Големина на текста:
Изследванията на човешкото поведение и психичното функциониране в
исторически план може да се раздели на два етапа: 1-ви етап – преди Зигмунд Фройд
и 2-ри етап – след Зигмунд Фройд и произведението му „Тълкуване на сънищата
(1900г). Теориите на Фройд се явявят крайъгълен камък в развитието на съвременната
психология. Той въвежда своите пет „Големи Фройдови понятия“, които днес широко
се използват в психологията на личността.
1. НЕСЪЗНАВАНОТО
Идеята за несъзнаваното води началото си от Античността. Документирано е в
индуистки текстове познати като Веди и след това разглеждано от много други
философи и творци (Шопен хауер, Карус, Фон Хартман и др.). Терминът за
несъзнаваното (das Unbewusste) не е нов, но най-детайлно и точно се разработва от
Зигмунд Фройд и последователите му. Той открива несъзнаваното при работата си с
хистериците.Тази идея лежи в основата на психоанализата.
Несъзнаваното включва мисли, спомени, възприятия , които са били в
Съзнаваното, но са били изтласкани от там в несъзнаваното. Съзнаваното е
информацията, до която ние имаме достъп и е в контакт с външната среда. Тази
информация ние можем да обработваме- да мислим, да си спомним да фантазираме.
Несъзнаваното е склад за неосъзнати желания, инстинктивни нужди и психични
действия, които не зависят от външните условия , но търсят начин за реализация.
Мислите, които остават в несъзнаваното са подтиснати и съзнанието не знае за
съществуването им. Миналите мисли и спомени могат да бъдат изтрити от
непосредственото съзнание, но те управляват мислите и чувствата на индивида от
сферата на несъзнаваното т.е. Несъзнаваното е силата, която убягва на съзнанието, но
управлява дейността му. Човек често е в състояние, когато не иска и не може да
признае пред себе си неразумни и неморални случки, неприемливо поведение или
травматични събития. Те са свързани с изтласкване и подтискане на емоциите и
оказват влияние върху поведението му.
Мислите и представите от несъзнаваното прокарват своите издънки към
съзнанието, ползвайки изненадващи пътища и така несъзнаваното преодолява
преградата и произвежда свои образувания (симтоми), изразяващи се в сънища,
натрапчивости и фобии, погрешни действия или забравяния, лапсуси и др. Това е
обратен процес, при който несъзнаваното преминава в съзнаваното, но този процес е
труден защото е необходимо да се преодолеят цензурите на предсъзнаваното. Ако си
представим нашето съзнание като айсберг, то съзнаваното е само малката част, която
се вижда над водата. По-голямата част е скрита от нас под повърхността – там е
несъзнаваното. Несъзнаваното има ядро пренесено през поколенията, което не е
изживяно лично от нас и затова е изтласкано. Там са изтласкани и детските спомени
до 3-годишна възраст (инфантилна амнезия). На границата между съзнаваното и
несъзнаваното стои предсъзнаваното. То включва две цензури, които ограничават
достъпа до несъзнаваното. Първата цензура е много строга и тя се „разхлабва“
единствено в съня на човек. Сънят е „кралският път“ към несъзнаваното. Втората
цензура не е толкова строга, но мислите които преминават в съзнаваното са толкова
деформирани, че не можем да ги разпознаем. Волевата човешка памет стои в
съзнаваното, а нещата, които си спомняме трудно и само при определени
обстоятелства са в предсъзнаваното.
В несъзнаваното съществуват „действащи мисли“, от които произхождат
симптомите на невротиците. Несъзнаваното включва всичко, което е активно
подтиснато от съзнателните мисли или това, което личността отклонява и отказва да
знае. Поддържането на представите в несъзнателното изисква постоянен разход на
енергия.
Терапевтът (психоаналитикът) е посредникът, опитващ се да позволи на
неизказаното да се разкрие само, използвайки техниките на психоанализата.
Несъзнаваното е топична идея (място извън съзнаваното), но и динамична идея
(достъпът е затворен от съпротиви). Методът на свободните асоциации е първо и
единствено правило в психолечението, чрез който Фройд търси достъп до
подтиснатите мисли и страхове в подсъзнанието. Основно правило при този метод е
болният да разказва всичко, което се появява в съзнанието му и да прави свободни
асоциации, които довеждат до общото, до основния проблем. Това е подробно
описано в книгата му „Тълкуване на сънищата“ през 1900г.
Петнадесет години по-късно Фройд допълва своята концепция в
произведението си „Отвъд принципа на удоволствието“. В него той въвежда трите
психични инстанции „то“, „аз“ и „свръхаз“, които регулират психичното
функциониране. Несъзнаваното присъства и в трите инстанции.
То“ включва инстинкти, нагони и подтиснати желания. Това са влечения и
страсти, с които човек се ражда.. Регулира се от „Принципа на удоволствието“. Няма
логическа подреденост. Изцяло е подчинено на несъзнаваното.
„Аз“ обхваща мислите, чувствата,преживявания и спомени т.е. Разумът. По-
голямата част на „азът“ е в съзнаваното, но има и малка част в предсъзнаваното.
„Свръхаз“ представляват родителските забрани, обществени правила и закони,
превърнати във вътрешни правила, които регулират поведението ни. Това е нашата
съвест и цензура. Показва ни пътя към позволено и забранено, морално и неморално.
„Свръхаз“ кореспондира и с трите – неосъзнавано, предсъзнавано и съзнавано.
Трите инстанции са в постоянна взаимовръзка. Най-уязвим и под постоянен
натиск е „аз“, защото „то“ постоянно „иска“ нещо, а „свръхаз“ - “забранява“. Върху
„аз“ постоянно въздействие оказва и реалността (обществото).
2. ТЪЛКУВАНЕТО НА СЪНИЩА
През 1895г. Фройд забелязва, че пациентите, които се подлагат на метода на
свободните асоциации, разкриват спонтанно сънищата си. На база на наблюденията си
той изгражда своята теза за съня като образувание на несъзнаваното и за методите за
интерпретацията му. Тази теза той разгръща в книгата си „Тълкуване на сънищата“.
Първият пълен анализ Фройд прави на един собствен сън „Инжекцията на Ирма“,
който впоследствие е обект на многобройни изследвания и служи за илюстрация на
метода му.
Сънят е психически феномен. Той е като филм, в който няма време, място и
логика. Като физиологически процес, той протича в три фази: бърз сън – дълбок сън –
бърз сън. Във фазата на бързия сън ние сънуваме. Спим леко и можем да чуваме и
усещаме. През фазата на дълбок сън ние сме абсолютно изключени към околния свят.
За мозъка това състояние е като кома и той отпочива истински.
Сънят е явление едновременно е и нормално и патологично, защото хвърля
светлина върху несъзнаваното. Според Фройд, сънят е текст, който трябва да бъде
дешифриран. Трябва да се раздели на части и да се изяснят асоциациите на сънуващия
към всяка част, без да се осъществявя каквато и да е цензура.Така ще се изясни
загадката на съня.
Сънищата са образувания на несъзнаваното.Те включват винаги два елемента:
1)Явно съдържание. Това е нещо от ежедневния ни живот - факт или
събитие, което е наскоро изживяно .
2)Латентно съдържание. Нещо от несъзнателното – прикрито или
неосъзнавано желание, което се осъществява чрез съня. Именно желанието стои в
основата на съдържанието на всеки сън. В ежедневието съпротивите предотвратяват
навлизане в съзнанието на подтиснати желания. Тук има много символи, повтарящи се
действия и фантастични, алогични моменти. Много често присъстват егоистични
чувства, пожелания за смърт и др.подобни. Това се обяснява с естествения егоизъм на
всяко желание, което в реалността е прикрито от цензура.
Действителността е представена в сънищата изкривена и неразпознаваема.
Съдържанието им е маскирано и манифестно, а реалното остава скрито.
Изкривяването на съдържанието става чрез операциите:
?сгъстяване – даден обект в съня е заместен от асоциация или идея. Това
прави сънищата кратки и лаконични,в сравнение с обхвата на мислите изразени в
тях.
?изместване – емоционалното значение на обекта е отделено от него и е
прикрепено към съвсем друг обект, така че да не предизвика подозрителността на
цензурата
?изобразяване - мислите се изобразяват чрез зрителни образи
?символизъм - символът заменя действие, човек или идея.
Сънищата често ни връщат към травматични моменти от живота ни.
Повторението им е белег, че страдаме от посттравматичен стрес и че травмата още не
е преработена от психиката ни.
При някои хора няма сънуване. Това са патологични случаи на хора страдащи от
психози, които нямат цензура в психичната си структура.
3. ЕДИПОВ КОМПЛЕКС
В книгата “Психология на сексуалността” са обединени няколко ранни и по-
късни произведения на Фройд, като основно място заемат “Три студии върху теорията
на сексуалността”(1905г). Именно там са разгледани проблемите на сексуалността на
човешкия индивид, като второто есе разглежда специално детската инфантилна
сексуалност.
Едиповият комплекс се изживява между 3 и 6-годишна възраст, след което се
появява латентна фаза. Това е период от емоционалното развитие на детето, в който то
изпитва чувства на нежност и любов към родителя от срещуположния пол и
същевременно чувство на враждебност и конкуренция към родителя от същия пол.
Този етап е фундаментален за бъдещото психичното развитие на човека. Това е и
периодът, в който детето преоткрива удоволствията, които изпитва тялото. Ерогенни
зони съществуват още от самото раждане. В началото детето се храни с биберон, но
после потребността от хранене се заменя само от биберона, защото то изпитва
удоволствие от самото смучене. Устата е снабдена с рецептори и става ерогенна зона.
Бебето смуче пръста си или биберон, за да се успокои и да се почувства приятно.
От майката идва храната, любовта, грижата и топлината, а от бащата – силата,
защитата, сигурността и правилата. Когато детето се роди, то е най-близо до майката,
а бащата остава встрани. Той помага и се грижи за двамата, но по-късно трябва да ги
раздели. Така се появявя триангулация майка-баща-дете. Триангулацията е явление,
което присъства навсякъде в живота (шеф-колеги-ние).Разликата между психоза и
невроза преминава през тази способност за триангулация. Ако не преминем успешно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Големи Фройдови понятия

Зигмунд Фройд с произведението си "Тълкуване на сънищата" въвежда "петте големи Фройдови понятия", които днес широко се използват в психологията на личността...
Изпратен от:
Росица Маринова
на 2012-10-04
Добавен в:
Курсови работи
по Психология
Статистика:
350 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,612
·
22
·
2,400
·
1,443
·
3
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Какво ни прави личност ?

21 окт 2006
·
3,052
·
4
·
510
·
242
·
2

“Животът няма друг смисъл освен този,който човек му придава сам, разкривайки своите способности”- казва големият хуманист Ерих Фром.
 

Психоанализа

21 окт 2006
·
2,075
·
8
·
1,950
·
499

Курсова работа по Психоанализа
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,784
·
5
·
2,185
·
863
·
2
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Големи Фройдови понятия

Материал № 888738, от 04 окт 2012
Свален: 350 пъти
Прегледан: 371 пъти
Предмет: Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,919
Брой символи: 17,583

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Големи Фройдови понятия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения