Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Днес,..................20... год. в гр. на основание Закона за задълженията и
договорите, се сключи настоящият договор между:
1. ..........................................................................................................................................
/ име, презиме и фамилия/
лк, №................................., изд.на.......................от.........................…......................
ЕГН:..........................................,
собственик на имот в гр......…......................................................
Нотариален акт №:......................., том........, нотариално дело №......…........, наричан
накратко НАЕМОДАТЕЛ и
2......................................................................................................………..................
/ име, презиме и фамилия/
л.к.№................................., изд.на......................от..МВР…........................................
адрес.......................…....................................................................................................
ЕГН:..........................................,
наричан накратко НАЕМАТЕЛ
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване
собствения си недвижим имот, а именно:……..........................................................................
........................…...............................................…………………………...
………….........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....................................
Чл.2.Отдаваният под наем имот ще се ползва за....................................
ІІ. НАЕМНА ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3.НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице
месечен наем в размер на ............................................................................................................
Чл.4.Настоящият договор се сключва за срок от .........................................................,
считано от ………………………………………..
Чл.5. Заплащането ще се извърши по следния
начин:.................................................... .........................................................................................
................................................................
При закъснение на плащането с повече от....................дни договорът се прекратява по
вина на НАЕМАТЕЛЯ. Плащането на наема се оформя с разписка.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6.НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ описания по-горе недвижим
имот в състоянието, в което се намира, за ползване, съобразно условията на настоящия
договор.
Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има прво да получава договорената наемна цена при
уговорените в чл.3 и чл.5 на настоящия договор условия.
Чл.8 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наемания имот само за уговорените цели.
Чл.9 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща определената наемна цена при уговорените в
настоящия договор условия.
Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота на трети лица.
Чл.11.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща в срок по реда на съответните служби
консумативните разходи за ел.енергия, отопление, топла и студена вода, телефонен
пост ....................................... При подписване на договора наемателят депозира сума в
размер на ..............................................на НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща за своя сметка разходите по всички
поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено ползване на имота.
Поправките на всички други повреди, ако не са виновно причинени от НАЕМАТЕЛЯ, са
за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл.13 НАЕМАТЕЛЯТ извършва текущи ремонти на наемания апартамент, ако е
необходимо за своя сметка
Чл. 14 НАЕМАТЕЛЯТ има право да извършва трайни подобрения и реконструкции в
наетия имот само след изрично писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, като при даване
на съгласие се определя допълнително споразумение между страните дали разходите,
извършени от НАЕМАТЕЛЯ ще се приспадат от наема или не. След изтичане на срока
на договора трайните подобрения остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл.15 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за
повреди и посегателства, извършени върху наемания имот.
Чл.16 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при прекратяване на договора да върне имота в добро
състояние и да заплати причинените по негова вина щети, ако има такива.
Чл.17 През време на ползване на имота НАЕМАТЕЛЯТ полага грижите на добър
стопанин, съобразявайки се с добрите нрави и спокойствието на живущите и вътрешния
ред на сградата, противопожарните и хигиенни правила и изискванията на общинските и
други служби.
ІV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ
Чл.18 Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или по взаимно съгласие.
Чл.19 След изтичане на наемния срок договорът може да бъде продължен при същите
или други условия с изрично писмено съгласие на страните .................................преди
изтичане срока на договора.
Чл.20 В случай, че една от страните реши да прекрати договора преди изтичане на
неговия срок то тя е длъжна да предупреди другата страна най-малко ................................
месеца преди това, в противен случай дължи неустойка в размер на.....................................
Чл.21 При изтичане на договора и при прекратяване и напускане на НАЕМАТЕЛЯ,
последния се задължава да заплати всички консумативни разходи съгласно чл.11 за
времето на пребиваване в наетия имот. След изплащането им НАЕМОДАТЕЛЯТ е
длъжен да възстанови депозираната сума по чл.11. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не изплати
задълженията си по изплащане на консумативните разходи НАЕМОДАТЕЛЯ разполага с
капарираната сума по изплащането им и представя на НАЕМАТЕЛЯ разписки за
направените разходи.
V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.22 Изменение и допълнение на договора се прави само в писмена форма.
Чл.23 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащата законодателна уредба и добрите нрави.
Чл. 24 Страните на настоящия договор решават възникналите между тях спорове по
споразумение. Ако това е невъзможно - по съдебен ред.
VІ. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от
страните.
НАЕМОДАТЕЛ:........................... НАЕМАТЕЛ:.............................
/ / / /

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за наем на недвижим имот

Образец на договор за отдаване под наем на недвижим имот. Всички законови точки защитаващи двете страни по договора....
Изпратен от:
Iva Petkova
на 2012-10-04
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
262 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Право за Неучащи рядко сваляни с 3 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Договори - същност

31 май 2007
·
848
·
1
·
258
·
240
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
373
·
1
·
183
·
103
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Съобщение за акт за прекратяване на изпълнителното производство

01 сеп 2011
·
17
·
2
·
1,220
·
27

Съобщение за акт на съдебния изпълнител спиране-прекратяване на изпълнителното производство...
 

Видове договори - сравнителна характеристика

19 дек 2007
·
503
·
2
·
311

Вид д-р Договор за продажба Договор за изработка Договор за поръчка Договор за наем Договор за заем...
 

Основни конституционни права и задължения на гражданите – класификация и съдържание

06 дек 2007
·
721
·
2
·
317
·
2

Най-общо терминът “права” се използва за да се разкрие един тип конституционализирано предписание, в което интересите на гражданите са гарантирани чрез форми на законна защита...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
3
1
18 мин
06.06.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
25
1
8 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за наем на недвижим имот

Материал № 888711, от 04 окт 2012
Свален: 262 пъти
Прегледан: 339 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 651
Брой символи: 3,700

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения