на Гърция, а след това предоставя на
Румъния по-ниски мита и такси по вноса в сравнение с тези, налагани на вносните
стоки от Гърция, то тогава според принципа на недискриминацията България ще бъде
задължена да предостави същите по-благоприятни условия за търговията и на Гърция,
и на всички останали страни членки на ГАТТ.
Така изложеният принцип НОН е императивен, но не безусловен, тъй като в клаузите
му се съдържат уговорки, които в редица случаи изключват неговото равно и
автоматично прилагане. В чл. ХХV на споразумението се съдържа най-важното
изключение в рамките на ГАТТ, според което договарящите се страни, действайки
съвместно могат чрез точно определен вот да се откажат от каквото и да е свое
задължение. Друго важно изключение се урежда в чл.ХІХ, определящ правото да
освобождаване от договорните задължения, по специално от съгласуваното намаляване
на митническата тарифа и прилагането на временни защитни мерки спрямо вноса,
когато той причинява сериозни щети на вътрешните производители. В случай на криза
в платежния баланс на съответната страна с чл.ХІІ - ХІV се уреждат изключения в
търговската политика, допускащи прилагането на тарифни квоти.
Друг основен принцип, според членове ХІ и ХV, е националните производства на
страните-членки да се защитават чрез въведените мита, а не посредством импортни
квоти или други количествени тарифни ограничения, които ГАТТ систематично се
опитва да премахне. Изключения от този принцип се допускат в следните случаи:
· При търговия с чувствителни стоки (когато правителствата на държавите членки
трябва да отстранят излишъка от селскостопански, рибни продукти, текстил и др.)
· В случаи на пасивен търговски баланс
· Развиващите се страни могат да използват импортни квоти за стимулиране на
зараждащите се отрасли
· Когато стратегически се контролира износа на определени стоки свързани с
националната сигурност и отбрана
Друг принцип от Общото споразумение регламентира еднакво митническо регулиране
и задължава всяка държава-членка да преговаря с друга страна членка при предявен иск
за намаляване на митническите ставки.
Спорните въпроси, възникнали между договарящите се страни, се решават чрез
консултации и преговори. В резултат на такива преговори в рамките на ГАТТ е
постигнато едно значително либерализиране на международната търговия.
Една от целите на всяко споразумение за свободна търговия (каквото в случая е ГАТТ)
е да бъде повишено благосъстоянието на всички договарящи се страни посредством

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Общото споразумение за митата и търговията

Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) е многостранно търговско споразумение, съдържащо принципи, правни норми и правила, от които участващите в него страни са длъжни да се ръководят.
Изпратен от:
jenny16
на 2006-03-13
Добавен в:
Реферати
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
469 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на международната икономика


Международната икономика се определя като динамична и вътрешно единична съвкупност от материални връзки. Международните икономически отношения водят началото си от времето когато се създават първите държавни формации...
 

Анализ на международната търговия


В този анализ на външната търговия, не би било лошо да се разгледат и общите сведения за двете страни: Литва и Латвия. С тяхна помощ /на общите сведения/ ще бъде подпомогнат анализа в много от неговите точки:
 

Валутен митнически контрол


Валутен режим и вал.контрол в България се регламентира с нови нормативни актове които са във сила от 01.01.2000 г. Това са валутният закон и 8 Наредби по прилагането му. 4-ри от тях са издадени от МФ или БНБ.
 

Балкански проблеми - Балканските нации и балканските стереотипи

13 май 2006
·
1,360
·
4
·
701
·
139
·
1

Преди да се стигне до днешното положение на многонационалност и многодържавност на Балканския полуостров последователно господстват няколко империи – Римска , Византийска , Османска , Хабсбургска.
 

Митнически и валутен режим на България и ЕС


Движещият елемент на всяко едно митническо производство са митническите процедури. Общо казано това са необходимите действия на митническия орган, насочени към спазването от страна на търговците на законите и правилата, регулиращи реда за износа...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест за държавен изпит по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Тест за държавния изпит за придобиване бакалавърска степен по международни икономически отношения от учебната 2011/2012 г. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
59
215
2
25.07.2012
Тест по международен мениджмънт
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Изпитен вариант за тест по Международен мениджмънт. Сред въпросите има и такива с повече от един верен отговор.
(Лесен)
40
287
1
21.09.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Общото споразумение за митата и търговията

Материал № 898, от 13 мар 2006
Свален: 469 пъти
Прегледан: 84 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,267
Брой символи: 29,144

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общото споразумение за митата и търговията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения