Големина на текста:
Тема №3 . Валутни сделки и операции
План-тезис:
Валутен арбитраж. Видове валутни арбитражи. Операции на междубанковия
валутен пазар. Валутни сделки спот. Видове срочни валутни сделки.
1. Валутен арбитраж
Валутния арбитраж е едно от понятията във валутната търговия, което е
придобивало позлични нюанси в неговото практическо използване. В
преобладаващите случаи всички операции, при които се осъществява обмяна на
една валута за друга обикновено се обозначавали с понятието валутен арбитраж.
Едно лице може да се нуждае от чуждата валута, за да покрие свое задължение,
Друго да проявява интерес към валутата като носител на различие в цените, които
дават възможност за извличане на доход, трето да събере едно свое вземане най-
изгодно. Целта на валутния арбитраж е да се изжърши покупко-продажба на
определена валута по най-изгодния начин, т.е. да се извлече изгода или печалба
от сделката. Тази изгода практически може да се постигне чрез осъществяване на
валутните сделки и операции на различни валутни пазари. Това е т.н.
"пространствен" арбитраж, при който стремежът е да се извлече печалба от
разликата в цените на валутите на тези различни пазари. Валутния арбитраж мойе
да се базира на различните курсове на валутите във времето. Такъв арбитраж се
нарича "Арбитраж във времето".
2. Видове валутни арбитражи
* Според броя на валутите, които вземат участие във валутните сделки:
- прост (пряк), т.е двустранен арбитраж - между две валути
- сложен - когато участват повече от две валути
* Според целта на операциите
- уравнителен (разплащателен) - към този aрбитраж се прибягва, за да се погаси
едно задължение с най-малка сума национална валута, или да се обмени чуждата
валута срещу най-голяма сума национална валута. Целта на арбитражистта е
както самата валута, така и нейната покупка. Валутата, с която тръгва
арбитражистът при валутния арбитраж не съвпада с крайната валута.
- диференциален (спекулативен) - при този арбитраж чуждата валута е по-скоро
средство за извличане на печалба. Валутните сделки се превръщат в самоцел.
Самият обект на сделката, като че отстъпва на заден план, а в центъра на
вниманието се оказват колебанията на неговата цена. Разликите в курсовете на
валутите, с които се оперира на валутните пазари, така че при спекулативния
арбитраж е характерна едновременната покупка на съответната валута и нейната
продажба на различни валутни пазари, като се използват курсовете, които са най-
изгодни за арбитражистта.
3. Операции на междубанковия валутен пазар
Съвременният пазар е предимно междубанков между банките или се включват
специализирани институции. Междубанковият валутен пазара се разграничава на:
* пряк (непосредствен)
* непряк (посреднически)
Прекият междубанков валутен пазар е основният пазар. При него банките дитектно
контактуват по между си по порачения на сжоите клиент или търгуват за своя
собствена сметка. Независимо от това специализираните посредници са
неразделна съставна част от институционалната структура на валутния пазар.
Посредниците във валутните операции между клиентите и банките получават
комисионно възнаграждение за извършената услуга. Това възнаграждение се
поставя в зависимост предимно от обема на сключените валутни сделки.
Комисионното възнаграждение не се включва в цената на валутите. Основното
разграничение на валутните операции, осъществяване навалутните пазари се
базира на времето на тяхното сключване и реалното им осъществяване.
Валутни позиции - с понятието валутна позиция в банковата и валутната практика
се означава съотношението, което ежедневно и ежечастно се формира между
обема на сключените сделки за един ден в една и съща валута.
Видове валутна позиция:
* Затворена - има равенство между извършениете покупки и продажби в една и
съща валута. Това означава, че по направление "купува" и по направление
"продава" тази валута има еднаква велина.
* Отворена - има неравенство между обема на сключените сделки в една и съща
валута. Това неравенство може да бъде в два варианта:
- къса валутна позиция - С този термин се означава тази ситуация, при която
продадените валути да повече от купените за деня.
- дълга валутна позиция - имаме тогава, когато банката е купила повече от
дадената валута от колкото е продала същата валута.
4. Валутни сделки "спот"
Валутните операции с неотложена размяна на ефектите са известни като операции
(сделки) "спот". Така клауза в договора между контрагентите, участници на
валутния пазар означава, че размяната на валутните ефекти ще се извърши
незабавно. в международната практика незабавна размяна на валутните ефекти
означава, че тя се осъщестрява най-късно до втория работен ден след деня на
сключването на сделката. В международната практика са се наложили някои
основни правила и обичаи при сключването и осъществяването на валутни сделки
"спот". Те са в следните направления:
- при обявяване на котировките на валутите запитаният е готов безотказно да
осъществява валутни сделки по обявение от него курс. При това особеното е, че
запитания не знае какви са намеренията на неговия контрагент; дали ще купува
или ще продава съответната валута. Това обстоятелство поставя в по
неблагоприятно положение, този който съобщава котировките в стравнение с
неговия контрагент.
- инфлацията, която се дава чрез маржа - обявените котировки показват преди
всичко каква е разликата между курс "купува" и "продава", т.е. маржа/спреда на
цената на валутата. Разликата във величината на курсовете "купува" и "продава"
осигурява печалба за валутния търговец или за посредника във валутната
търговия. Показаната котиковка дава и друга съществената информация - колкото
разлика е по-малка величина, толкова съобщаващият котировката показва по-
голямо желание за осъществяване на валутните сделки, т.е показва
благоположение към запитващия го контрагент. и обратко - голямата разлика
показжа нейелание за контакти и бизнес операции със запитващия. ПРАВИЛО:
Малък марж - привлича клиентите, голям марж - отблъсква клиентите.
- при сключването на сделката - при договарянето на дадена валутна сделка
следва да се уточнят няколко съществени условия или елемента на сделката:
търгуваните валути; съответните курсове "купува" и "продава"; сумата на сделките;
адресите на контактуващите контрагенти; банковите сметки, където се намират
търгуваните валути; денят, който се договаря за опсъществяване на плащането;
денят на договарянето и денят на плащането не съвпадат. Тези дати в практиката
на валутните пазари имат свои специфични действия:
*кеш дата - сключването на сделката съжпада с деня на осъществяването на
плащането, т.е съвпада с постъпването на договорените валути по съответни
банкови сметки.
* "спот" дата - датата на плащането по сключената валутна сделка - при нейното
определяне се изключват празничните и почивните дни на субекта, който дава
котировката. "Спот" датата не може да бъде извън втория работен ден след деня
на контракта.
5. Срочни валутни сделки
Типично за срочните валутни операции е обстоятелството, че съществува ралива
във времето от датата на договарянето на условията и датат ана размятанат на
валутните ефекти. Тук трябва да се има в предвид, че се отнася за размяна на
валутни ефекти извън рамките на допустимите два работни дни, които се приемат
при "спот: сделките. При определяне курса на валутата, за която се сключва
сточна сделка са възможни два варианта от гледна точка на "цената" на валутите:
* курсът на валутата, която се търгува на срок да съвпада с курса на същата валута
при сделките "спот".
* курсът на валутата по срочната сделка да се различава от прилагания в момента
курс "спот" на същата валута.
В първия вариант има съвпадение между срочния курс и курса "спот" на
търгуваните валути. следователно тук няма нито премия, нито отбив за срочните
сделки по отношение на сделките с неотложна размяна на валутните ефекти. Във
втория вариант между двата курса има разлика. Тя изразява или премия или отбив
по отношение на курса "спот". Разликата между двата курса представлява
премията или отбива по отношение на сделките с незабавна размяна на ефектите.
* Вариант на срочна сделка с премия - когато курса "спот" е по-нисък от срочната
сделка разликата между тях е премията.
* Вариант на срочна сделка с отбив - когато курса "спот" е по висок от срочната
сделката разликата между тях е отбива.
Курсове "аутрайт" - в практиката е възможно при сключването на срочни сделки да
се посочат по отделно курсовете "спот: и курсовете на срочната сделка. По-често
се използва само разликата между тези две величини. Това са т.н курсове
"аутрайт", при които се посочва само премията или отбива на срочния курс спрямо
курса "спот". Използват се котировките аутрайт, при които в таблица за курсовете
на срочните сделки се котират само премиите или отбивите.
Цели на срочните сделки - конверсия на валутите и валутните резерви; застраховка
на "портфейла" или извършените инвестиции; получаване на спекулативна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 яну 2021 в 22:40 ученик на 18 години от Мадан - ПГ "Васил Димитров", випуск 2021
08 юни 2020 в 12:36 студент на 32 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ЗНС, специалност - ЗНС, випуск 2018
27 май 2020 в 14:03 студент на 31 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технически факултет, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2020
23 май 2020 в 11:10 ученичка на 22 години от Пловдив - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2017
22 май 2020 в 19:47 потребител
02 май 2020 в 15:24 ученик на 19 години от Разград - ПГИ "Робер Шуман", випуск 2021
23 фев 2020 в 16:28 студентка на 31 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2022
31 яну 2020 в 10:02 студент на 44 години от Варна - ВИНС, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес икономика, випуск 2014
21 окт 2019 в 19:05 потребител на 30 години
19 май 2019 в 19:08 ученик на 28 години
 
Подобни материали
 

Валутни сделки и операции, валутни условия и валутен риск

16 яну 2011
·
122
·
16
·
1,327
·
197

Валутен арбитраж – операция по покупко-продажба на чуждестранна валута, организирана с цел извличане на максимална полза за нейния извършител пространствен арбитраж – валутен арбитраж, при който целта е да се извлече печалба от разликата...
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Валутни сделки и операции

Материал № 894397, от 18 окт 2012
Свален: 74 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,549
Брой символи: 9,292

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валутни сделки и операции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала