Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
3. ВИДОВЕ МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ
ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ ВЪВ ФАЗИТЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС
Фазите са на управленския процес са:
1.Идентифициране на възникнал маркетингов проблем
2.Разработване на варианти за отстраняване на проблема
3.Оценяване на разработените варианти
4.Избор на оптимален вариант
5.Реализация на избрания вариант
6.Контрол и анализ на получените резултати
Видовете МИ са:
Предварителни МИ – ползват се за осъществяване в 1ва и 2ра фази. С помощта на тези МИ
се подпомага идентифицирането и точното дефиниране на маркетинговия проблем. В
последствие подпомагат разработването на различни варианти , 2рата фаза.
Обикновено предварителните МИ се прилагат при липса на достатъчно информация.
Започват с анализ на средата. Зависят силно от изследователя – неговия опит.
Проучвателни МИ - ползват се при осъществяване на 2рата и 3тата фази. Целта е да
осигурят достатъчно информация за разработване на различни варианти за решение на
проблема. Подходящи при голям риск. Проучвателните МИ трябва да разгледат всички
възникнали вече хипотези. В резултат на тези МИ могат да възникнат нови хипотези а да
бъдат отхвърлени досегашни. За източници на инф. се ползва специализирана информация,
аналогични МИ, статистическа информация.
Заключителни МИ – използват се в 3тата, 4тата и 5тата фази на маркетинговия управленски
процес. С резултатите от тези МИ се взимат окончателни управленски решения. Успешно
могат да бъдат използвани и за осъществяване на обратна връзка при реализация на избран
вариант.
Този вид МИ са доста конкретни, тъй като разглеждат конкретен вариант за решение.
Данните от изследването трябва да се представят в разбираем вид, за да се улесни взимането
на решение.
Следящи МИ – използват се при осъществяване на 5тата и 6тата фази. Чрез тези
изследвания се следи реализацията на избрания вариант. Отчитат се разликите между
очакваните, действителните, междинните и крайните резултати. Информацията която
осигуряват трябва да строго конкретна.
При откриване на сериозни несъответствия трябва веднага да се направят коригиращи
въздействия. Когато отклоненията са много големи има вариант и за спиране на
реализацията на избрания вариант.
4. ВИДОВЕ МИ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Продуктови МИ – целта им е да се събере информация за създаване на конкурентно
способен нов, подобрен или модифициран продукт или услуга.
Изследвания на потребителските предпочитания – трябва да установят моментните
изисквания и предпочитания на потребителите, върху които влияят доходите, рекламата,
професионалната позиция и т.н.
Изследвания на продуктови линии – целта е да се установи възможността за сформиране на
продуктови линии
Изследвания за качеството на продукта – изследва се влиянието на качеството на продукта
върху неговата цена, за да се намери оптималното отношение между тях.
Изследвания на аксесоарите , опаковката – влиянието на опаковката върху продажбите –
цвят, форма, обем и т.н.
Изследвания на имиджа на продукта – тези изследвания са сложни, но водят до съставяне на
рекламни концепции.
Пазарни МИ – целта е да се набави информация за нови пазари или нова реализация на стар
продукт
Изследвания за нови пазари и нови пазарни сегменти – събира се информация за това дали
бихме могли да излезем на нови пазари или пазарни сегменти
Изследвания за продажбите – много масови. Определят се продажбените възможности на
даден продукт или група продукти в определен пазар , пазарен сегмент. С данните от тези
изследвания се прогнозират бъдещите продажби , а от там и складови наличности и
производствени количества.
Изследвания на покупателната мотивация – много важно МИ. Целта е да се установи какво
мотивира клиента да купува даден продукт. Ако се знае това, то тази мотивация може да
бъде стимулирана по някакъв начин.
5. Маркетингови изследвания с тактическо и оперативно предназначение
Намират приложение при взимане на маркетингови управленски решения целящи
увеличаване на ефективността на маркетинговата дейност. Тези марк. управл. решения са
насочени оползотворяване на съществуващи възможности и затова се наричат тактически
или оперативни. Прилагат се в продажбите, дистрибуцията и рекламата.
Биват:
I.Продажбени изследвания – целта е да се осигури инф. за организацията на
продажбите.
a.изследвания на ефективността на търговските представители – изчислява се на
базата на реалния обем на продажбите и относителния дял на продажбите на
търговския представител
b.изследвания на работата на търговските работници – целта е да се установи
дали продавачите изпълняват задълженията си коректно и дали е
добре/рационално уплътнено тяхното работно време.
c.изследвания на реакциите на клиентите – целта е да се установи доколко
клиентите са удовлетворени от работата на тръговците.
II.Дистрибутивни изследвания – целта е да се набави инф. за състоянието на
доставянето на стоките от производителя до клиент
a.изследвания на ефективност на каналите за дистрибуция – установяват
степента на покриване и промяната на обема на продажбите в определени
търговски територии
b.изследване на работата на дистрибуторите – целта де да се установи доколко
дистрибуторите изпълняват коректно и лоялно своята работа, какъв е
индивидуалния им принос.
III.Рекламни изследвания – осигуряват инф. за осъществяване на рекламната дейност.
a.изследвания на рекламната стратегия – целта е да се установи дали се
осъществява успешно избраната рекламна стратегия
b.изследвания на ефективността на рекламата – целта е да се установи какво е
въздействието от конкретна реклама на продукта и доколко тя е стимулирала
мотивацията за покупка
6. Програма на маркетинговото изследване – същност и основни етапи
Програма – теоретическа, методологическа и организационна рамка за провеждане на МИ.
Прецизно изготвена програма и предпоставя за едно добро МИ и последващо ефективно
маркетингово управл. решение.
Към офертата за МИ е задължително да бъде представена неговата програма!
Съставни части на програмата:
I.Теоретическа част – раглеждат се основните теоретически постановки при
провеждане на МИ
a.формулират се изследвания проблем, обект и предмет на изследването.
Формулирането се извършва съвместно от маркетинговите мениджъри и
маркетинговите изследователи.
b.формулират се основните цели и основните изследователски въпроси. Целите
на МИ са всичко онова, което се предвижда да бъде изяснено след
провеждането на МИ. Целите биват описание на маркетингово явление,
обяснение на маркетингово явление, оценяване на предходни, маркетингови
решения, препоръки за бъдещи действия, прогнозиране на маркетингови
процеси. Изследователските въпроси се пораждат по време на преговорите.
Техните отговори трябва да удовлетворят изискваният на възложителите на
МИ.
c.Разработване на концептуален модел на обекта на МИ
d.формулиране на изследователски хипотези – хипотезите представляват
предполагаеми отговори на основните изследователски въпроси, които след
това могат да бъдат проверени на база събраните данни
II.Методологическа част – тази част изяснява избраните методологически подходи
за провеждане на МИ. Състои се от следните дейности:
a.избор на стратегия и метод за събиране на данните. Стратегиите биват
формулативна (основната цел е разпознаването/опзонаването на обекта на
изследването) , дексриптивна (насочена е към количествено описание на
обект) и експериментална (целта е установяване на причинно следствени
връзки между маркетингови явления, процеси , променливи)
b.определяне на модела и обема на извадката – зависят от времевите,
пространствените, качествените и количествените параметри на съвкупността.
Моделите са случайни и неслучайни. Правилният избор на модел и обем на
извадката определят и представителността и качеството на резултатите.
c.определяне на технологията за обработване на събраните данни – изясняват се
техническите параметри при обработването на събраните данните , както и
последователността на всички дейности по обработката.
III.Организационна част – определят се всички организационни аспекти на МИ.
Включва следните етапи:
a.съставя се план-график за МИ – представят се дейностите които ще бъдат
извършени, тяхната последователност и обвързаност
b.съставя се бюджет на МИ – дава представа за разпределението на финансовите
средства по отделните дейности
7. Етапи на маркетинговото изследване
Всяко МИ изследване е логическа последователност от взаимосвързани дейности, с
изпълнението на които трябва да се постигне предварително поставена цел.
МИ се състои от следните етапи:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разработка на въпросите от конспекта по маркетингови изследвания

Видове маркетингови изследвания в зависимост от приложението им във фазите на управленския процес...
Изпратен от:
lin128
на 2012-10-05
Добавен в:
Лекции
по Маркетинг
Статистика:
168 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Определяне на маркетингов проблем за изследване

16 фев 2011
·
27
·
5
·
518
·
64

Целите на ми трябва да водят до постигане на целите на бо. Ако целта на фирмата е да повиши печалбите си то ми трябва да бъдат така проведени, че решенията трябва да водят до постигане на тези цели...
 

Проект за създаване на предприятие за кисело мляко

09 сеп 2008
·
556
·
10
·
749
·
400
·
2

Финансов план за създаване на предприатие за Производство на кисело мляко.
 

Разработване на маркетингова стратегия

31 май 2007
·
3,238
·
3
·
474
·
393
·
2

Фирмите използват 2 ключови процеса, за да очертаят своето бъдеще – стратегическо планиране и маркетинговия процес...
 

Маркетингово изучаване на пазара - основни понятия

29 апр 2007
·
966
·
2
·
734

Маркетинговото изследване е целенасочено събиране на информация по определен маркетингов проблем. Маркетинговите изследвания са средство за реализиране на маркетинговата стратегия на фирмата и за постигане на общи стратегически цели...
 

Стратегии за разработка на нов продукт

31 май 2007
·
1,846
·
2
·
450
·
233

Жизнен цикъл на продукта – етапи и маркетингови стратегии...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
4
4 мин
02.11.2016
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
101
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Разработка на въпросите от конспекта по маркетингови изследвания

Материал № 889255, от 05 окт 2012
Свален: 168 пъти
Прегледан: 230 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 19
Брой думи: 5,749
Брой символи: 37,394

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разработка на въпросите от конспекта по маркети ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения