Големина на текста:
1.Същност на финансите. Времева стойност на парите. Финансови пазари и
финансови институции. Функции на финансовата система.
Финансите изразяват движението на парите в икономиката. Те са форма на движение на
паричните потоци. Финансите са икономически механизъм, чрез който се формират
приходите и разходите, извършва се движението на заемните фондове и се осъществяват
разплащанията м/у икономическите агенти. Всички институции, които имат като основна
дейност управление на пари са финансови институции, а хората които се занимават с
управление на парични свойства са финансисти. Трябва да различаваме финансите, като
дейност по управление на парите, от счетоводството което отчита движението на парите.
Финансите се разделят на няколко големи дяла:
-държавни финанси
-фирмени финанси
-инвестиции
-лични финанси
-международни финанси.
Финансите изпълняват общи и специфични функции:
1.общите функции са характерни за всички видове финанси:
-бюджетна функция-тя се изразява в осигуряване на парични средства за формиране на
бюджетите и икономическите агенти
-управленска функция-регулира се потока на приходите и разходите
-контролна функция-изразява се в спазване на определени правила, регламент за
набиране и изразходване на средствата
2. специфичните функции са характерни за отделните видове финанси.
-бюджетно фискална функция-изразява се в осигуряване на средства за консолидиране на
държавен бюджет
-управленско алакативна функция- изразява се в разпределение и насочване на ресурси.
-регулативно стабилизационна функция-регулират се микроикономическите основи на
макроикономическо равновесие
-контролна функция.
Финансовата система представлява съвкупност от финансови пазари и финансови
институции в тяхната взаимна връзка и обусловеност.
Финансовите пазари са въображаемото а понякога и физически локализирано
пространство където се извършват покупките и продажбите на финансовите активи.
Финансовите пазари позволяват да се осъществят кредитните операции, като средство за
финансиране на сегашно потребление с/у бъдещи доходи или отлагане на сегашно
потребление с/у увеличаване на бъдещ доход. Финансовите пазари са също така канал по
който се предвижват заемните фондове м/у спестителите и инвеститорите.
Финансовите пазари се разделят на няколко основни вида в зависимост от финансовите
инструменти които се търгуват:
1.паричен пазар-на него се търгуват краткосрочни финансови активи, със срок на
действие 1 година от датата на възникването им
2.капиталов пазар-на него се търгуват дългосрочни финансови активи със срок на
действие над 1 година или безсрочно
3. валутен пазар-търгуват се финансови активи доминирани в чуждестранни валута.
Финансовите пазари се характеризират с две основни черти:
1. висока степен на конкурентност- съществуват много ниски разходи по
осъществяване на сделки и участниците на пазара приемат пазарната цена като
даденост т.е. не могат да влияят в/у нея
2. ефективност-това означава, че цените на финансовите активи отразяват правилно и
своевременно цялата налична информация.
Времева стойност на парите:
-бъдеща стойност и лихва
-сегашна стойност и дисконтиране
- бъдеща стойност и сегашна стойност при множество парични потоци
-ренти и анюнитети
2. Обществени блага. Проблеми на ефективността и разпределението при
осигуряване на блага от държавата. Размер и структура на държавните разходи.
Анализ разходи-ползи.
В обществените блага не се изключват потребители които не са платили. Индивиди които
не могат да плащат не участват във финансите на тези разходи, но участват в потреблението.
Основни характеристики на обществените блага са неконкурентност в потреблението и
неизключване на потребителя.
Осигуряването на обществени блага се извършва чрез специфичен механизъм. Те могат
да бъдат осигурени от частни лица на благотворителна основа но това е много рядко. За тях е
характерно осигуряването от държавата. Възникват два основни въпроса:
1. как да се даде оценка на ефективността на използване на ресурсите. Дълго време
теорията на държавните финанси се е занимавала с това, как да се събират
държавни приходи. Смятало се е, че разходите са ясни от самосебеси. Но сега се
обръща внимание как да се оценява ефективността на разходите.
2. как да се извършва разпределението на ресурсите, чрез какъв механизъм. За да се
определи кога разпределението на ресурсите е ефективно се прави аналогия в
търсенето на частните блага. Потребителите не разкриват своите желания, но са
готови да използват общественото благо. При обществените блага потребителите
използват едни и също количество благо но заплащат различна цена за единица
благо.
При обществените стоки сумата от полезностите за всички потребители е равна на
пределните разходи за обществено благо като цяло но индивидуалните пределни полезности
са различни.
Проблеми на ефективността и разпределението при осигуряване на обществени
блага.
ефективност при осигуряване на обществени блага- тя е една от най-важните
икономически категории. Проблема за ефективността се съдържа в самия предмет на
икономическата теория. Икономиката разглежда ефективното използване на наличните
оскъдни ресурси т.е. как да се разпределят ресурсите м/у различни начини на ползване така,
че да се получи максимално задоволяване на потребностите от това как ще се разпределят
ресурсите за използване зависи обаче и какви доходи ще получат икономическите агенти. За
да се изследва въпроса за ефективността при осигуряване на обществени блага той трябва
първо да се отдели от въпроса за разпределението на доходите. Според Парето едно решение
е икономически ефективно ако не е възможно ново решение, което би подобрило
състоянието поне на един потребител без да влоши състоянието на някои от останалите
потребители. Критерия на Парето за икономическата ефективност се удовлетворява когато са
изпълнени следните условия:
1. в един опростен икономически модел от двама потребители А и В и две блага Х и У
всяко определено количество от дадено благо Х да бъде произведено по такъв начин, че да
дава възможност в същото време да бъде произведено най-голямо количество от благото У.
2.пределната норма на заместване в потреблението на благата Х и У трябва да бъде
еднаква за потребителите А и В. пределната норма на заместване в потреблението измерва
какво количество от дадено благо Х сме готови да намалим за да увеличим потреблението на
благото У с 1. за да е на лице ефективност трябва пределната норма на заместване да е
еднаква за А и В в противен случай могат да заместят благата по м/у си и да получат по-
високо удовлетворение.
3.пределната норма на заместване на Х и У потреблението трябва да бъде равна на
пределната норма на трансформация при тяхното производство. Пределната норма на
трансформация в производството изразява допълнителното количество от благото У което
може да бъде произведено ако количеството на благо Х бъде намалено с 1. ако това условие
не е изпълнено можем чрез промени на използване на ресурси да произведем по-голямо
общо количество благо. При производството на частни блага пазарния механизъм изпълнява
тези условия за ефективност чрез конкуренцията. При обществените блага не е възможно
използването на пазарен механизъм при тях доближаването до ефективно решение може да
стане чрез процес на гласуване но това решение е оптимално само ако имаш като даденост
правилно разпределение на доходите. При обществените блага първото условие за
ефективност да се използват такива технологии, че да дават най-голям общ ефект действа по
същия начин както при частните блага. По отношение на 2 и 3 условие за ефективност,
механизма на обществените блага е различен, пределните норми на заместване на
обществените блага могат да се различават. Този случай ефективността изисква равенство
м/у пределна степен на трансформация при първото и сумата от потребителските пределни
степени на заместване при потреблението. Подходът към осигуряване на ефективност на
първо на обществени блага изисква да се търсят последователни ефективни решения, за
целта се прилага метода на кривите на безразличие.
Определянето на оптималната комбинация от частни и обществени блага ще зависи от:
-разпределение на дохода м/у потребителите
-определяне на данъчните норми така, че пределната степен на заместване на частни и
обществени блага за всеки потребител да е равна на съотношението на цените на тези блага.
-сумата от данъците да е равна на бюджетните разходи за обществени блага.
Точна представа за държавните разходи можем да придобием при характеризирането на
основните държавни разходи обособени в зависимост от целевото и функционалното им
предназначение.
1.разходи за управление: разходи за издръжка на законодателната и изпълнителната власт
на централно и местно равнище; разходи за издръжка на съдебната власт, ведомствата и др.;
разходи за поддръжка на обществения ред.
2.военни разходи: преки, косвени, скрити военни разходи.
3.социални разходи –те са сравнително нови за съвременните държави. Размера им
зависи от провежданата политика свързана с развитие на човешката личност. Към тези
разходи се отнасят: р-ди за социално осигуряване, подпомагане и грижи; р-ди за
образование; р-ди за здравеопазване; р-ди за спорт, туризъм и култура.
Влиянието на държавните разходи в/у икономиката е поддържане на финансовата
стабилност на държавните фирми. Чрез инвестиции се създават добри условия за развитие
на производителните сили.
3. Приходна система на държавата. Същност и принципи на данъчното облагане.
Влияние на данъците в/у икономическата дейност. Данъчна система. Държавен
бюджет.
Източници на приход могат да бъдат БВП и Националното богатство. БВП е сумата на
всички блага и услуги за крайно потребление които са произведени за определен период от
време, обикновено 1 година, и са оценени по пазарни цени.
Националното богатство е стойностен израз на всички блага произведени е предходни
години и натрупани в настоящ момент , както и въвлечени в стопанския оборот природни
богатства.
Основен източник на държавни приходи е БВП, националните богатства се използват по
изключение. От размера на БВП и особено от неговата величина зависят възможностите на
държавата да си осигурява приходи без да причинява затруднения на данъкоплатците.
Приходите на държавата се разделят на данъчни и неданъчни.
Данъчните приходи се събират чрез различни видове данъци.
Неданъчните приходи включват: такси, глоби, лихви, приходи от държавна собственост.
Данъците като икономическа форма възникват с възникването на обществото. Още от
най-древни времена част от добива се е отделял за водача на групата. Данъка възниква по

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по финанси

Същност на финансите. Времева стойност на парите. Финансови пазари и финансови институции. Функции на финансовата система....
Изпратен от:
4enkata89
на 2012-10-22
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
37 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Държавен бюджет

18 май 2010
·
189
·
4
·
540
·
272

Държавния бюджет е основен финансов план на държавата. Функции, същност, принципи и видове държавен бюджет.Бюджетни технологии. Проектобюджет....
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,583
·
3
·
617
·
577

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
 

Данъкоподобни методи и форми за акумулиране на държавни приходи

14 апр 2007
·
351
·
3
·
1,161
·
91

Към тази група методи и форми се отнасят определен брой плащания от физическите и юридическите лица в полза на държавата. Те се различават от данъците както по характера и мотивите на облагане, така и по размера и начините на правене на вноските...
 

Финанси и финансова система

18 мар 2006
·
3,244
·
39
·
8,369
·
558
·
3

Финанси и финансова система - реферат от 36 стр. с подробно описание същността и значението на понятията.
 

Държавен бюджет - същност и обхват

29 мар 2008
·
477
·
11
·
2,531

Още в древността е било необходимо държавата да държи сметка за своите приходи и разходи по простата причина, че може да бъде изразходено само това, което е събрано...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
3 мин
03.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
8
1
7 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Лекции по финанси

Материал № 896146, от 22 окт 2012
Свален: 37 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 3,870
Брой символи: 24,402

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения