Големина на текста:
Адаптацията при стреса протича в три фази: тревога, резистентност, изтощение
Бизнес планът: Е допустимо да има различен обем и съдържание в зависимост от целите
Броят на етапите на процеса на създаване на нов бизнес са: 5
В абсолютното изражение рискът може да се определи като: възможни загуби в материалновеществена или стойностна порма
В основата на мотивация на предприемача стои: стремежа към постигане на успех
В рамките на подготвителния стадии на проекта видовете риск са;-отдалеченост от транспортни центрове и инженерни мрежи
В рамките на стадия функциониране на проекта видовете риск са: Неустойчивост на търсенето и появата на алтернативен продукт
В рамките на стадия построяване на проекта видовете риска са: забавяне на доставките и недобросъвестност на изпълнителя
Взаимодействието на малките и средните предприятия с големите може да се определи като: и двата отговора
Високата степен на мотивация в екипа се осъществява посредством: И двата отговора
Вътрешната среда на малкото предприятие обхваща две основни групи елементи: Ситуационни фактори и елементи на вътрешната среда
Действащият в България Закон за малките и средните предприятия е приет за първи път през: 1999
Движещите фактори на бизнес средата са свързани с: липса на пространство
Европейският инвестиционен фонд е създаден през;-1992 г
Европейската инвестиционна банка е учредена през: 1958 г
Единно определение за малко и средно предприятие на ниво Европейски съюз е въведено през: 1996
Една от основните роли на малките и средните предприятия е: поддържане на заетостта и създаване на нови работни места
Жан Батист Сей разглежда предприемачеството като:дейност при която се прехвърлят ресурси
За да имат конкурентно преимущество предприемачите се стремят да внедряват нови технологии:ДА
За да се премине от етап III към етап IV на процес създаване на нов бизнес решаваща роля има: Финансирането
За минимизиране рисковете в практиката се използват следните прийоми: Диверсификация и застраховане
За основни рискови фактори в предприемачеството се считат: И двата отговора
За основни последствия от поемането на риск се считат: несвоевременно получване на печалба и загуба на целия капитал
За постигане на предприемачески успех влияние оказват: и двата отговора
За първи път психологически портрет на предприемача е създаден от: Вернер Зомбарт
За предприемачеството като оформено, устойчиво явление започва да се говори: В края на ХVII век
Задържащите фактори на бизнес средата са свързани с: човешкия фактор
Изброите кои са предприемаческите стратегии, формулирани от Питър Дракър:основните негови стратегии са 4,т.е. създаване на полезност на клиента,
стратегия на ценообразуването, стратегия насочена към социалната и икономическата реалност на клиента,доставяне на истинска ценност на
клиента
Изборът на подходящо местоположение е определен от взаимодействието между: Бизнес средата, вътрешнофирмените характеристики, основните
тенденции в развитието на локализационните фактори
Изтеглящите фактори на бизнес средата са свързани с: Липсата на пространство
Иновационно ориентираната предприемаческа стратегия се базира на : Интелектуалната собственост на предприемача
Иновационно ориентираната предприемаческа стратегия се базира на: материалните способности на лидера
Интрапреньорството се определя като;-предприемаческа дейност,извършвана вътре в голяма организация
Йозеф Шумпетер разглежда предприемачеството като:дейност свързана с поемане на рискове при внедряването на нововъведения
Какви са основните форми на предприемачески обединения?предприемаческите мрежи и субконтракторството
Какво представляват субконтракторните вериги?Те са връзки на вертикалната интеграция между фирмите.Субконтракторството означава изпълнение на
определени производствени или други стопански задачи.Чрез тях се създава децентрализация на икономиката
Какво представляват предприемаческите мрежи?Мрежата се създава на база договорно съгласуване.Чрез участие в мрежата се създават кооперативни
връзки с други предприятия от страната и чужбина,чрез които се осъществява взаимно сътрудничество.Те действат в сферата на индустриалните
пазари.Между участниците в мрежата се осъществяват организационно управленски взаимодействия.
Кои са основните източници за нововъведения, посочени от Питър Дракър:Питър Дракър определя 7 източника на благоприятни възможности за
нововъведенията.В рамките на съответното предприятие са:Неочакваното,несъответствието;нововъведението,което се основава на процесна нужда;
измененията в производствената или пазарна структура;източници извън предприятието са демографските изменения
Коя от посочените стратегии, формулирани от М.Портър е подходяща за малкия бизнес:Фокусиране
Кой от отговорите не е присъща характеристика на предприемачеството?дейност насочена към грубо елиминиране на конкурентите
Количествените подходи за разграничаване на предприятията използват следните критерии: брой заети, обем продажби, балансова стойност на
активите
Мотивите за предприемаческа кариера са : -стремеж към получаване на високи доходи; -стремеж към Независимост; -стремеж към реализация на
индивидуалните способности; -удовлетворяване на желанието за успех; -стремеж към създаване на престиж в обществото
Малките и средните предприятия въздействат върху структурата на пазара най-вече чрез: изменението на количеството на пазарните субекти
Някои от етапите в развитието на родното предприемачество се характеризират с: пълното му унищожаване
Психологическите нагласи, които са които са несъвместими с предприемаческите действия са формулирани от: Максуел Молц
Основни елементи в структурата на външната среда са: Административно – юридически условия и пазар на продукцията
Основна задача на Европейската инвестиционна банка е: Да предоставя заеми чрез финансови посредници на държавно, регионално и местно равнище
Основна задача на Европейският инвестиционен фонд е: Да работи на търговска основа на базата на държавно – частно партньорство като допълнение
към банковия сектор
Основна задача на европейската „Инициатива малки и средни предприятия” е: Подпомагане на промишлеността и услугите в по-слабо развитите
региони, за да се адаптират към единния пазар и да повишат конкурентноспособността си
Основен обект на предприемачеството е: най-ефективната комбинация между факторите на производство с цел печалба
Основна роля в развитието на родното предприемачество има: Държавата
Основни качества на предприемача са: Възприемането на новото и откритост за критики и похвали
Основните качества на предприемача се обединяват в следните блокове: интелектуален, комуникативен, мотивационен
Основни модели на предприемаческо поведение са:
инвестиционен, организационен, посреднически
Основни модели на предприемаческо поведение са: търговски, консултативен, игрови
Основни мотиви на предприемача са: сам да управлява живота си и сливане на работата и живота
Основните подходи за разграничаване на предприятията са: количествени, качествени, комбинирани
Основна причина за фалитите в сектора на малките и средните предприятия е: нерешени управленски проблеми
Основна отличителна черта на предприемачеството е: наличието на риск
Основни трудности, съпътстващи отношенията между малките предприятия и банковия сектор са: по-високи лихвени ставки и по-голяма тежест на
гаранциите
Основните психологически нагласи,които са несъвместими с предприемаческите действия са; -
неувереност,агресия, разочарование
Основна характеристика на предприемачеството е: наличието на иновационен момент
Основна характеристика на средата, в която работят предприемачите е: Неопределеността
Особеностите на предприемачеството в малкия бизнес са: -собственикът сам управлява и контролира-опростена производствена структура,организация и
управление; -собственикът сам решава в кои области да вложи капиталите
Особеностите на предприемачеството в корпоративния бизнес са:- функциите на собственика и мениджъра са разделени; -фирмите произвеждат масова
продукция; - задоволяват най типичните пазарни потребности; -бизнесът е със сложна система на управление
Ограниченията за предприемачеството в малкия бизнес произтичат от:-ниска степен на финансово обезпечение; -особеностите на продуктите , предмет
на дейността; -слаби възможности за проникване на пазара
Под инфраструктура на предприемачеството да се разбира: комплекс от организации, които осигуряват нормални условия за предприем. дейност
Понятието предприемач се използва за първи път от: Ричард Кантильон
Популярни методи за генериране на бизнес идеи са: И двата отговора
Психологически ориентираната предприемаческа стратегия се базира на: Комплекс от лидерски и организаторски черти
Предприемачът:- създава и въвежда иновационни продукти и технологии; -активизира ресурсите и ги използва оптимално и високоефектно; -поема
рисковете,свързани с нововъведенията; -използва в своя изгода благоприятните възможности; -максимизира благоприятните възможности
Посочете кои са основните решения които трябва да взема предприемача:-решение за стартиране на собствен бизнес и избор на предмет на дейност;
-избор на правно –организационна форма на бизнеса; -избор на организационна структура и управление; -решение за ресурсите на бизнеса;
-решение за доставчиците; -решение за предприемаческия план; -решение за персонала , за начина на финансиране
Предприемачеството има три основни функции: ресурсна, организационна, творческа
Предприемаческият потенциал се определя като: основен икономически ресурс
Предприемаческо поведение е: Социално – икономическо
Предприемачите са двигател на технологичното и техническото развитие:ДА
Предприемачите са двигател на икономическото развитие:ДА
Предприемаческият бизнес план служи за:всичко посочено едновременно
Предприемачеството е в много тясна връзка с: и двата отговора
Предприемаческата култура съдържа следните елементи: Законност и честно изпълнение на поетите ангажименти
При вътрешно венчърно финансиране на иновационни дейности в малкото предприятие се създава: Обособени творчески групи
При определяне на локализационния избор на предприятието вътрешно-фирмените характеристика се разделят: продукт, заети, капитал и др.
Развитието на сектора на малките и средните предприятия спомага за: формиране на средна класа
Резюмето като елемент на бизнес плана съдържа: обобщена информация за фирмата и проекта
Ситуационните фактори като елемент от вътрешната среда на малкото предприятие представляват: Нито един от двата отговора
Според българското законодателство микро предприятия са тези, в които заетите са: по-малко от 10
Според българското законодателство малки предприятия са тези, в които заетите са: по-малко от 50
Според българското законодателство средни предприятия са тези, в които заетите са: по-малко от 250
Според Йозеф Шумпетер предприемачът е иноватор, който внедрява нововъведения по отношение на: -продуктите; -производствените методи;
-източниците на суровини; -организацията на бизнеса
Сред основните причини за нарастване ролята на малките и средните предприятия е: и двата отговора
Според иновативната им роля малките и средните предприятия могат да се разделят на: И двата отговора
Сред изследователите е разпространено мнението, че: няма две рязко разграничени групи от хора – предприемачи и непредприемачи
Сред основните личностни черти на предприемача са: Творческа и икономическа активност
Сред основните личностни черти на предприемача са: Стремеж към самореализация и поемане на риск
Според характера на участие и мястото в процеса на производство и разпространение на продукцията, предприемаческата дейност се разделя на:
Производствена и посредническа
Според формата на собственост предпр.дейност се разделя на;-частна,държавна и смесена
Успешният предприемач: не живее с предопределен образ
Финансирането на научно – изследователската и опитно – конструкторската дейност в малкото иновационно предприятие може да бъде: Венчърно,
програмно – целево и държавно
Финансовите институции на равнище Европейски съюз, които са непосредствено ориентирани към малкото предприемачество са: И двата отговора
Формата на управление на екип „Екип – съгласие” се използва в: екип, съставен от малко на брой професионалисти
Формата на управление на екип „Ръководител – лидер” се използва в : Екип, имащ общопризнат, талантлив лидер професионалист
Целта на проекта, като елемент на бизнес плана са структуриране в сл…: краткосрочни, средносрочни, дългосрочни
Характерни проблеми през III етап на процеса създаване на нов бизнес са: Недостиг на търсенето и малко производство
Характерни черти на предприемаческиа риск са: противоречивост, алтелнативност, неопределеност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 яну 2022 в 12:19 потребител
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на малките и средните предприятия

16 дек 2011
·
289
·
12
·
3,854
·
506

В определенията за малки и средни предприятия, базирани на количествен подход, често се използват такива лесно достъпни за анализа критерии като: брой заети, обем продажби или оборот, балансова стойност на активите...
 

Бизнес план за фризьорски салон

03 дек 2010
·
2,467
·
17
·
1,825
·
4,818
·
2
·
1

Бизнес план за фризьорски салон и козметични услуги. РЕЗЮМЕ: Получихме в наследство 10 000лв.Имаме лек автомобил на стойност 7000лв. И регулиран парцел 2 дка на стойност 100 000лв. в София в кв.Овча Купел....
 

Източници на финансиране на малък и среден бизнес

07 апр 2011
·
409
·
13
·
693
·
717

Източници на финансиране за малкия и среден бизнес в България. Банки, европейски фондове и т.н....
 

Бизнес проект - издателство на списания

02 май 2011
·
434
·
18
·
3,559
·
747
·

„Джана” ООД е издателска фирма, която се опитва да покрие всички потребности на потенциалния потребител. Тя издава месечни и двумесечни списания, който са насочени към майките...
 

Бизнес план за интернет магазин

06 яну 2012
·
1,459
·
16
·
3,333
·
2,449
·
3
·
2

Бизнес план за създаване на интернет магазин в град София...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
47
1
1 мин
12.09.2013
Тест по Предприемачество за студенти от 2-ри курс. Изготвяне на предприемачески план
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Чрез този изпитен тест се оценява степента на усвояване на основните стъпки при изготвянето на първия предприемачески план и за анализ на възможностите за реализиране на бизнес идея чрез отговор на 11 затворени въпроса и избор на един верен отговор. Тестът е предназначен както за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината, така и за всички, на които им се налага да съставят подобни планове.
(Лесен)
11
55
1
1 мин
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Предприемачество

Материал № 887373, от 30 сеп 2012
Свален: 226 пъти
Прегледан: 380 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,510
Брой символи: 10,643

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала