Големина на текста:
4. Историко-археологически ресурси и музеи
Експонатът представлява оригинален предмет
създаден от човешката дейност или природен
уникат, със значение на документ.Експонатите
са носители на социална информация,
основните им качества са атрактивност (в
нейния туристически и общочовешки смисъл),
експресивност и представителност.
Едновременно носят знание и историческо
културна ценност.
Обектът представлява самостоятелна сграда,
паметник или друга строителна конструкция, с
прилежащата й територия, ако тя има характер
на фон от съответната епоха. Водещия елемент в
това понятие, сградата има малко по-широк
смисъл като място с подходящ микроклимат и
други условия за съхраняване и представяне на
експонатите.
Историческия резерват включва група от близко
разположени обекти с обща архитектурно-
урбанистична композиционност. В пределите на
един град може да включва неговия площад с
сградите на кметството, търговската палата,
катедралата, паметник, чешма и др.
Историческото селище резерват се явява като
цялостна завършена селищна конструкция
еднакъв архитектурен облик и множество
единични обекти с доказана историческа
стойност.
Видове ИАР – различават се 8 главни вида:
1. Археологически разкопки – възрастта им да е
минимум 1000 г. Предметната структура се
отличава с преобладаването на медни сребърни
и златни монети; керамични съдове; оръжия и
украшения;
2. Крепости и кули - Крепосите са били
основния елемент на отбраната на дадена страна
в епохата на конвенционалните оръжия до 19
век и до организирането на милионни армии.
Могат да се класифицират на 6 функционално-
целеви групи: -отбранителни – биват свободно
стоящи или ъглови и портални в обсега на
крепостите. Важни са здравината и трудната им
превземаемост.; -жилищно-отбранителни –
строени са към манастири, феодални имения.
Отличават се с по-малки размери и широка
основа; -култови – най-често се включват в
комплекса на религиозните храмове под
формата на камбанарии и минарета;
-часовникови – строени са със средствата на
еснафските дружества за отмерване началото и
края на работния ден; -инжинерно-
инфраструктурни – такива са телевизионните,
гаровите, пожарните, водонапорните и силузите.
За туризма някои изпълняват ролята на
панорамни площадки особено при равнинния
релеф.
3. Замъци – по обем са сравнително големи
сгради с атрактивна, оригинална и запомняща се
фасада и цялостно архитектурно оформление.
Според предназначението си се разделят на:
-представителни – строени са в столиците или в
седалището на феодалите където владетеля е
прекарвал повечето време; -рекреативни
използвани са за прекарване на горещото лято
или снежната зима от владетелското семейство;
-ловни – намират се в горски масиви, край езера,
реки, блата с големи запаси от дивеч, птици
риба; -жилищни – в много отношения са сходни
с представителните, но разликата е в ранга на
собствениците, украсата, броя и размерите на
помещенията.
4. Паметни и бойни места – те са 2 групи: -без
трайни материални останки. Те се отнасят до
случаите когато сражението не е било
предварително обезпечено с укрепления, трайни
позиции и съответно на терена няма видими
следи. В тези случаи се правят възстановки на
позициите (Шипка); трайни материални
останки.
5. Погребални места
6. Кораби – те спадат към подвижните ИАР а в
хронологичен разрез датират десетки векове.
5. Развлекателни паркове (РП)
Равлекателните паркове представляват обширни
пространства застроени с цел развлечение,
снабдени с различни атракционни съоръжения и
забави. Парковете предлагат спортни услуги,
водни атракции, развлечения за деца и младежи,
краткотрайни почивки през седмицата или
уикенда. В основата на всички тях стоят
забавлението и развлечението т.е. всичко онова,
което липсва в сивата еднообразна среда на
местоживеенето. Развлекателната дейност се
характеризира със следните особености:
временно откъсване от ежедневието, силни
сетивни възприятия, игра, обединение с другите
туристи. В структурата на един РП най-важен
елемент са съоръженията. По вид са твърде
разнообразни като електромеханични уреди и
апаратура-влакчета, люлки, компютърни
устройства; статични и подвижни макети на
влакове, кораби, личности, задвижвани от
електрическа апаратура. Вторична роля имат
заведенията за настаняване (в Дисниленд Париж
легловата база надхвърля 10 хил души), за
хранене в това число нетрадиционно а
тематично; квалифициран персонал които е
сезонен или целогодишен. Доста важна е
транспортната достъпност на парковете, в
близост до жп гари автомагистрали и др.
Основната предпоставка за появата на РП е
увеличаването на свободното време и доходите
на населението,Важно влияние оказват и
подобряването и поевтиняването на
транспортните средства и тарифи и голямата
урбанизация. Първите сведения за обществено
организирано развлечение се отнасят за
олимпийските игри.
1
Класификация на РП 1. Локализационна
типология-градски, крайградски, транзитни, в
туристически райони, със случайна
локализация. 2. Големина-национални 1,5-3 млн
посетители, регионални 1 млн посетители,
местни 0,5 млн. 3. Според продукта-зоопаркове,
резервати, сафари паркове, делфинариуми 4.
Предметно-функционална типология-в нея се
отчитат както видът и структурата на
монтираните съоръжения, сгради, така и видът
на статичните и динамичните атракции.
Обособени са следните видове паркове:
увеселителни ; тематични – Дисниленд, ;
паркове на миниатюрите; водни паркове –
Акваланд ; парк-музеи – на играчките в
Нюрнберг; Типологична х-ка на главните видове
РП 1. Тематични паркове: исторически (древна
гърция, рим и средновековието) –
Астерикс;приказно-митологични – Смърфовете;
етнографско-архитектурни – замъци, крепости и
кули – Европа парк и Ханза парк; научно
фантастични; историко-фантастични –
Дисниленд, 2. Паркове на миниатюрите
6. Туристическо разположение и граници на
България
1.Тур разположение – Б-я се намира на средно
разстояние от около 2 хил км от главната ос на
ваканционен емитивен Т, простираща се м/у
Мюнхен – Варшава – Москва.
Граници – туристическо проходими са тези
граници, на които са разположени гранични
пунктове на средно разстояние до 50 км, а ако е
от 51-100 км се приемат за средно проходими, а
когато е над 100 км проходимостта е
затруднена. Границите на Бг са дълги 2145 км,
на които има 18 сухоземни и 2 морски гранични
пункта. Това определя, че средното им
разстояние е над 100 км, затрудняват се
контактите най-вече в южна посока.
А) северна граница – 609 км, по-голямата част е
по р.Дунав. Б) източната граница е по Черно
море. В) с Турция – 259км, на които има 2 ГП :
Малко Търново и Капитан Андреево ( и жп
линия).
Г) с Гърция – най-дългата сухоземна е 493 км.
Преминава се само при Кулата и Свиленград,
м/у които разстоянието е над 440 км..Е) със
Сърбия – 341 км:
Релефни тур ресурси
1. Планински територии за зимни ски курорти –
съобразно нашата географска шрина 41-43о сгш
снежната покривка за повече от 120 дни се
задържа на височина 1600 м, а на тези условия
2. Планински теритоии за климатолечебен
туризъм - връх Богдан и хижа Бдитовка
(Копривщица.
3.Пещери – изследвани са около 4000 хил
пещери, но само 10 са благоустроени.
Локализацията им е предимно в северна Бг.
Имат удобно разположение край транзитните
пътища от Видин и Русе за Варна. Магурата и
Бачо Киро се посещават заради рисунките и
археологическите останки от първобитните
хора, а в първата се организира санаториум за
лечение на дихателните пътища, а част от
големите се използват за зреене на вина. За най-
красива се приема Съевата дупка, защото
фигурите са оцветени в жълто и червено и са на
няколко етажа. Уникална е Бисерна (Шумен) с
рядко срещани чисто бели калцити. Южно от
Русе е Орлова чука, която е близо до
средновековните обекти при Иваново и Червен
бряг. В Южна Бг най-интересно е Дяволското
гърло, което поема Триградска река, има
подземен сифон. Близо до нея е Ягодинската
пещера – и двете са в Пампорово. Южно от него
е единствената процепна пещера Ухльовица.
Удобна за посещение заедно с феодалния конак
край село Могилица. Край Пещера се намира
Снежанка, чиито фигури са с хубав бял цвят, но
не е на 2 етажа.
4. Скални фигури – с най-големи размери са при
Белоградчик, които са групирани в няколко
масива (наподобяващи монаси, хайдути,
ученици). Западно е крепостната стена от 19в.
западно от Варна са побитите камъни,
образувани от просмукване на варовик в
крайбрежните пясъци през мезозоя (юра). Чрез
разтваряне на варовиците са се образували доста
високи скални мостове край Чепеларе. Чрез
ерозия на слабоспоени песъчинки са образувани
ограмните земни пирамиди край Мелник, с.Стоб
(рилски манастир) и с.Аспарухво (чудните
скали). По-малки са Лъвска глава (Ропотамо),
гъби и сватбари (Кърджали). Уникални по
размери и форма са Ритлите (Искърски пролом)
и Невястата (Смолян).
Плажове
1. Обща характеристика – от целия 378км бряг
на ЧМ само 1/4 , около 99км са заети от плажове.
Преобладават жълтооцветени, ситно и
дребнозърнести пясъчни фракции. Единствено в
Бургаския залив шясъците са тъмносиви до
черни (манган и желязо). Рядко се срещат
плажове придружени от лагунни езера (Поморие
и Шабла). Южно от Обзор е открит огромен
пясъчен хълм, който може да осигури материал
за плаж около 5 км. Свлачищни процеси с
опастност за туристите има южно от Балчик,
при Бяла и с.Влас.
2. Сев черноморски плажен район
1) добруджанско крайбрежие – 5 големи плажа
при Дуранкулак, Кралец, Езерец, Шабла и
Граничар. Брегът е равнист, като ширината
достига до 150-300м. Пясъчните частици са
средно и едрозърнести с бели нюанси и слабо
присъствие на жълт цвят.
2) Сев централно крайбрежие – му н.Калиакра и
н.Емине. оформени са големи плажове: Камчия
-11км (най-голям у нас), Зл.пясъци и Албена
2
близо 5км, Обзор, Бяла и по-малките при Балчик
и Дружба. Капацитета е близо 200 хил души, а
оценката на плажовете е мн висока защото са
широки до 70-80м, дребнозърнести, предимно
жилтооцветени, с изключение на ЗлП и Балчик.
3) Южно централно крайбрежие – ограничено е
от н.Емине и н.Атия. капацитетът е за повече от
80 хил тур, а най-големте плажове са на Сл.бряг,
Несебър, Поморие, Сарафово, Бургас ,
Крайморие. Последните три са оцветени в
тъмно сиво до черно в следствие на минерали.
Другите са със златистожълт цвят,
среднозърнести с благоприятно източно
югоизточно изложение. За палжовете край
Поморие благоприятна е близостта с
Поморийско и Атакасовско езеро, даващи
лечебна кал. 4)Странджанско крайбрежие –
около 200 хил тур от н.Атия до с.Резово.
преобладават малки плажове в дъното на
неголеми заливи, което се обуславя от релефа,
тук достигат разклоненята на Странджа , а това
подобрява ландшафтната естетика. Най-голям е
плажът при Приморско повече от 3км.Този
район превъзхожда други със своя климат,
осигуряващ сезон по-дълъг с 30 дни. Пясъците
са дребнозърнести, с жълт цвят , акваториите – с
малки и средни наклони
Климат на България
1.Обща характеристика на климата – страната е
разположена м/у 41-44о сшг, лежи на юг от
10оградусова изотерма в Европа, което я
включва в групата на страните с продължителен
летен морски туризъм. Температурите се
изменят от север на юг. Това дава възможност
морския сезон да е от средата на май до
началото на октомври, 120-140 дни.Валежите са
предимно през пролетта и лятото от
Атлантиеския океан, а през есента и зимата от
него и Средиземно море. Образува се снежна
покривка до 4 мес. Преобладаващите ветрове са
северозападни североизточни, като Стара
планина има важна роля на бариера и затова в
Южна Бг температурите са с 2-3 оС по-високи.
От локалните ветрове полезни за Т са бризите
по Черно море, падащите долинни ветрове –
Асеновград, Пещера, Вършец. Доста
неблагоприятен е вятърът бора – Сливен.
2. Умероно-континентален климат – обхваща до
600м на Сев Бг и високите полета в Зап Бг
3.Преходно-континентален климат – в западна
Бг,
4.Преходносредиземноморски климат – най-
южните части в полетата на Петрич, Сандански,
Гоце Делчев, източни Родопи, Сакар, Странджа.
5.Планински – обхваща териториите над 1000м
в западните Родопи, Рила, Пирин, Витоша, СП,
Осогово, същинска Средна гора.
Хидроресурси
1.Реки – поради централното разположение на
СП и малките размери на БГ (520-330км), тя
няма дълги реки. Искър има само 368км, след
нея са рМарица -321км, рКамчия – 256км,
рСтрума, рМеста, рЯнтра, рОсъм, рВит. Те не са
плавателни с изключение на най-долните части
на Искър и Марица, където могат да се
организират гребни регати. Основен речен
ресурс за Т е само Дунав-470 км.
2. Езера
а) крайречни – повечето са пресушени, а
единственото запазено е Сребърна до Силистра,
обявено за резерват и под егидата на ЮНЕСКО
(водоплаващи птици, пеликани, чапли, рибари).
Поддържа воден обмен с рДунав.
б) крайморски – лагуни –Поморийско,
Атанасовско, Бургаско, Шабленско и лимани –
Варненско, Белославско, Дуранкулашко.
в)ледникови близо 400бр Рила и
Пирин,изплзват се за риболов. Край бреговете
им се разполагат палаткови лагери, минават
пешеходни маршрути, а през Август се
провежда празника на поклониците.
г) свлачищни – северно от грСмолян са се
образували стъпаловидно 6 малки езера,
зарибени с пастърва.
д) тектонски езера – те са само 3. Рабишкото
езеро,Паничище.
3.Минерални води – разкрити са над 550
находища, край които се развиват 57
балнеокурорта. С най-много извори и и дебит на
водите се откроява Велинград. Известни са
също Хисар, Сандански, Вършец, и Банкя.
Макар да е по-малък от тях Павел баня е с
балнеоцентър и оборудване. Локализацията на
минерлните води е неравномерна, като над 90%
са на югоюапад от линията Видин –Малко
Търново. Почти лишена от минерална вода е сев
Бг.
Растително-животински и
природни паркове 1.Растителност – Бг е средно
залесена с 30% гори от общата площ. Близо
половината имат рекреативна стойност, защото
са издънкови, нискорастящи или храстовидни.
Рекреативна роля имат предимно иглолистни и
букови гори. В западните Родопи са близо 60%
от иглолистните гори – Велинград, Смолян,
Девин, Пещера. В Пирин се намират 18% от
иглолистните гори(преобладав ела, мура,
листовица). Над Банско е най-старото
иглолистно дърво Байкушева мура.
Бг е богата на билки. Още от 60-те започва
промишлена беритба на блатно кокиче. Големи
са площите край реките на Странджа и Източна
Стара Планина и Западни Родопи. От
ягодоплодните култури най-много се берат
горските малини. Големи естествени
насъждения има в Същинска средна гора,
Врачанска и Берковска СП, Рилска периферия и
горното течение на Марица.През пролетта и
края на лятото се добиват големи количества
гъби в района на ЗРодопи (Велинград, Девин),
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юли 2020 в 22:31 учител на 42 години
28 юни 2020 в 13:34 в момента не учи на 29 години
03 юни 2020 в 10:35 студент на 39 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, випуск 2016
09 ное 2019 в 13:21 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - ПМХК, випуск 2020
14 ное 2018 в 15:12 родител от София
20 юни 2017 в 19:13 в момента не учи на 27 години
08 май 2017 в 01:25 студентка на 45 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - великотърновски университет, специалност - Компютърни науки, випуск 2012
04 фев 2017 в 20:48 студентка на 35 години от Бургас - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Туризъм, випуск 2020
02 окт 2015 в 13:13 родител на 22 години от Бургас
25 апр 2015 в 14:30 студентка на 34 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Финанси, випуск 2010
 
Домашни по темата на материала
Намиране на радиус в кръгова диаграма-География
добавена от moni.simi 22.11.2016
0
2
използване на наблюдение,описание ,сравнение
добавена от svetlozar.qnakiev 02.10.2016
0
8
Хайдути за Чавдар Войвода! Спешно Моля Ви!!!!!!!!!!!
добавена от kostadin.skabrin.3 26.03.2015
0
7
отговор на научен въпрос
добавена от sevil.turhanova 18.02.2019
1
13
КАК се прави маркетингово проучване на плодове и зеленчуци
добавена от mitko_51999 27.03.2017
1
3
Подобни материали
 

Странджа планина

24 мар 2006
·
473
·
18
·
5,102
·
113
·
1

Тази благословия е издълбана върху мраморна надгробна плоча, вградена в олтара на стара католическа църква в Малко Търново и датира от 2-ри век пр. н. е.
 

Република Гърция - доклад по география

05 апр 2006
·
1,687
·
3
·
417
·
137
·
5

Географско положение, граници и големина, климат, население, столица и по-важни центрове, транспорт, стопанство и др.
 

Природен парк "Странджа"

23 окт 2006
·
885
·
6
·
658
·
130
·
1

Доклад по география за природен парк "Странджа" с резерватите, включени на територията му.
 

Проект Родопи

13 ное 2006
·
733
·
10
·
2,361
·
59

Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите.
 

Природен парк Странджа

05 дек 2006
·
687
·
7
·
1,127
·
96

Категоризирана информация и снимков материал в цветен вид.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Природа на Балканския полуостров
тематичен тест по География за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7 клас за проверка на знанията по география и икономика. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
10
6
1
20.02.2020
Изходен тест по география и икономика за 5-ти клас
изходен тест по География за Ученици от 5 клас
Тестът съдържа въпроси от изученият материал по география и икономика в 5-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Много лесен)
10
67
1
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Релефът на България

Материал № 887825, от 01 окт 2012
Свален: 33 пъти
Прегледан: 102 пъти
Предмет: География
Тип: Домашна работа
Брой страници: 69
Брой думи: 37,607
Брой символи: 247,856

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Релефът на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
18

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
221 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала