Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Днес, ……………, в гр. …………………, въз основа на чл. 228 – 239 от ЗЗД, се сключи
настоящият ДОГОВОР ЗА НАЕМ („Договорът”) между:
…………………………………….., …………………….., л.к. № ……………….,
издадена на ……………….. от …………….. – валидна до ………………., с
живущ в ………………………………………………………………………….., от
една страна, наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ
и
………………….. …………………….. ЕГН ……………….., л.к. № ……………,
издадена на …………………г. от МВР ……– валидна до …………г., с адрес по
лична карта ……………………………………………………………………………,
от друга страна, наричан за краткост НАЕМАТЕЛ,
с който Договор се договорихме за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ срещу заплащане
следния свой собствен недвижим имот за временно и възмездно ползване:
…………………. , находящ се в ………………………………………….
(2) Апартаментът ще бъде използван за живеене като промяна на
функционалното му предназначение не може да става без предварително подписан
допълнителен Анекс, който става неразделна част от Договора.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2 Настоящият Договор се сключва за срок от ……… (…………………………….)
месеца считано от ……………….. до …………………..
ЦЕНА
Чл. 3(1) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечен наем
в размер на ……… евро (………………………........... евро) по фиксинга на БНБ в деня
на плащането, но не по-малък от 1,95583 лв. за 1 евро.
(2) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплаща наемната месечна цена на
НАЕМОДАТЕЛЯ до 5-то (пето) число на текущия месец.
(3) При неплащане в срок на наемната цена НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да
развали едностранно без предупреждение Договора.
(4) При подписване на Договора НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ
вноска от 1 (един) месечен наем като депозит, който се връща на НАЕМАТЕЛЯ без
лихви за просрочено време и инфлационен индекс след изтичане на настоящия Договор
при условие, че НАЕМАТЕЛЯ е изплатил всички разходи, свързани с ползването на
имота на НАЕМОДАТЕЛЯ и че липсват нанесени материални щети върху отдадения
под наем имот.
(5) За всяка корекция на наемната цена се съставя двустранно подписан от
страните Протокол, който става неразделна част от Договора, като в този Протокол се
посочва действащата за напред месечна цена.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 4НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да предаде владението на имота в добро състояние за ползване.
(2) Да предаде имота с изплатени консумативни разходи, ако няма друго
споразумение между страните.
(3) Да осигури спокойно ползване на имота.
(4) Да заплаща всички повреди и разходи, които не са свързани с ползването на
имота и не са причинени от виновното поведение или небрежност на НАЕМАТЕЛЯ.
(5) Да заплаща данък сгради за собствения си отдаван под наем недвижим имот,
описан в Чл. 1 (1).
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл. 5НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да ползва имота с грижата на добър стопанин.
(2) Да не преотдава имота на другиму.
(3) Да спазва нормативно установените правила за противопожарна охрана,
хигиена и други порядки, приети за имота и да спазва правилника за вътрешния ред на
етажната собственост.
(4) Да извършва за своя сметка текущи ремонти на наетия имот. С оглед на това,
НАЕМАТЕЛЯТ няма право да претендира за извършените от него разходи след
изтичане на срока на действие на Договора. Всички подобрения и изменения в
състоянието на имота може да се извършват само с предварително писмено съгласие на
НАЕМОДАТЕЛЯ.
(5) Да не променя архитектурния план на недвижимия имот.
(6) Да заплати съответното обезщетение в размер на един месечен наем и
реалната стойност за причинените вреди по време на ползването на имота,
включително при небрежност от негова страна.
(7) Да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ и съответните органи за вредите
и посегателствата върху наетия имот.
(8) Да заплаща консумативни разходи, свързани с експлоатацията на наетия
недвижим имот: вода, ел. енергия, отопление, такса разходи на входа, такса смет и др.
подобни. Всички квитанции за платените разходи се представят на НАЕМОДАТЕЛЯ.
(9) Да не използва наетия имот за дейности, забранени от закона.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 6Договорът се прекратява:
(1) с изтичане на договорения срок;
(2) по взаимно съгласие, с писмено предизвестие от ……………. месеца;
(3) при неизпълнение на задълженията на една от сраните;
(4) при неплащане на наема в срока, установен съгласно Чл. 3 (3) от настоящия
Договор.
Чл. 7Всяка страна може едностранно да прекрати настоящия Договор с …………..-
месечно писмено предупреждение, отправено към другата страна.
Чл. 8НАЕМАТЕЛЯТ има право да вземе онези закупени със собствени средства и за
собствена сметка мебели и/или направени само от него съоръжения и устройства, които
не са трайно прикрепени към имота и могат да се демонтират без къртене и нанасяне на
други вреди на недвижимия имот.
Чл. 9НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне имота във вида, в който е годен за
ползване без допълнителен ремонт.
Чл. 10НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изнесе целия свой багаж, вещи, стоки, ценности
и др. лични принадлежности най-късно в едноседмичен срок след прекратяването на
Договора. След изтичането на този срок НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за
съхранението и състоянието на гореописаните вещи на НАЕМАТЕЛЯ и започва да
ползва имота си.
ДРУГИ
Чл. 11НАЕМОДАТЕЛЯТ има право веднъж месечно да посещава собствения си
недвижим имот, за да установи наличието или липсата на щети, както и спазват ли се
условията на настоящия Договор.
Чл. 12Всички възникнали спорове по изпълнението на този Договор ще се решават по
взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по съдебен ред. За неуредените в
този Договор въпроси се прилага законодателството на Република България.
Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един оригинал за
всяка страна.
НАЕМОДАТЕЛ:НАЕМАТЕЛ:
……………………………………………..…………………………………
(Име)(Име)
…………………………………………….………………………………….
(Подпис) (Подпис)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 ное 2020 в 18:53 ученик на 23 години от Габрово - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2017
04 ное 2020 в 14:09 потребител на 42 години
24 окт 2020 в 09:28 потребител
22 окт 2020 в 13:20 в момента не учи на 70 години
19 окт 2020 в 08:05 в момента не учи на 63 години
06 юли 2020 в 15:40 потребител
31 мар 2020 в 11:35 студентка на 42 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - Мениджмънт в образованието, випуск 2011
13 фев 2020 в 08:23 потребител
03 фев 2020 в 10:04 потребител
 
Подобни материали
 

Държавна и общинска собственост

06 юли 2007
·
733
·
6
·
1,334
·
373

Държавната собственост бива публична държавна собственост и частна държавна собственост...
 

Съсобственост (лекция по вещно право)

06 юли 2007
·
434
·
3
·
615
·
72

Една вещ може да принадлежи изцяло само на едно лице. То единствено има собствеността върху тази вещ. Тук говорим за индивидуална собственост. Но има случаи, когато вещта е собственост на две или повече лица. Тогава говорим за съсобственост...
 

Договори - същност

31 май 2007
·
858
·
1
·
258
·
273
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
373
·
1
·
183
·
106
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Договор за наем

13 яну 2008
·
369
·
3
·
506
·
149
·
1

Доклад по право- "Договор за наем" : -Предмет на наемния договор -Страни по наемния договор -Основни права и задалжения на страните -Основни съставки на договора...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
21
1
3 мин
16.07.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
9
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за наем

Материал № 890874, от 10 окт 2012
Свален: 129 пъти
Прегледан: 208 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 757
Брой символи: 4,321

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала