Големина на текста:
Тема № 7
АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА И ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИТЕ ФАКТОРИ
Във всяка дейности още повече при бизнес д-стите задължително трябва да се отчитат и
оценяват състоянието на вътрешната и външната среда, в която ще се осъществяват. Всяка
фирма е подложена на положително или отрицателно въздействие на множество фактори на
външната и вътрешната среда, които пораждат нови ситуации и предизвикателства, нови
възможности или заплахи пред фирмения бизнес.
!!! Именно затова преди да се вземе окончателно решение за стартиране на собствен бизнес е
задължително да се опита и да се изяснят перспективите за неговото развитие от гледна точка
на положителните и отрицателните въздействия на факторите на външната среда.
Ако фирмата вече е започнала д-ст трябва да се наблюдават и анализират промените във
външната среда, за да се приспособи д-стта и бизнеса към пазарните предизвикателства
!!! Външната средна включва силите, които въздействат в/у фирмата отвън. Тези, които влияят
прЯко директно се наричат ф-ри на МИКРОСРЕДАТА, на оперативната среда и включват:
-потребители
-конкуренти
-доставчици
-пазар на труда и др.
Друга група външни ф-ри са тези на МАКРОСРЕДАТА – оказващи влияние в/у общата
атмосфера на бизнеса са:
-природни
-икономически
-политически
-технологични
-социално-културни и др.
Задължителен е анализа на тези 6 основни групи фактори като:
-политически
-икономически
-социално-културни
-технологични
-демографски
-природни
Задължителен е и анализа на микросредата или ф-рите с пряко въздействие:
-клиенти
-конкуренция
-доставчици
-пазар на труда
Задължителен е анализа на силните и слаби страни на възможните заплахи известни като
ситуационен анализ /SWOT анализ/
Всички тези фактори дават основание да се прецени обстановката и да се пристъпва към
предприемаческа бизнес дейност.
Тема № 8
СТРАТЕГИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА ФИРМАТА
След приемане на идеята, анализ на външната и вътрешна среда и регистриране на фирмата
задължително е:
-да се оцени нейното развитие в перспектива или да се даде нейната стратегическа
ориентация. Само така тя ще може уверено да върви напред, да степенува целите и
задачите, да преодолява бариерите и трудностите на своето бизнес развитие.
!!! Стратегическата ориентация на всяка фирма включва следните процедури:
-д-стта на ф-мата може да се приспособи, адаптира към въздействието на положителната
или отрицателна външна среда
-управлението на фирмата да се постави в/у стабилен фундамент, който дава смисъл на
нейното съществуване и съдържа принципите и добродетелите, на които бизнесът
черпи своите жизненост и сила
-стратегическата ориентация изисква да се разработи система от стратегически цели,
които определят посоката на развитие на фирмата и желаните резултати от нейната д-ст
в следващите 4-5 години
-да се изберат най-подходящите стратегии, т.е. най-добрите способи за реализирането на
основните фирмени цели при най-ефективното използване на включените в бизнеса
ресурси.
-да се определят критичните точки и рисковите зони в д-стта на фирмата, за да се
изяснят защитните мерки за намаляване на риска, а също и н-ните за отстраняване на
слабите места във вътрешно-фирмените фактори
-ясно и реалистично да се извеждат конкурентните предимства на фирмата, за да се
използват те максимално за затвърждаване и утвърждаване на фирмения успех.
Стратегическата ориентация на фирмата се постига чрез стратегическо планиране, което днес
придобива все по-голяма актуалност и все по-широко приложение в световната бизнес
практика. Основен информационен източник за стратегическата ориентация са резултатите от
анализа на външната среда и на вътрешно-фирмените фактори.
!!! На тази база са разработват последователно:
-мисията и визията на фирмата
-основните фирмени цели
-стратегията за реализация на фирмените цели
Мисията и визията обикновено имат един и същи смисъл, защото мисията е ролята на фирмата,
а визията – идеята, представата за нея.
Мисията и визията са изходен пункт на стратегическото планиране и дълготраен ориентир в
нейното развитие. Те определят бизнеса на една фирма. В тях се съдържат послания,
адресирани към обществеността, клиентите, персонала, мениджърите и акционерите на
фирмата.
На следващо частно фирмените цели са много важни. Винаги се степенуват на:
-върховна цел или мисия
-главна цел за конкретния период
-функционални цели
-оперативни цели
-задачи, които конкретизират целите
След уточняване на целите много важен е изборът на стратегиите и тяхното реализиране.
Понятието стратегия има първо военно тълкувание „водене на войските”, а сега много са
определенията за стратегиите, но трябва да се използва определението:
СТРАТЕГИЯТА е най-ефективният, най-резултатния при дадените условия н-н, подход, способ
на действие за постигане на определените посредством целите резултати от бизнеса.
Най-често използвани са:
-общи, генерални насочващи към главните цели
-функционални стратегии, насочени към осъществяване на маркетинговите,
производствените, кадровите, инвестиционните, финансови и управленски цели
-оперативните, частните стратегии са насочени към постигане на целите в отделните
направления на функционалните дейности
На вниманието на всеки предприемач стои набор от типови или базови стратегии, които
подпомагат мениджмънта при избора на подходяща стратегия за постигане на главната цел, те
са:
-стратегия на концентрацията или проникване на пазара
-стратегия за развитие на пазара
--------- за развитие на продукта
--------- на иновациите
--------- на хоризонталната интеграция
--------- на вертикалната интеграция
--------- на Дойч Венчър – изграждане на рисково предприятие обединяващо няколко
фирми, които сами не могат да се оправят
--------- на концентричната диверсификация
--------- на конгломератна диверсификация
--------- свиване, съкращаване, на ликвидация
Тема № 9
ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА И НА КОНКУРЕНТИТЕ
Пазарът определя какво и колко да се произведа, а това и изходен пункт в бизнеса.
Предприемачеството предполага и изисква добро познаване на състоянието и правилата на
пазара, което налага:
-да се определи и характеризира пазара, който ще се обслужва
-да се очертае и обоснове пазарен сегмент
-да се идентифицират потенциалните клиенти
-да се прогнозира търсенето, а оттам и очакваните продажби и пазарен дял на фирмения
продукт
Понятието пазар има много характеристики, но за предприемаческата дейност фирмения пазар
се определя и характеризира според 4 признака:
-продукта
-купувачите
-типа на пазара
-териториалните му граници
Потребителската сегментация е най-широко прилагания подход, защото позволява да се
идентифицират основните характеристики на потенциалните клиенти.
Пазара на предприемаческа дейност се сегментира в 3 направления:
-географска сегментация според природо-климатичните условия и гъстота на
населението
-демографска сегментация – според показатели: възраст, пол, семеен статус,
образование, професия, занятие, доходи, жилища, етническа принадлежност, раса,
религиозна принадлежност
-психографска сегментация и характеристика на потребителите според тяхната култура и
субкултура, нагласа, убеждения, възпитание и други личностни характеристики
Практиката е установила набор от общовалидни показатели за профилиране на сегментите:
-измеримост
-пазарна гъстота
-величина на обема на продажбите
-достъпност на пазарния сегмент
-разграниченост
За предприемаческата д-ст освен характеризиране на пазара съдбовно важно си остава
прогнозиране на търсенето и на продажбите на фирмата. Тава е най-сложният и труден
проблем, както и задача с много неизвестни. Изходен пункт на анализа на търсенето е
изчисляването на текущото потребление на дадения вид продукт или услуга в обсега на
търговската зона, която ще обслужва. Изчисления тук се правят по специфични формули.
Известна истина е, че търсенето изпитва силна зависимост от цените. Задължителни за
предприемачеството обаче си остават пазарните проучвания, защото още Менделеев е казал, че
„за да намериш, трябва да знаеш къде да търсиш”.
Много важни са:
-проучване на потребителските намерения
-изследване мнението на продавачите
-попълване на пазарни тестове
-извършване на експертна оценка
Проучването и оценка на пазара е много важен проблем, но още по-важен е анализа на
конкурентите на пазара. Бизнесът се прави в услуга на конкурентната борба, в която печели
този, който по-добре владее и използва факторите на прогреса в своята област, улавя пазарната
конюнктура и задоволява по-добре изискванията на клиентите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предприемачество - 2 част

Част втора от лекционен материал преподаден във ВУАРР. Анализ на външната среда и вътрешно-фирмените фактори...
Изпратен от:
Dolly_Dolly
на 2012-10-24
Добавен в:
Лекции
по Предприемачество
Статистика:
117 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
системи за управление на проекти
добавена от ivma_abv_bg 19.03.2015
1
6
курсова работа обект
добавена от kalini_mail_bg 28.01.2015
1
13
Подобни материали
 

Бизнес план за фризьорски салон

03 дек 2010
·
2,467
·
17
·
1,825
·
4,818
·
2
·
1

Бизнес план за фризьорски салон и козметични услуги. РЕЗЮМЕ: Получихме в наследство 10 000лв.Имаме лек автомобил на стойност 7000лв. И регулиран парцел 2 дка на стойност 100 000лв. в София в кв.Овча Купел....
 

Източници на финансиране на малък и среден бизнес

07 апр 2011
·
409
·
13
·
693
·
717

Източници на финансиране за малкия и среден бизнес в България. Банки, европейски фондове и т.н....
 

Бизнес проект - издателство на списания

02 май 2011
·
434
·
18
·
3,559
·
747
·

„Джана” ООД е издателска фирма, която се опитва да покрие всички потребности на потенциалния потребител. Тя издава месечни и двумесечни списания, който са насочени към майките...
 

Бизнес план за интернет магазин

06 яну 2012
·
1,459
·
16
·
3,333
·
2,449
·
3
·
2

Бизнес план за създаване на интернет магазин в град София...
 

Бизнес план за велоцентър

21 мар 2012
·
377
·
10
·
1,172
·
717
·
1

Бизнес план за изграждане на велоцентър с прилежащ подвижен сервиз...
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 11 клас
Изходно ниво по предприемачество за ЗИП в 11. клас по старата учебна програма. Може да се ползва и по новата програма. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
4
1
1 мин
20.08.2020
Тест по Предприемачество и малък бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за студенти от 3-ти курс в Икономически Университет - Варна, Предприемачество.
(Труден)
24
25
1
7 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество - 2 част

Материал № 897487, от 24 окт 2012
Свален: 117 пъти
Прегледан: 216 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,306
Брой символи: 22,219

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество - 2 част"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала