Големина на текста:
тема 8: Международна търговия
1. Обща характеристика на
международната търговия –
Международната търговия е
първата, неотменна и най – развита
форма на световната иконом. Тя най
– общо отрязява процеса на размяна
на СиУ м/у събекти от различни
страни, стремящи се към собствена
изгода.
Първата предпоставка на
международната търговия е
международното разделение на
труда. Всяка страна притежава
различни природни, капиталови,
трудови, технологияни,
предприемачески и т.н. ресурси.
Това й позволява да специализира
производството си и да произвежда
по – рационално опр. продукти. Това
нац. обособяване на различните
видове труд е международното
разделение на труда. То именно
предизвиква международните търг.
връзки, защото за да осъществи
изгодата си от уникалната
комбинация на производствени
фактори, всяка страна се стреми да
изнесе на международните пазари
продукти от специализираното си
национално производство.
Вкусовете, предпочитанията на
потребителите и стремежа за
тяхното по – добро задоволяване е
втората предпоставка на
международната търговия.
Потребителските предпочитания са
детерминирани от историческите
традиции, народопсихологическите
характеристики, равнището на нац.
производство и т.н. Те обаче се
определят и от състоянието на
световното производство, формират
се като резултат на м/ународните
иконом. контакти, което изисква
задоволяването им чрез
м/ународната търговия. Така
международните търговски процеси
се самовъзпроизвеждат. От една
страна те въздействат в/у нац.
потребности, а потребностите от
своя страна ги пресъздават.
Значението на м/ународната
търговия е трудно успоримо. Тя
позволява обемът и ефективността
на специализираното нац.
производство да се увеличават, да се
подобрява организацията и
управлението на производството, да
се повишава квалификацията и т.н.
2. Теории за международната
търговия Първите опити за
обеснение на м/ународната търговия
принадлежат на меркантилистите.
Според тях богатството на една
страна са парите – благородните
метали. Нарастването им изисква да
се увеличава износа на СиУ, което
да гарантира притока на злато и
сребро и да се намалява вноса, за да
намали изтичането на благородни
метали. За меркантилистите ключът
за успеха е положителния търговски
баланс. Той може да бъде
гарантиран с активна намеса на
държавата чрез мита и др. средства.
Меркантилистите считат, че
неограничената търговия забавя
развитието на държавите, тъй като
световното богатство е фиксирано,
което означава, че за да получи една
страна изгоди, друга трябва да ги
загуби.
Счита се, че първото научно
обеснение на м/ународната търговия
е теорията за абсолютните
предимства на А. Смит. Според нея
основа на търговията м/у 2 страни е
абсолютното различие в разходите
за производство на опр. стока. Една
страна има абсолютно предимство,
когато с единица ресурси може да
произведе по – голямо колич. в
сравнение с др. страна. Чрез
специализацията в производството
на стоки, за които има предимства
всяка страна извлича изгоди, а
световното производство се
увеличава.
Теорията за сравнителните
предимства на Д.Рикардо. Той търси
отговор на въпроса – кое определя
размяната м/у 2 страни, когато и
двете имат абсолютни предимства в
производството на всички стоки ?
Използва концепцията за
алтернативните разходи и открива
принципа на сравнителните
предимства. Една страна притежава
сравнително предимство по
отношение на др. в производството
на този продукт, за които има по –
ниски пределни алтернативни
разходи.
А пределните алтернативни разходи
изразяват колич. на дад. стока, от
което трябва да се откажем, за да се
произведе допълнително една
единица от друга страна.
Сравнителните предимства опр.
специализацията и износа на
страните. Но ефектите на
м/ународната търговия се разделят в
зависимост от условията на
търговия. За да се осъществят
изгодите от сравнителните
предимства, трябва да има
благоприятни условия на търговия.
Условия на търговия показва колич.
от една стока, от което трябва да се
откажем, за да се получи в размяната
единица от др. стока. Тоест показва
какво колич. от дад. стока трябва да
се изнесе, за да се внесе единица от
друга стока. Изразява се чрез
съотношението м/у цените на
изнасяните и на внасяните стоки.
Условията на търговия превръщат
сравнителните предимства в реални
ползи. Нарастването на условията на
търговия е благоприятно за страната,
тъй като цената на изнасяната стока
се увеличава и за същото колич.
изнасяна стока може да се внесе по –
голямо колич. др. стока. Спадат в
условията на търговия е
неблагоприятен, защото цените на
внасяните стоки са нараснали по –
бързо от цените на изнасяните или
са спаднали по – бавно от тях.
Теоремата на Хекшер – Олин. Те се
опитват да дадат отговор на въпроса:
кои са предпоставките отделни
страни да имат сравнителни
предимства ? Според тях
количествената и качествената
факторна обезпеченост е основание
за сравнителното предимство.
Относит. Производствени разходи се
детерминират от надареността на
страните с факторите, използвани за
производството на стоките.
Спред теорията за придобитите
сравнителни предимства, човешкия
капитал позволява дад. страна да
получи придобито сравнително
предимство. То може да гарантира
иконом. й развитие и да подобри
конкурентната й позиция в
м/ународната търговия. Но
изпреварващото технологично
равнище, прогресивнитв системи за
управление, неукоемкото
повишаване на производителността
на труда и др. не са веднъж за
винаги дадени. Страната може да ги
загуби, изпреварена от друга.
Именно това опр. силната
конкуренция и динамиката в
световния иконом. процес.
3. Търговска политика – За да
стимулират процеса на превръщане
на сравнителните си предимства в
реални иконом. изгоди, страните се
стремят да повлияят на условията на
търговия. За целта провеждат
съответна външнотърговска
политика. Тя е елемент на външно
иконом. и съответно на
макроиконом. политика на държ.
Изразява се с целта систя от
мероприятия, инициативи,
инструменти за управление на
външната търговия. Могат да се
разграничат 3 форми: политика на
свободната търговия; абсолютен
протекционизъм; обикновен
протекционизъм.
В теорията и практиката се оформят
2 становища – на привърженици и
противници на протекционизма.
Привържениците на протекционизма
аргоментират своята позиция с
необходимостта да се увеличава нац.
доход, да се защитават млади и
перспективни отрасли .
Противниците на протекционизма
твърдят, че ограничаването на вноса
намалява ефективноста на нац.
икономика, производството и
потреблението се понижават. Това
рефлектира в степента на
задоволяване на потребностите и в
по – ниско жизнено равнище.
4. Регулиране на м/ународната
търговия – Митото може да се
дефинира като вид данък, с който се
облагат стоките, обект на внос,
износ и транзитно преминаващи
през страната. То изпълнява няколко
функции: защитна; фискална;
дискриминационна; санкционираща.
Митото може да се определи още
като преференциално когато дава
определени преференции на
страната вносител и обикновено, не
съдържащо преференции.
Разграничават се забранително мито,
което е с достатъчно висок а ставка,
за да спре вноса на дад. стока и
защитно, което защитава в опр.
степен месните производители от
чуждестранния внос. Специфичните
отношения м/у страната вносител и
страната износител се демонстрират
с диференцирано мито.
Антидъмпингово е специалното
мито, налагано на дъмпинговия внос
и т.н.
Митата се опр. от митническата
тарифа, която е държавен или
международен списък на стоки с
ниминалния размер на митата.
Восна квота Тя е колич.
ограничение, лимит за вноса на дад.
стока. Конкретизира максималния
обем, който може да се внесе в
страната. Определя се от държ. ч/з
законодателство,
изпълнителнителни заповеди,
декларации и др. Квотите имат
същия ограничителен ефект като
митата, но нямат фискален ефект.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 фев 2020 в 18:42 ученичка на 25 години
17 мар 2018 в 16:10 ученичка на 24 години от Пловдив - СОУ "Христо Груев Данов"
26 юни 2016 в 17:53 родител на 41 години от София
12 ное 2015 в 17:09 в момента не учи на 36 години от София
27 окт 2015 в 16:17 студентка на 30 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2009
19 юни 2015 в 12:16 студент на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика и управление на търговията, випуск 2013
18 юни 2015 в 11:10 студентка на 32 години от Велико Търново - ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопаски факултедт, специалност - Маркетинг, випуск 2015
16 юни 2015 в 10:47 студент на 34 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на туризма, випуск 2014
24 юни 2014 в 22:01 студент на 42 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Труден)
22
4
1
6 мин
11.11.2016
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международна търговия - пищови

Материал № 883091, от 13 сеп 2012
Свален: 30 пъти
Прегледан: 64 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 987
Брой символи: 6,409

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международна търговия - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала