Големина на текста:
Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература /четене/ – 1
– 4 клас
1.Характеристика на съвременното обучение по литература /четене/.
2.Цел и задачи на съвременното литературно обучение в 1 – 4 клас.
1. Характеристика на съвременното обучение по литература /четене/
Най-съществената особеност на съвременното обучение по литература
(четене) в началните класове през последните двадесет години е неговата
литературно-естетическа насоченост. Концепцията за литературно-естетическа
насоченост на обучението се основава на първостепенната роля на естетическата
функция, която е иманентно присъща на литературата като изкуство. Тази
функция на литературата създава условия за възпитателно въздействие върху
личността на ученика.
В системата на родноезиковото обучение в 1 – 4 клас приобщаването на
учениците към литературата като вид изкуство се основава на естетическия опит,
придобит от тях на практика в предучилищна възраст. В началните класове
обучението по литература има преднамерен характер и е част от
общообразователния модел на литературното образование. Съвременното
обучение по литература (четене) предполага овладяването му като тип
рецептивна художествено-творческа дейност. Тя формира в начална степен
естетическото отношение на ученика-читател към действителността, стимулира
речевата му дейност чрез достъпни за възрастта средства на словесното изкуство.
Литературно-естетическата насоченост на съвременното обучение по
литература /четене/ в 1 – 4 клас осигурява реализация на адекватно,
художествено възприемане на художественото произведение в урока по
четене. Надживява се опростеното интерпретиране, грубото и директно извеждане
на “чертите”, на поуката, на идеята. Художествената творба се възприема като
единство на конкретно-образно и идейно-емоционално съдържание. Предоставя се
възможност за непосредствен допир с творбата, за пораждане на ярки образни
представи, за съпреживяване. Учениците с посредничеството на учителя навлизат
в образната тъкан на художественото произведение, “потапят” се в творбата,
откликват емоционално и на тази основа осмислят идейното съдържание на
произведението, т. е. не директно, а чрез система от образи, картини.
Едновременно с това литературно-естетическата насоченост на обучението по
четене в 1 – 4 клас предполага докосване до естетическата същност на идеята – до
непреходните човешки ценности; вълнуват се от красивото в поведението на
героите, от красотата на описаните картини, на художественото слово /в достъпна
за възрастта проблематика, във възможна степен и форма/. По този начин се
създават реални предпоставки не само за нравствено формиране на детето, но и се
реализира насоченост за развитие на естетическа възприемчивост на детето към
света.
Съвременните образователни идеи в обучението по литература произтичат
от познаване същността на художествената литература като изкуство, чиято цел е
социализацията на личността. Пълноценното общуване с художествената
литература в процеса на обучението зависи от възприемането в единство на
всички социални функции на литературното художествено произведение
познавателно-евристична /особено познание за човешките измерения на света –
познати и непознати/; художествено-концептуална /интерпретация на света чрез
проблематизация на битието/, възпитателна /средство за въздействие върху
личността, формиране на социални възгледи/, знаково-информационна /смислово
съобщение, закодирано в структурата на текста, носещо информация с културно
значение/, хедонистична /дълбоко духовно удоволствие и наслаждение/,
естетическа /средство за формиране на творческа активност, на ценностната
ориентация на човека, на неговия естетически идеал, вкус, потребности/,
комуникативна /общуване между автор и възприемател посредством езика на
художествения образ/.
В съвременното българско училище чрез литературното обучение се цели
изграждането на обучаваните като самостоятелни читатели, които изпитват
потребност да общуват с художествени произведения. Затова в
литературнообразователния модел от 1990 г. на преден план заедно с
естетическата функция на литературата се извежда и комуникативната. Тази
функция благоприятства развитието на творческата самостоятелност и
формирането на ценностната система на ученика при общуването му с
художествени произведения.
Както подчертава Н. Матеева (Книга за учителя по литература за 4 клас,
1993:6) “Обучението по литература е специфична ддиактически ориентирана
комуникативна дейност, в процеса на която учениците овладяват художествено-
рецептивен, социокултурен и нравствен опит, както и нагласа, мотиви и умения за
самостоятелно общуване с художествения текст. Отличителна особеност на тази
комуникативна дейност е, че че в нея се осъществява предаване не само и не
главно на информация, но и на методи за самостоятелна комуникативна дейност”.
На тази основа литературното обучение може да се разглежда като
взаимодействие между относително самостоятелни и условно отдиференцирани
системи – социалнопсихологически тип общуване, естетически и
социокултурен тип общуване. В учебния процес те действат в единство.
Социалнопсихологическият тип общуване е характерен за учебно-
възпитателния процес по всички учебни предмети. Определя се от отношенията
между учителя и учениците. Тези отношения зависят от психическите качества и
особености на учителя и обучаваните. При реализирането на този тип общуване е
от значение проявата на добронамереност, доброжелателност, създаването на
естествен контакт с класа, проявата на такт и внимание, зачитането на
учениковата личност от страна на учителя. От значение е и отношението на
учениците към учителя, дали е проява на довереие, уважение, обич. Ако
общуването между отделните страни в учебния процес се осъществява в синхрон,
реализирането на останалите типове общуване се благоприятства.
Естетическият тип общуване е характерна особеност на литературното
обучение. Това е художествено-комуникативен процес. При този тип общуване се
осъществява взаимовръзка между автора на произведението и възприемателя
(реципиента). Художествената информация изразява определено отношение към
действителността и при възприемането й ученикът стимулира интелектуалната и
творческата си дейност. Естетическата комуникация се реализира чрез две
паралелни вериги: ученик – литер. произведение – автор;
учител – литер. произведение, автор.
В условията на урока по литература (четене) водеща роля има действието
на първата подсистема. За да се реализира естетическо общуване по време на
урока и за да бъде максимално резултатно възприемането на определено литер.
произведение, учителят е факторът, който ще активизира творческото
въображение, емоционалната отзивчивост, представите на читателя – ученик във
връзка с втората подсистема. Активизирането на естетическия тип общуване в
обучението по литература се осъществява и като умело се използват при
възприемането на определена художествена творба произведения на близки
изкуства – музика, изобразително изкуство, фотография… Това са илюстрации,
картини, фотоси, склуптури, кадри от филми, откъси от музикални произведения и
др.
В методическата практика се наблюдава неотговарящо на съвременната
концепция естетическо общуване. То се изразява, че още при първия контакт с
художественото произведение учителят съзнателно или не се стреми да постигне
съответствие между своето възприемане и това на ученика, като се стреми да го
наложи. По този начин обучаваните се поставят в пасивна комуникативна
позиция, потиска се индивидуалността им при възприемане и осмисляне на
съответното художествено произведение. За да се преодолеят тези слабости,
естетическото възприемане при първата подсистема трябва да е в съобразено със
следните условия: естетическите възможности на творбата за възприемане,
жанровиге й особености, възрастовите особености на учениците, спонтанно
възникващият и провокиран интерес към четенето и мотивация за участие в
естетическо общуване.
Социокултурният тип общуване съдейства за “обогатяване и
задълбочаване на художественото възприемане на учениците”(Матеева,
Обучението по литература като взаимодействие на различни типове общуване,
БЕЛ, 1992, №11 с. 278-36). Този тип общуване се реализира чрез комуникативните
подсистеми: учител литер. произведение ученици; ученици литер.
произведение – ученици; учител – общество (обществени ценностни ориентации);
ученици – общество (обществени ценностни ориентации). Общуването в първата

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература, четене 1 – 4 клас

Най-съществената особеност на съвременното обучение по литература (четене) в началните класове през последните двадесет години е неговата литературно-естетическа насоченост...
Изпратен от:
aleks666999_abv_bg
на 2012-09-24
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
738 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Литература рядко сваляни с 20 - 1 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
Домашни по темата на материала
Домашна работа по литература. СПЕШНО!!!!
добавена от angel.petrov_8772 19.05.2020
0
10
Домашна работа по Литература.
добавена от dilqncheto_sladyrancheto 18.05.2013
0
8
Подобни материали
 

Поезия и литература

01 апр 2007
·
469
·
1
·
134
·
70
·
1

Първо литературата е текстово явление, не можем да си представим литература без текст. Оттук обаче се сблъскваме с въпроса какво е текст.
 

Тест по литература за 12 клас

28 апр 2007
·
1,561
·
1
·
236
·
3

Коя творба отразява ранния ренесанс? а/ "Хамлет" б/ "Декамерон" в/ "Дон Кихот" г/ "Тартюф"
 

Световната литература на Гьоте

12 мар 2006
·
158
·
2
·
1,159
·
61
·
1

Доклад за Гьоте и мястото му в световната литература.
 

Образът на Ралица в едноименната поема на Пенчо Славейков

27 дек 2006
·
7,080
·
3
·
362
·
1,316
·
27

Новаторството на Пенчо Славейков е проявено още в самия избор на заглавие. Заглавието е лаконично, изразително и конкретизиращо. "Ралица" е име, което звучи изключително женствено и рядко се употребява във фолклорния именник.
 

Oсобености на Ботевата лирика

23 окт 2006
·
1,334
·
3
·
510
·
127
·
1

Ботевото творчество е синтез на: 1. Лично и гражданско. 2. Национално и общочовешко. 3. Национално и социално. Основна тема: народното страдание. Основна ценност: свободата – политическа, социална, нравствена.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Българско Възраждане
тематичен тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът е за проверка на знанията на учениците. Съдържа въпроси с един верен отговор.
(Лесен)
18
1
1
5 мин
10.08.2020
Иван Вазов - творчество
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е по старата учебна програма за 11. клас. Съдържа въпроси, свързани с творчеството на Вазов и епохата, в която твори.
(Труден)
20
11
1
3 мин
24.01.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература, четене 1 – 4 клас

Материал № 885390, от 24 сеп 2012
Свален: 738 пъти
Прегледан: 962 пъти
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 45
Брой думи: 15,163
Брой символи: 98,267

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характер, цел и задачи на съвременното обучение ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марчелина Теодосиева
преподава по Литература
в град Долна баня
с опит от  15 години
2

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
392 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала