Големина на текста:
„ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВОТОНОШЕНИЕ ОТ
РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ”
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТНИКА ИЛИ
СЛУЖИТЕЛЯ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ
Чл.326 ТОЧКА 1 Работникът или служителя може да прекрати трудовия договор ,
като отправи писмено предизвестие до работодателя .
Ал.1 урежда два въпроса .
Първият от тях е установяването на материалното преобразуващо трудово право за
едностранно прекратяване на трудовия договор от работника или служителя .
Субект на това право е работникът или служителят , като страна по индивидуалното
трудово договорно правоотношение .То е лично и принадлежи нему и може да бъде
упражнено лично само от него .При формулирането на волята на работника или
служителя за едностранно прекратяване на трудовия договор е недопустимо
упражняването на принуда.Това опорочава и прави недействително волеизявлението
за прекратяване на трудовия договор.
Работникът или служителят не е длъжен да мотивира волеизявлението си за
прекратяване на трудовия договор и да излага съображения поради които той иска
това.Разбира се ако желае няма пречки той да изложи и мотиви за това свое решение.
Вторият въпрос се отнася до реда за упражняване на правото на работника или
служителя.Този”ред”се състои в „отправяне на писмено предизвестие до
работодателя”.
Предварително известяване на работодателя за решението на работника или
служителя на упражни правото си на еднократно прекратяване на трудовия договор.
То съдържа два основни елемента :
1.волеизявление , с което работникът или служителят упражнява правото си на
прекратяване на трудовия договор.
2.известяване на работодателя , че след изтичане на определен срок трудовия
договор се прекратява .
Предизвестието трябва да бъде писмено .Писмената форма е необходима за
действителността на волеизявлението и известяването на работодателя за него.Устното
предизвестие е недействително и не поражда правни последици.
Писменото предизвестие се отправя до работодателя.Той е насрещната страна по
трудовия договор.Предизвестие отправено не към работодателя а към друг ръководител
в предприятието не води до прекратяване на трудовия договор.
Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от работника или служителя
настъпва с изтичане на срока на предизвестието, освен ако той или работодателят
пожелаят да го прекратят преди да изтече този срок. Работодателят не може да се
противопоставя на желанието на работника или служителя да прекрати трудовия
договор, нито да изразява своята воля-съгласие или несъгласие за прекратяване на
договора.
ТОЧКА 2 Срокът за предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е
30 дни, до колкото страните не са уговорили по дълъг срок, но не повече от три месеца.
Срокът на предизвестието на срочен трудов договор е три месеца, но не повече от
остатъка на срока на договора.
Ал.2 Предизвестието включва и определен срок след изтичането на които трудовият
договор се прекратява. Продължителността на този срок е различна за срочните и
безсрочните трудови договори. За безсрочните трудови договори срокът на
предизвестие 30 дни, до колкото страните не са уговорили по дълъг срок но не повече
от 3 месеца.
Законът установява задължителен минимален срок от 30 дни за продължителността на
предизвестието. По-малък от този срок не може да се предвижда. Той се изчислява в
календарни дни. Уговарянето на по-дълъг от 30-дневния срок може да се извърши като
в индивидуалния, така и в колективния трудов договор.
По-особено е уреден въпросът за продължителността на срока с предизвестието при
срочните трудови договори, законът и тук определя този срок на 3 календарни месеца.
От начина, по които е формулирана тази разпоредба, може да се заключи че този срок е
с точно определена в закона продължителност. При него не е възможно уговарянето му
в индивидуалния или в колективния трудов договор.
ТОЧКА 3 За работниците или служителите които заемат материално отчетническа
длъжност в случай, че предаването на провереното имущество не може да се извърши в
30 дневния срок по ал. 2 времето за предаване може да се удължи но не повече от 2
месеца, общо с предизвестието.
Ал. 3 Урежда една специална хипотеза: за продължителността на срока на
предизвестието на работниците и служителите, които заемат материално отчетнически
длъжности. Срокът на предизвестието за прекратяване на трудовия договор за тези
длъжности трябва да се използва за предаване на повереното имущество. Когато то не
може да се извърши 30 дневния срок по ал.2, може да се удължи, но не повече от 1
месец, за да стане общо 2 месеца. Това решение ще се прилага в случаите, когато
страните не са уговорели в индивидуалния или колективния трудов договор по-дълъг
от 30 дневния срок на предизвестието. Но ако те са уговорели такъв по-дълъг срок
(например 3 месеца), той ще се прилага между тях и използва за предаване на
поверените материални ценности, без да може допълнително да се увеличава.
ТОЧКА 4 Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на
получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят
съобщи за това едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичане
на срока със съгласието на работодателя.
Ал.4 Определя моментът от който започва да тече срокът на предизвестието. Този
момент е: от следващия ден на получаването му. Това решение е общо за гражданското
право.
Тази разпоредба урежда още един важен въпрос: за оттеглянето на даденото
предизвестие от работника или служителя. И в тази насока се пренасят общо приети
разрешения на гражданското право за оттегляне на предложението при едностранното
прекратяване на трудовия договор с предизвестие.
Работника или служителя може да оттегли предизвестието най късно до получаването
му от работодателя. След като то вече е получено от него работникът или служителят
не може да го оттегля, защото го обвързва с работодателя. От този момент насетне той
може да направи това само със съгласието на работодателя до срока на предизвестието,
защото след този момент то произвежда своето действие и трудовият договор се
прекратява. От момента на оттеглянето му не е налице предизвестие за прекратяване на
трудовия договор и той продължава да съществува. Обратно, ако работникът или
служителят поска да оттегли предизвестието, след това то е получено от работодателя,
но той не даде съгласието си за това, предизвестието произвежда своето действие и
след изтичане на неговия срок, трудовия договор се прекратява.
ТОЧКА 5 (Отм.-ДВ,бр.100 от 1992г.)
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ
БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ
Чл. 327 ТОЧКА 1 Не може да се изпълнява възложената му работа поради
заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща съобразно предписанието
на здравните органи.
Основанието по точка 1 се състои от 3 елемента
1.Заболяване на работника или служителя, което не му позволява да изпълнява
възложената работа. Без значение е видът и степента на заболяването: то може
да е общо или професионално, може да е довело или не до трайна
нетрудоспособност. Важно и достатъчно е, че здравословното състояние на
работника или служителя не му позволява да изпълнява възложената работа. Все
пак заболяването трябва да показва известна трайност и стабилност, а не
някакво краткотрайно състояние на работника или служителя.
2.Промененото здравно състояние на работника или служителя трябва да бъде
установено от здравните органи със заключение на лекуващия лекар. Лекарската
консултативна комисия или ТЕЛК. Заключението на медицинските органи
трябва не само да удостоверява промененото и влошено здравно състояние на
работника или служителя, ни и да дава предписание за подходяща работа, която
работникът или служителят може да изпълнява при наличното му здравно
състояние.
3.Работодателят не осигурява тази подходяща работа. Без значение са причините
за това. Ако има такава подходяща работа, но тя е заета за работник или
служител, които е здрав, работодателят следва да престъпи към неговото
освобождаване по чл.325 т.6, когато заболелият работник или служител е
трудоспособен и той желае да я заеме.
ТОЧКА 2 Работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или
обезщетение на този кодекс или по общественото осигуряване.
Това основание на точка 2 визира забава на работодателя в дължими плащания на
работника или служителя. Тези вземания на работника или служителя трябва да бъдат
ликвидни и изискуеми т.е. да е настъпил моментът от който може да се иска тяхното
изплащане. Законът посочва 3 от тях, които имат за работника или служителя основно
значение: трудово възнаграждение, обезщетение по трудовото право отношение и
обезщетения по общественото осигуряване. Трудовото възнаграждение обхваща, както
основното, така и различните видове допълнителни трудови възнаграждения.
Обезщетенията са установени в чл.214-219 и др. КТ. Те се дължат от работодателя, като
страна на трудовото право отношение за причинени на работника или служителя
вредни преди прехвърляне на риска по трудовото правоотношение върху него и
тяхното изплащане с неговото задължение, каквото е и задължението му на изплаща
трудовото възнаграждение.
По-особено е положението с обезщетенията по общественото осигуряване.
Обезщетенията за времето, докато трае трудовото правоотношение тъй като т.2
предполага продължаващо да съществува трудово правоотношение между осигурения
работник или служител и работодателя-осигурител. На работодателя, като осигурител,
осигурителният орган е възложил да изпълнява от негово име дължимите плащания на
осигурените работници и служители.
Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на 2
пати, или според уговореното. Следователно, забавата е на лице при закъснелия както
на авансово, така и при окончателното плащане. Обезщетенията по общественото
осигуряване се изплащат 1 път месечно-в края на месеца за който се дължат.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 яну 2020 в 12:26 студент на 45 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
09 ное 2019 в 10:00 потребител на 33 години
04 ное 2019 в 15:04 в момента не учи на 32 години от Хасково
18 окт 2019 в 15:23 в момента не учи на 34 години
09 яну 2019 в 10:44 родител на 70 години
07 дек 2018 в 16:01 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2016
29 ное 2017 в 21:01 учител на 42 години
21 юни 2017 в 09:52 студент на 37 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Логопедия, випуск 2017
24 апр 2017 в 22:29 студент на 42 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2018
30 ное 2016 в 11:57 студент на 39 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, специалност - Застраховане и осигуряване, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Източници на правото

22 ное 2009
·
86
·
4
·
565

Въпросът за източниците на правото е един от основните въпроси на юриспруденцията и философията на правото...
 

Актуалност на изследването

22 окт 2010
·
66
·
198
·
39,795
·
173

Понятието “длъжностно лице” за на Наказателния кодекс не претърпя съществени изменения през последните 20 години. За този период обаче държавното устройство на страната и обществените отношения в икономическата сфера се промениха радикално....
 

Теория на правото

06 окт 2009
·
31
·
3
·
567
·
74

Теорията на правото изучава правото като обществено явление. Правото е възникнало преди държавата...
 

Основи на правото

28 яну 2009
·
298
·
73
·
16,603
·
298

Обективно право – това е съвкупност от норми и правила, гарантирани от авторитета на една социална власт. То е обективно съществуващия правен ред и х-на негова особеност е подредеността...
 

Основи на правото

05 май 2010
·
152
·
18
·
7,576
·
282

Основи на публичното право. Обща характеристика на публичното право. Принципи и отрасли...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
1 мин
06.06.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
13
2
14 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Прекратяване натрудовото правооотношение от работника или служителя

Материал № 8919, от 14 ное 2006
Свален: 741 пъти
Прегледан: 369 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,437
Брой символи: 13,354

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прекратяване натрудовото правооотношение от раб ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
прекратяване на кт трудово право курсова работа трудово право прекратяване прекратяване на трудовото правоотнушение на работодателя прекратяване на тръдовото правоотношение прекратиаване на трудовото правоотношение от работника или слижителиа прекратяване трудов договор трудово право лекции прекратяване на трудови правоотношения от работодателя kontrol za suzdavane na trudovoto zakonodatelstvo i rechenie na trudovite sporove здравно законодателство данъци върху трудово възнагръждение прекратяване на трудовите взаимоотношения trudovo pravootno6enie индивидуален трудов договор кодекса на труда прекратяване на трудови правоотношения от работодателя с предизвестие права и задължения на трудовото правоотношение прекратяване на трудовото правомощие от работодателя роля на синдикатитеколективно трудово договаряне