Големина на текста:
Наказателно процесуално право
Доц. БОЙКО РАШКОВ
1. НПП на РБ. Понятие, задачи, и предмет на регулиране. Връзка с други
правни отрасли.
1.Понятие - НПП на РБ представлява система от правни норми, които регулират
наказателнопроцесуалната дейност на държ.органи, представителите на обществеността и
гражданите, както и свързаните с тази дейност правоотношения, с оглед осъществяването на
задачите на на НП.
НПП установява пътя по който може да се осъществи държ.наказателна принуда,
както и други специфични мерки на държ.принуда, това са т.нар.мерки на процесуална
принуда.
2.Задачи на НПП:
1 .Основна задача:
-осигуряване защита от престъпни посегателства срещу РБ;
-срещу живота, свободата, честа, правата и законните интереси на гражданите, на
ЮЛ;
-съдействие за предотвратяване на престъпленията ;
-укрепване на законността.
2.Непосредствена задача Изразява се в:
- разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните. От фактическа
страна установяване на обективната истина чрез доказване;
- правилно прилагане на закона. От юридическа страна – прилагане на правни
норми чрез използване на правна техника..
3.Предметът на регулиране - наказателно правните норми регулират ОО които
възникват в хода на наказателния процес. Предметът на НПП са наказателните дела,
образувани от органите на РБ.
4.Връзката на НПП с др. правни отрасли .
1. НПП и Конституционното право
- НПП се изгражда изцяло върху основата на нормите на КП. Връзката между
НПП и КП се изгражда посредством конституционни норми, отнасящи се до задачите и
организацията на съдилищата и прокуратурата.
2. НПП и НП - без НПП няма наказателен процес. Те имат една и съща обща задача
– да укрепят законността чрез средствата на наказателната репресия- Неразривната връзка
между тях намира израз и в други насоки: НПП определя предмета на доказването, като
изхожда от нормите на НП, относно обстоятелствата, които определят, погасяват, изключват
НО.
3. НПП и гражданско процесуално право / ГПП / - и двата клона регламентират
дейността на съда по осъществяване на правосъдието.
НПК е предвидил възможност да се предяви иск в НП за вредите, причинени от
престъплението.
4.НПП и Адм.право – за борба с престъпността органите на съдебната и
изпълнителната власт си взаимодействат. НПК регламентира освобождаване от НО с
прилагане на адм.наказание по ЗАНН, за което се прилагат правилата на същия закон.
1
2.Източници, тълкуване, прилагане и особености в структурата на наказателно
правните норми .
1.Източници - източник на НПН може да бъде само законът.
Основен източник - Конституцията, тя съдържа основните принципи на НПП, на
ГПП .
Главен източник - НПК .
Други източници:
- Законът за съдебната власт - регламентира устройството на съдилищата,
прокуратурата и следствените служби, назначаването на съдебни и прокурорски длъжности,
на съдебни заседатели и др.
- Законът за адвокатурата – урежда статута на адвоката, с оглед участието му като
защитник, повереник;
- Законът за специалните разузнавателни средства /СРС/ - с който се установява
кои са СРС, редът за използването им за целите на едно наказателно производство.
-Законът за МВР, в който е уреден статутът на служителите, осъществяващи в
качеството на дознатели разследване, изготвяне на веществени доказателствени средства
чрез закона за СРС и др.
2.Тълкуване :
НПН подлежат на тълкуване и прилагане по аналогия.
Тълкуването е способ за изясняване действителната воля и цел на законодателя при
създаване на законови норми. Наказателно-процесуалната дейност се ползва от всички
видове тълкуване:
-граматическо, логическо, историческо;
-научно, разширително, сравнително и др.
Всеки субект, в зависимост от процесуалното си качество, изяснява за себе си
прилагането на правните норми според фактическата обстановка по делото.
Освен с прякото прилагане, НПН може да се осъществяват и чрез прилагане по
аналогия, когато се открие празнота в НПК, случаите са еднородни процесуални
отношения, доколкото тази празнота се запълва чрез действието на други норми от
НПК или норми от друг закон.
3.Структура на наказателно процесуалната норма /НПН/
Всяка правна норма има:
- хипотезавизира предпоставките за започване на наказателното производство, за
извършване на едни или други действия и за постановяване на процесуални актове.
-диспозицияотнася се до оправомощаване, задължаване, забраняване на стриктни
законови изисквания.
-санкцияпредвидени са като правомощия на ръководно-решаващия орган, който
действа с цел контрол върху действия и актове на други процесуални актове –
напр.въззивният съд отменя присъдата на първата съдебна инстанция.
НПК санкциите могат да бъдат различни, вкл. административни, процесуални ,
наказателни .
2
3. Действие на НПН по предмет, време, място и спрямо гражданите .
1.Действие по предмет
- НПК се прилага за всички наказателни дела, образувани от органите на РБ.
- НПК се прилага и при изпълнението на съдебни поръчки на друга държава,
направени по силата на договор или при условията на взаимност.
Не винаги деянието, което е включено като престъпление според чуждото
законодателство, у нас е престъпление.
2Действие по време
Разпоредбите на НПК се прилагат от влизането им в сила и за процесуалните
действия, които предстоят по незавършени наказателни производства.
Следващите процесуални действия, съдебни следствени действия и действия по
разследване на едно висящо дело, както и предстоящите наказателни производства ще се
осъществяват съгласно новите процесуални норми: нормено действие „от сега насетне”.
Извършените при условията на отменения закон или текстове от него действия
на едно висящо производство се приемат за окончателно и валидно проведени и не се
налага да бъдат повторени. Така е възможно едно наказателно дело да бъде реализирано,
от неговото започване до приключването му с влязъл в сила процесуален акт, в условията
на няколко изменения на НПК. Всеки път държавния процесуален орган трябва да се
съобрази с нововлезлите в сила разпоредби.
3.Действие по място :
С него се изразява принципът на изключителната юрисдикция, произтичащ от
държавния суверенитет.
Наказателното производство, образувано от орган на друга държава, или влязлата в
сила присъда, издадена от съд на друга държава и непризната по реда на НПК, не са пречка
да се образува наказателно производство от органите на РБ за същото престъпление и срещу
същото лице.
Влязлата в сила присъда, издадена от съд на друга държава, не подлежи на
изпълнение от органите на РБ.
Горните разпоредби не се прилагат, ако е предвидено друго в межд. договор, по
който РБ е страна, който е ратифициран, обнародван и влязъл в сила.
Правилото за действие по място може да бъде включено, само ако РБ има сключен
межд.договор за правна помощ с друга държава. По силата на такива договори, осъдени на
лишаване от свобода лица се предават за изтърпяване на наказанието в държавата, чиито
граждани са.
4.Действие спрямо лицата :
Нормите на НПК се прилагат за всички лица, попадащи в сферата на наказателно-
процесуалната дейност, особено когато се отнася до привличаните към НО.
а/НПК е единственият процесуален закон, който урежда производството по
наказателни дела, а държавните процесуални органи го прилагат точно и еднакво за
всички – независимо от тяхното гражданство, пол, раса, религия и т.н.
б/За отделните категории длъжностни лица това правило се проявява с
допълнителни законоустановени условия народните представители могат да бъдат
задържани и срещу тях да се възбужда наказателно преследване с разрешение на НС, а
когато то не заседава от Председателя на НС. Същото е предвидено за съдии, прокурори и
следователи, но разрешението при тях се дава от Висшия съдебен съвет.
в/Извън юрисдикцията на РБ са лица, ползващи се с имунитет, съгласно
действащите межд.правни конвенции – лица с дипломатически имунитет, спрямо които
процесуални действия при режима на НПК могат да се осъществят само в съгласие с
межд.право.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 ное 2020 в 16:40 студент на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - ППООР, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2021
27 ное 2020 в 01:32 ученичка на 27 години от Тетевен - ОУ "Георги Бенковски ", с. Рибарица, випуск 2013
09 ное 2020 в 15:30 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2022
27 окт 2020 в 10:36 потребител
 
Подобни материали
 

Наказателно право

09 юни 2008
·
126
·
1
·
639

Наказателното право е съвкупност от правни норми, които определят кои деяния са престъпни и какви наказания, при какви условия могат да се налагат на лицата, които са ги извършили...
 

Наказателно процесуално право

19 авг 2008
·
641
·
185
·
119,039
·
448
·
1

Това е особената част на наказателно процесуалното право...
 

Наказателно процесуално право

25 авг 2008
·
429
·
50
·
16,754
·
324

Лекции (само по първата част) при доцент Бойко Рашков...
 

Пищови по наказателно процесуално право

24 юни 2010
·
410
·
6
·
5,056
·
337

Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателните дела. Това е вид държавна дейност с предмет разглеждане и решаване на наказателни дела...
 

Пищов за държавен изпит по НПН

11 окт 2010
·
788
·
16
·
39,330
·
898
·
2

Пищов за държавен изпит по наказателноправни науки...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Тест по наказателно право– особена част
изходен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Това са въпроси по Наказателно право- особена част, подходящ за подготовката за изпита. По-голяма част от въпросите позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
54
153
1
3 мин
15.07.2013
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
42
1
5 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Наказателно процесуално право

Материал № 889629, от 07 окт 2012
Свален: 463 пъти
Прегледан: 453 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 117
Брой думи: 33,370
Брой символи: 211,897

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наказателно процесуално право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала