Големина на текста:
. . .КомпетентностнаЕСПредоставенакомпетентност
. Изключителна и поделена компетентностПодразбираща се
-.308 . компетентностчлДЕОПринципитена пропорционалност и
.субсидиарност
За разлика от унитарната държава, ЕС разполага само с компетентност, която
изрично й е предоставена от учредителните договори.
.5 , ПринципътнапредоставенатакомпетентностезакрепенвчлДЕОспоред
" койтоОбщността действа врамкитена предоставените й компетенции ипоставените й
". ' . цели втози договорКомпетентносттанадържавата озн ,възможностзадействие
- . докатотазина Общносттазадължениезадействие Предоставянетона
, компетентността наЕС еокончателноосвенпри последващаревизияна първичното
. право Неупражняванетонаопределено правомощиеот странанаЕСнееоснование за
преминаванетомув -.компетентносттана държавите членки
- , ИзключителнакомпетентносттовасаобластивкоитосамоЕСможеда
, -законодателстваида приемаправнообвързващи актовеа държавите членки
, изпълняватизключителна компетентностдействат самопри изрично .овластяванеотЕС
:Сферинаизключителна компетентностнаЕС са
;Митнически съюз
, Правилата на конкуренциятанеобходими за функциониранетона
;вътрешнияпазар
;Общата търговскаполитика
- , ;Валутнатаполитикапо отношение на държавитеприели еврото
- Опазването на морските биологични ресурсив рамкитена общата
.политикавобластта нариболова
ЕС разполага сизключителната компетентност дасключва международни,договори
; когато товае предвиденов законодателенакт насъюзанеобходимо е заупражняванена
вътрешнатаму компетентностили може дазасегнеили изменинеговитевътрешни
.правила
- ., - Поделенакомпетентностозн чедържавите членкисакомпетентни
, дотолковадоколкото ЕСнее упражнил или е прекратил упражняването на своята
. :компетентностНапример
;Вътрешниятпазар
;Правосъдиетои вътрешните работи
;Земеделиетоириболовът
;Транспортъти трансевропейскитемрежи
. .14Енергетикатаи дрчл
При поделенатакомпетентност законодателнитефункциисе реализират или от , ЕСили
-, отдържавите членкикаторазпределениетона компетентносте базирано на принципана
, субсидиарносткойтотукнамира пълнотоси.приложение
- . 308 -" Подразбираща секомпетентностчл ДЕОакоза постигане на някояот
, целитенаОбщността приреализиранетона Общияпазар сеокаженеобходимо
осъществяванена даденодействиеот страна наОбщносттаи този договор нее
, предвидилнеобходимитезатоваправомощияСъветътс, единодушие попредложение
наКомисиятаи следкато секонсултирас , Европейскияпарламентприема всички
". необходимиразпоредби Тазинорма позволява попълванетона празнотивпървичната
правна уредбаи .съобразяваненаобщностните компетенцииицелите наЕС
2 Упражняването на компетентността на ЕСе подчинена наосновни :принципа
Субсидиарност - .5, .2 :" , чл ал ДЕОВ областите коитоне се обхващатот нейната
, изключителна компетентностОбщността предприема действия в съответствие с принципа
, на субсидиарносттасамо ако и доколкото целите на предлаганото действие не могат да
бъдатдостатъчно добре постигнати от- , държавитечленки и поради тази причинамогат да
- бъдат поуспешно , осъществени от Общносттазаради обхвата и ефекта от предлаганото
".действие
Пропорционалност - .5, . : " члалЗ ДЕОКоетои дае действиенаОбщносттане следва да
".надхвърля необходимото за постиганена целите на този договор
, И двата принципа се отнасят до постигането на целите на ЕСно основното различие се
, :състои в товаче
, принципът на субсидиарност се прилага в случаитекогато е взето
/ - /решение и следва да се определи койдържавитечленкиили ЕС
, :ще осъществидействие за постиганена целитедокато
, принципът на Пропорционалност се прилага тогавакогато вече е
, установеноче действията на ЕС са необходими за постигането на
, целитено тя не следва да надхвърля необходимите й зй това
/ / .подразбиращисе правомощия
7. " " - , , Производноправо понятие общахарактеристикамястов йерархиятана Правотона
. -ЕСАктове на институциите , .видовеособености
" " Производнотозаконодателство обхваща различните видовеактове наинституциите
, . иорганите наЕСприемани при упражняванетона тяхнатакомпетентностТова са
, , актоветеприети съгласноправомощиятапроизтичащи отучредителните договориза
. , осъществяване нацелитена договоритеПравнинормисъздаденисъгласновече
/ / , съществуващиконституционниразпоредби " " .които се наричатпървично право
Класификацията на основните правни актове наОбщността сесъдържа в. чл249 на
, " ДЕОспоред койтоЗада осъществяватсвоитефункциии в съответствиес разпоредбите
, натозидоговорЕвропейскиятпарламент , съвместносъс СъветаСъветътиКомисията
, , приемат регламенти директиви, ".решенияпрепоръки или мнения
Правната норма засъздаването навсеки отделен нормативенакт се съдържав
.конкретен текст от ДЕО или ДЕС
, Ако разпоредбитекоито предоставят нормотворческа компетентност
, , на някой органнепрецизират вида нормативенакткойтотрябва да
, , бъдеиздаденилипредвиждатповечеот единвидактовеорганът
, самостоятелнорешавакакъв видактда приемеръководейки сеот
, естествотонаподлежащата зарегулиранематериякактоиот
.принципитена субсидиарност и пропорционалност
, Когато обачеразпоредбатана ДЕО илиДЕС предвижда приемането
, на точно определен вид актоправомощенатаинституция или орган
.няматправо наизбор
,Вслучайна липсанаспециална разпоредбавпървичнотоправо
, предоставящакомпетентностза издаванена нормативенактбаза за
приеманетому можеда бъде . 308 чл : " ,ДЕО Съветътс единодушие
попредложение наКомисията ислед катосе консултирас
, ".Европейскияпарламентприема всички необходимиразпоредби
На върха на йерархиятав нормативнатасистема наЕС и основен източникна
" " производното право е. регламентът Неговатаосновнафункцияе създаванетона
. еднообразноправов целияСъюз Товаенормативен актсобщо , приложение обвързващ
- катоцяловсички държави членки ие директно .приложим в тях
. 249, . , Според чл ал З ДЕО директивата - , обвързвавсяка държава членкадо коятое
, , адресирана поотношениенарезултатакойтотрябвадабъде, постигнат нооставяна
. националнитевластиизбора наформитеи средстватазанеговото постиганеТя поначало
.няма общообвързващодействие
Решението , . еобвързващов своятацялостзаонезидокоитое адресирано За
, . разликаотрегламентатозиактобвързвасамоадресатасиАдресатитенарешението
- , . могатда бъдатдържава членкафизическо лицеилиюридическо лицеРешението има
.характернаиндивидуален административенакт
, Препоръкитеи мненията " "заразликаот останалитеизточницина производното
, . -,общностноправонямат правнообвързваща сила Техен адресат садържавите членки
коитопосредствомтози акт сепоканватда възприемат .определеноповедение
/ / - , РегламентЕвропейски законсъщностобща .характеристика
На върха на йерархията в нормативната система на ЕС и основен източник на
" " . производното правое регламентътОсновнатафункцияна тозиакт е създаванетона
.еднообразноправо вцелияСъюз

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 яну 2018 в 15:58 студентка на 30 години от София - Технически университет, факулетет - Машиностроителен факултет, специалност - Инженерен дизайн, випуск 2014
30 авг 2017 в 18:51 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2019
23 апр 2017 в 00:37 в момента не учи на 36 години от София
21 мар 2017 в 20:20 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
върховен административен съд
добавена от kiril.jeliazkov 02.10.2015
1
5
Подобни материали
 

Понятие за ’’Сигурност”

04 дек 2007
·
486
·
3
·
464
·
99

С приемането на Търновската конституция и назначаването на първото Българско правителство на 5 юли 1879г. започва самостоятелното развитие на полицейската институция.
 

Правото на европейския съюз - източници и основни правни принципи

03 апр 2006
·
2,081
·
20
·
3,570
·
654
·
1

Правото на европейския съюз - източници и основни правни принципи - курсова работа.
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
480
·
33
·
6,838
·
287

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

Правни сделки

24 окт 2008
·
71
·
5
·
451

Сделка. А) определение – сделките са волеизявления на правен субект по силата на, който възниква, изменя се и се прекратява едно правно отношение. ...
 

Представителство в гражданското право

24 авг 2008
·
230
·
20
·
3,470
·
129

Темата на курсовата работа е представителство в гражданското право. Акцентирано е върху основни моменти от темата и направена съпоставка с представителството в Търговското право.
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
1 мин
29.05.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
1
1
11 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Компетентност на ЕС. Предоставена компетентност

Материал № 88277, от 05 фев 2008
Свален: 773 пъти
Прегледан: 264 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 9,963
Брой символи: 63,025

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компетентност на ЕС. Предоставена компетентност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения