Големина на текста:
Въведение в макроикономиката
1.Ако икономическите субекти предполагат,че догодина инфлацията ще бъде равна на текущата,то техните
очаквания се формират по схемата: в) статични очаквания
2. На 22.11.2006 г. Основния лихвен процент на БНБ е бил 2.98%.Това твърдения има характер на :
a) позитивен анализ г) анализ “ex post”
3. Кои от въпросите са обект на макроикономиката :
Б) взаимодействието между реалния и паричен сектор на икономиката
В) анализът на причините за безработица и инфлацията
4. Кой от посочените методи е основен специфичен метод на макроикономиката :
г) агрегирането
Основни макроикономически показатели, икономически кръгооборот
1. Кои от посочените по-долу доходи се включват в БВП (брутен вътрешен продукт) и БНП ( Брутен
Национален Продукт) : А) работна заплата на медицинска сестра
2. Гръцка фирма извършва дейност в България и предоставя услуги на българския пазар.Стойноста на тези
услуги ще се включи : А) в БВП на Гърция и БВП на България
3.Кои от приведените по-долу елементи ще се включат в състава на БВП (БНП) по разходния способ:
Б) общите частни инвестиции, В) нетният експорт на стоки и услуги, Д) държавнитепоокупки на стоки
и услуги, Е) поребителски разходи
4. Кои от посочените по-долу макроикономически величини се отнасят към „запаси” и кои влизат в състава
на „потоците”? запаси- в,г,д/ потоци-а
А) инвестициите в стрителството; в) държавният дълг
Б) златн т резерв на държавата г) брой на безработните
5. Кои от приведените величини се отнасят към „отлив”-а,б,г и кои към „приток” в,д,е на капитали?
А) соестяванията на населението;б) данъци;в) износ на стоки и услуги;Г) внос на стоки и услуги;
Д) инвестиции в националната икономика; Е) държавните покупки на стоки и услуги
Пазар на Пари и пазар на ценни книжа
1.Паричният агрегат М1 включва :А)наличните пари; б) държавните облигации
2. Транзакционното търсене на пари нараства: А) съгласно нарастването на номиналния БНП
3. Монетаристката теория за търсенето на пари : Г) всички отговори са верни
4. Увеличаването на съотношението „налични пари-депозити” при равни други условия ще доведе до:
Б) намаляване на предлагането на пари
В) намаляване на паричния мултипликатор
Равновесие на пазарите на стоки,пари и ценни книжа.Моделът IS - LM
1. В точката на пресичане между IS и LM :
а) плановите разходи са равни на фактическите
б) предлагането на пари е равно на търсенето на пари
в) равнището на дохода и лихвения процент удовлетворяват условията за съвместно равновесие;
г) се установява ефективно търсене
2. Ако икономиката се намира в състояние на инвестиционен капан: в) линията е перендикулярна на
абсцисата, г)очакванията на предприемачите за перспективите за инвестиране са песимистични
3.Ако икономиката се намира в състояние на ликвиден капан,то: г) всички отговори са верни
Пазар на труд
1. Естественото равнище на безработица :
а) отчита фрикционната и структурна безработица
б) отчита цикличната безработица
в) отчита само фрикционната безработица
г) отчита само структурната безработица
2. Потенциалното производство се постига: г) всички посочени отговори са верни;
3.Кейнсианския модел на заетостта е построен на следните предпоставки : в) търсенето на труд зависи от
ефективното търсене на стоки, г) работните заплати са неизменни
4. Класическия модел на заетостта се основава на следните предпоставки, г) всички посочени отговори;
Общо икономическо Равновесие
1. Предпоставки за изграждане на класическия модел за общото икономическо равновесие са :
а) съвершената конкуренция на пазара на фактори на производството
б) гъвкавите цени
в) рационалното поведение на индивидите
г) гъвкавите работни заплати
д) всички отговори са верни
2. Съгласно кейнскиянския модел за общото икономическо равновесие ;
а) търсенето на стоки се определя от ефективното търсене
б) отсъства класическа дихотомия
в) на пазара на фактори на производството конкуренцията е свършена
г) равновесието на пазара на труд се осигурява от гъвкавите работни заплати
3. В модела на неокласическия синтез на общото икономическо равновесие :
а) се използва моделът IS-LMпри фиксирани цени
б) се използва моделът IS-LM при гъвкави цени
в) отсъстват “парични илюзии”
г) присъства принципът на класическата дихотомия
Teма 8 : Инфлация и Безработица
1. Кои фактори,от посочените,обуславят спадането на инфлацията :
г) всички отговори са верни
2. Инфлацията на търсенето е резултат от :
б) нарастването на държавните разходи
в) структурни промени в съвкупното търсене
3. Инфлацията на предлагането е резултат от :
а) изпреварващо покачване на работната заплата в сравнение с производителността на труда;
б) рязко покаване на цените на енергоносителите
г) „надбавките на цените”
4. Инфлационен данък е :
а) доход на държавата,в резултат на допълнителна емисия на пари
б) разходи на притежателите на налични пари
г) регресивен данък на населението , който не е приет по законов ред
5. Прогнозируема е тази инфлация,която :
а) позволява да се корегират номиналните доходи на населението
б) се проявява в обществените разходи
6. Равнището на инфлация според съвременната краткосрочна крива на Филипс зависи от :
г) всички отговори са верни;
7. Когато държавните разходи нарастват( фискален импулс ) в дългосрочен период,икономиката :
а) се връща към потенциалното производство и към изходното равнище на инфлацията
г) възниква „ефект на изместването” на частните инвестиции;
Тема 9 : Цикличност в икономическото развитие и икономическите кризи
1. Koй от изброените параметри се отнася към фазата на спада :
а) рязко съкращение на обема на производството;
б) разко съкращаване на размера на доходите;
в) ръстът на безработицата;
г) свиване на инвестициите;
д) падането на цените;
е) свръхзапаси от стоки;
ж) свички изброени;
2. Кой от посочените параметри се отнася към фазата на подем :
а) намаляване на безработицата;
б) масовото обновяване на основния капитал;
в) ръст на работната заплата;
г) ръст на цените;
д) ръст на лихвените проценти;
е) всички изброени;
3. Кой от изброените показатели и процикличен (1) и кой контрацикличен (2) :
а) съвкупния обем на производството;
б) общото равнище на цените;
в) корпоративните печалби;
г) равнището на безработица;
д) броят на банкрутите;
е) запасите от готова продукция;
4.Кои от посочените показатели на икономическия цикъл се отнасят към изпреварващите(1),закасняващите
(2) и съвпадащите(3):
а) изменения в запасите;индексите на фондовия пазар;
б) корпоративни печалби
в) изменение на паричната маса
г) брой на безработните над 15 седмици
д) разходи за нови предприятия и оборудване
е) средно равнище на лихвения процент на банките
ж) производствените цени
з) лихвения процент на централната банка
и) разходи за реклама
5. Амплитудата в модела на Сауелсън-Хикс се определя от :
а) размера на БНП при пълно натоварване на производствените мощности
б) размера на амортизациите
в) величината на мултипликатора
г) величината на акселератора
д) размера на брутните инвестиции
6. Основни източници на колебалния в модела на реалния бизнес цикъл са :
а) технологичния прогрес
б) ръстът на държавните разходи за стоки и услуги
в) изменението на лихвените проценти
г) всички посочени
7. Към кои от трите типа шокове – на предлагането(1), на търсенето(2),на политическите шокове(3), се
отнасят следните събития :
а) колебанията на световните цени на суровините
б) природните катаклизми
в) най-важните изобретения и открития
г) измененията на инвестиционните разходи на предприемачите
д) изменения в разходите на потребителите
е) централната банка променя предлагането на пари
Отговори : 1. ж; 2.а; 3. 1) а,б,в; 4. 1) а,б,в; 5. а,б; 6. г; 7. 1) а,б,в;
2) г,д,е; 2) г,д,е; 2) г,д;
3) ж,з,и; 3) е;
Тема 10 : Икономически растеж и икономическо равновесие
1. „ Гарантираният” темп на икономически растеж в модела на Р.Харод :
а) осигурява развитието на икономиката по равновесна траектория
б) осигурява темп,при който съществуващите производствени мощности се използват изцяло
в) оправдава очакванията на предприемачите за съвкупното търсене
2. Предпоставки за изграждане на неокласически модели на икономически растеж са :
а) системата на гъвкавите цени
б) съвершената конкуренция
в) взаимозаменяемостта на факторите на производството
3. Ако в икономиката има по-малък запас от капитал,отколкото е необходимо според „златното
правило”,когато нормата на спестяване се повиши :
б) ще се повиши равнището на потребление през един значителен промеждутък от време;
в) ще се увеличат инвестициите;
г) ще се увеличи производството;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Помагало с отговори на въпроси по макроикономика

Ако икономическите субекти предполагат, че догодина инфлацията ще бъде равна на текущата, то техните очаквания се формират по схемата: в) статични очаквания...
Изпратен от:
Симона
на 2012-10-06
Добавен в:
Упражнения
по Макроикономика
Статистика:
288 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие

26 мар 2006
·
2,098
·
2
·
373
·
761
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие - същност, начин на функциониране, предимства и недостатъци и др.
 

Макроикономическо равновесие, съвкупно търсене и съвкупно предлагане

11 яну 2007
·
2,035
·
2
·
323
·
322
·
1

Макроикономическото равновесие представлява равенство между съвкупното търсене и съвкупното предлагане, при което не се очертава тенденция към отклонение.
 

Брутен национален продукт

06 яну 2008
·
418
·
2
·
771
·
1

Брутният национален продукт е широко използван показател за измерване пулса на икономиката. БНП представлява сумата от пазарни стойности на крайните стоки и услуги, произведени в течение на даден период, обикновено една година. БНП бива номинален...
 

Модели на макроикономическо равновесие

11 яну 2007
·
1,574
·
1
·
218
·
238
·
1

Класически и кейнсиански модели на макроикономическо равновесие.
 

Равновесие на пазарите на стоки, пари и ценни книжа. Моделът IS - LM

20 май 2007
·
379
·
12
·
1,409
·
209

Кривите IS и LМ; моделът IS-LМ при гъвкави цени; анализ на колебанията на икономическата активност с помощта на модела IS-LМ; инвестиционен и ликвиден капан.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономически величини
тематичен тест по Макроикономика за Неучащи от 10 клас
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
13
36
1
2 мин
15.05.2015
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
88
1
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Помагало с отговори на въпроси по макроикономика

Материал № 889510, от 06 окт 2012
Свален: 288 пъти
Прегледан: 600 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 1,195
Брой символи: 8,068

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Помагало с отговори на въпроси по макроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала