Големина на текста:
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Настоящата учебна програма по математика в V клас се реализира в рамките на 34
учебни часа – 34 учебни седмици по 1 час седмично.
Съдържанието на учебната програма е съобразена с равнището на знанията и уменията
на учениците, които са формирани в задължителното обучение по математика. Съдържа
теми, чрез които ще се разшири и допълни изучаваното учебно съдържание от
задължителната подготовка на по-високо равнище по отношение на неговото
приложение.Програмата е съобразена със стандартите, които учениците трябва да покрият
след завършване на съответния клас . Регламентирани са резултатите, които трябва да се
постигнат.
ЦЕЛИ:
1. Разширяване и подържане на интереса към математиката, мотивиране за
извършване на математически дейности.
2. Разширяване на математическите знания и умения.
3. Повишаване на нивото на знанията и уменията, формирани в задължителното
обучение по математика в 5 клас.
4. Усъвършенстване на алгоритмите за основните действия: събиране, изваждане,
умножение и деление с десетични и обикновени дроби, разширяване на уменията
им за прилагане на техните основни свойствата.
5. Разширяване на знанията за равнинни фигури-правоъгълник, квадрат, ромб, трапец,
триъгълник и пространствени тела-правоъгълен паралелепипед, куб.
Усъвършенстване на уменията им за пресмятане на лице на равнинна фигура и
обем на тела .
6. Доразвиване на формираните им умения за практически приложения на знанията
им за фигури.
7. Формиране на умения за разкриване на закономерности.
8. Развитие на личностни качества:внимание, точност на изказване на мисли,яснота и
сбитост на говора,интуиция и др.
УЧЕБНА ПРОГРАМА
1.Естествени числа-преговор - 2 ч.
2.Дробни числа.Десетични дроби - 7 ч.
3.Основни геометрични фигури и тела - 7 ч.
4.Делимост - 3 ч.
5.Обикновени дроби - 13 ч.
6.Общи задачи- преговор - 2 ч.
Всичко: 34 часа
Очаквани резултати Учебно съдържание
Ядра на
учебното
съдържа
ние
Очаквани резултати на
ниво учебна програма
Очаквани резултати по теми
Основни нови
понятия (по
теми)
Контекст и
дейности (за
цялото ядро
и/или за
цялата
програма)
Възможн
ости за
между-
предметн
и връзки
Числа.
Алгебра
Стандарт 1:
Сравнява рационални
числа и извършва
операциите събиране,
изваждане, умножение,
деление и степенуване.
Стандарт 2:
Пресмята числови изра-
зи в множеството на
рационалните числа,
съдържащи до четири
действия.
Очакван резултат:
1.Познава обикновена
дроб и може да я запис-
ва.
2.Извършва операции
с десетични дроби и ги
прилага.
Учениците трябва да затвърдят:
Тема 1. Дробни числа. Десетични
дроби
Ученикът:
1. знае понятието обикновена дроб и
понятията, свързани с него
усъвършенства уменията си да чете и
да записва обикновени дроби;
2.познава десетичните дроби, чете,
записва и сравнява десетични дроби и
развива уменията си да ги изобразява
върху числов лъч;
3.затвърждава алгоритмите за
извършване на действия с десетични
дроби и развива прилагането им;
4.усъвършенства умения да намира
неизвестна компонента при
действията събиране, изваждане,
умножение и деление;
5.развива уменията си да открива
зависимости на сбора, разликата,
произведението и частното от
компонентите им в конкретни
ситуации;
дробно число,
обикновена дроб,
числител,
знаменател,
дробна черта,
десетична дроб,
цяла част на
десетична дроб,
дробна част на
десетична дроб,
десети, стотни... ,
десетична
запетая, числов
лъч,
На
учениците
трябва да се
даде
възможност:
•да
затвърдят
извършване
на
аритметични
действия с
десетични
дроби и с
помощта на
калкулатор;
•да изпол-
зват калкула-
тор при
решаване на
практически
задачи.
Фигури
и тела
Стандарт 1:
Знае основните
геометрични фигури,
техните елементи,
видове и свойства.
Очакван резултат: 1.
Може да измерва и
построява отсечка по
дадена дължина и да
извършва действия с
дължини на отсечки.
1.затвърждава уменията си да
измерва и чертае отсечки, когато
дължините им са изразени с
десетични дроби; да сравнява
дължини на отсечки
2. развива уменията си да умножава и
дели дължина на отсечка с
естествено число, ако дължината й е
записана с десетична дроб.
сбор на отсечки,
разлика на
отсечки
вътрешн
о-
предметн
и връзки
Логичес
ки
знания
Стандарт 1:
Умее да преценява
вярност и рационалност
в конкретна ситуация.
Очакван резултат:
1. Умее да смята
рационално с десетични
дроби.
1. прилага свойствата на действията с
десетични дроби за рационално
смятане.
Моделир
ане
Стандарт 1:
Умее да оценява съдър-
жателно получения при
моделиране резултат и
да го интерпретира.
Очакван резултат:
1.Интерпретира съдър-
жателно получения при
моделирането резултат.
1. доразвива умения да решава
текстови задачи, в които се използват
десетични дроби.
3
Фигури
и тела
Стандарт 1:
Знае основните гео-
метрични фигури (три-
ъгълник, четириъгъл-
ник), техните елементи,
видове и свойства.
Очакван резултат:
1. Разпознава видовете
триъгълници според
страните и ъглите им.
2.Познава четириъгъл-
ниците правоъгълник,
квадрат, ромб и трапец
и знае основните им
свойства.
Стандарт 2:
Познава правоъгълен
паралелепипед и куб
Очакван резултат:
1. Познава правоъгълен
паралелепипед и куб и
може да ги открива в
обекти (предмети) от
заобикалящия го свят.
Тема 2. Геометрични фигури и тела
Ученикът:
1. знае да намира разстояние от
точка до права;
2.развива уменията си да разпознава
триъгълник, видовете четириъгълници
и техните елементи;
3. прилага изученото за равнинните
фигури и използва техни свойства;
4.разпознава правоъгълен паралелепи-
пед и куб, познава основните им
елементи и техни свойства.
разстояние
между две точки,
разстояние от
точка до права,
височина на
триъгълник,
лице на триъгъл-
ник,
лице на четириъ-
гълник,
правоъгълен
паралелепипед,
куб,
стена,
връх,
ръб,
развивка,
измерения:
дължина,
широчина,
височина,
лице на
повърхни-
на,
обем:
куб. см, куб. м,
куб. дм, куб. мм,
перпендикулярни
прави,успо-
редник, съседни
страни, срещупо-
ложни страни,
диагонал на
четириъгълник,
ромб, трапец,
основи на трапец,
бедра на трапец,
височина на ус-
поредник, висо-
чина на трапец
да
извършват
измервания
върху
предмети или
модели с
форма на
изучаваните
фигури и
тела;
да
анализират,
сравняват и
обобщават
(чрез
използва-
не на
непълна
индукция)
понятия и
твърдения,
свързани с
изучаваните
равнинни
фигури;
•да се ори-
ентират в рав
нината и в
пространство
то и да
извличат ма-
тематическа
информация
по чертеж
или по модел
на равнинна
фигура или
на тяло;
•да използват
квадратна
мрежа за
определяне
на положе-
нието на
точка;
• опитно да
установяват
теоретични
знания от
темата.
• да чертаят
ромб, равно-
бедрен
триъгълник и
равнобедрен
трапец върху
квадратна
мрежа.
човекът и
природат
а; химия
и
опазване
на
околната
среда;
изобрази
тел-
но
изкуство
Функци
и.
Измерва
не
Стандарт 1:
Пресмята обиколка и
лице на основни рав-
нинни фигури.
Стандарт 2:
Пресмята лице на
повърхнина и обем на
ръбести и валчести
тела.
Стандарт 3:
Разбира връзките
между производните на
мерните единици и
умее да преминава от
една мерна единица в
друга.
Очакван резултат:
1. Може да намира
обиколка и лице на
триъгълник, право-
ъгълник, квадрат, успо-
редник, ромб и трапец и
да ги изразява в
различни мерни едини-
ци.
2. Може да пресмята
лице на повърхнина и
обем на правоъгълен
паралелепипед и куб и
да ги изразява в раз-
лични мерни единици.
1. използва мерните единици за
дължина и за
лице, връзките на основните мерки с
техните кратни и подразделения;
2. усъвършенства умения да
преминава от основните мерни
единици за дължина и лице към техни
кратни и подразделения;
3. развива умения да намира обиколка
и лице на
триъгълник, правоъгълник, квадрат,
успоредник, ромб и трапец;
4. развива умения да намира основни
линейни
елементи чрез използване на
формулите
за обиколка и лице;
5. използва мерните единици за обем и
лице на повърхнина;
6. доразвива уменията да преминава
от основните мерни единици за обем и
лице на повърхнина
към техни кратни или подразделения;
7. усъвършенства пресмятането на
лице на повърхнина и обем на
правоъгълен паралелепипед и куб.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Учебна програма за 5 клас ЗИП математика

Настоящата учебна програма по математика в v клас се реализира в рамките на 34 учебни часа – 34 учебни седмици по 1 час седмично.
Изпратен от:
Диана Пенева
на 2012-09-05
Добавен в:
Разпределения
по Математика
Статистика:
1,743 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
!!!! Спешно!!!!! Математика за 5 клас
добавена от svetlenceto.2000 16.05.2019
2
23
9 клас задача спешно (решаване на четириъгълник)
добавена от mimadp03 06.04.2019
1
17
Подобни материали
 

Курсова работа по висша математика

23 фев 2009
·
882
·
9
·
238
·
1,741
·
7
·
2

Курсова работа по висша математика, състояща се от 32 задачи. Задачите са свъзани с аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо оптимиране
 

Задачи по математика

15 мар 2007
·
2,047
·
4
·
120
·
1,403
·
4
·
14

Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства.....?
 

Задачи за контролна работа по математика

10 юни 2007
·
1,210
·
1
·
153
·
1,375
·
7

Задачи за контролна работа по математика за 9 клас.....
 

Задачи по Висша Математика

20 дек 2007
·
3,607
·
8
·
194
·
1,847
·
2
·
3
·

Задачи по математика - производни на основните елементарни функции.
 

Задачи от второ Математическо Састезание

24 фев 2007
·
736
·
4
·
174
·
420
·
3

Това са задачи от Коледно състезание по математика, заедно с отговорите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Национално външно оценяване в ІV клас по математика
изходен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тест на Министерството на образованието и науката, даден за Национално външно оценяване в ІV клас по математика на 10 май 2019 г. Включени са само въпросите с избираем отговор. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
16
16
1
10 мин
21.11.2019
Национално външно оценяване по математика за IV-ти клас
изпитен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тест от НВО за 2018 г. от Министерство на образованието и науката, даден на 14 май 2018 г. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
19
10
1
8 мин
08.07.2019
» виж всички онлайн тестове по математика

Учебна програма за 5 клас ЗИП математика

Материал № 881736, от 05 сеп 2012
Свален: 1,743 пъти
Прегледан: 2,194 пъти
Предмет: Математика
Тип: Разпределение
Брой страници: 6
Брой думи: 1,934
Брой символи: 12,349

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Учебна програма за 5 клас ЗИП математика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
157 22

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
40 22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала