Големина на текста:
Тема 2:
СЪВРЕМЕННИ ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Глобалистика и регионален подход
?Регионалният подход като форма и метод на изследване на обществените и
природните системи съдържа в себе си обективни и субективни елементи.
1.Регионалната икономика и устойчиво развитие
?Обективно, различните явления и процеси - икономически,
социални,демографски, екологични и др., имат определен пространствен израз,
което може и трябва да се изучава именно чрез регионалния подход.
?В същото време тези разнообразни, регионални по своя характер процеси имат
общи черти, форми и сфери на проява в земното пространство, поради което
образуват закономерни териториални съчетания под формата на различни
пространсвени системи.
Регионалната икономика и устойчиво развитие
?И в единия, и в другия случай регионалният подход на изследване е необходим,
но неговата значимост, граници и форми на изразяване са различни.
?В първия случай той е само едно от средствата, във втория - обективна и
необходима основа за изучаване на глобалните явления и процеси
?Регионалната икономика трябва да изучава именно обществените и природните
системи в техния глобален и регионален аспект при взаимно съчетаване на
подходите, методите и взаимната оценка на крайните резултати и прогнози за
бъдещото им състояние и изменение.
Изграждане на устойчиво общество
Човекът и неговата стопанска и жизнена дейност са винаги свързани с ограниченията
на околната среда. Икономическият модел, изграден върху нерегулираното използване
на изкопаеми горива, автомобилен транспорт и еднократна употреба на стоки, е
застрашен. Логично е да се приеме, че световното стопанство не може да се развива до
безкрайност, ако екосистемите, от които то зависи, продължават да се разрушават
Изграждане на устойчиво общество
?Извод: устойчиво развитие и устойчива икономика е тази, която може да устои
на прогреса на човечеството, без да разрушава поддържащите го системи, и
същевременно да предложи по-добър живот на всички.
Територията - жизнено пространство c ограничен капацитет
?Във високоорганизираните територии все повече се чувства недостиг на
пространство както за стопанска, така и за жизнена дейност.
?Основна задача на регионалната икономика е научно обоснованото да посочи
оптимизирането и регулирането на територията при нейното използване
Територията - жизнено пространство c ограничен капацитет
В действителност понятието земно пространство е категория, която има и своите
исторически измерения, зависеща главно от:
? степента в развитието на икономиката,
?особеностите на природния потенциал в конкретната територия,
?на социалните и демографските условия,
? екологичните особености и др.фактори.
Територията - жизнено пространство c ограничен капацитет
?За определена степен на икономически потенциал е необходимо и определено
пространство за неговото разполагане, функциониране и перспективно развитие.
?Извод: Съвременният урбанизиращ се свят все повече се нуждае от територия и
природни ресурси, което довежда до тяхното изчерпване, ерозия на почвата и
намаляване на биологичното разнообразие
Съвременно направление в регионалната икономика
?Съвременните градове заемат едва 2% от площта на Земята, но използват 75% от
нейните ресурси. Следователно повишаването на ефективността в една
сравнително малка част от света ще даде големи резултати, но сега изисква то да
се съчетава с нови пространствени методи, основаващи се на количествената
взаимозависимост между различни елементи и фактори, обуславящи
ефективното използване на геопространството, кото е реален научен принос в
решаването на глобалните проблеми на човечеството на регионалната
икономика.
Регионални аспекти на съвременните глобални проблеми
?За начало на прилагане на регионалния подход в изследването на глобалните
проблеми на човечеството може да се приеме научният труд „Пределите на
растежа" с автор Денис Медоус, поръчан за разработване през 1972 г. от
Римския клуб
?Потвърждение на постановката за регионализация на глобалните модели и
концепции за обществено развитие е фактът, че практически почти всички
глобални модели се изграждат на регионална основа.
Регионални аспекти на съвременните глобални проблеми
?Дискусионна тема „Човечеството на кръстопът". Тази разработка обхваща
голям брой стопански сектори в десет световни региона, определени с отчитане
равнището на икономическото развитие и предположенията на авторите
Месарович и Пестел, че светът е изправен не пред глобална катастрофа, а пред
серия от регионални кризи (екологични, продоволствени, суровинно-енергийни
и др.), и същевременно доказва предимствата на регионалния подход при
изучаването на глобалните, планетарни проблеми.
Регионални аспекти на съвременните глобални проблеми
?Дискусионна тема „Човечеството на кръстопът". Тази разработка обхваща
голям брой стопански сектори в десет световни региона, определени с отчитане
равнището на икономическото развитие и предположенията на авторите
Месарович и Пестел, че светът е изправен не пред глобална катастрофа, а пред
серия от регионални кризи (екологични, продоволствени, суровинно-енергийни
и др.), и същевременно доказва предимствата на регионалния подход при
изучаването на глобалните, планетарни проблеми.
Регионални аспекти на съвременните глобални проблеми
?Световни модели, или в „Бъдещето на световната икономика", написана от група
експерти на ООН начело с Леонтиев.
? Модели съдържат осем алтернативни сценария за демографско, икономическо и
екологично състояние на света. Сценариите са създадени въз основа на разчети
за петнадесет региона в света. Това е регионалната групировка, която
обикновено се използва в работите на ООН и обхваща 171 държави. Те са
обособени в групи по признаците географско положение, равнище на
икономическо развитие и принципи на стопанско управление
?условията за развитието на световната икономика според тези модели са
направени по 5 основни параметъра:
?първо, равнище на продоволствие и земеделие
?второ, наличие и качество на природни ресурси
?трето, икономически възможности за опазване на околната среда
?четвърто, индустриализация и инвестици
?пето, нов световен икономически ред.
? резултатът от приложението на тези модели са възможностите за по-нататъшно
усъвършенстване методите на количествения анализ в областта на глобалните и
регионалните проблеми, както и възможността тези проблеми да се изследват
чрез установяване на взаимна връзка между нарастването на населението,
количеството и качеството на природните ресурси, равнището на екологичното
състояние и икономическото развитие.
Регионални аспекти на съвременните глобални проблеми
?Глобалния проект „Север - Юг - програма за оцеляване". В него страните по
света се делят на „Север", където се отнасят богатите страни, и на „Юг", където
се включват бедните и развиващите се страни. Противоречието между богатия
„Север" и бедния „Юг" съществува и в настоящия момент и се потвърждава от
мощния миграционен поток с посока юг - север, от намалелите инвестиции от
север на юг и от формирането на нови икономически пространства, каквато е
например Северноамериканската зона за свободна търговия.
Регионални аспекти на съвременните глобални проблеми
?Извод: налице са три групи концепции за група концепции включва
т.нар. алармисти - учени, които развиват идеите за „ регионално развитие.
?Първата нулев икономически ръст", или идеи за съкращаване развитието на
производството, ограничаване ръста на населението с цел запазване на
непрекъснато изтощаващите се природни ресурси и защита на околната среда от
по-нататъшно натоварване, замърсяване и евентуална екологична катастрофа
?Втора концепция- по същество е противоположна на първата и нейните
привърженици условно може да се нарекат „максималисти". Те считат, че
икономически по-слабо развитите страни трябва да станат „богати" колкото
САЩ и Великобритания и едва след това да се занимават с въпросите за
опазване на околната среда. „Максималистите" игнорират проблемите за
невъзобновимостта на природните ресурси, за деградацията и непоправимите
изменения в природните системи, както и за нарастващите екологични
проблеми.
Третата група концепции – свързани с екоразвитие. Подчертава се взаимната връзка на
процесите на икономическо развитие с екологичните проблеми и необходимостта от
съчетаване на стопанския прогрес с отделяне на необходимите средства за опазване на
околната среда и изграждане на необходимата екологична инфраструктура.
?Извод: Третата група концепции съдържа най-рационално зърно,
тъй като се предла да се премине от чисто икономически
проблеми на развитие към еколого-икономически - към
екоразвитие, за да се съхрани самият дом, който човекът обитава.
Регионална икономика и устойчиво развитие
Безспорен и доказан ограничител на темповете на растеж и мащаба на потребление са
състоянието, възможностите, на природните ресурси и екосистемите. Възможностите
на екосистемите за осигуряване на геоикономически прираст в световен мащаб
значително намаляват, а за някои дори са пред изчерпване. По същество е налице
напрежение между икономическите системи и екосистемите. Или както справедливо
пише Лестър Браун: „Световната икономика, структурирана по определен начин, не
може да продължи да се развива дълго, ако екосистемата, от която тя зависи,
продължи да се влошава със същите темпове

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Съвременни глобални проблеми и устойчиво развитие

Обективно, различните явления и процеси - икономически, социални, демографски, екологични и др., имат определен пространствен израз, което може и трябва да се изучава именно чрез регионалния подход...
Изпратен от:
Ayten Sabri
на 2012-09-17
Добавен в:
Теми
по Регионално развитие
Статистика:
86 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Политика на устойчиво развитие в Република България


Предимства и ограничения за регионалното устойчиво развитие на България...
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Съвременни глобални проблеми и устойчиво развитие

Материал № 883750, от 17 сеп 2012
Свален: 86 пъти
Прегледан: 161 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,363
Брой символи: 9,209

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съвременни глобални проблеми и устойчиво развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала