Големина на текста:
ДАРБИ И СПОСОБНОСТИ. ТАЛАНТ И ГЕНИАЛНОСТ – 8
Същност на способностите и дарбите.
Ролята, която способностите играят в живота на човека – сега и в бъдеще, дава
основание на редица учени от различни научни клонове да се занимават с тях. Още
Платон говори за това, че хората са различни по произход – едни са насочени към
управление, други – за войници, трети – за занаятчийство. Джон Лок смята, че не
трябва да се говори за наследствения характер на способностите, напротив, той застава
зад позицията, че способностите се формират и изцяло зависят от социалните фактори.
Определението за способностите затруднява психолозите. Причина затова е, че
способностите не могат да се причислят нито към един или друг психичен процес или
пък до някое негово свойство. Не е и синтез от психични качества на личността, както и
синтез за от комбинация на психични процеси.
Теплов обръща внимание на индивидуалността в способностите, на изявата в
резултатите и на разликата им от умения навиците. Основните въпроси, които си
задаваме към същността на способностите са: каква е същността им, как се изграждат и
в какво се изразяват. Като определение – способностите са функционален ансамбъл от
затвърдени индивидуални свойства на психичните процеси, познавателни психични
структури, операционални и концептуални модели, изградени върху комплекса от
нервно-психически особености, формирани в процеса на дейността и осигуряват
продуктивност на човека в работа.
Всеки един компонент от структурата на способностите се разглежда на
различни равнища:
І.Способностите са синтез от свойства на познавателните психични процеси – на
тази основа могат да бъдат очертани десетки и стотици комбинации на психични
свойства;
ІІ На второ равнище – голям диапазон от възможности за изява на
способностите;
ІІІ. При способностите като операционални модели включват в себе си минал
опит и способност за предвиждане на развитието на събитията;
ІV. Съдържат в себе си системи за решаване на глобални проблеми – такива са
научните способности.
Структурата на способностите означава не един компонент, а уникална
комбинация от различни компоненти, обединени в принципно ново образувание, което
е цялостно и в някаква степен завършено.
Характеристики на способностите.
Тези характеристики могат да бъдат сведени до:
Индивидуалността на способностите – зависи не от структурата им, а от
влиянието на психичните компоненти върху изявата на формираната способност –
например, индивидуална проява на емоционалността при дадена способност или
темперамента, характера, чувствата;
Затвърдени психични особености на личността – предпоставка за
многократното им повторение – тъй като са с широк диапазон, може да се варира в
рамките на една способност, устойчиво формирана;
Субординация на компонентите на способностите – всички компоненти
от структурата на потребността намира своето място – това има и положителна, и
отрицателна страна – първата отвежда до улесняването на процеса, а втората – до
шаблонизирането и на тази основа – формираната устойчива способност се оказва
пречка за формиране на нова способност, от една страна, на нови начини на поведение,
1
от друга и на нов поглед върху дадена ситуация – от трета, тоест, достигане на
невъзможност за творчески прочит на вече преживяна ситуация;
Интегралност – обединяване на психичните процеси, качества и свойства
при изява на дадена потребност, както и интеграция на самите способности във връзка
с изпълнението на конкретната дейност;
Сложна обусловеност на компонентите – освен с психичните качества,
свойства и процеси, способностите зависят от типолотгията на личността, от
съотношението на дейността на двете сигнални системи, от индивидуалния опит на
хората – оттук и своеобразието на всяка една способност;
Свързаност със знанията, ученията, навиците и привичките, както и с
волята, която е силен детерминатор на способностите усилва или забавя
проявлението им;
Корелация между компонентите на способността – ако тя е на високо
равнище, и способностите са на такова – например, двигателните способности спомагат
музикалните и обратно;
Свързаност на способностите с дейността – всяка дейност формира
различен тип способности, а развитието на способностите формира годността на един
или друг човек към определен тип дейност;
Динамичен характер на способностите - - зависи от възрастовото
развитие на личността, от склонностите, заложбите и т.н.;
Процесуалност – развитие на способностите в талант или гениалност.
Класификация на способностите.
Делят се на:
Според Б.Ананиев, природни и обществено-исторически, според
произхода им;
Умствени и физически – резултат от доминирането на един или друг вид
дейности;
Общи и специални първите се отнасят до общата потенциална
възможност за достигане на определено равнище на овладяване на определен обем от
знания, умения, навици и др., а вторите са свързани с насоченост на способностите към
определена дейност, изкуство и др. – като музикални, художествени;
Заложби, наклонности, надареност, талант, гениалност.
Заложбите – различни са от способностите, те са вродени функционални
особености, които са предпоставка, но не задължително условие за реализиране на
някаква способност. Зависят от типа ВНД, от силата /слабостта/, подвижността
/бързина и бавност/, уравновесеността на възбудните и тормознните процеси.
Заложбите имат многозначителен характер – една заложба може да послужи за
развитие на много способности.
Наклонности – своеобразен сигнал за наличието на известна потенциална
възможност за развитие на дадена способност.
Надареност – равнище на способностите, което, от една страна, дава възможност
за формиране на широк диапазон от способности, а, от друга, е следствие от развити
способности.
Ако трябва да градираме, то:
На първо място са заложбите – анатомо-физиологични особености на
мозъка;
На второ място – наклонностите – свързване на заложбите с практиката и
дейността;
2
На трето място – надареност – функционална, практическа годност за
изява на човека в много области или още по-точно – възможност за формиране на
различни способности.
Талант специална надареност и високи постижения в дадена област.
Гениалността – обща надареност с висока изява в няколко области. Те се тълкуват като
висока степен на съчетаване на способностите, на развитие на способностите,
създаване на оригинални произведения на изкуството, науката, практиката.
Структурата на способностите на гениалните и талантливите хора е все още скрита за
психолозите, но се приема, че не се различава толкова от структурата на способностите
на останалите хора, просто при гениите и талантите е засилена корелацията между
компонентите на способностите и по-висока степен на участие на допълнителни
психични явления като емоции, воля, силна наблюдателност и др.
Развитието на способностите върви в две направления:
Формиране на способностите;
Разгръщане на способностите.
Доста често ранната диагностика на заложбите играе важна роля за по-
нататъшното развитие на способностите. Характеристики на надарени деца, според д-р
Дороти Сиск: Ранна употреба на богат речник. Добра наблюдателност и любопитство.
Периоди на интензивна концентрация. Способност да се разбират сложни концепции,
да се правят връзки и да се мисли абстрактно. Широк и променящ се спектър на
интереси. Силно развито критично мислене и самокритичност. Характеристики на деца,
надарени в други области:
oХудожествени и сценични изкуства – добра психомоторика, ранно
проявен талант;
oИнтелектуална надареност – смахнати идеи, чувство за игривост и
релаксация, силна тенденция към нонконформизъм, независимост в мисленето и силно
чувство за преживяване на проблемите.
ОБЩА НАДАРЕНОСТ. Децата, за които е характерна обща надареност,
често се определят като такива, които мислят като дърти, добре е обаче да не се
греши с детето-старец.
Едуард Пол Торънс предлага списък на характеристики на високонадарени
деца:
Възприема безпорядъкСмущава организацията Никога не скучае
АвантюристЕнергиченНеконформен
Силни чувстваОбича самотатаПреангажирра се проблем
Разбира околнитеНезависим в съждениятаПитащ
Винаги учуден от нещо Независим в мисленето Отворен за идеите на
другите
Пробва трудни начинания Индивидуалист Решителен, непоколебим
Външно изглежда свенлив ИнтуитивенСамоизтъква се
СмелИнтравертенСам се пали
Желае да превъзхождаНяма способност за бизнесСамоосъзнат
РешителенПрави грешкиУверен в себе си
С чувство за хуморОтбягва власттаНе отстъпва
Чувствителен към
красотата
Темпераментен Наивен
Далновиден и гъвкав Готов да поеме риск Малко необщителен
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2019 в 15:33 студентка на 38 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски"
15 май 2019 в 22:39 потребител на 30 години
05 мар 2019 в 00:18 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - Културно - историческо наследство, випуск 2020
13 фев 2019 в 20:53 ученик на 22 години от София - ...., випуск 2015
09 фев 2019 в 12:34 ученик на 19 години от Бяла Слатина - ПАГ Н.Й. Вапцаров, випуск 2018
03 фев 2019 в 10:28 студентка от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър"
31 яну 2019 в 20:08 студент на 23 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по информатика, технически и природни науки, специалност - Информатика и компютърни науки, випуск 2018
16 яну 2019 в 17:44 студент на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2022
23 дек 2018 в 06:36 студент на 44 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПНУП, випуск 2015
01 ное 2018 в 13:58 ученик на 26 години от Русе - СОУПНЕ "Фридрих Шилер", випуск 2011
 
 

Дарби и способности. Талант и гениалност.

Материал № 890018, от 08 окт 2012
Свален: 191 пъти
Прегледан: 256 пъти
Предмет: Психология на дейността, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,083
Брой символи: 7,042

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дарби и способности. Талант и гениалност."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала