Големина на текста:
Какво е откритие?
Обект на ИС, съдържащ в себе
си елементи от обек-тите на
Парижката и Бернската
конвенция.
Кой може да използва
патентен представител и кой
е задължен да използва?
Изобретателят или рабо-
тодателят могат да използ-ват
патентен предтавител.
Задължени да използват са
чуждестранните граждани.
Какво е сублицензия?
Договор, при който лицензо-
получателят предоставя лиценза
на трети лица за същия обект.
Как се получава патент?
След успешното премин-аване
на всички фази за патентоване.
Фазите са: подаване на заявка;
патентна експертиза; издаване
на патента.
Процедури за издаване на
патент?
-Подаване на заявка – в нац.
патентно ведомство на
съответната държава
-Патентна експертиза- включва
2 етапа: етап на предварителна
експертиза и етап на експертиза
по същество
-Издаване на патента
Регистрация на ТМ?
Извършва се в Национал-ното
патентно ведомство. Слез
подаване на доку-мент за
регистрация и заплащане на
таксите се извършва формална
и неформална експертиза на
знаците , заявени за реги-
страция като търговски марки.
Вследствие на регистрациата на
ТМ притежателят получава
право да използва марката; да
се разпорежда с нея; да забрани
на трети лица да я използват без
негово съгла-сие в търговската
дейност.
Как се закриля фирмена
тайна?
Чрез фактическия монопол,
който предполага
осъществяването на няколко
вида дейности: определяне на
инф., представляваща произво-
дствена и търговска тайна;
опред. на средствата за ог-
ранич. на нерегламент-ирания
достъп до инф. и осъщ. на
контрол; обвър-зва лицата
имащи достъп до инф. да я
запазят в тайна.
Видове авторско право. Каква
е разликата между тях?
Имуществено /целта му е
реализиране на доход/ и
Неимуществено /свързано е с
автора и не очаква доход/
Колко е продъл-жителността
на патента за авторското
право?
70 години след смъртта на
автора; Ако е бил ано-нимен, 70
години след разгласата; Ако е
комп-ютърна програма с трудов
договор, 2 години след
разгласата; Непубли-кувани
произведения, 25 години след
разгласата.
Какво е Роялти?
Форма на заплащане на
лицензионно възнагр-аждение,
която се изразява в парично
отношение като % от реалната
печалба и се заплаща при
реален резултат.
Приходен и разходен подход?
Кой е по добрия?
При разходния, цената се
базира на направените разходи
за управление, производство,
продажба. При приходния,
цената се определя като % отчи-
сления от нетните приходи на
лицензираните продажби.
Използването и на единия, и
на другия има своето
основание.
Кой е автор на произв-
едението?
Лицето/ата поради която
творческа дейност въз-никва
произведението.
Какво е дискредитиране?
Възможност за погрешна
представа у потребителя за
даден продукт.
Какво е наименование за
произход?
Географско наименование на
страна, район, местност
служеща за означаване на стока,
която произхожда от това
място, чиито качества и
характеристики зависят от
географската среда, вклю-чват
природни и човешки фактори.
Какво е научно откритие?
Установяване на явления,
свойства или закони на
материалния свят, неиз-вестни
по-рано и достъпни за проверка.
Основни международни
договори на ИС?
Парижката конвенция;
Бернската конвенция;
Стокхолмската конвенция,
Женевски договор
Кога ползването на
патентното изобретение не е
нарушено?
Когато използването на
изобретението е: за лични
нужди; за научноизледо-
вателски или експери-ментални
цели; еднократно непосред-
ствено приготвяне на лекарство
в аптека по лекарска рецепта;
използ-ващия изобретението
има съгласие от патентоп-
ритежателя да може да използва
изобретението; фирма е
укривала в тайна
изобретението, а друга фирма
след време открие и патентова
технологията, първата фирма не
е в нарушение.
Какво представлява
изключителното право върху
ТМ?
Право върху ТМ, получено в
следствие на нейната
регистрация. Дава право: да се
използва марката; да се
разпорежда с нея; да забрани на
трети лица да я използват без
неговото съгласие в търговската
дейност.
Какво е изобретение?
Техническо решение на задача в
която и да е област на
човешката дейност.
Какво е новост на дизайна?
Дизайна е нов, ако преди датата
на подаване на заявката не е
известен друг идентичен
дизайн, който е станал общо-
достъпен чрез публик-ации,
използване, реги-страции или
разгласяване,по какъвто и да е
начин, където и да е по света.
Какво е нелоялна
конкуренция?
Всяко действие, което
противоречи на честните
обичаи в индустрията и
търговията. Има 3действия на
НК, които трябва да се забранят
от страните членки: Объркване;
Дискредитиране; Заблуждение.
Какво е насрещна лицензия?
При този вид лицензен договор
в замяна на предо-ставената
лицензия лицензополучателя
получава насрещна лицензия.
Сделките се определят като
особен вид бартерни сделки с
лицензии.
Срок на действие на ТМ?
10 години. След изтичане на
срока може да се под-нови
многократно за срок от по 10
години.
4 основания за отказ за
регистрация на търговска
марка?
Не се различава съще-ствено от
по рано регист-рирани ТМ на
друг произво-дител за идентич-
ни или сходни стоки; Има
заблу-ждаващ характер; Няма
различителна соб-ственост; Не
се различава съществено от
общо известна марка;
Представлява елемент от
символите на държавен
суверенитет
5 вида действия за използване
на произведението при
имуществени авторски
права?
Право на: възпроиз-веждане;
разпространение; публично
представяне; преработка на
произве-дението;превеждане на
произведението на друг език.
Видове лицензия?
-Според обема на
производствените права или
работна класификация на
лицензиите бива: пълна,
иключителна, неизключителна.-
В зависимост от правната
закрила върху обекта на
лицензията: патентни,
безпатентни, комбинирани.
-Другите лицензии нямат
определена класификация, те са
реално съществуващии в
практиката договори:
сублицензия, насрещна,
принудителна, лицензия по
право.
Видове лицензионни
договори?
Ограничени и неограничени
лицензии. Ограничените са
пулна лицензия, а
неограничените включват
неизключителна и
изключителна лицензия.
Имуществено авторско
право?
Имущественото право на автора
е само едно. Да използва
създаденото произведение и да
раз-решава използването му от
други лица. За използ-ването на
произведението авторът има
право на възна-граждение,
което е предмет на свободно
договаряне с ползвателя.
Кога влиза в действие
авторското право?
Веднага със създаването на
произведението
Основни форми на
лицензионно възнаг-раждение
Пашуално, Роялити,
Комбиниран
Какво е объркване?
Създаване на погрешна
представа у потребителя за
произхода на един продукт,
като за него се използва чужда
форма, ТМ или други отли-
чителни знаци на конкурента.
Какво е търсене на патентен
аналог?
Проверка в база данни за
регистриран патент за същото
изобретение в различни
държави.
Какво представлява
Националния режим?
Страните членки на Парижката
конвенция са длъжни да
предоставят защита на
гражданите в страните членки,
каквито и на свойте граждани
Кои са критериите за
патентоспособност?
Критериите за патетно-
способност са изисквания, на
които е необходимо да отговаря
едно изобре-тение, за да може
да бъде патентно защитено. Те
са 3: Новост, промишлена
приложимост, изобретателско
равнище.
Кой има право да подаде
заявка за регистрация на
промишлен дизайн?
Създателя; работодателя, ако е
наел някой за извършването на
тази дейност; представител на
колектива, ако са няколко
създателите.
Дълбочина на търсене?
Ретроспективен подход,
определящ колко години назад
във времето ще се извършва
търсенето и анализът на
патентната или др. Научно-
технологич. документация по
фондовете на държавата,
определени за проучване.
Кое не може да има патент?
Открития, научни теории и
идеи; математически методи и
формули; резултати от
художествено творчество;
програми за
електронноизчислителни
машини; представяне на
информация; планове, правила
и методи за интелектуална
дейност, за игра или за делова
дейност.
Видове лицензии според
правната закрила?
Дефинирайте ги.
Патентен, безпатентен,
комбинирани (смесени).
Патентните лицензии са всички
договори, при които се
предоставя лицензия за правно
защитен обект на ИС:
изобретения; ТМ; промишлен
дизайн; полезен модел.
Безплатните лицензии – обектът
им е ноу хау и за това често се
наричат „договори за ноу хау”.
Комбинираните лицензии –
обект на сделката е патентно
защитен обект на ИС с
едновременно представяне на
ноу хау за неговото
производствено осъществяване
и експлоатация.
Какво е маркова вярност
(лоялност)?
Аспект на потребителско
поведение изразяваща се в
определена степен на
привързаност към марка на
основата на реално или
въображаемо нейно
превъзходство, в резултат на
което той многократно купува
тази марка, при наличие на
множество алтернативи на
пазара.
Какво е лицензия?
Разрешение за използване на
обект на ИС
Какво е заблуждение?
Всяко използване на индикации
и твърдения, което може да
въведе публиката в
заблуждение(суздаване на
погрешна представа) относно
естеството на стоките; начина
на производство;
характеристиките на продукта;
тяхното приложение или
количеството им.
Видове авторско право?
Имуществено и неимуществено.
Те са кръга от взаимни
действия, които автора може да
извършва със своето
произведение.
Какво е ноу- хау?
Разбира се като практически
приложими знания и опит,
които са фирмената тайна.
Начин на предаване на НОУ
ХАУ?
По 2 начина: чрез обучение и
чрез предоставяне на
необходимата документация.
Приоритет при Парижката
конвенция?
Принцип на нац. Режим;
Принцип на териториалност на
закрилата; Принцип на
конвенциония приоритет.
Главен подход при
ценообразуване на лицензия?
Разходен и приходен
Географско означение?
Географски указания и
наименования за произход,
географски указания и
традиционно- специфичните
наименования.
Кога спира действието на
патента?
Патента прекратява действието
си: при изтичане на срока на
действие на патента; при отказ
на патентопритежателя от
патента си; при неизплащане на
ежегодните патентни такси за
поддържане действието на
патента.
Какво е ТМ?
Знак, способен да отличава
стоките и услугите на едно лице
от тези на други лиза и да може
да бъде предтавен графично.
Ина 3 изисквания към ТМ: да е
знак; да има отличителна сила;
марката да може да се
представя графично.
Какво е патент
Правната закрила на дадено
изобретение.
Закон за защита на
конкуренцията?
Този закон има за цел да
осигури защита и условия за
разширяване на конку-ренцията
и на свободната инициатива в
стопанската дейност. Урежда
защита срещу споразумения,
решения и съгласувана
практика, злоупотреба с
монополно и господ-стващо
положение на пазара,
концентрация на стопанската
дейност, нелоялна конкуренция
и други действия, които могат
да доведат до предотвратяване,
ограничаване или нарушаване
на конкуренцията.
Какаво е фактически
монопол?
Фактическия монопол,
предполага осъществяването на
няколко вида дейности:
определяне на инф.,
представляваща производствена
и търговска тайна; опред. на
средствата за огранич. на
нерегламентирания достъп до
инф. и осъщ. на контрол;
обвързва лицата имащи достъп
до инф. да я запазят в тайна.
Какво е новост на
изобретението?
Изобретението не трябва да
бъде част от състоянието на
техниката.Видове марки
-В зависимост от избора на
отделния производител или
търговец
-В зависимост от спецификата
на деиността на фирмата-
-В зависимост от конкретните
особености на пазара и
изискванията на потребителя
-Според изразните средства на
ТМ: словестни; образни;
графични;
пространствени(релефни,
обемни); звукови; светлинни;
комбиниран
Носители на сродни права?
Артисти –изпълнители,
продуценти на звукозаписи,
филмови продуценти, радио и
телевизионни организации.
Продължителността на закрила
на сродните на авторските
права е 50 години.
Основни разлики между
промишлен дизайн и полезен
модел?
По форма: полезен модел –
формата на изделието е
следствие от функциите на
изделието и изменението на
тази форма води до изменение
на фукнциите. Промишлен
дизайн: формата на изделието
не е свързана с неговите
функции.
Съдържателят на 1
произведение е негов ...?
автор, съавтор, незадъл-жен да
притежава авторски права.
Видове интелектуална
собственост?
Интелектуалната собственост
включва три групи обекти на
собственост: индустриална,
литературно-художествена,
нови обекти на ИС
Преустановяване на ТМ?
когато не плащаш таксите си,
когато се откажеш от правото
си в/у тях.
Какво е промишлен дизайн?
Видимият външен вид на
продукт или на част от него,
определен от особеностите на
формата, линията, рисунката,
орнаментите, цветовото
съчетание или комбинация от
тях.
За колко време е под закрила
художествената собственост?
доживот и 70 години след
смъртта
Разлика между авторско
право и сродни на тях?
Авторски права са на създателя,
а сродните на изпълнителите, на
продуцентите
5 вида неумуществени
авторски права
да реши дали създаденото от
него произведение може да бъде
разгласено и да определи
времето, мястото и начина, по
който да стане това; да иска
признаване на неговото
авторство върху
произведението; да реши дали
произведението му да бъде
разгласено под псевдоним или
анонимно; право на автора да
иска поставяне на неговото име
или друг идентифициращ го
знак при всяко използване на
произведението; автора има
право да иска запазване не
целостта на произведението и
противопоставяне на всякакви
промени в него.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 яну 2019 в 21:51 учител на 115 години от Кюстендил - НУ "Свети Климент Охридски", випуск 2015
16 яну 2019 в 16:05 студентка на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2021
09 яну 2019 в 14:25 ученичка на 22 години от Хасково - ОУ "Св. Иван Рилски", випуск 2019
06 яну 2019 в 17:00 ученичка на 24 години от София - 199 ОУ " Св. Апостол Йоан Богослов ", випуск 2015
29 юни 2018 в 13:12 родител на 47 години
15 юни 2018 в 00:26 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Промишлен дизайн

25 окт 2011
·
65
·
2
·
1,005
·
90

Същност на промишления дизайн, защита в България и по света...
 

Същност на интелектуалната собственост

06 яну 2011
·
366
·
33
·
10,222
·
480

Интелектуалната собственост, като понятие, се отнася до продуктите на човешкия творчески труд. Развитието на системата за закрила на интелектуалните продукти започва още през 15в....
 

Художествена собственост


Втори модул от дисциплината “Интелектуална собственост” - Художествена собственост/авторско право/. Принципи на закрила на художествени произведения. Основни положения в закрилата по БК. Признаци на обектите на художествената собственост...
 

Интелектуална собственост

02 окт 2011
·
78
·
9
·
3,418

Интелектуалната собственост се отнася до уникални творчески резултати, продукти на персоналната креативност и иновативност на човешките индивиди. Обществото осигурява юридическа закрила...
 

Пищови по интелектуална собственост

Материал № 894728, от 19 окт 2012
Свален: 116 пъти
Прегледан: 137 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,742
Брой символи: 10,807

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по интелектуална собственост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала