Големина на текста:
Същност на парите(вид стока):
-Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо
средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за
натрупване.
Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо
от развитието на държавата като институция.Парите са
форма на проявление на финансите доколкото
представляват движение на парични потоци.
Същност на финансите.За възникване на финансите са
били необходими две предпоставки: а)Възникване на
държавата като институция. б)Развитие на стоково-паричните
отношения.
Първите държави възникват 4-3хил.пр.Хр. Първоначално те
изпълняват две основни ф-ии:Вътрешна=осигуряване на ред
и сигурност в рамките на държавата.Външна=защита от
външно нападение.
Днес държавата изпълнява и други ф-ии,като Ик.
(Управленско-регулативна),социална,екологична и други.
Определение на ”ФИНАНСИ” във тесен смисъл на думата=
Ик.те отношения в които влиза държавата със своите
членове,за набиране на своите приходи и извършване на
своите разходи. Понятието “ФИНАНСИ”се появява 13-
14в.сл.Хр. Съществуват две мнения(според две групи от
хора,които спорят за това) откъде идва произхода на думата.
Според 1гр. думата идва от лат.дума “FINIS”=финал,край,
приключване на парична сделка. Според 2гр.произхода и е от
лат.”FINANTIA”=изплащане на дълг на определен падеж.
През 16в.в това понятие се влага негативен смисъл и това е
означавало “измама,спекулация,лихварство”.
През17в.възниква финансовата теория първо като
теория. Първите теории създават Адам Смит и Дейвид
Рикардо.
В немската литература се среща понятието “Финансово
стопанство”, “Стопанство на Публично-държавните
институций. Може да се нарече още държавно стопанство.
Разлика между държавно и частно стопанство -
Държавното стопанство съществува като изземва част от
продукцията на частния сектор на задължителна
принудителна основа.
Либералната теория на А.Смит за финансово-ик.та
политика на държавата - а)Умерена стопанска дейност на
държавата (държавата извършва специфични за нея ф-ии и
да извършва само такива стопански дейности, които са
капиталоемки и непривлекателни = научни
дейности,космически,ядрени и др. б)Балансиран държавен
бюджет. (Р=ПР-без дефицит) в)Неутрална данъчна и
финансова политика на държавата (Най-много 1/10 от БВП за
държавата и ненамеса на държавата в частния сектор)
Теория на Джон Мейнърд Кейнс за Финансово-ик.та
политика на държавата - 1936 в неговото произведение
”ОБЩА ТЕОРИЯ НА ЗАЕТОСТТА,ЛИХВАТА И ПАРИТЕ” -
а)Активната стопанска дейност на държавата б)Дефицитен
държавен бюджет (Р>ПР) в)Регулативна финансова политика
на държавата. В този период ролята на държавата в ик.та се
издига във култ. Последици: А)Количествена (държавите
изземват 40-50% от БВП) Б)Качествена (Засилване
регулативната роля на държавата; Икономизиране на
финансите = Сливане на финансовата със стопанската
теория = Вливане на финансовата във стопанската политика;
Разширява се обхвата на понятието Финанси.
Определение на Финанси в широкия смисъл на думата:
Форма на движение на парични потоци свързани с набиране
на приходи,извършване на разходи и тяхното балансиране от
държавата,физически и юридически лица.
Теорията на Хайек за финансово-ик.та политика на
държавата: Той е американски икономист от австрийски
произход. Теорията му възниква през 80-те г. на20в. По своя
характер тя е Неолиберална теория. По това време на власт
са Роналд Рейгън и Маргарет Тачър. Принципите са четири:
а)Ограничена стопанска дейност на държавата.Съкращаване
на държавния сектор чрез приватизация. б)Съкращаване на
държавните разходи в)Намаляване на данъците.
в)Децентрализация на държавното управление и по-голяма
финансова самостоятелност на местните органи на
управление и на фирмите.
г)Ограниченост на икономическото регулиране на държавата.
ФИНАНСОВА СИСТЕМА = елемент на Ик.та система.
Финансовата система се разглежда като сборно понятие. От
една страна се разглежда като съвкупност от пар. отн. по
набиране и използване на паричните фондове. А от друга се
разглежда като съвкупност от Финансови институции.
Ф.С. като съвкупност от пар.отн.:
фискални нефискални
д.приходи фирмени фин.
д.разходи банково дело
д.бюджетзастраховане
д.заемиСО
извънбюдже
тни
пар.фондов
е
инд. и семейни ф.
международни ф.
Фиск=Държавна хазна=система за набиране на държавни
приходи / Фискална политика=Данъчна пол.
Финансовата система като съвкупност от институции:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - върховен изпълнителен орган
НАРОДНО СЪБРАНИЕ - върховен законодателен орган
СМЕТНА ПАЛАТА - върховен контролен орган за независим
външен контрол за изпълнение на държ.бюджет,бюджета на
фонд обществено осигуряване ,и общ.те бюджети.Независим
е от изпълнителната власт,отчита се директно пред
мин.съвет.Контролира: а)Дейността на бюдж. звена
(армия,полиция,образование,здравеопазване,общ.осигурява
не.) б)Извънбюджетните парични фондове на държавата.
в)Взаимодействие на БНБ с държ.бюджет. г)Обслужването
на държ.дълг. д)Постъпленията от приватизация.
е)Приходите и разходите на Ю.Л. с нестопанска цел.
(фондации,спортни организации,синдикални
сдружения,органи на изповеданията в страната,творчески
съюзи). ж)Приема на отчет год. счетоводни отчети, на държ.
стоп. предприятия. з)Заверява периодичните и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки на бюдж. звена.
Устройство: Ю.Л. със седалище в София.Състои се от
председател и 1О члена.Те се избират от Н.С.с мандат-9год.
Председателя не може да бъде преизбиран.С.П. има
областни и териториални поделения-управляват се от
директори.Проверките се извършват от инспектори.
Министерство на финансите и БНБ са централни органи на
финансовата система.
Министерство на финансите: а)Изготвя фин. закони и ги
внася за гласуване в Н.С. б)Осъществява методологично
управление на звената в своята система. в)От името и за
сметка на държавата сключва държ. заеми. г)Изготвя
проектобюджета на държавата.М.Ф. внася проектобюджета
за приемане от М.С. и за гласуване от Н.С. д)Осъществява
регулативна функция спрямо ик.та главно по два начина (-
Чрез фискалната пол.=данъците -Чрез монетарния
механизъм и най вече определянето на осн.лихвен %.Дава се
от БНБ)
Застрахователни дружества - те могат да бъдат АкцДруж-
та, и Взаимозастрахователни кооперации. АД-та се учредяват
съгласно търговския закон.За тях има изискване за
първоначален минимален размер на капитала: -За
застраховки живот и злополука=2ООООО лв -Имуществени
застраховки=3ОООООлв -Презастраховане-4ОООООлв
Взаимозастрахователните кооперации. се учредяват
съгласно закона за кооперациите и имат за предмет на
дейност застраховането на своите членове на принципа на
взаимността.Учредява се най-малко от 500Дееспособни Ф.Л.
Задължителните застраховки са: -Гражданска отговорност.
-Застраховка злополука (на пътниците в обществения
транспорт).
Държавен Застрахователен Надзор - дирекция към
Министерство на Финансите на извънбюджетна
сметка,представлява се от директор.Той се назначава и
освобождава от Министър-председателя.Д.З.Н. се формира
от следните средства: -Разрешителни на застрахователи.
-Глоби и имуществени санкции.
Д.З.Н. извършва следните ф-ии: 1)Издава и отнема
разрешителни на застрахователи. 2)Определя видовете и
подвидовете застраховки. 3)Разрешава сливане,вливане и
отделяне на застрахователи. 4)Контролира дейността на
застрахователите в това число и доброволността на
застраховането.Налагат мерки за оздравяване финансовото
състояние на застрахователите. 5)Определя съотношението
между ДМА и паричните средства от капитала на
застрахователите с цел гарантиране плащанията към
застрахованите лица. 6)Има право да иска откриване на
процедура по несъстоятелност на застраховател.
ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ - Юр.лице на
самостоятелен бюджет към М.Ф.Състои се от главно
управление и териториални управления. Провежда ревизии
главно на държ. и общ. фирми по искане на М.Ф.Главния
прокурор може да поиска проверка и на др. лица.(частни
фирми ,кооперации,Ю.Л. с нестопанска цел)
ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Ю.Л. със самостоятелен
бюджет. Седалище в гр. София включва следните звена.
-Главна данъчна дирекция.
-Регионални данъчни дирекции.
-Териториални данъчни дирекции.
Главният данъчен директор се назначава от министъра на
финансите съгласувано с министър председателя - срок от
5год. без ограничение за броя на мандатите. Регионалните
данъчни директори се назначават от мин. на финансите.
Териториалните дан. директори се назначават от главния
дан.директор.
Ф-ИИ НА ГДД: -Осъществява ръководството и контрола на
цялата данъчна администрация. -Анализира дан.приходи.
-Изготвя проекти за международни дан.спогодби -ПРедлага
промени в дан.политика. -Осигурява управлението и
квалификация на дан. служители.
-Разяснява дан.законодателство -Има право да извършва
дан.проверки и ревизии на територията на цялата страна.
-Контролира длъжностните лица и контролира тези с
допуснати нарушения. -Създава към териториалните
дирекции консултативни и учебни центрове.
Ф-ИИ НА РДД: -Те решават жалбите против
дан.облагателните актове -Предоставят методически
указания от Г.Д.Д. към Т.Д.Д.. -Предоставят получените данни
и документи от тер.дирекции на главната дирекция. -Имат
право да възлагат проверки и ревизии само на територията
на своя регион. -Регионална данъчна дирекция се сформира
във всеки обл.център.
Ф-ИИ НА ТДД: -Те се сформират на територията на всяко
населено място а във всяка община има дан.подразделение.
-Подпомагат дан. субекти при изпълнения на дан.им
задължения -приемат и обработват данъчните декларации.-
Осъществяват дан.регистрация на юридически лица.
-Възлагат дан.проверки и ревизии в рамките на своята
територия. -Събират и отчитат дан.задължения и наложените
глоби от дан.администрация -Предоставят на регионалните
дан.дирекции отчетна информация.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2015 в 17:58 студентка на 29 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление управление и администрация, специалност - Мениджмънт на туристическите услуги, випуск 2012
20 апр 2015 в 11:18 студент на 27 години от Силистра - ВУ Земеделски колеж, факулетет - Учебно-научен център - Силистра, специалност - Финанси и банково дело, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Видове бюджети

18 дек 2007
·
434
·
4
·
934
·
210
·
1

Развитието на бюджетната практика постепенно довежда до твърде голямо разнообразие от бюджети...
 

Основи на Бюджетната теория и политика

01 май 2007
·
632
·
3
·
787
·
2

1. Възникване, формиране и развитие на бюджета. 2. Същност и значение на бюджета. 3. Принципи за изграждане и функциониране на бюджета...
 

Организация на бюджетния процес

04 апр 2008
·
141
·
5
·
662
·
49

Организация на бюджетния процес. Съставяне, приемане и изпълнение на държавния бюджет. Закон за устройството на държавния бюджет в Р България.
 

Публични (държавни) финаси

18 фев 2007
·
1,384
·
6
·
1,929
·
99

Основните звена на публичните финанси са държавните финанси и финансите на местните органи на управление...
 

Възникване, формиране и развитие на бюджета

03 май 2007
·
526
·
6
·
2,275
·
63

Бюджетът е сравнително нова финансова категория, свързана с държавата и местните финанси.Той е рожба на буржуазно - демократичната революция...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Пищови по финанси

Материал № 894363, от 18 окт 2012
Свален: 7 пъти
Прегледан: 19 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 1,237
Брой символи: 7,967

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения