Големина на текста:
ОБРАЗЕЦ НП “АНЛ” - Заетост
Д О Г О В О Р
за заетост по Национална програма “Активиране на неактивни лица”
Днес,...................2012.....г. в гр. ...........………………............. на основание чл.30б, ал. 1, т. 2 от ЗНЗ
и утвърдена на основание чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ Национална програма “Активиране на неактивни лица”
между страните:
Агенцията по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. ……………….............,
представлявана от нейния директор ……...............……………………………………………..
и упълномощено лице по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС……………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………
ЕИК по БУЛСТАТ ………………………………
наричана по-долу “Възложител”, от една страна
и
Агенция по заетостта, представлявана от
нейния Изпълнителен директор Камелия Лозанова
и главен счетоводител Цецка Маринова
със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Дондуков” №3
ЕИК по БУЛСТАТ 121604974
наричана по-долу “Работодател”, от друга страна
се сключи настоящия ДОГОВОР за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предоставяне от Възложителя на Работодателя средства от Държавния бюджет за всяко
наето на работа по трудово правоотношение на пълно работно време за срок до 31.12.2012г.,
безработно лице, насочено от Възложителя по условията на Национална програма “Активиране на
неактивни лица”, както следва:
1.1. Трудово възнаграждение, в размер на:
1.1.1. 400 лв. за лица с висше образование;
1.1.2. 320 лв. за лица със средно образование,
в зависимост от действително отработеното време.”
1.2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните
актове за неговото прилагане върху средствата по т.1.1.
1.3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл.155 или по чл. 319 от Кодекса на
труда. Обезщетенията за неизползван основен платен годишен отпуск са за сметка на Работодателя.
1.4. Възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване.
1.5. Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване и за Националната здравноосигурителна каса
върху сумата от т.т. 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4., съгласно чл.6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
2. Средствата по т. 1 се изплащат ежемесечно, за всяко наето от Работодателя лице по
условията на Национална програма “Активиране на неактивни лица”, за действително отработеното
време, но не повече от срока, определен в т.1, в рамките на определените средства за реализация на
програмата през съответната година.
2.1 Заетостта на включените лица се финансира до придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
3. Работодателят се задължава:
3.1. На разкритото работно място да осигури заетост на безработно лице за периода на
субсидирана заетост по т. 2.
3.2. В срок от 10 /десет/ работни дни от утвърждаване на списък за наетото лице - приложение
неразделна част от настоящия договор, да сключи индивидуален трудов договор за срок до 31.12.2012г.,
като определи основно месечно трудово възнаграждение, не по-малко от определеното по т.1.1.
Трудовият договор може да бъде сключени със срок за изпитване по реда на Кодекса на труда. В този
случай, трудовият договор следва да съдържа клауза за това, че договорът между страните се сключва
със срок до 31.12.2012г., в който са включени и месеците на изпитателен срок.
3.3. Да осигури условия за нормална работа на лицето по т. 3.2., като извършваната от него
дейност отговаря на заеманото работно място.
ОБРАЗЕЦ НП “АНЛ” – Заетост
3.4. Да представи на Възложителя в срок от 10 /десет/ работни дни от сключването, изменението
или прекратяването на трудовите договори копия на:
3.4.1.Трудовия договор и уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда на лицето по т.3.2.,
заверени от съответните длъжностни лица;
3.4.2. Допълнителните споразумения към сключения трудов договор и уведомленията за тях по
чл. 62, ал. 4 от КТ на лицето по т. 3.2., заверени от съответните длъжностни лица;
3.4.3. График за местонахождението на обекта на работа и работното време на лицето по т. 3.2.
При промяна да уведоми Възложителя и да представи нов график не по-късно от датата на настъпване
на промяната.
3.4.4. Писмения акт за прекратяване на трудовото правоотношение с лицето по т.3.2. и
уведомлението за него по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, заверени от съответните длъжностни лица.
3.5. Да представя ежемесечно на Възложителя до ………… число на текущия месец, за лицето
по т. 3.2. следните документи:
3.5.1. Декларация – искане /по образец/ за начислените по реда на Закона за държавния бюджет
през изтеклия месец осигурителни вноски за сметка на Работодателя по т. 1.5. и за начислените за
текущия месец средства по т. 1 за лицето по т. 3.2.;
3.5.2. Заверени от съответните длъжностни лица копия на разплащателна ведомост или
официална справка за изплатените през изтеклия месец поименно средства за лицето по т. 3.2., както и
нареждане за масово плащане за извършения банков превод по откритите от Възложителя електронни
дебитни карти;
3.5.3. Отчетна форма /по образец/ за явяване/неявяване на работа на лицето по т. 3.2. през
текущия месец. Отчетната форма се попълва ежедневно и се представя при проверка от Възложителя.
3.6. В срок до 30-то число на месеца:
3.6.1. Да извършва банков превод по електронни дебитни карти на лицето по т.3.2. на
полагащите се възнаграждения по т.1.1. и т.1.2. за действително отработеното време, както и
средствата по т.т. 1.3. и 1.4., след удържане на осигурителните вноски за сметка на лицeто и дължимия
данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3.6.2. Да начислява по реда на Закона за държавния бюджет осигурителните вноски по т. 1.5. за
лицето по т. 3.2.
3.7. Да представя на Възложителя необходимите справки и данни, както и да му оказва
съдействие при проверка на изпълнението на договора.
4. Възложителят се задължава:
4.1. Да извършва писмено уведомление до Работодателя, въз основа на документите по т.3.5., в
срок до 24 – то число на месеца за одобрената за субсидиране от Държавния бюджет сума от
средствата по т.1.
4.2. При наличие на различие в размера на одобрените с писмено уведомление от Възложителя
на Работодателя средства и полагащите се плащания за наетото лице по т. 3.2., Възложителят
уравнява /приспада или добавя/ разликата при следващо уведомление.
III. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
5. При неизпълнение на задълженията от Работодателя:
5.1. За лице по т. 3.2., за което Възложителят установи по надлежния ред, че отсъства от работа
без оформени заповед за отпуск, болничен лист или друг документ:
5.1.1. Възложителят писмено уведомява работодателя за размера на сумата за лицето по т. 3.2.
за съответния ден, която няма да се субсидира по условията на програмата.
5.1.2. При следващо констатиране на нарушение за същото лице, Възложителят включва в
уведомлението по т. 4.1. запис за размера на средствата за наетото лице по т. 3.2. за съответния месец,
които остават за сметка на Работодателя.
5.2. По т. 3.4.:
5.2.1. За документите по т. 3.4.1. и т. 3.4.2. – Възложителят не субсидира Работодателя със
средствата по т. 1 за наетото лице за срока на закъснението и се включват в уведомлението по т. 4.1.
като средства, които остават за сметка на Работодателя .
5.2.2. 3а документите по т. 3.4.3. – Работодателят дължи неустойка в размер на 5% върху
средствата по т. 1. за съответния месец за лицето по т. 3.2.
5.2.3. За документите по т. 3.4.4. - Работодателят дължи неустойка в размер на 5% върху цялата
получена сума по т. 1. за освободеното лице по т. 3.2.
5.3. По т. 3.5.:
5.3.1. При представяне на документите със закъснение до 1 /един/ месец, Работодателят дължи
неустойка в размер на 5 % върху средствата за съответния месец.
5.3.2. При непредставяне на документите до един месец от определения срок, договорът се
прекратява, като за това се отправя съответното изявление. В този случай Работодателят дължи
неустойка в размер на цялата одобрена с писмено уведомление от Възложителя сума за лицето по
т.3.2., ведно със законната лихва върху нея.
2
ОБРАЗЕЦ НП “АНЛ” – Заетост
5.3.3. При декларирана от Работодателя сума по реда на т.3.5.1., надвишаваща с повече от 20 %
размера на фактически полагащата се сума за съответния месец, той дължи неустойка в размер на 5 %
върху разликата между декларираните и фактически полагащите се суми за съответния месец.
5.4. По т. 3.6. - при неспазване на регламентирания срок, Работодателят дължи на Възложителя
неустойка в размер на 5% върху одобрените му с писмено уведомление по т. 4.1 средства за
съответния месец.
5.5. Ако Работодателят прекрати с лицето по т. 3.2. едностранно трудовото правоотношение по
причини, които не са свързани с поведението на лицето, както и по взаимно съгласие, на основание чл.
325, ал. 1, т.1 от Кодекса на труда през периода на настоящия договор, той дължи неустойка в размер на
цялата одобрена с писмено уведомление по т.4.1 от Възложителя сума за наетото лице, ведно със
законната лихва върху нея.
5.5.1. Работодателят не търпи санкция по т. 5.5. в случай, че прекрати с лицето по т. 3.2.
едностранно трудовото правоотношение, сключено по условията на чл.70 от Кодекса на труда, в срока
на изпитване.
5.5.2. Работодателят не търпи санкция по т. 5.5. и в случай, че трудовият договор е прекратен на
основание чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда по инициатива на лицето, когато то започва работа
(представи сключен трудов договор или заповед за служебно правоотношение) за срок по-голям от
определения по т.3.2., при работодател на несубсидирано работно място или промени адресната си
регистрация, извън рамките на населеното място, преди изтичане на срока на задължението по
настоящия договор.
5.6. Надплатените средства над установения допустим размер в Закона за държавните помощи
и разпоредбите на Регламент на Европейската комисия №1998/2006г. от 15.12.2006г. подлежат на
възстановяване от Работодателя ведно със законната лихва от момента на надвишаването до
окончателното им изплащане.
5.7. Дължимите от Работодателя суми по този раздел се приспадат от Възложителя при
следващо писмено уведомление.
5.7.1. В случай, че на Работодателя са одобрени с писмено уведомление всички суми по
настоящия договор, той е длъжен да възстанови дължимото по този раздел в срок от 5 /пет/ работни
дни от получаването на писмена покана, отправена от Възложителя до Работодателя.
5.8. Ако Работодател, получи средства от други източници за финансиране на същите разходи,
посочени в т. 1 на настоящия договор, възстановява получените суми за съответното лице /лица.”
IIIIV.ОБЩИ УСЛОВИЯ
6. Възложителят има право да извършва проверки на Работодателя по изпълнението на
договора, а също така и проверки относно правомерността на изразходването на средствата, преведени
от него, за което съответното длъжностно лице на Възложителя съставя констативен протокол.
7. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на Работодателя, в резултат
на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице при изпълнение на
дейностите по договора; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие
изпълнение на дейностите по договора.
8. Настоящият договор е със срок на действие до 31.12.2012г.
9. Изменения и допълнения на настоящия договор се правят само с писмено споразумение
между страните.
10. Писмените покани и изявления по този договор се връчват на адресите, посочени от
страните. В случай, че някоя от страните промени седалището или адреса си, се задължава да уведоми
другата, като посочи нов адрес. В противен случай, писмена покана или известие по този договор,
отправени на стария адрес ще се считат за редовно връчени.
11. Настоящият договор може да бъде прекратен при неизпълнение на задълженията на някоя
от страните чрез писмено предизвестие, което изправната страна по договора отправя до неизправната.
Договорът се счита за прекратен след изтичането на 5 /пет/ работни дни от получаването на писменото
предизвестие.
12. Договорът се прекратява в случай, че Работодателят е надвишил установения допустим
размер на средствата по смисъла на Закона за държавните помощи и разпоредбите на Регламент на
Европейската комисия №1998/2006г. от 15.12.2006г.
13. При възникване на изискуеми публични задължения или на задължения за неизпълнение на
сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси” на работодателя по време на действието на договора, установени с
документ от съответния орган, Възложителят може да даде на Работодателя 10-дневен срок за
погасяване на задължението. При непогасяване на задължениeто в определения срок, договорът се
прекратява и Работодателят възстановява получените след възникването на задължението суми по т. 1,
ведно със законната лихва върху тях, от момента на получаването им до окончателното издължаване.
14. За всички неуредени от настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на Закона
за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс и действащото българско
законодателство.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 фев 2021 в 13:52 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - Ikonomika, випуск 2015
05 фев 2017 в 06:19 студент на 35 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - ППООР, випуск 2017
11 окт 2016 в 16:08 студентка на 50 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2012
08 окт 2016 в 00:28 потребител
 
Подобни материали
 

Защита на труда. Трудови правоотношения и трудов договор.


Трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях, са уредени в кодекса на труда (КТ)...
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Договор за заетост

Материал № 887683, от 01 окт 2012
Свален: 22 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Договор
Брой страници: 4
Брой думи: 1,821
Брой символи: 10,834

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за заетост"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала