Големина на текста:
Тема№ 6: Развитие, роля и значение на железопътния транспорт
1.Развитие на железопътният транспорт
Развитието на железопътният транспорт у нас започва с построяването на първата
железопътна линия – Русе – Каспичан през 1866 година от английското дружество на
братята Бъркли. По-късно предприятието на австрийският барон Хирш я продължава
до Варна. През 1873 година построява линията Пловдив – Любимец с отклонение до
Ямбол. След Освобождението започва изграждане на железопътната мрежа в страната.
Създават се условия за включване на България в транспортната мрежа на Европа и
Азия чрез линията – Цариброд – София – Белово и за създаване на връзка между София
и Черноморието. До началото на века железопътната мрежа на страната обхваща най-
важните административни и стопански центрове.
След втората световна война строителството на железопътни линии по нови
направления у нас е сравнително малко. Усилията са насочени главно към
реконструкция и модернизация на съществуващата вече мрежа. Въпреки положените
усилия и изразходваните средства обновяването на железопътният транспорт у нас се
забавя значително. Едва след 1965 година се приеха специални мерки като:
- Реконструкция на железопътният път с цел подобряване на неговите
технически и експлоатационни изисквания
- Удвояване и електрификация на железопътните линии за повишаване на
скоростта на пътническите влакове.
- Доставка на значителен брой нови локомотиви, разширяване и обновяване на
пътническите вагони.
- Изграждане и реконструкция на нови гари. За периода от 1960 – 1975 година
бяха построени около 60 нови гари.
- Създадени бяха комуникативни центрове в София, Пловдив, Стара Загора,
Варна, Бургас, Горна Оряховица.
- Усъвършенстване на организацията по продажба на билетите, информация и
информиране на туристите.
2. Роля на железопътният транспорт – Първото демонстрационно пътуване с
влак в света е осъществено на 25 септември 1825 година при тържественото откриване
на железопътната линия – Стоктън – Дарлингтън във Великобритания. През 1830
година е дадено началото на интензивно железопътно строителство в САЩ. На
европейският континент железницата се появява последователно във Франция – 1832
година, в Белгия и Германия – 1835 година и т.н. През 1882 година е въведен в САЩ
първият вагон ресторант, а една година по-късно и спалният. През последните години
ролята на пътническите превози в цялостната транспортна дейност значително
нараства. Много от железопътните превози имат характера нa обществена услуга.
Намалява движението на товарните влакове за сметка на пътническите. Предпочита се
пътническият железопътен транспорт, защото е по-сигурен, превозването на пътници
не зависи от атмосферните условия и влаковете се движат по точни разписания.
2. Материално-техническа база на железопътния транспорт
Материалната база на железопътния транспорт се състои от стационарни
съоръжения и подвижен състав.
1.Стационарна база (неподвижна) може да се групира като:
а) железен път – това е техническо съоръжение, което осигурява материална среда за
осъществяване на този вид транспорт. Той трябва да отговаря на определени
изисквания за товаро- подемност, максимална скорост на движение, градуси на наклон
и завои. Използват се три основни вида железен път, според разстоянието между
релсите:
- нормален (1435мм.)- той е най- разпространен
- широко линеен (1600мм.)- използва се в страните на ОНД, Австралия и др.
- теснолинеен (600мм.)- предназначен за атракционни влакчета.
б) пътнически комплекс – състои се от пътническа гара, пътническа станция и при
гаров площад.
Те трябва да бъдат така разположени, че да могат пътниците да се придвижат
удобно и безопасно до транспортните средства. Комплекса следва да бъде съобразен и с
възможностите за оптимални връзки с други видове транспорт.
Пътническа гара в зависимост от предназначението и може да бъде:
- за обслужване на пътници, на близки и далечни разстояния или при градско
- крайна, транзитна или възелна
- товарна, пътническа, товаро-пътническа
В зависимост от разположението и спрямо линиите може да бъдат странична, островна
и напречна.
Категоризирането зависи от различни признаци като:
- пропускателна способност и качество на обслужването
Гарите се разграничават на малки, средни, големи и особено големи.
Гарата има обособени помещения, за продажба на билети, информационна зала,
помещения за приемане, пощенски или банкови клонове и други.
В гарите се разполагат чакални и заведения за хранене, магазини, павилиони,
санитарни възли и други. Обособяват се административни помещения.
в) спомагателни съоръжения – те са предназначени за поддържане на локомотивите и
вагоните, хигиена на превозните средства и зареждането им с необходимите материали.
Подвижния състав включва различните видове локомотиви и пътнически
вагони.
Локомотивите в зависимост от използваната от тях двигателна тяга биват парни,
дизелови, електрически и газо-турбинни.
Пътническите вагони се делят на:
? Обикновени – осигуряват само места за сядане. Броят на местата може да е
различен. Вагонът може да е без преградни стени. Купетата могат да имат 6-8 места
? Спални
? Вагон-ресторант. Обикновено се включват в състава на дневни и
туристически влакове. Различават се по степен на комфорт и имат различни
разновидности: вагон-бюфет и вагон-бар.
? Вагони-салони „Пулман”. Те имат специално обзавеждане, висок комфорт
и комплексност. Включват се в състава на специализирани туристически влакове или
делови пътувания.
В зависимост от периода на експлоатация пътническите вагони се делят на:
- целогодишни
- сезонни
- извънредни
Последните два вида се пускат предимно по повод на пътувания с туристическа цел.
Надеждната и ефективна експлоатация на материалната база на пътническия
железопътен се гарантира в значителна степен от разписанието за движение на
влаковете. То се съставя при отчитане влиянието на различни фактори и при спазване
на редица изисквания:
- осигуряване на интензивни транспортни връзки по съответни направления съобразно
търсенето
- гарантиране на удобно време за тръгване и пристигане в зависимост от
възможностите за прекачване в други влакове или ползване на други видове
транспортни средства
- осигуряване на условия за високо качество на обслужване и други
Експлоатационната дейност в пътническия железопътен транспорт се организира с все
по-интензивното и широко приложение на постиженията на научно-техническия
прогрес. Пряко следствие от това е техническото усъвършенстване на материалната
база и организацията на превозите, с което се постига по-висока скорост, комфорт,
сигурност и икономичност на пътуването и транспортното обслужване на туристите.
По-конкретно комплексът от действия и мерки в тази насока включва:
- реконструкция и техническо усъвършенстване на железния път – удвояване и
електрификация на железопътни линии; изправяне на криви и намаляване на наклони;
безнаставно свързване на релси; стабилизиране на траверси и други
- усъвършенстване на железопътната сигнализация и диспечерното управление на
движението на влаковете с широко използване на механизация и автоматизация,
електронни технически средства и компютърна техника
- конструктивно усъвършенстване на пътническите вагони подобряване на
федерацията, уплътняване и шумоизолация, увеличаване на пространството в
пътническите помещения, панорамно остъкляване на купетата, ергономично
устройство на седалките и облегалките, подобряване на микроклимата в пътническите
помещения
- усъвършенстване оборудването на пътническите вагони с оглед повишаване
комплексността и качеството на обслужването по време на пътуване – разнообразяване
гамата на предлаганите допълнителни услуги и асортимента при хранене и търговско
обслужване
- въвеждане на съвременни технически устройства и комплекси за подобряване
организацията на обслужване на пътниците преди и след пътуване – усъвършенстване
на вътрешногаровия транспорт, вътрешния и външния вид на гарите, материално-
техническото осигуряване на информацията и търговската дейност
Рационалното използване постиженията на науката и техническия прогрес в системата
на МТБ на пътническия железопътен транспорт, усвояването на съвременните методи
на организация и управление на транспортната дейност допринася за успеха на този
вид пътнически транспорт в конкурентната борба с останалите видове транспорт, за
активизиране участието му при обслужването на туристическите пътувания.
3.Технико- икономически особености.
Пътническият железопътен транспорт се характеризира с редица техникоикономически
особености, които намират конкретен израз в неговите основни предимства и
недостатъци в сравнение с останалите видове пътнически транспорт както и
специфичната му роля в системата на туристическото обслужване. По-характерни
негови предимства са:
А) възможност за осигуряване на всяка сухопътна територия с пътнически превози и
транспортна достъпност до обектите в нея. Постиженията на научно-техническия
прогрес създават условия за “проникване” на железницата дори и в труднопроходими
планински, пустинни и други райони. За туризма това означава, че тя може да се
използва като превозно средство за достигане на който и да е туристически център или
територия на сушата. В това отношение тя отстъпва само на автомобила.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Железопътен транспорт

Развитието на железопътният транспорт у нас започва с построяването на първата железопътна линия – Русе – Каспичан през 1866 година от английското дружество на братята Бъркли....
Изпратен от:
Chrissy Kirilova
на 2012-10-15
Добавен в:
Теми
по Транспорт
Статистика:
172 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
718
·
4
·
317
·
336

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
430
·
12
·
3,801
·
541

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Значение на ж.п. транспорта

02 май 2008
·
166
·
3
·
513

Транспортът е отрасъл на материалното производство,който осигурява стопанските и социалните връзки между отделните териториални единици.Той е в основата на географското разделение на труда е се характеризира със специфична форма...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
668
·
4
·
561
·
442
·
1
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Дипломна работа на тема "Транспорта в България"

22 дек 2008
·
969
·
27
·
5,234
·
956
·
3
·
1

Съдържание: 1. Същност, значение и особености. 2. Място в структурата на националното стопанство. 3. Условия и фактори за развитие. 4. Развитие на транспорта. 5. Отраслова структура на транспорта: автомобилен транспорт...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Железопътен транспорт

Материал № 892611, от 15 окт 2012
Свален: 172 пъти
Прегледан: 227 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 3,720
Брой символи: 25,175

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Железопътен транспорт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения